29 aralik 2009

Download 29 Aralik 2009

Post on 26-Mar-2016

231 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Yeni Asya´nın 29 Aralık 2009 baskısı

TRANSCRIPT

 • SiyahMaviKrmzSar

  SiyahMaviKrmzSar

  nErgenekonoperasyonunutamamenhkmetinynlen-dirdiigrnekatlmadndilegetirenTayyarSo-ruturmayyrtensavclarnoperasyonundevamiinarkalarndaciddbirsiyasiradeyeihtiyalarvar.Amaoiradeuanyok.nkdediimgibidemokratika-lmnedeniylehkmetaskerleelskt.Amai-kincibirkapatmadvsalrsaiktidarpartisiuzla-arakdeil,atarakayaktakalmayaalr.Dahaagresifolurdiyekonutu. Ha be ri say fa4te

  Ha be ri say fa 16da

  10 BULU AIKLANDI

  BLMDE10 YILINATILIMI

  Ha be ri say fa7de

  ZEL YETKL SAVCI YNE ZEL KUVVETLERDEYD

  Ha be ri say fa 4te

  Putinin imam hatip ilgisi/ 7DE

  Yeni ylda 63 AVM alacak/ 11DE

  Sk denetim kazalar azaltt / 3TE

  30 yldr bitmeyen su ilesi/ 6DA

  ISSN 13017748

  Haberi sayfa 3teKANUN MARKETTE L SATMAYA ZN VERMYOR

  www.ye ni as ya.com.tr29 ARALIK 2009 SALI / 60 Kr

  AS YANIN BAH TI NIN MF TA HI, ME VE RET VE R DIR

  YGER EK TEN HA BER VE RiRYIL: 40 SA YI: 14.305

  PAALAR MUTABAKATLASERBEST BIRAKILDI

  EMEKL ORDU KOMUTANLARININ SERBEST BIRAKILMALARIHKMET-ASKER ANLAMASI OLARAK DEERLENDRLYOR.

  nGazeteci-yazaramilTayyar,darbegnlklerindeismigeenvegeti-imizgnlerdeifadelerialnanpaalarn,tutuklamatalebinebileihtiyaduyulmadanserbestbraklmalarndadevlettekimutabakatnetkiliol-duunusavundu.AkamakonuanTayyar,Ergenekonuntepedekimerkezivederinbiryapolduunubelirterek,Birdeonunbalol-duklarvar.TepedekiyapErgenekon.AslndaSilivrideyargla-nanlartamolarakErgenekonutarifetmiyordedi.

  S LV RDE YAR GI LA NAN LAR ER GE NE KONU TA RF ET M YOR

  HKMET-ASKERLE EL SIKITI

  SUKAST SORUTURMASI DERNLETRLYOR

  Seferberlik Tetkik Kuruluna gelen savc ve polisler titiz aramalardan geti.

  nKi raz l de rede ki zel Kuv vet lere ba l Se fer ber likTet kik Ku ru lunda sav c l n 3. a ra ma s dn yapld.An ka ra Cum hu ri yet Sav c l , i ki mu vaz zaf su ba yn19 A ra lkta Ba ba kan Yar dm c s B lent A rnn e vi -ne ke if yap tk la r s ra da ya ka lan ma la r na i li kin so -ru tur ma ba lat m t. Sav c, sa at 11.30da ko mu tan -l a gi ri yap t. Ka rar gh ta i ki gn dr a ra ma ya pl -ma s sebebiy le sa bah sa at le rin den i ti ba ren bi na gi ri -in de as ke r tedbir ler ar tt r la rak, g rev li le rin bu lun -du u si vil a ra lar kim lik kon tro l ve ti tiz a ra ma lar -dan son ra i e ri a ln d. Ha be ri say fa4te

  Kararghta nc arama

  DILER BAKANI LEBERMAN EST GRLED

  ARABULUCULUK N TRKYE'YE GEREK YOKMUnsrailDileriBakanAvigdorLieberman,Ku-dste srailinbykelileriylebirarayageldiitoplantdayaptkonumada,srailileSuriyea-rasndakibarmzakerelerindehkmettekiki-miarkadalarnntersiyndekigiriimlerinekar-nTrkiyeninarabuluculuunayerolmadni-fadeederek,Bendileribakanolarakkald-msreceTrkiyeninarabuluculuuolmaya-caktrdiyekonutu.Ha be ri say fa7de

  srailden Trkiye resti

  Filistin Konvoyu sraili talad

  GSO BAKANI ABDLKADR KONUKOLU

  DZELME YAVA YAVA OLACAKnGaziantepSanayiOdasMeclisBa-kanAbdulkadirKonukolu,2009ileil-gilideerlendirmelerindehaklktnifadeederek, Ben2010un ilk3ayndapekparlakgrmyorumamaondansonradzelmehzlanacakaklamasn-dabulundu.Ha be ri say fa11de

  2010un ilk 3 ayzor geecek

  TRK- BAKANI: GER ADIM YOK

  C HAK ARIYOR, DEOLOJK DAVRANMIYOR

  nTrk-GenelBakanMustafaKumlu,hkmetleoturupTEKELiileriyleilgiliso-runuzenekadarmcadeleyedevamede-ceklerinibelirterek,Bizimmaksadmz-zmyemek,bacydvmekdeil.Amahernedensehkmetbunuideolojikbirdurumolarakdeerlendiriyor.Bizimideolojiyleii-mizyokeklindekonutu.Say fa5te

  TEKEL iisi,eylemde kararl

  AKP GENEL BAKAN YARDIMCISI TZMEN:

  2009 HRACATI YZDE 25 DARALACAKnAKPGenelBakanYardmcsKradTzmen,2009 ihracatnda,geenylagreyzde25-30daralmayaanacanbelirterek, nanyorumkikrizinetkilerigetiindeTrk ihracatsyeniyldayenidenykseliegeecektirdedi.teyandan,Trkotomotivsektr,tarihindeilkkezihracat3ylncesine(2006ylna)dnd. Ha be ri say fa11de

  Kriz, en okihracat vurdu

  nToplumsalDayanmaKltr,EitimveSosyalAratrmalarDerneibakanUmutUzun,yaptya-zlaklamada,resmideolojiyitartmayaamasbalamndaalmsrecininnemliolduunufakatHkmetinyapthatalarnsrecisekteyeurattnsyleyerek,DTPninkapatlmasn,KCKoperas-yonlarnveTEKELiilerineyaplanmuamelelerieletirdi.Ha be ri say fa5te

  TOPLUMSAL DAYANIMA KLTR, ETM VE SOSYAL ARATIRMALAR DERNE:

  Res mi i de o lo ji a l ma en gelHKMETN YAPTII STRATEJK HATALAR AILIM SRECN SEKTEYE URATTI

  Ergenekonsannn avukatl bulundu

  Ha be ri say fa 4te

  Ha be ri say fa 5te

  Kafes EylemPlanna suduyurusu

  Ha be ri say fa 5te

  BakanBaydemiresoruturma

  stanbulda 4ara kundakland

  11DE

 • SiyahMaviKrmzSar

  SiyahMaviKrmzSar

  a ta 87: Hemtefahurameylinigsterirken-dinimceddidbilir.Ce vap: ddiacnnTefahurameylivar,ken-dinimakamsahibibilirdemesinecevap:Evvelen: Benl-iBeytten saylabilirim

  demektenmaksadm,dusndadahilolmak iinbirricadr.Saniyen:Nefs-iemmremitebrieetmem.Herfe-

  nalameyliolabilir.Fakatonefsinkrksenebels-nekenveotuzbesenedenberionunerlerindenveheveslerindenekilmeyealanveamldeb-tnkuvvetiniihlstagrenveohliniyakndostla-rmahedeedenveNuruneczalarveonunms-tenkifnevemstaniynehalknhrmetindenvemedihlerindenekilmesi,onunmahviyetkrnemerebineehadetedenbiradambu ithamlamesuletmek,pekinsafszcabirhatdr.HemSaidNurlarbirsadaka-imakbulegibibella-

  rndefinebirvesiledirdeyipmuhtalarNurlarate-vikiinbazfevkaldeihsanat-lhiyeyibirnevike-rmet-iNuriyevebirlema-imucize-iKurniyeyi,hakikatlerininbirtefsiriolanNurlarainiksetmide-mesininveizharetmesininsebebiise:Bumilletvevatanatambirhizmet-iimaniyeyap-

  makiin,oikrmt-lhiyeyibazanyazar,tNurla-raitimadvehccetlerinekanaatgelsin.Yoksabuka-darinsafszmuarzlaraveevhamlmemurlarakar,zayf,fakirvegaripbarebukudshizmet-imilliyevevataniyeyiyapamazd.Binderedensutoplayanvehabbeyikubbeleryapaniddiacgibilermniolurdu.Nurlarnmakbuliyetineimzabasanveehadetedenbineyakniaret-igaybiyeveemrtvevkat,Sikke-iGaybiyemecmuasdelilleriyleispatetmi.Bininceiplertoplansakocabirhalatolur.Ha ta 88: ddiacder:Nur,tefsirdeil.Hembazen

  akideyemuhalifgider.Ce vap: Tefsirikiksmdr.Biri ibaresiniizahe-

  der,biridehakikatlerini ispateder.Nurlarbu i-kinciksmtefsirlerinenkuvvetlisiveenkymet-tarolduuna,ehl-idirayetvedikkatyzbinlera-hitlervar.VeMsr,amveHaremeyn-ierifey-ninmuhakkiklimlerininvestanbulvesairyer-lerinmdakkikhocalarnnNurlartasdikedipi-limemeleriveSaidinmddet-ihayatndamant-kvegalibnemcadele-i ilmiyesi, iddicnnbuisnatveithamntekzipvereddeder.Ha ta-Ce vap 89: ddiac,eskizamandaEhl-iSnne-

  tekarHasanSabbah,Btniyyunmezhebiyleveeyhl-Cebelbirgalat-iatarikylameydanakpsiyassarsntvermelerigibi,Saidionlarabenzetmesiveithametmesipekacipbiryanltr.Evet,snnetemuhalifhareketetmemekvesiya-se-

  tekarmamakiinyirmiseneikenceliesareti,hapsi,ihanetlerikabuledenvesiyasetegirmemeki-inbtndnyevrtbelerindenyznevirenb-areSaidionlarabenzetmekylesoukbirhatdrki,bugnlerdehararetlimitlerimizikranoiddiannaynzamanndagelenkarvesouktandahabriddir.Hemiddiac,gyadnyadaebedkalnacakveher-

  keshercihetlednyamaksatlarnaalyoritikadn-dabulunurgibi,diyor:Saidinklpaleyhindeveem-niyetiihllfikriylemukaddesatletyapphalkfesadatevikediyordiyeithamylebiryanltrki,Nurunbtnkudshakikatlerininvetalebelerininuhreva-lkalaronureddederler.Oiddiacbilsinki,birtekha-kikat-imaniyeyidnyasaltanatyladeitirmeyiz.Vebirteknkte-iKurniyeninbirpaalkrtbesindendahaziyadeyanmzdaehemmiyetivar.

  u lar, s. 663-666, Ye ni As ya Ne., s tan bul-2005

  LHKA2 lahika@yeniasya.com.trYE N AS YA / 29 ARALIK 2009 SALI

  Allahsanakf dir.Ohereyihakkylaiiten,hereyihakkylabilendir.

  Bakara Sresi: 137 / yet-i Kerime Meli Bediuzzaman Said Nursi..

  Mdakkik hocalar,Nurlar tasdik edipilimiyorlar

  H

  Her ey kendineyakan yapyor

  Msr, am ve Haremeyn-i erifeyninmuhakkik limlerinin ve stanbul vesir yerlerin mdakkik hocalarnnNurlar tasdik edip ilimemeleri veSaidin mddet-i hayatnda mantkve galibne mcadele-i ilmiyesi,iddicnn bu isnat ve ithamntekzip ve reddeder.

  te fa hur: f ti har, vn me.m ced did: Ye ni le yi ci. Ha -

  dis-i sa hih i le her yz se ne debir ge le ce i bil di ri len, di ninha ki kat le ri ni, as rn ih ti ya c nag re ders ve ren pey gam berv ri si o lan lim zt.

  ms ten ki f ne: e ki ne rek,e kin gen lik gs te re rek.

  ms ta ni y ne: Tok g nl -l lk le, zen gin ce si ne. Ka na -at kr dav ra na rak.

  ehl-i di ra yet: Tem kin li vetec r be li kim se ler

  m dak kik: n ce den in ce ye

  dik kat le a ra t ran.B t niy yun: Kurn- Ke -

  rimde ki yet le rin ve ha dis-ie rif le rin z hir ve i kr m -na la rn dan ay r la rak, u sl szve yan l tevil ler i le yet veha dis le rin giz li ve sr l m na -la r n bul mak id di a sn da o lansa pk bir ta ri kat ve bu na ba lo lan lar.

  ey hl-Ce bel: Ha ha lerde ni len s ma i l le rin re i si; Ha -ha le rin li de ri o lan Ha sanSab bah.

  ga lat- i a: i i le rin ha ta la r.

  L GAT E:

  nsan tevzu ileykselir

  stiyorsangnllerdekalmay,GnlmeslekeylegnlalmayBraksaraylardamermerolmay,Toprakol,barndaglleralsn.A.Y.

  evzu, tekebbrnztt olup, gurur vekibir-denuzakolmaktr.Tevzuengzelinsnveslmsfatlardandr. nsanayakanengzeltavr,entatlsimadr.Dostluun,kardeliin,muhabbetin,birlik vedirliin,bar vekar-deliinyolu,tevzukprsndengeer.Tevzu,alakgnllol-

  mahlidir.Mtevzi insanngnlkaplarherkeseaktr.Her iste-yenokapdanierikolaylklagi-rer.Kibirliningnlnegirmeki-seokzordur.nkonunet-rafndagurur talarndanrl-mkalnbirduvarvardr.Ken-disiniherkesinzerinde,herkes-tenstnveayrcalklbiryerdeka-buleder.Benimlegrmekisteyenbe-nimderecemeksnder.Halbuki,o seviye insanlnenaltderekesidir.Orayaklmaz,ancak inilir.Ki-birliinsankendisiniminaretepesindezannedera-ma,aslndabulunduumekn,birkuyudibidir.Alakgnllolmannneolduunuanlamak i-

  ingnlehliolmakgerekir.Pozitifbilimler-le,aklvemantklleriilegnlh-liniidraketmekmmkndeildir.Ser-vetvehretbasamaklarileykseldii-nizannedenler,aslndasefahatvezille-tinderekelerinedoruyol almaktadr-lar.Aczininvefakrnnfarkndaolarakmtevzibirhayatyaayanlarise,faziletve izzetyolundaykselmektedirler.Ziral-akgnlllk,eilerekykselmektir.G-nln