obec sihla

Download OBEC SIHLA

Post on 28-Apr-2015

46 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

OBEC SIHLA

"Vrchy" patria k prrodne najkrajm a najzaujmavejm miestam Slovenska. Ndhern vhady a scenrie, v zime bohat ndielka snehu, v lete a na jese hubrsky raj, neziskov zdruenie Hucul Klub zaloen na zchranu a ochranu jednho z naich tradinch plemien konkov Hucula,

ojedinel sa volskch zprahov Jarmoa niekoko alch zaujmavost lkaj nvtevnkov do tchto konn. Vrchy s typick malebnou panenskou prrodou s rozahlmi lkami a pasienkami, hlbokmi zalesnenmi dolinami a zachovalou udovou architektrou. Za dobrho poasia je mon sledova asn panormu Slovenskho Rudohoria, Nzkych Tatier (umbier, Chopok, Krova Hoa), niekedy aj Vysokch Tatier.

Ndhern vhady a scenrie.

Malebn panensk prroda s rozahlmi lesmi, lkami a pasienkami.

V lete a na jese hubrsky raj.

V zime bohat ndielka snehu.

Zachoval udov architektra.

Zachoval udov architektra.

Neziskov zdruenie Hucul Klub.

Sa volskch zprahov Jarmo.

Zkladn informcieSamosprvny kraj: Banskobystrick

Okres: Brezno

Regin: ierny Hron

Poet obyvateov: 198

Rozloha: 2683 ha

Sradnice: 4839S 1939V

Histria Obec Sihla vznikla v roku 1760 ako osada pri cisrsko krovskej sklrni, zaloenej r. 1744. Nzov obce sa postupne menil z Sichla (1780), Sihla (1786), Sziha (1800) a na dnen nzov Sihla. Pomenovanie zskala po mladom smrekovom lese sihline. Najprv sa tu vyrbalo zelen dut, po rekontrukcii sklrne tabuov sklo. Prevdzka zanikla v r. 1904.

V obci bola od polovice 19. storoia parn pla, ktor spracovvala drevo vyaen v okolitch pralesoch. V miestnom pralese, ktor sa menil pod sekerami lesnch robotnkov v mlad sihliny, sa aili stromy mohutnho objemu. Parn pla zamestnvala 36 robotnkov, vina muov pracovala v lesoch.

Histria V obci bola lesn sprva a roku 1923 postavili lesn eleznicu na seku Hronec - Sihla.

- model lesnej elezniky v Sihle

Histria Likvidciou huty a ply logicky poklesla zamestnanos a obyvatelia sa sahovali do oblast s vou monosou zamestnania. Sved o tom aj poet obyvateov.

Poet obyvateov364 318 356

204

216

198

1930

1950

1970

1991

1996

2009

Povojnov pokles obyvateov je dsledkom vstavby mestskch aglomerci (Brezno, Podbrezov) a vej monosti zamestnania v nich.

DemografiaPoet obyvateov: 198Vekov zloeniePredproduktvny vek Produktvny vek (eny) Produktvny vek (mui) Poproduktvny vek 18% 15% 30%

Mui: 100

eny: 98

37%

Predproduktvny vek (0-14): 29 obyvateov Produktvny vek eny (15-54): 60 obyvateov Produktvny vek mui (15-59): 73 obyvateov Poproduktvny vek (55+, 60+M): 36 obyvateov

Prroda Sihla le vo vrcholovej asti Slovenskho Rudohoria v pramennej oblasti Kamenistho potoka, ktor je prtokom ierneho Hrona. Kamenist potok pramen vo vke 927 m. n. m.. Na ploche potoka v dke 2,5 km bol roku 1991 vyhlsen Chrnen arel Meandre Kamenistho potoka, ktor predstavuje prirodzene meandrujci tok. Nadmorsk vka v strede obce je 980 m n. m. a v chotri 710 1061 m n. m.

- meandre Kamenistho potoka

Prroda Obec Sihla m pomerne vek katastrlne zemie 2692 ha, priom les zaber a 85%. V obci Sihla sa rozprestiera na hnedch lesnch pdach. Prevldaj ihlinat dreviny 75% smrek, menej jeda, z listnatch je najviac zastpen buk. 85% zemia sa nachdza v Chrnenej krajinnej oblasti Poana.

Klma Obec Sihla le v tzv. "mrazovej kotline", kde mrazy v zime dosahuj nezriedka a -30 C a ast s przemn mrazy v letnch mesiacoch jl a august. Priemern ron teplota je okolo 5C. Priemern jlov teplota je okolo 13,5C. Priemern janurov teplota je okolo 6,5C.

Priemern ron mnostvo zrok je a 900 mm.

akujem za pozornos

Radka Porubiakov IV.K