16 aralik 2009

Download 16 Aralik 2009

Post on 29-Mar-2016

236 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Yeni Asya´nın 16 Aralık 2009 baskısı

TRANSCRIPT

 • SiyahMaviKrmzSar

  SiyahMaviKrmzSar

  BABAKAN ERDOAN:

  Ha be ri say fa 11de

  ISSN 13017748

  Haberi sayfa 11de

  GER EK TEN HA BER VE RiR

  16 ARALIK 2009 ARAMBA / 60 Kr

  AS YANIN BAH TI NIN MF TA HI, ME VE RET VE R DIRYIL: 40 SA YI: 14.292

  ASGAR CRET BUGN BELL OLUYOR

  YKurn eczahanesindenharika bir ifa reetesi

  B E K L E Y N Z

  www.ye ni as ya.com.tr

  nHa ham ba Ro na Metz ger s ra ilden ce ki gn kun dak la nan ca mi nin ka -p sn da du rup o la y k na d n be lir te -rek, ca mi ye ya p lan sal d r y i ren o la -rak ni te len dir di. Metz ger, kut sal me -kn la r Al lahn tem sil ci lik le ri o la rakni te ledi ve i ba det yer le ri nin sal d r la ramu ha tap ol ma ma s ge rek ti i ni vur gu -la d. n ce ki gn de Ba t e ri ann Te -ko a yer le i mi ha ha m, ba r ey lem ci siMe na hem Fro man k y ve ca mi yi zi -ya ret edip, k yn n de ge len le riy le bira ra ya ge le rek, ken di le ri ne Kurn he di -ye et mi ti. Ha be ri say fa 7de

  nBabakan Erdoan, alm srecinin yaand ve DTPnin kapatl-mas sebebiyle protestolarn artt bir dnemde, Eer bugnKandile operasyon yaplabiliyorsa, bu iktidarmzn siyas, diplo-matik baarsdr, 5 Kasm 2007nin baarsdr. Terr cephesi silhnbrakmad srece askerimiz de polisimiz de operasyonlarna sonvermeyecek, vermez eklinde konutu. Ha be ri say fa4te

  Kandileoperasyonbizimbaarmz

  YUNANSTANIN WASHNGTON BYKELS:

  HAHAMBAI METZGER KUNDAKLAMAYI KINADI

  ABye girdiinizdesorunlar zlr

  TERR CEPHES SLH BIRAKMADAN OPERASYONLAR BTMEZ

  nYunanistann Washington Bykelisi Vassilis Kaskarelis,Trkiyenin AB yesi olduunun ertesi gn, Ankara ile Atinaarasndaki sorunlarn ok byk bir ksmnn, zerinde tartmayabile gerek kalmadan zleceini syleyerek, rnein Ege sorun-larn ele alalm. Trkiye AB yesi olunca, snrlar ortadan kalka-cak, dolaysyla sorun da kalmayacak dedi. Ha be ri say fa5te

  EGE'DE DE SINIRLAR KALKACAK VE SORUN KALMAYACAK

  CAMLER ALLAHIN TEMSLCLKLER

  Camiye haham destei

  Bar eylemcisi Haham Froman, caminin kundaklandky ziyaret ederek kyllere Kur'n hediye etmiti.

  Bir ylda 800 bin isiz daha

  Ha be ri say fa 11de

  2012ye kadarisizlik azalmaz

  Ha be ri say fa 7de

  Clinton dayasa eletirdi

  Ha be ri say fa 16da

  Depresyondatehlike byyor

  Esnaf, Muta gstericilereate at: 2 l, 8 yaral

  Ha be ri say fa4te

  ESK STHBARATININ TEKLF:SO RU TUR MA KO MS YO NU

  KU RU LSUN, RGTN KARAN-LIK LKLER AYDINLATILSIN

  nEs ki Em ni yet s tih ba rat Da i re si Ba kan ve ki li B -lent O ra ko lu, So ru nu z mek i in PKK i le yz le -mek zo run da yz. Bu te rr r g t na sl do du, kim lerkur du, kim ler kul la n yor? ' ca lan so ru tur ma ko -mis yo nu' ku rul sun. Ha zr lk, a ra tr ma de il, so ru -

  tur ma ko mis yo nu. Sor gu, yar g yet ki sin de dir. Bu na da ha faz layet ki ve re lim. Bunun zme ok cidd faydalar olacaktr dedi.

  KOMSYON, SORGULAMA YETKSNE SAHP OLMALI

  nBu i in te me lin de de Er ge ne kon var di yen O ra -ko lu, PKK ey lem le ri, hep kri tik za man lar da o lu yor.To kat sal d r s nn ar ka per de si ni Da l ca, Ak t tn gi bib rak ma mak l zm. Bu o lay la rn ze ri ne gi dip PKK'ypro vo kas yon a ma l kul la nan i ve d mih rak la r bul -

  ma mz ge re ki yor de di. O ra ko lu, a l mn AKP'ye kar bir kurt ka -pa nna d n t rl mek is ten di i ni sy le di. Ha be ri say fa4te

  DALICA VE AKTTN GB TOKAT'IN PE BIRAKILMASIN

  CALANINBALANTILARIDEFRE EDLSN

 • SiyahMaviKrmzSar

  SiyahMaviKrmzSar

  udnyabirimtihanvetecrbemeydanol-duundan,herhadisehikmetsnrlariindemeydanagelir.BulemdehkimolanHik-metismidir.Eyannyaratlvedevamhik-metsnrlariindegzkr.Yanidnyadaa-slolanHakmismidir.Cenb-Hakkndi-erbtnisimvesfatlarHakmisminebal

  olaraktecellederler.Kadir,Rahim,af,Mrid,Alimgibii-simlerimtihansrrnauygun,tecrbemeydanartlariin-de,drl-hikmetolanudnyadahikmetsnrlariindefa-aliyetgsterirler.Busebeplebudnyayahikmetdnyasadverilmitir.Hattapeygamberlereverilenmu'cizelerbileHakmismierevesinde,imtihansrrnauyguno-larakverilirki,bazinsanlarimanetmi,baz-lardamucizelerigzleriilegrmesinera-meninkretmilerdir.Bunoktadabirocuunyaratlndikkate

  alarakHakmismidairesindeKudretisminintecellisinebakalm.Annerahmindeyaratlnilksafhasbaladnda,dierisimlerlebirlikteKudretismidefaaliyetebalar.Zamanlaocukcanlanr.o-cuunazalarteekklebalar.Gz,kulak,beyin,kalpvedierazalarAl-lahnKadirismininte-

  cellisiilebirbirinolunur.Dokuzayongnsonradaocukdnyayagelir.

  Elbettekibusreiindeocuunmaddha-yatiinlzmolangdalarannetarafndanalnr

  veKudretismibugdalarocuunvcudununina-sndakullanr.tebirinsannyaratlndadokuzayongngibibirsre,

  bazgdalarnanneyoluylaalnmasgibibazmaddelerihti-

  yahsloldu.Btnbufaaliyetlerisebirdzenvenizamdahilinde,Allahnbulemdekoyduukanunlardairesinde,yaniHikmetismitecellsindecereyanetti.Birocuunyara-tlgibi,dierbtnmahlkatdayineaynekildeHikmetismierevesindeyaratlr.BuhakikatbizeEvet,dnyad-rl-hikmetvehiretdrl-kudretolduundan,dnyadaHakm,Mrettb,Mdebbir,Mrebbgibiokisimlerinik-tizsyladnyadaicad-eya,birderecetedricvezamanlaolmas,hikmet-iRabbniyeninmuktezsolmu(Szler,106)srrnaklar.Ancak,hiretteise,hikmettenziydekudretverahmetin

  tezhrleriiinmaddeyevemddetevezamanavebekle-meyeihtiyabrakmadan,birdeneyainaediliyor.Buradabirgndevebirsenedeyaplaniler,hirettebiranda,birlemhadainsnaiaretenKurn-Mucizl-Beyn, Ky-metingereklemesiise,ancakgzapkapayncayakadar,yahutondandayakndr(NahlSresi:77) fermaneder(Szler,106) srrgerekleecek.Evet,ifadeyegreahiretteeyabirandainediliyor.Bu

  dnyadabirinsannyaratlmasiindokuzaygibibirmd-detbeklemeyeihtiyayok.Kudretintecellisiile,Knfe

  Yekn,yaniOlder,odaolur srrncaeyabirandahairmeydannagetiriliyor.

  Elbetteki,...har-izambiranda,za-manszvcudageliyor.Darakl ise,buhadsizdereceharikaveemslsizolanmeseleyiizanilekabuletmesinemedarolacakmehudbirmislistersrrncazamanszlkkavramnanlamakokzor.

  Ancakhairmeydanilebirlikteahiret-lemlerindezamankavramnndaanla-

  mnyitirdiinistadBedizzaman

  vecizbirekildeyukardakiifa-dedeizahetmi.

  Buzamanszlkkavramnaksacatemasetmekgerekirse:Zamandediimizeybudnyayaaitbirkavramdr.Biz-

  lerdnyannhareketinebalolarak,zamantanmlamasyapyoruz.Dnyannkendieksenietrafndadnmesini24eitparayablereksaatkavramnbelirlemiiz.Dnyannkendieksenindetambirkezdnmesinign,dnyanng-neetrafndakitambirkezdnnde365gn,yanibirylolaraksaymz.tebtnbuzamankavramlar,yaniyl,ay,gn,saat,dakikagibikavramlar,budnyannvegnesistemimizinhareketinebalkavramlardr.Birba-kadeyilednyadakimeknnvebumeknnhareketininbirgstergesidirzaman.Kyametilebirliktebudnyaartlarortadankalktiin,

  birldeuiindeyaadmzmekntahripedildiiiin,dolaysylameknabalbirkavramolanzamandaanlamnyitiriyor.Busebeplehairmeydanilebirliktebudnyamzaaitolansaat,gn,aygibikavramlardailerliinikaybediyor.tebununiin,har-izambiranda,zamanszvcuda

  geliyor,maddeyevemddetevezamanavebeklemeyeihti-yabrakmadan,birdeneyainediliyorifadeleriilebuha-kikateiaretedilmi.

  LHKA2 lahika@yeniasya.com.trYE N AS YA / 16 ARALIK 2009 ARAMBA

  PARILTISAM CEBEC

  sa mi_ce be ci@hot ma il.com

  LHALL AKGNLER

  iakgunler@gmail.com

  Kendilerineverdiimizkitabhakkn vererekokuyanveonunhkmlerineuyanlar,onagerektenimanetmilerdir.Onuinkredenkimseyegelince, iteonlardahsranaden-lerintakendisidir. Bakara Sresi: 121 / yet-i Kerime Meli

  B ediuzzaman Said Nurs i.

  Ara sra sinemayaibret iin gittiimden...

  irzaman,esarettengeldiktensonra,stan-buldabirikiseneyinegafletgalebeetti.Siya-sethavas,nazarmnefsimdenkaldrpfkadatmken,birgnstanbulunEypSultankabristannndereyebakanyksekbiryerin-

  deoturuyordum.stanbuletrafndakifkabaktm.Birden,bakyorum,benimhususdnyamvefatedi-yor,bazcihetteruhekiliyorgibibirhlet-ihayaliyebanageldi.DedimAcababukabristannmezarta-larndakiyazlarmdrki,banabylehayalveriyor?diyenazarmektim.Uzaadeil,okabristanabak-tm.Kalbimeihtaredildiki:Buseninetrafndakikabristann,yzstanbul,i-

  indevardr.nkyzdefastanbulburayaboal-m.BtnstanbulunhalknburayaboaltanbirHkim-iKadrinhkmndenkurtulupmstesnakalamazsn;sendegideceksin.Benkabristandankp,budehetlihayalileSultan

  EypCamii'ninmahfelindekikkbirodaya,okdefagirdiimgibi,budefadagirdim.Dndmki,bencihettemisafirim.Bumenzilciktemisafirol-duumgibi,stanbuldadamisafirim,dnyadadamisafirim.Misafir,yolunudnmeli.Naslkibuo-dadankacam,birgndestanbuldandakaca-m,dierbirgndednyadankacam.tebuhlette,gayetrikkatlivefirkatli,elemlibir

  hznvegam,kalbime,bamakt.nkbenyalnzbirikidostukaybetmiyorum.stanbuldabin-lersevdiimdostlarmdanmufarakatgibi,oksevdi-imstanbuldandaayrlacam.Dnyadayzbinlerdostlarmdaniftirakgibi,oksevdiimvemptelol-duumogzeldnyadandaayrlacamdiyed-nrken,yinekabristannoyksekyerinegittim.Arasrasinemayaibretiingittiimden,bana,stanbuli-indekiinsanlar,odakikada,sinemadagemizama-nnglgelerinihazrzamanagetirmekcihetiyle,l-molanlarayaktagezersretindegsterdiklerigibi,aynenbende,ovakitgrdminsanlar,ayaktage-zencenazelervaziyetindegrdm.Hayalimdediki:Madembukabristandaolanlardanbirksm,sine-mada,gezergibigrlyor;ileridekatiyenbukabris-tanagirecekleri,girmigibigr.Onlardacenazeler-dir,geziyorlar.Birden,Kurn-HakminnuruylaveGavs-zam

  eyhGeylnHazretlerininiradyla,ohaznhlet,srurluveneelibirvaziyeteinklpetti.yleki:OhaznhalekarKurndangelennurbyleihtar

  ettiki:Senin,imal-iarkde,Kosturmadakigurbe-tindebirikiesirzabitdostunvard.Budostlarnherhaldestanbulagideceklerinibiliyordun.Sanabirisideseydi,Senstanbulamgideceksin,yoksaburadamkalacaksn?Elbette,zerremiktaraklnvarsa,s-tanbulaferahvesrurlagitmesinikabuledecektin.nkbinbirden,dokuzyzdoksandokuzahbabnstanbuldadrlar.Buradabirikitanekalm;onlardaorayagidecekler.Seniniinstanbulagitmekhaznbirfirak,elmbiriftirakdeil.Hemdegeldin,mem-nunolmadnm?Odmanmemleketindekipekkaranlk,uzungecelerindenvepeksoukfrtnak-larndankurtuldun.Bugzel,dnyacennetigibis-tanbulageldin.Aynenylede,seninkklndenbuyanaka-

  dar,sevdiklerindenyzdedoksandokuzu,sanadeh-etverenkabristanagmler.Budnyadakalanbirikidostunvar;onlardaorayagidecekler.Dnya-davefatnfirakdeil,visaldir,oahbaplarakavumak-tr.O