obec nedaŠovce

Download OBEC NEDAŠOVCE

Post on 12-Jan-2016

36 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OBEC NEDAŠOVCE. Prezentácia skúseností s prípravou a realizáciou projektov štrukturálnych fondov EÚ z oblasti environmentálnej infraštruktúry v regiónoch Slovenska Miesto konania: Modra - HARMÓNIA Termín konania: 31.5.2007. OBEC NEDAŠOVCE. Názov projektu: - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • OBEC NEDAOVCEPrezentcia sksenost s prpravou a realizciouprojektov trukturlnych fondov E z oblastienvironmentlnej infratruktry v reginoch Slovenska

  Miesto konania: Modra - HARMNIA Termn konania: 31.5.2007

 • OBEC NEDAOVCE

  Nzov projektu: Kvalitn infratruktra = kvalitn ivot v obci

  Nzov programu:Operan program Zkladn infratruktra

  Nzov priority:Priorita 2 Environmentlna infratruktra

  Nzov opatrenia:Opatrenie 2.1.: Zlepenie a rozvoj infratruktry naochranu a racionlne vyuvanie vd

 • OBEC NEDAOVCE

  iadate: OBEC NEDAOVCE

  Konen prijmate pomoci: Obec Nedaovce 956 35 Nedaovce 66

  Regin: Treniansky kraj

  Okres: Bnovce nad Bebravou

 • OBEC NEDAOVCE

  Trvanie projektu: 15 mesiacov

  Miesto realizcie: k.. Pravotice - prvodn potrubiek.. Vysoany - prvodn potrubiek.. Nedaovce rozvodn sie po obci

  Celkov nklady projektu: 16 284 127,00 Sk 100%Vka finannej vpomoci: 15 469 920,65 Sk 95%Vlastn zdroje: 814 207,35 Sk 5%

 • OBEC NEDAOVCE

  CIELE PROJEKTU:

  Hlavn ciedodvka nezvadnej vody v obci v poadovanej kvalite a mnostve so sasnm naplnenm podmienok smernice 98/93/ES o kvalite vody

  Vedajie cielevytvorenie monosti napojenia so susednch obc (Vysoany, Brezolupy)zlepenie podmienok pre kvalitu ivota v obci a zni tak regionlne rozdiely medzi lokalitami nielen Trenianskeho kraja, ale aj v rmci Slovenska

 • OBEC NEDAOVCE

  ETAPY PROJEKTU:

  1. vybudovanie prvodnho potrubia - tto etapa riei prvod vody pre potreby pitnej vody do obce Nedaovce, Vysoany, Brezolupy z verejnej vodovodnej siete obce Pravotice - innosti nadvzuj na u v minulosti realizovan etapu vstavby skupinovho vodovodu Pravotice, Nedaovce, Vysoany, ktor sa ukonila v r.1989 v obci Pravotice

  2. vybudovanie rozvodnej siete v obci Nedaovce - tto etapa riei potreby obce

 • OBEC NEDAOVCE

  AKTIVITY PROJEKTU:

  1. prprava projektovej dokumentcie pre stavebn konanie2. vykonanie zemnho konania o umiestnen lniovej stavby3. vydanie stavebnho povolenia4. prprava iadosti o poskytnutie nenvratnho finannho prspevku a jej podanie na riadiaci orgn5. podanie iadosti o nenvratn finann prspevok na riadiaci orgn-26.08/20056. vzva na doplnenie dajov 23.09/2005

 • OBEC NEDAOVCE

  7. odovzdanie poadovanch dajov 23.09/20058. schvlenie iadosti o nenvratn finann prspevok 8.11/20059. podpsanie zmluvy riadiacim orgnom 27.12/200510. kontrola dokumentcie verejnho obstarvania11. spracovanie realizanho stavebnho projektu12. realizcia projektu13. monitoring + iadosti o platbu 14. zveren platba + zveren monitorovacia sprva15. ukonenie projektu zverenou kontrolou z riadiaceho orgnu

 • OBEC NEDAOVCE

  ASOV HARMONOGRAM REALIZCIE PROJEKTU(predloen pri podpise zmluvy)

  predpokladan zaiatok realizcie projektu 01.03.2006predpokladan dka realizcie projektu 31.05.2007 t.j. 15 mesiacov

  Rozvrh jednotlivch innost po dobu realizciefinann analza 08/2005-08/2005projektov dokumentcia pre zemn rozhodnutie 10/2204-11/2004

 • OBEC NEDAOVCE

  projektov dokumentcia pre stavebn konanie 11/2004-04/2005 04/2005-05/2005prprava sanch podkladov verejnho obstarvania 09/2005-11/2005vber zhotovitea diela 12/2005-02/2006realizcia predmetu zmluvy o dielo 03/2006-03/2007vydanie kolaudanho rozhodnutia 04/2007-05/2007prevdzka 06/2007-12/2046

 • OBEC NEDAOVCE

  SASN STAV:

  predmet projektu: S0-01 prvodn potrubie S0-02 vodovodn sie po obci skolaudovan v mesiaci 11/2006

  prevdzka do rodinnch domov spusten 03/2007

  podan zveren iados o platbu a zveren monitorovacia sprva 05/2007

  vykonan zveren kontrola zo strany riadiaceho orgnu pred schvlenm zverenej platby a tm ukonenie projektu

 • OBEC NEDAOVCE

  VSTUPY PROJEKTU

  vybudovanie vodovodnej siete v dke 3.28 kmpoet domcnost napojench na nov vodovodn sie - 180poet obyvateov vyuvanch vodovod - 410

 • OBEC NEDAOVCE

  ODPORANIA:

  1. dodriava vetky formlne nleitosti jednotlivch formulrov ako:iadosti o poskytnutie nenvratnho finannho prspevkuiadosti o platbumonitorovacch sprv(+pln iadosti o faktr (peiatka, podpis tatutrneho zstupcu, sprvne zaokrhlen DPH na 2 desatinn miesta, predben finann kontrola)

 • OBEC NEDAOVCE

  2. po realizci verejnho obstarvania vypracova realizan projekt - vyhn sa tak vypracovvaniu iadost o zmenu projektu3. do oprvnench nkladov projektu zahrn stavebn dozor4. minimalizova poet poloiek v tabuke oprvnench nkladov pri stavebnch objektoch5. nezabudn zasiela monitorovacie sprvy aj ke nedolo v danom kvartli k realizci projektu6. asov harmonogram realizcie projektu vypracova s dostatonmi asovmi rezervami

 • OBEC NEDAOVCE

  SHLAS S PRAVAMI VYKONANMI RIADIACIMORGNOM (MP SR)

  ku koncu prezentovanho projektu dolo k zjednodueniu monitorovacch sprv (vypustenie tabuliek na vyplnenie rznych predpokladanch vdavkov poda jednotlivch poloiek projektu)

 • OBEC NEDAOVCE

  FOTODOKUMENTCIA

 • OBEC NEDAOVCE

  AKUJEM ZA POZORNOS !