obec podreČany

Download OBEC PODREČANY

Post on 30-Dec-2015

24 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hovorme spolu o našej obci. OBEC PODREČANY. VOĽBY 2014. Kto sme. Zita Kubíčeková , Mgr., učiteľka, nezávislý kandidát na starostu. Miroslav Kubíček , Ing., programátor, nezávislý kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva. Prečo kandidujeme ?. nový pohľad na správu obce - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

OBEC PODREANY VOBY 2014

OBEC PODREANY

VOBY 2014

Hovorme spolu o naej obci

Kto sme

Zita Kubekov, Mgr., uiteka, nezvisl kandidt na starostu

Miroslav Kubek, Ing., programtor, nezvisl kandidt na poslanca obecnho zastupitestva

Preo kandidujeme ? nov pohad na sprvu obce vzjomn koopercia

nzorov rznorodos snaha riei problmy

nov mylienky a podnety

aktivita a iniciatva

Jednotlivec bez akejkovek predstavy ovlastnej budcnosti len vemi ako me vivote uspie. Pln hospodrskeho a socilneho rozvoja obce Podreany

strategick dokument

definuje vzie, ciele, predstavy

uruje priority

povinn prloha pri uchdzan sa onenvratn finann prspevok VZIAVestrann rozvoj vo vetkch oblastiach a v prospech vetkch obyvateov.

Naa obec = atraktvnejie miesto pre ivot Vprezentcii si polome tri zkladn otzky:

KDE SME?

KDE CHCEME BY?

AKO SA TAM CHCEME DOSTA?

Kde sme?

DemografiaGraf . 1 Vvoj potu obyvateov vrokoch 1996 2014 apredpoklad vvoja poda PHSR obce Podreany

Zdroj: SR a PHSR obce PodreanyFinancie

ROZPOET OBCE zklad finannho hospodrenia

ben prjmy 131926 (3 974 402,68 Sk)

ben vdavky 131 799 (3 970 576,67 Sk)

Financie

Tabuka . 1 Vchodiskov tatistick daje a rozpotovan podiely obc na vnose z dani z prjmu FO pre rok 2014ObecPoet obyv.Obyv. nad 62 rokovPP spoluSuma ()Suma (Sk)Podreany582110545,21087613 276 533,89Zdroj: Ministerstvo financi SRNrokovaten prjmy miestne dane a poplatky (da z nehnutenost, pozemkov, poplatok za KO, sprvne a administratvne poplatky, ...) Financie

Predpis 668/2004 - Nariadenie vldy Slovenskej republiky o rozdeovan vnosu dane z prjmov zemnej samosprve

Uruje podiel poda: potu obyvateov potu zapsanch det vM avZ nadmorskej vky vekostnej kategrie obce potu obyvateov nad 62 rokovTabuka . 2 Ben vdavky vlenen poda programov rozpotuSkObecn rad60 7321 829 612Matersk kola zvlastnch prostriedkov26 179788 669kolsk jedle12 939389 800Nakladanie sodpadom11 267339 430Telovchova aport - futbal5 997180 666Sluby poty4 336130 626Verejn osvetlenie2 71681 822Komunikcie1 63149 136Poiarna ochrana, CO- Bezpenos1 24437 477Matersk kola - SR1 20036 151Zdroj: Zveren et obce Podreany za rok 2013Kultrno-port.akcie90327 204Socilna pomoc aHN78323 589Rozvoj obc ivot.prostredie54216 328Miestna kninica45913 828Aktivan innos33610 122Kult.podujatia2407 230Miestny rozhlas1083 254Klub dchodcov1053 163Cintorn, DS682 049Evidencia obyvatestva27813Spolu139 7504 210 109Podielov dane na matersk kolu vka prspevku na innos M zo ttneho rozpotu2014 15 iakov40 505 Cie naplni kapacitu M na 20 det45 649 verov zaaenie

Vznik september 2007 refinancovanie pvodnho veru na dostavbu domu smtku: 30 916,82 (931400 Sk).

Aktulny zostatok(aktulne erpanie): 34119,01 (1 027 869,30 Sk)

Aktulna variabiln rokov sadzba: 3,178 %

Ron rok na rovni cca 1 080 (32536 Sk)

Istina sa nesplca, platia sa len roky

Celkov suma rokov zveru od jeho vzniku (september 2007) je: 9022,48 (271811,23 Sk)

Majetok obce vetky nehnutenosti bud vnajbliej dobe potrebova vykona opravy zabezpeujce ich alie neznehodnocovanie.

Budova kultrneho domu a obecnho radu

Objekt materskej koly

Star kultrny dom a star pota

Klubova

Hasisk zbrojnicaKde chceme by?Financie Skonsolidovan financie obce

Hospodrne a efektvne vynakladanie prostriedkov z rozpotu obce

Bez verovho zaaenia

Obecn rad a obecn zastupitestvo Otvorenos

Transparentnos

Informovanos

Hospodrnos

Sluby a aktivity pre obyvateov obce

Matersk kola

Kultrne a portov podujatia

Kninica

Cintorn

Zujmov krky (kluby)

Klub dchodcov

Detsk ihrisko a portovisk

Sluby a aktivity pre obyvateov obce

Futbal

sprehadni financovanie a zabezpei elnos vynakladania prostriedkov obce pri podpore TJ Podreany.

Prehad poskytovanch dotci na innos futbalovho klubu v niektorch obciach (I. trieda ObFZ Luenec):Star Hali3 000 Vidin 6 000 Bokovce 2 000 Trebeovce3 200 Podreany6 000

ivotn prostredieVyisten jarky

Zny oddychu

Kompostovisko

Verejn koe

Efektvnos verejnho osvetlenie

Osveta k separcii odpadu a odpadovmu hospodrstvu

Verejnoprospen prce

Maximlne vyui verejnoprospen prce, nie len na pravu verejnch priestranstiev

Zlepi organizciu prce

Zvi efektivitu prceKomunitn innos

branie predsudkov a stereotypovintegrcia motivujce prostredie Komunitn centrumprevencia a osveta Vie investin zmery - Nasledujce investcie presahuj aktulne monosti rozpotu obce, preto je potrebn hada dodaton zdroje financovania.

Rekontrukcia materskej koly

Rekontrukcia obecnho radu

Vybudovanie chodnka cez dedinu

Dobudovanie aobnova miestnej cestnej infratruktry

Vybudovanie kanalizcie

Ako sa tam chceme dosta ?Financie

Optimalizova vdavky obce

Zvi prjmy zpodielovch dan

Zni verov zaaenie obce

Zabezpei spolufinancovanie projektov z finannch zdrojov mimo rozpotu obce

Financie - rezervy rozpotu obce

Plat starostu aktulne schvlen OZ 1,65 x 824 x 16 % = 1 578 (47 539 Sk)

Znenie na minimlny plat = 1,65 x 824 = 1 360 (40 971 Sk)

Ron spora v rozpote 3 500 (105 441 Sk)Financie - rezervy rozpotu obce

Odmeny poslancov OZ schvlen OZ v roku 2011: 15 (451,9 Sk) / as na zastupitestve

Nvrh na znenie napr. obec Vidin 7 (210,9 Sk) / as, 3x v rozpoet.

Prca poslanca sluba pre obec, poslanie

Prehodnotenie jednotlivch poloiek rozpotu

Financie zvi prjmy z podielovch dan

Zvyova poet obyvateov skvalitovanm ivota, prostredia a vybavenosti v obci

Zvyova poet zapsanch det v M (20)

Financie zni verov zaaenie obce

as uetrench finannch prostriedkov poui na postupn zniovanie verovho zaaenia

Zniova verov zaaenie bez vraznho vplyvu na innos obceFinann zdroje mimo rozpotu obceObianske zdruenie

prijmate 2% zdan FO aPO

zkonn el pouitia finannch prostriedkov:

podpora a rozvoj telesnej kultry, zachovanie kultrnych hodnt, podpora vzdelvania, organizovanie a sprostredkovanie dobrovonckej innosti

Grantov financovanie (verejn zdroje)

Operan programy financovan zo trukturlnych fondov

Dotan programy financovan zo ttneho rozpotu SR

Prklad:

VZVA RADU VLDY SR- podpora portu vroku 2014

Skromn zdroje

Firemn slovensk azahranin nadcie (banky, Orange, SPP, ESET, Ekopolis, PONTIS aalie)

Prklad Dobro projekt Putovanie Dobroskou dolinou (financovan grantov program anca pre v regin Konto Orange)

Dobrovonctvo

Neptaj sa, o ti me da obec, ale o ty me da obci.

akujeme za pozornos

http://podrecany2014.webnode.sk/