mobiln‰ domy

Download MOBILN‰ domy

Post on 10-Nov-2014

105 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

test

TRANSCRIPT

SLOVENSK PODNIKATE PLNUJE DOVA NA TRH SLOVENSKA MOBILN DOMY Z USABc. Svetlana Rusnakov Bc. Jana turcelov

MOBILN DOMYo Mobiln domy ponkaj komfortn bvanie porovnaten s benm bytom. o Vhodou tohto bvania je mobilita. o S vie a priestrannejie ako karavany. o Kedykovek pripraven na sahovanie.

1. HISTRIAo V USA od zaiatku motorizcie. o Je odvoden odkaravnu-obytnej jednotky napevno pripojenej ku kolesm. Karavny si kupovali udia, ktorch ivotn tl vyadoval neustle presvanie. Na zaiatku 50 rokov sa karavny stali priestrannejie, ujali sa aj ako lacn bvanie, boli nechvan na pozemkoch dlhiu dobu a boli povaovan za trval bvanie.

2. CHARAKTERISTIKA je vybaven oceovm podvozkom s malmi kolesami, vsuvnmi podperami a oddnmatenm zvesnm zariadenm za osobn automobil, o umouje rchlu mobilitu na krtku vzdialenos Nie je pevne spojen zo zemou.

ANALZA VONKAJIEHO MARKETINGOVHO PROSTREDIA Je viacero faktorov prostredia, ktor ovplyvuj marketingov rozhodnutia firiem. Vnaom prpade, ak uvaujeme odovoze montovanch domov na Slovensko, musme bra do vahy hlavne ekonomick, demografick, technologick, politick, kultrne avkonenom dsledku aj ekologick.

1. EKONOMICK PROSTREDIE Slovensko patr ku krajinm srchlym rastom HDP. Vekm problmom ekonomiky SR je stle vysok miera nezamestnanosti, ktor je v sasnosti na rovni 14%. Slovci maj relatvne nzky prjem oproti inm krajinm E a spotrebitesk ceny stle stpaj. Avak, pomerne zl situcia v stavebnom priemysle me by vyuit vprospech montovanch domov.

2. POLITICKO-LEGISLATVNE PROSTREDIE Slovensku sa vstupom do E otvorili nov monosti, obchodn styky so zahranim . Pri dovoze montovanch domov zUSA vak mu by problmom kurzov rizik. Ak je montovan dom pevne spojen so zemou anapojen na ininierske siete, vyaduje sa stavebn povolenie.

3. TECHNOLOGICK PROSTREDIE Na to, aby sa ponkan produkt udral na trhu, je potrebn aby neustle zvyoval kvalitu zhadiska pouitch materilov atechnolgi. Vtomto m vek konkurenn vhodu USA kde je technologick tempo ovea rchlejie Tak isto sortiment materilov, ktor mu by pouit je ovea ir, dostupnej alacnej ako uns.

4. EKOLOGICK PROSTREDIE Zelen marketing zdrazuje snahu vyrba tak produkty, ktor s ohadupln kprrodnmu prostrediu. Treba dva ohad jeho vrobu aj likvidciu. Preto je potrebn snaha ovytvorenie takho produktu, ktor by vyuval obnoviten materily. Takto produkt je ohadupln kprrodnmu prostrediu avdnenej dobe aj vemi atraktvny pre ist as spotrebiteov.

5. KULTRNE PROSTREDIE USA sa rad medzi spolonos sotvorenou kultrou, za najvyie hodnoty s povaovan sloboda, osobn iniciatva. Ako je na tom Slovensko? Na Slovensku bola siln rodinn hierarchia, vdomoch bvalo spolu niekoko generci. Tieto tradin zloky kultry s nahrdzan snahou oindividualitu, kad chce vlastni svoj vlastn dom.

ANALZA TRHU Analza trhu umouje trh kvalifikova akvantifikova. Pri mobilnch domoch uvaujeme otrhu snehnutenosami.

i rekrecie rozrenejia apopulrnejia. Vyuvaj ich najviac krekreci pri vode, vhorch, taktie ktrvalmu ubytovaniu. Vemi dobrm rieenm je vyuitie tchto domov vzplavovch oblastiach ana pozemkoch, ktor

1. ZAHRANIN Vzahrani je tto forma bvania TRH

2. TUZEMSK TRH Ak uvaujeme ovstupe na konkrtny trh, musme ma predstavu otom, ako je dan trh vek, ak je spotreba ponkanho produktu. Nositeom tchto informci je trhov potencil t.j. koko produktov je mon preda, ak by spotrebitelia disponovali dostatonm prjmom. Mobiln domy s na Slovensku relatvne novinkou afiriem poskytujcich rovnak produkt pomerne mlo, preto meme oakva relatvne vek podiel na trhu.

IDENTIFIKCIA CIEOVHO SEGMENTU Mobiln domy ponkaj komfortn nhradu rekreanch cht alebo mench domekov. Tieto vlastnosti uruj mobiln domy pre uvateov, ktor vyznvaj ist ivotn tl, pre ist vekov kategriu, finann monosti.

Segmentcia spotrebiteskho trhu Tento trh je vemi truktrovan,preto je vhodn konench spotrebiteov rozdeli do segmentov poda uritch spolonch charakteristk avytvori tak efektvnejiu marketingov stratgiu pre dan

Demografick segmentcia: Vek, vekos rodiny, prjmy Socilne niia vrstva: mobiln domy niieho tandardu aceny mu vyuva zkaznci snedostatonm prjmom na in dostupn bvanie, takchto zkaznkov je dos vzhadom na stle niiu nezamestnanos Geografick segmentcia: Cel geografick rozsah trhu Psychografick segmentcia: ivotn tl: ekologicky zmajci udia, udia s koovnm spsobom ivota Charakter osobnosti: skromn udia, dobrodrun, schopn prijma netradin alternatvy Kpny motv: bvanie, rekrecia, pracovn prostredie Ekologicky zmajci udia: skromn udia, ktor dbaj na ivotn prostredie, preferuj ekologick materily, vytvraj si vlastn komunity . Montovan domy vyuvane na rekreciu, astejie sahovanie

Porterov model 5 sl

riziko vstupu novch konkurentov, stupe sperenia medzi podnikmi umiestnenmi v odvetv, obchodn sila kupujcich, obchodn sila dodvateov, hrozba substitcie produktov

Swot analza a konkurenti

Porterov model vychdza z analzy exteranho a internho prostredia, preto sme vytvorili SWOT analzu

Siln strnky mobilita vekos prevdzkov nklady Prleitosti legislatva v prospech mobilnch domov

Slab strnky rozloha komfort Hrozby alternatvne bvanie technologick postupy

Potencilni konkurenti s konkurenti psobiaci na inom trhu, prpadne vstupujci do odvetvia, alebo psobiaci v odvetv, ale oslovujci in skupinu zkaznkov (vy tandard a pod.)

Spotrebite - produkt

alia sila poda Portera zkaznk (spotrebite), ktor psob na trh a tm aj na samotnch konkurentov konkurenn boj Spotrebite m urit oakvania od produktu, ktor sa sna predvajci naplni, tlak na necenov vhody, zavy a pod.

Stratgie vstupu a psobenia na trhu

Podnikate vyuije priamy export, dovoz tovaru distribunmi cestami stratgia vstupu na trh Stratgia diverzifikcie nov vrobok na novom trhu Pri vstupe na trh je potrebn urobi dsledn analzu trhu, pozna prleitosti, ohrozenia, ekonomick, politick situciu, pozna legislatvu danej krajiny s tm vetkm s spojen rizik pre podnikatea

Produkt, marketingov mix a adaptcia

Zahranin vrobok prichdza na slovensk trh, na ktorom mus spa normy eurpskej nie iaston adaptcia v tomto prpade, je potrebn prispsobi produkt, samotn el mobilnho domu ostva Cena rzne cenov rozptie je v Eurpe a v USA, dleit je prispsobi cenu na podmienky Slovenska Distribcia ak nstroje vyuijeme, presun produktu od vrobcu k spotrebiteovi, priame, nepriame distribun cesty Komunikcia reklama dleit je oslovi zkaznka, sprvna reklama, oslovujca irok verejnos?, alebo uren len pre zku skupinu

Informcie o cieovom trhu

Dleit marketingov vskum vskum v oblasti politickej, socilnej, ekonomickej situcie na trhu Slovenska, ale aj zskanie informcii o konkurentoch, spotrebiteoch a distribunch kanloch Vskum primrny vskum sekundrny resp. informcie z primrnych zdrojov (finanne nronej), sekundrny vskum (menej nron, otzkou je, i s informcie zo sekundrneho vskumu relevantn pre ns a do akej miery)