aralik 2010

Download ARALIK 2010

Post on 28-Mar-2016

218 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ZABITA GAZETESİ ARALIK 2010 SAYISI

TRANSCRIPT

 • ZZaabbttaa GGaazzeetteessiinnee aallmmaa--llaarryyllaa iillggiillii bbiillggiilleerr vveerreennBBaahheelliieevvlleerr BBeelleeddiiyyee BBaa--kkaann DDeevveelliioolluu,, zzaabbttaa ttee--kkiillaattnnnn mmeesslleekkii vvee eenntteelleekk--tteell bbiirriikkiimmllii,, eehhiirrllii,, iinnssaannhhaakkllaarr vvee hhuukkuukk tteemmeelliinnddeeaaddiill oollaann,, hhuuzzuurrlluu vvee aaddaaggrrnnmmll bbiirr tteekkiillaatt oollmmaa--ss ggeerreekkttiiiinnii bbeelliirrttttii.. 8-9da

  ZZaabbttaa GGaazzeetteessiinnee aallmmaa--llaarryyllaa iillggiillii bbiillggiilleerr vveerreennBBaahheelliieevvlleerr BBeelleeddiiyyee BBaa--kkaann DDeevveelliioolluu,, zzaabbttaa ttee--kkiillaattnnnn mmeesslleekkii vvee eenntteelleekk--tteell bbiirriikkiimmllii,, eehhiirrllii,, iinnssaannhhaakkllaarr vvee hhuukkuukk tteemmeelliinnddeeaaddiill oollaann,, hhuuzzuurrlluu vvee aaddaaggrrnnmmll bbiirr tteekkiillaatt oollmmaa--ss ggeerreekkttiiiinnii bbeelliirrttttii.. 8-9da

  11

  Denizli Belediyesi Zabta Mdr Emin Akbulut:

  Zabta, belediyelerin gz, kula ve ayadr

  Adyaman Zabtas, denetimlerde hz kesmiyor

  Bozkurt: Zabta kanunlar erevesinde grevini yapyor 5

  Uurlu: Ykma Allah byktr deyip gidiyoruz

  Kahramanmarata 11 ayda13 bin 157 iyeri denetlendi 16

  4 15Kocaelide kimsesizlereZabta efkatiAntakya Zabtas, retim tarihi

  olmayan damanacalara el koydu 107

  stanbul Bykehir Belediyesi(BB) tiraklerinden STAN-BUL ULAIM Anin tasarm vemhendislii olan iki farkl modelde-ki stanbul Tramvay, stanbullula-rn oylaryla seiliyor. stanbullularwww.istanbultramvayiniseciyor.com

  adresinden alan sayfada, A ve BModeli olarak isimlendirilen her ikiTramvay aracna ait Teknik Bilgilerve Grsellere ulaarak seimde bu-lunabilecek. Oylama, 31 Ocak 2011tarihine kadar devam edecek.

  Sayfa 3te

  Tketici Haklar Seminerleri sryor...

  Trk tramvay stanbullularn seimini bekliyor

  Zabta tekilat beledi-yelerin vazgeilmez birbirimidir. Zabtalarn ken-di aralarndaki tabiri ilebelediyenin gz, kulave ayadr diyen Deniz-li Belediyesi Zabta M-dr Akbulut, zabta kya-fetleri iin verilen fiyatla-rn ok dk olduunu,gerek fiyatlarla kyasla-namayacan belirtti. 14

  Silivri Belediyesi Zabta Mdr Seluk Efe:

  Zabta Meslek Yksek Okulu artk kurulmal! almalaryla ilgiliZabta Gazetesine konu-an Silivri Belediyesi Za-bta Mdr Seluk Efe,sorunlarn zm iintavsiyelerini sralad. Za-btann tek at altndabirlemesi ve ypranmapaynn verilmesi gerek-tiini belirten Efe, Biran nce yksel okul dakurulmal dedi.

  Bahelievler Belediye Bakan Osman Develiolu:

  YYll:: 33 SSaayy:: 3344 AArraallkk 22001100 HHAABBEERR AAKKTTEELL ZZaabbttaa VVaakkffnnnn ccrreettssiizz yyaayynnddrr

  Hayalim; kltrl ve adil yzn ehrineyanstabilenbir zabta tekilat

  Hayalim; kltrl ve adil yzn ehrineyanstabilenbir zabta tekilat

  Hayalim; kltrl ve adil yzn ehrineyanstabilenbir zabta tekilat

  BBBB ZZaabbttaa DDaaiirree BBaakkaannllnnnnggeelleenneekksseell hhaallee ggeelleenn TTkkeettiicciiHHaakkllaarr kkoonnuulluu SSeemmiinneerrlleerrii,, ss--ttaannbbuull ll MMiillllii EEiittiimm MMddrrll vveeSSMMEEKK YYnneettiimm MMeerrkkeezzii iillee yyaappllaannkkoooorrddiinnaassyyoonn eerreevveessiinnddee bbiirrpprrooggrraamm yyaappllaarraakk bbeelliirrlleennddii.. ZZaabbttaaDDaaiirree BBaakkaann MMuussttaaffaa TTAAHHMMAAZZ,,bbuu sseemmiinneerrlleerrllee ggaayyeelleerriinniinn hheerraallaannddaa hheerr kkaaddeemmeeddeekkii vvaattaannddaallaa--rrmmzzaa uullaaaarraakk hhaakkllaarr kkoonnuussuunnddaaggeerreekkllii bbiillggiilleennddiirrmmeelleerr yyaappmmaakk ooll--dduuuunnuu bbeelliirrttttii.. 1122ddee

  Tamamen BBnin kaynaklaryla ve Trk mhendislerince imal edilen iki ayr tramvay modeli s-tanbullularn seimini bekliyor. BB Bakan Kadir Topba, ssttaannbbuulllluullaarr,, vvaappuurr sseeiimmiinnddee ooll--dduuuu ggiibbii ddnnyyaa ssttaannddaarrttllaarrnnddaa ttaassaarrllaannaann vvaaggoonnllaarr iiiinn ddee eenn ddoorruu kkaarraarr vveerreecceekkttiirr dedi.

  BBeelleeddiiyyee ZZaabbttaass DDaayyaannmmaa VVaakkff kkttiissaaddiilleettmmeessii hhiizzmmeettiinniizzddee......

  BBeelleeddiiyyee ZZaabbttaass DDaayyaannmmaa VVaakkff kkttiissaaddiilleettmmeessii hhiizzmmeettiinniizzddee......

  KKeerreesstteecciilleerr SSiitteessii FFaattiihh CCaaddddeessii

  KKaalleennddeerr SSookkaakk NNoo:: 99 MMeerrtteerr

  GGnnggrreenn // ssttaannbbuullTTeell:: ((00221122)) 663377 5511 8811

  TTeell -- FFaakkss:: ((00221122)) 663377 5511 8822

 • Alverilerde naylon po-et kullanmn yasakla-yan Bykekmece Be-lediyesi, bez file kullanlmas ka-rar ald. Kampanya-ya plastik poet re-ticilerin de katlma-sn isteyen Byk-ekmece BelediyeBakan Hasan Ak-gn, "reticileri-miz doa dostu bi-obozunur poetretsinler. Tekno-lojiyi evre dostuolarak kullanmaimknmz var.ocuklarmzn geleceini yok

  etmemek iin, anneannelerimizgibi nostaljik pazar filesi, bez tor-ba, kese kd kullanalm" diyekonutu. Ekipler de ar, pazardolaarak karar duyurdu.

  Naylonu brak,fileyi kap!

  2 Aralk 2010stanbul

  EDTRDEN

  yilmazlazoglu@zabita.com

  YYeennii yyllddaa,, eesskkii bbeekklleennttiilleerr!!

  YNETM YERBBeelleeddiiyyee ZZaabbttaass DDaayyaannmmaa VVaakkff kkttiissaaddii lleettmmeessii Keresteciler Sitesi, Fatih Cad. Kalender Sk. No: 9

  Merter Gngren / STANBULTel.: (0212) 637 51 81

  Tel. - Faks: (0212) 637 51 82www.zabita.com

  e-posta: gazete@zabita.com

  mtiyaz Sahibi YYaavvuuzz AAKKIIRR

  (Belediye Zabtas Dayanma Vakf ve ktisadi letme Mdr)

  Sorumlu Yaz leri MdrZZaaffeerr TTAAHHMMAAZZ

  Yayn DanmanAAyyttaa IIIIKKLLII

  Hukuk DanmanAAvv.. HHaassaann KKAARRAADDEENNZZ

  Bask ncesi HazrlkaajjaannssSSSS ((00221122)) 225555 7722 7733

  Grsel YnetmenMMeehhmmeett KKAAMMII

  Gazetemizbasn meslek

  ilkelerine uymasz vermitir.

  Gazetemizdeyaynlanan ke

  yazlarndan,yazarlar

  sorumludur,ayrca telif hakk denmemektedir.

  Bask: AAKKAADDEEMM (0212) 493 24 676869Davutpaa Cad. Gven San. Sit.C Blok No: 230 Topkap / ST.

  Yl: 3 Say: 34 Aralk 2010

  Genel Yayn EditrYYllmmaazz LLAAZZOOLLUU

  Ylmaz LAZOLUstanbul Bykehir Belediyesi

  Zabta Mdr Yardmcs(BEZADAV Ynetim Kurulu Bakan)

  Zabta Gazetemizin yeni says vesilesiyletm meslektalarm sevgi ve sayglarmlaselamlyorum. Yeni bir yla merhaba dedi-

  imiz bu gnlerde gemi dnemlerden gn-mze kadar uzayan ve bir trl sonulanamayankonular tekrar gndeme getirmek gerektiinidnyorum. ncelikle gazetemizin bu saysn-da da yine mesleimizin geleceine ynelik oknemli bilgilere ve grlere yer verdiimizi bil-menizi isterim.

  Deerli meslektalarm, sizler de takip ediyor-sunuz ki, Zabta Gazetemiz uzun bir zamandrmesleimizin sorunlarna parmak basyor ve il-gililerine duyurmaya alyor. Sizlerin dnce-lerine yer veriyor. Hatta yle ki bu saymzdakirportajlarmzda dahi deerli mdrlerimiz yada bakanlarmz gemite de ska dile getirdi-imiz konulara dikkat ekiyorlar. imdi gelelimbu konulara. ncelikle ZZaabbttaannnn tteekk aatt aallttnn--ddaa bbiirrlleemmeessii meselesi ok nemli. Belki radi-kal bir beklenti olarak dnlebilir ama gazete-mizin gemite yapm olduu rportajlara vemeslektalarmzn beyanlarna gre bu konune kyor. Geen saymzda BB Zabta Des-tek Hizmetleri Mdr Sayn srail Aydnn bukonuda daha uygulanabilir bir teklifi olmutu.Mahalli idareler Genel Mdrl bnyesindebir ZZaabbttaa HHiizzmmeettlleerrii DDaaiirree BBaakkaannll kurul-mas teklifi meslektalarmzdan byk destekgrd. te yandan 2011 ylnda da gndemi-mizden dmeyecek olan dier konular da var.Zabta Vakfmzn youn almalar neticesin-de byk oranda zlen ancak hala az da olsahalen farkl uygulamalar grlen tteekk ttiipp kkyyaa--ffeett vvee tteekk ttiipp aarraa ggiiyyddiirrmmee konularn say-mak gerekiyor. ZZaabbttaa MMeesslleekk YYkksseekk OOkkuulluuKKuurruullmmaass, YYpprraannmmaa PPaayynnnn VVeerriillmmeessii,MMaakkttuu MMeessaaiilleerriinn DDzzeennlleennmmeessii, MMeemmuurr AAll--mmnnnn zzmmee KKaavvuuttuurruullmmaass, ZZaabbttaa HHaaffttaa--ssnnnn kkuuttllaannmmaa ttaarriihhii ve irili ufakl birok me-sele yeni ylda sonulandrlmay bekliyor. Zab-ta Gazetesi olarak bu konularn takipisi olaca-mz ve bir an nce zlebilmesi iin elimiz-den geleni yapacamz da hatrlatmak isterim.

  Deerli meslektalarm, yeni saymzda r-portajlarna yer verdiimiz nemli isimler mev-cut. Bahelievler Belediye Bakanmz SaynOsman Develiolu, Denizli Belediyesi ZabtaMdr Emin Akbulut ve Silivri Belediyesi Zab-ta Mdr Seluk Efeye deerli vakitlerini Zab-ta Gazetesine ayrdklar ve grlerini payla-tklar iin ok teekkr ediyorum.

  Bu vesile ile 2011 ylnn tm zabta tekilat-mza hayrl olmasn, eski sknt ve beklentileri-mizin zld bir yl olmasn diliyorum. Birsonraki saymzda tekrar bulumak dileiyle.

  Hoakaln...

  Fatih Belediyesi; Sultanahmet Ayasofya ve Nuruosmaniye'yiziyaret eden turistlerin gvenliini T3'l grevlilerle salayacak

  ilede gda denetimi

  Turizm zabtalar Sultanahmet'teturistlere T3 ile hizmet verecek.Fatih Belediyesi tarafndanABD'den satn alnan ve "T3" ad ve-rilen 4 adet elektrikli mini ara, Aya-sofya, Sultanahmet ve Nuruosmani-ye'de hizmete girdi.

  Tarihi Yarmada'da, turistlerin yo-un olduu blgede karlalan so-runlara dikkat eken Fatih BelediyeBakan Mustafa Demir, "Bu aralaryayalatrdmz blgelere ok rahatgirebiliyor. Tramvay yolunu ok rahatkullanlabiliyor. Motor gleri de en-gebeli yokuta ve inite kullanlacakdzeyde. Konforu da iyi" dedi.

  Turistlere daha iyi hizmet verebil-mek iin ikayet ve taleplerini iletebi-lecekleri 5170202 numaral bilgi hatt-n atklarn da ifade eden Demir,"Duyuru ve pankartlar ngilizce ha-zrladk. Bu hatta gelen ikayet ve is-tekler, alanda olan turizm zabtalarnabildirilecek. Sorunu yerinde halletme-ye alyoruz" diye konutu.

  TUR REHBERN BULUYORUZ