11 aralik 2009

Download 11 Aralik 2009

Post on 24-Mar-2016

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Yeni Asya´nın 11 Aralık 2009 baskısı

TRANSCRIPT

 • SiyahMaviKrmzSar

  SiyahMaviKrmzSar

  Ha be ri say fa 16da

  OU GEN VE RENC

  TRK HACKERLARI BAINDA

  HAZNE, NMZDEK YIL 200.3 MLYAR LRA BOR DEMES YAPACAK

  TOBB BAKANI RFAT HSARCIKLIOLU:

  Ha be ri say fa3te

  Filistin konvoyutalyada

  Ha be ri say fa5te

  Roman altayyapld

  ISSN 13017748

  Haberi sayfa 3te

  www.ye ni as ya.com.tr

  GER EK TEN HA BER VE RiR

  11 ARALIK 2009 CUMA / 60 Kr

  AS YANIN BAH TI NIN MF TA HI, ME VE RET VE R DIRYIL: 40 SA YI: 14.287

  KIZILAYDAN KAN VERENLERE ETM DESTE

  Y

  nTrkiyeOdalarveBorsalarBirliiBakanRifatHisarcklolu,glekonomii-indemokrasininkalitesininykseltilmesigerektiiniifadeederek,Birinciyapl-masgerekeni;Trkiyede72milyonunmutabakatszlemesiolanyenibirana-yasannyazlmasdrdedi.Ha be ri say fa5te

  Bi rin ci i ye ni a na ya sa

  Ha be ri say fa4te

  Ha be ri say fa13te

  GL EKONOM N DEMOKRASNN KALTESNN YKSELTLMES GEREKR

  Dn ya sa va la r n

  Ms l man lar kar ma d

  ALMANYANIN ESK BABAKANI SCHRODER:

  2010da fa i ze 50 mil yar da hanHazineMstearltarafndanaklananHazineFinansmanProgramndaki2010ngrlerinegre,Hazinenmzdekiyl200,3milyar lirabordemesiyapacak.Bunun149,6milyarlirasanapara,50,7milyarlirasfaizdenoluacak.Borcun182,6milyarlirasi,17,7milyarlirasdbortanmeydanagelecek.Ha be ri say fa 13te

  BORLANMA PROGRAMLANAN TUTARIN STNE IKTI

  CUMHURBAKANI ABDULLAH GL TERR SALDIRILARINI DEERLENDRD

  Gn, birlik ve beraberlik gnnCumhurbakanAbdullahGl,Bugnbirlikveberaberlikgndr,dayanmagndr.Terrekarhepberaberglbirekildemcadeleetmegndr.Onuniinherkesinbunadikkatetmesigerekiyor.Sylediklerimizi,konutuklarmzhepdahabi-linlibirekildeyapmamzgerekiyor.Buhainsaldrnnzamanlanmas,yeri,ekli,btnbunlardnldndetabikiokdnmemizgerekiyordedi.Ha be ri say fa4te

  HASSAS GNLERDEN GEYORUZ, HERKES SYLEDKLERNE DKKAT ETMEL

  Ekonomide klme devam etti

  Hak ihlllerinin sebebi ifte

  standartl yargFTE STANDART ELETRLERNE KONU OLAN ELKLYARGI KARARLARI, CDD HAK HLLLERNE YOL AIYOR.

  nMemur-SenBakanAhmetGndodu, insanhak-larihlllerininsebebininiftestandartlyargolduu-nusyledi.KatsayeitsizliinigiderenYKkararnnDantay'dandnmesininbununsonrneiolduunubelirtenGndodu,Bukarar,yargnn insanhaklarihllinekaryasamaveyrtmeorganlarndanme-detbeklemekgibibirsonucuberaberindegetirdi"dedi.

  SON RNEK, DANITAY'IN KATSAYI KARARInKadnaynelikayrmclkkaynaklinsanhakkihll-lerininenoktepkiekenininbartsyasaoldu-unuhatrlatanGndodu,AnayasaMahkemesika-rarlarnadayandrlanbuyasanhukukbirgerekey-leaklanamadnkaydetti.Gndodubartsya-sannayrcaeitimgibibirokhakihllinidebera-berindegetirdiinivurgulad.Ha be ri say fa 4te

  STKRARLI HLL: BARTS YASAI

  Ha be ri say fa4te

  Ta atan ocuklaryuvaya gidecek

  Ha be ri say fa11de

  Bosnada bir toplumezar daha

  SLM SYAS DEOLOJ DEL, BARI DNDR

  nAlmanyaeskiBabakanGerhardSchrder,svi-redekiminareyasakararnsertbirdilleeletirdi.Yasaklarn,Mslmanlarndinvecibelerinibina-larnarkaavlularndayerinegetirmesini isteyenlerolduunubelirtenSchrder,Bu,insanlartoplumunkenarnaitme,dlamayaalmadenemesidir.sl-miyetsiyasbir ideolojideil,barbirdindir.Kurnbunuretirdedi.Almanlara,slmnbiriddetdiniolduunailikinsahteaklamalaraal-danmamalararsyapanSchrder,Geenyz-yldaikidnyasavanasebepolanlarMslmandevletlerdeilifadesinikulland.Ha be ri say fa 11deGERHARD SCHRDER- Dier insanlara

  marklk yapma hakkmz yok

  M. Latif Saliholunun rportaj ELF ekinde

  MSLMAN LM NCLER

  IIR AAN BRANSKLOPEDNNHKYES

  DANITAYDAN YKE RED

 • SiyahMaviKrmzSar

  SiyahMaviKrmzSar

  il-y ke li me tul lah: Al lahn a d n y celt me.me h sin: g ze lik ler, i yi lik ler.sey yi t: fe na lk lar, k t lk ler.r cih: s tn. e has: a hs lar.ka nun-u e sa s-yi be e ri ye: n san la rn te mel

  ka nu nu, a na ya sa.

  i zi dn ya ya a ran o ka dar ok se bep ler varki, bun lar dan kur tu lup dn ya ya gn de ri li ga -ye mi zi d n me ye fr sat bul mak ta zor la n yo -ruz. A hir za ma nn Dec cal, Sf yan ve zn d kako mi te le ri, ehl-i i ma n di nin den so ut mak ve -ya di ni ni u nut tur mak i in var g le riy le a l -mak ta dr lar. Bu na kar tak li d i ma na sa hip

  ehl-i i man, ken di ni on la rn tel kin le ri ne kap t ra raki ma nol du u hal deca zip gs te ri len leh vi y ta se ve rekve is te ye rek a tl mak ta. Bu nun so nu cun da i -se i nan d hal de, i nan d gi bi ya a ma -mak ta. Bu hl, a l kan lk o lun ca daya a d gi bi i nan ma ya ba la mak -ta dr.

  Ki i, nef si nin ar zu su is ti -ka me tin de ha ram ve he ll -ler hak kn da i dn ya sn dabir ka ra ra va rp on danson ra ver di i ka rar do -rul tu sun da fet va a ra ma -ya k mak ta; ar zu su nauy gun bir fet va y u le -m s-sudan bul du uza man Hah, i te a ra -d m do ru buy dudi ye rek vic da n nn vekal bi nin i ti ra z n bas tr -mak ta dr.

  Hl bu ki o ki i tah ki ki ma na sa hip ol say d;kim ne sy ler se sy le sinmi hen ge vur ma dan ya niKurn ve Sn netin te ra zi -siy le tart ma dan o sz le rinkal bi ne gir me si ne i zin ver mez -di. n k tah kik eh li bi lir ki;e ri a tn nok ta-i na za r, ev ve l biz -zat sa a det-i uh re vi ye ye ba kar, i kin cide re ce dea hi re te ve si le ol mak do lay sy -ladn ya nn sa a de ti ne na zar e der. (Sz ler, s.444) Bu an la y la da, nef s, he ve s ve ar z fet va la rn pe in -de ko maz.

  Tah ki k i ma na sa hip o lun ma d za man, kf r i mam e -den pek ok sz or ta lk ta do la mak ta. Gn lk ha ya t mz dabun la r far k na var ma dan kul la na rak a hi re ti mi zi s kn t yasok mak ta yz. Bun la rn mi sl le ri ok tur. Git tik e yay gn la -ma is ti da d gs te ren bi ri ni mi sl o la rak zik re de ce im:

  kin ci bo zuk Av ru pann rk bir e sa s o lan Her eyken di nef si ne ma lik tir (Lema lar, s. 121) ek lin de ki pren si -bin tel kin e dil me siy le, ehl-i i man a ra sn da Al laha s mar la -dk, Al laha e ma net ol ya da Se l mun a ley km gi bi i ma -n m zn ay na s o lan hem du , hem de ve da la r ken kul lan -d mz i fa de ler ye ri ne Ken di ne i yi bak cm le si git tik e

  yay gn la mak ta dr.Hal bu ki bu cm le tah lil e di lir se g r le cek ki; Ey ar ka da -

  m, se nin m li kin yok tur. O nun i in ba ka s sa na ba ka maz.An cak sen ken di ken di ne ba ka bi lir sin, ba ka sn dan is tim datbek le me m n la r n ih ti v et mek te dir.

  s tad Haz ret le ri i se: Es bab i in de en e re fi ve ih ti yarnok ta sn da en ge ni i ra de li si in san dr. Hl bu ki bu in sa nnd n mek, sy le mek ve ye mek gi bi en za hir efl-i ih ti ya re -sin den yz czn den o nun dest-i ih ti ya r na ve ri len ve da i -re-i ik ti da r na gi ren yal nz me kk bir cz dr. By le en za -hir bir fi i lin yz czn den bir cz ne ma lik ol ma yan na slken di ne ma lik de ni lir? (Mes ne v-i Nu ri ye, s. 246) di ye rekin sa nn sa hi bi nin ken di si ol ma d n be yan et tik ten son raCe nb- Hak kn sa na ih san et ti i v cut i le o v cu da l zmo lan ey ler tem lik s re tiy le de il dir. Ya ni se nin ml kn ve

  ma ln o lup is te di in gi bi ta sar ruf et mek i in ve -ril me mi tir (Mes ne v-i Nu ri ye173) di ye -

  rek de bi ze ya ra t l ga ye mi zi ha tr lat -mak ta dr.

  Ken di ne i yi bak cm le si ni sy -le ye rek, ken di kl t r mz den

  sy r lp, far k na var ma dan H -ris ti yan-Pa gan kl t r nn et -

  ki si ne gir mi o lu ruz.Ken di ne i yi bak cm le -

  siy le bi zi yok tan var e den,bi ze ha yat ve ren, ha yat i -in l zm o lan her e yibi ze ih zar e den H lk veRez zk- Ha k kiyi u nut -mak ye ri ne Al laha e -ma net o lu nuz ve ben -ze ri i fa de ler i le v cu du -mu zun, v cu du muz da kimad d ve ma ne v duy gu -la r m zn ve ha yat i in l -

  zm o lan her e yin, Rab bi -miz, H lk mz, Rez zak -

  mz ta ra fn dan bi ze i ba he e -dil di i ni, ya ni Onun r za s

  da i re sin de kul lan ma hak k nasa hip ol du u mu zu ha tr la tan,

  kul i le Ma bud a ra sn da ki ra b ta ysa la yan, i nan c m zn ay na s o lan

  cm le le ri kul la na lm. ma n mz dan bes len mi ve on dan bir ruh

  ta yan cm le le ri, Ba t nn b tl, rk, e sas sz e sas -la r na fe d et me ye lim ki, uh re v sa a de ti mi ze ha lel gel me sin.

  Ce nb- Hak, di li mi zi, h li mi zi, kav li mi zi, i ma n m za uy -gun h le ge tir sin. Sy le di i miz her sz ve her h li miz, i ma -n m zn ay na s ol sun. Ma lik-i ha ki ki den gaf let nef sin fi ra -vun la ma s na se bep o lur ger e in den Rab bim mu ha fa zaet sin.

  s tad Be di z za man Haz ret le ri nin u du sy la ya z m zson lan d ra lm:

  Ya l h, Ya Rab bi, Ya H li k, Ya Mu sav vi r, Ya Ma li ki, veYa men le hl-ml k vel-hamd!

  Se nin ml kn ve e ma ne tin ve ve d an o lan u ku l be cik -te mi sa fi rim. M lik de i lim. n k o te mel lk, in sa n peke lim e lem le re ma ruz b ra kr. (Mes ne v-i Nu ri ye, s. 110)

  LHKA2 lahika@yeniasya.com.trYE N AS YA / 11 ARALIK 2009 CUMA

  BAETHALL USLU

  haliluslu1951@hotmail.com

  Kim din kardeini tevbe ettii bir gnahtan dolay ayplarsa, aynsn ilemedike lmez.

  Cmi's-Sar, No: 3701 / Hadis-i erif Meli B ediuzzaman Said Nurs i.

  Dnya savalarnnsebebi, gnahkrmedeniyet

  i li niz ki: Bi zim mu r d mz, me de ni ye tinme h si ni ve be e re men fa a ti bu lu nan i yi -lik le ri dir. Yok sa me de ni ye tin g nah la r,sey yi t la r de il ki, ah mak lar o sey yi t la r,o se f het le ri me h sin zan ne dip, tak lid e -

  dip ma l m z ha rap et ti ler. Ve di ni r vet ve ripdn ya y da ka za na ma d lar. Me de ni ye tin g nah -la r i yi lik le ri ne ga le be e dip sey yi t ha se n t nar cih gel mek le, be er i ki harb-i u mu m i le i kideh et li to kat yi yip o g nah kr me de ni ye ti zr ze ber e dip y le bir kus tu ki, yer y z n kan labu la tr d. n a al lah, is tik bal de ki s l mi ye tinkuv ve tiy le me de ni ye tin me h si ni ga le be e de cek,ze min y z n pis lik ler den te miz le ye cek, sulh-uu mu m yi de te min e de cek.

  E vet, Av ru pann me de ni ye ti fa zi let ve h das t ne te sis e dil me di in den; bel ki he ves ve he -v, re ka bet ve ta