obec abrahám

Download Obec abrahám

If you can't read please download the document

Post on 19-Jan-2017

25 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Obec Abrahm

Obec AbrahmViktria Nemcov

Obec Abrahm

ttSlovenskoKrajTrnavskOkresGalantaNadmorsk vka125m n. m.Sradnice481500S 173700VRozloha15,779km(1578ha)Obyvatestvo1080(31. 12. 2008)Hustota68,45obyv./km

Obecn zstavaObecn znak

GeomorfolgiaAbrahm le na juhovchodnom okraji Trnavskej pahorkatiny, ktor je sasou Podunajskej pahorkatiny. Cel oblas mono charakterizova ako kultrnu step, prevane odlesnen. Oblas Abrahmu m relif vlnitch rovn, kde prevldaj ernozemn a lun pdy. Tieto pdy s mimoriadne vhodn na pestovanie nronch ponohospodrskych plodn penice, kukurice a cukrovej repy.

Klimatick podmienkyOblas Abrahmu patr do teplej oblasti, pre ktor je charakteristick poet letnch dn v roku nad 50 s maximlnou teplotou vzduchu 25C a miernou zimou. Celoron hrn zrok sa pohybuje od 530 do 650 mm. Okolie obce s priahlm okolm patr o do mnostva zrok k jednej z najsuchch oblast strednej Eurpy.

VegetciaCel zemie je odlesnen rovina, na ktorej sa pestuj kultrne plodiny. Zachovali sa zvyky lunho lesa s drevinami dub letn, javor pon, brest nzky, jase thly, topo ierny. Rozren s agt, topo, vba a kroviny trnky, bazy iernej, liesky, rua pov a orech vlask. Ovocn dreviny hruka, jablo, erea.

HistriaVykopvky archeolgov dokazuj, e zemie obce bolo osdlen u od praveku. Striedali sa tu kultry od najstarieho neolitu a po Slovanov. Prv psomn zmienka o obci Abrahm je z 5. marca 1231, kedy bol spsan v Svtom Abrahme (Sanktus Abrahm) testament ebeom, grfom z Pezinka a Svtho Jura, na majetku jeho syna Abrahma. alia listina z roku 1266 spomna obec ako Szenti Abraam. Obec v 16. storo patrila panstvu intava, od roku 1817 panstvu ekls, ktor tu malo majer. V obci bol v roku 1561 postaven kostol na kamennej podmurovke. Na cintorne okolo kostola sa pochovvalo do roku 1780. Najstaria znma pea obce s vyobrazenm patriarchu Abrahma, patrna miestneho kostola, pochdza z 18. storoia. Obyvatelia obce sa zamestnvali ponohospodrstvom.

StavbyKostol sv. patriarchu AbrahmaKostol sv. patriarchu Abrahma bol postaven v roku 1782 na mieste drevenho kostola, ktor bol u v zlom technickom stave. Dnenej podoby sa mu dostalo v roku 1934 prstavbou dvoch bonch lod, pretoe u nevyhovoval narastajcemu potu obyvateov. Pri kostole sa nachdza barokov kr z roku 1759. Nedvno bol vymaovan.

StavbyKatieSecesn katie postaven v roku 1899 poda plnu architekta E. Lechnera. Okolo katiea je rozahl park.

Donedvna bol v katieli odborn lieebn stav pre deti trpiace obezitou, v sasnosti je nevyuit a zdevastovan.

StavbyZkladn kolaRmskokatolcka kola s piatimi triedami bola postaven v roku 1930 Vstavbu navrhli 5 mja 1929 Dr.Michal tarek, Alojz Poppy a Michal imko Okolo r. 1983 bola vybudovan prstavba alej asti koly, v ktorej boli umiestnen alie uebne. Rekontrukcia a zateplenie vonkajieho plu budovy prebehla v rokoch 2007 - 2011.

StavbyMzeumMzeum bolo slvnostne otvoren na hody roku 2004. V roku 2005 mzeum vlastnilo viac ako 650 expontov, ktor darovali obania Abrahmu a okolitch obc. V asti jednej miestnosti s vystaven kuchynsk ninia pouvan v domcnostiach v 19. a 20. storo. V alej asti mzea je sstreden ponohospodrske nradie pouvan v 19. a 20. storo. Zaujmavosou s pluhy s drevenou kontrukciou, ako aj konsk a volsk postroje. Raritou v mzeu je sprstupnen vnna pivnica s klenutou klenbou z 19. storoia, o ktorej nevedeli ani najstar obania obce.

udov odevAbrahmsky kroj patr do trnavskho reginu.ensk kroj: Je to riasen suka a vyvan zstera. Rukvce s so zlatom vyvan na gatre. Doln as rukvcov - tacle je z ipiek. Krzel (golier) je tie zhotoven z ipiek so zlatom vyvanm obojkom. Pod krkom je vyvan maa. Ku kroju patr aj vyvan prucel (vesta). Na nohy si eny obvaj imy a po kolen.Musk kroj: S to ierne, zke, skenn nohavice zdoben nurovanm. Koea vyvan so irokmi rukvmi. Na koeu sa oblieka stromov prucel. Na hlave sa nos mal ierny irik s kosierkami pre mldencov. imy s vysok po kolen.

Zastupitestvo obceZastupitestvoStarosta: Ing. Igor NmethZstupca starostu: Milan Jank

lenovia obecnho zastupitestva: Peter amblMgr. Jana HanuliakovMilan JankRbert HrioIng. Luk KopikIng. Jana TakovMarian Vrbovsk