musa a.s. - harun yahya

Download Musa a.s. - Harun Yahya

Post on 12-Nov-2014

833 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Na povijest čovječanstva se, u isto vrijeme, može gledati kao na povijest pejgambera. Svoju Objavu Allah, dž. š., je u svim povijesnim etapama čovjeku dostavljao putem poslanika. Poslanici su ljudima objašnjavali svoga Gospodara, dostavljali im Njegove riječi. U Kur’anu se ova misija niza vjerovjesnika detaljno objašnjava.Uporedo sa našim pejgamberom, Muhammedom, a. s., u Kur’anu se prenose vijesti i o Isau, Sulejmanu, Jusufu, Nuhu, Ibrahimu, a. s., i još nizu drugih pejgambera, prenose se događaji koji su oni doživljavali i iz kojih možemo uzeti pouku. A pejgamber o čijem se karakteru i životu najviše govori u Kur’anu je Musa, a. s. U svim ovim surama i ajetima se, počev od njegovog djetinjstva, veoma detaljnoprenosi Musaova borba protiv Faraona, loše ponašanje njegovog naroda i Objava koju im je donosio. Pronicljivost koju je iskazivao u teškim situacijama iznosi se kao uzor.U ovoj knjizi se, u svjetlu kur’anskih navoda, analizira život Musaa, a. s. Značajan moment na koji se mora obratiti pažnja je da u Musaovom životu trebamo vrjednovati ne kao događaje doživljene i okončane u prošlosti, već kao primjere i pouke, koje će osvjetljavati današnjicu i davati smjernice našem životu.

TRANSCRIPT

Na povijest ovjeanstva se, u isto vrijeme, moe gledati kao na povijest pejgambera. Svoju Objavu Allah, d. ., je u svim povijesnim etapama ovjeku dostavljao putem poslanika. Poslanici su ljudima objanjavali svoga Gospodara, dostavljali im Njegove rijei. U Kuranu se ova misija niza vjerovjesnika detaljno objanjava. Uporedo sa naim pejgamberom, Muhammedom, a. s., u Kuranu se prenose vijesti i o Isau, Sulejmanu, Jusufu, Nuhu, Ibrahimu, a. s., i jo nizu drugih pejgambera, prenose se | doga|aji koji su oni doivljavali i iz kojih moemo uzeti pouku. A pejgamber o ijem se karakteru i ivotu najvie govori u Kur'anu je Musa, a. s. U svim ovim surama i ajetima se, poev od njegovog djetinjstva, veoma detaljno p renosi Musaova borba protiv Faraona, loe ponaanje njegovog naroda i Objava koju im je donosio. Pronicljivost koju je iskazivao u tekim situacijama iznosi se kao uzor. U ovoj knjizi se, u svjetlu kur'anskih navoda, analizira ivot Musaa, a. s. Znaajan moment na koji se mora obratiti panja je da u Musaovom ivotu trebamo vrjednovati ne | kao doga| aje doivljene i okonane u prolosti, ve kao primjere i pouke, koje e osvjetljavati dananjicu i davati smjernice naem ivotu. Drugi dio knjige posveen je za Isau, a. s., odabranom robu koga je Allah, d. ., zaduio da ljude poziva na Pravi Put. | | Me|utim, Isa, a. s., posjeduje odre|ene odlike koje ga izdvajaju od ostalih pejgambera. Najbitnije od tih odlika su da on jo uvijek nije umro, da je uzdignut na Allahov kat i da e se ponovo vratiti na Zemlju. Suprotno vjerovanjima mnogih, Isa, a. s., nije razapet na kri niti je umro iz bilo kojeg drugog razloga. Na jedan kategorian nain, u Kur'anu se istie da ga nisu objesili i ubili i saopava se da ga je Allah, d. ., uzdigao Sebi. Ni u jednom kur'anskom ajetu ne govori se da je Isa, a. s., umro ili da je ubijen! Pored toga, u Kur'anu se iznose takvi podaci o Isau koji se jo nisu dogodili, a njihova realizacija bit e mogua jedino nakon njegovog ponovnog povratka na Zemlju. A nema | nikakve sumnje da e se realizirati doga|aji o kojima nas Kur'an izvjetava! U ovoj knjizi se, u svjetlu kur'anskih ajeta, iznose dokazi da Isa, a. s., nije umro, da ga je Allah, d. ., Sebi uzdigao i da e, u ahir-i zemanu, ponovo biti vraen na Zemlju.

| Autor, koji koristi pseudonim Harun Yahya, ro|en je 1956. godine u Ankari. Studirao je filozofiju na Istanbulskom, a umjetnost na Mimar-Sinan univerzitetu. Od 80-ih godina naovamo napisao je niz djela iz oblasti vjere, nauke i politike. U fokusu veine njegovih studija je ruenje darvinizma i materijalizma: legendi koje se danas pokuavaju prezentirati pod platom nauke. Knjige Haruna Yahye usmjerene su ka irokoj italakoj publici, bez obzira da li su oni muslimani ili ne, i bez obzira kojoj rasi i naciji oni pripadali. Razlog | koji se nalazi u pozadini toga je injenica da su prire|ene samo sa jednim ciljem: podsticanje itaoca na razmiljanje o temeljnim postavkama vjere, kao to su Boije postojanje i Njegova jedinost, te ukazivanje na neosnovanost i zabludjelost ateistikih sistema.

BILJE[KA O AUTORUAutor, koji koristi pseudonim Harun Yahya, ro|en je 1956. godine u Ankari. Nakon osnovnog i srednjeg obrazovanja koje je stekao u Ankari, {koluje se na Fakultetu primijenjenih umjetnosti na Mimar Sinan univerzitetu i na Filozofskom fakultetu Istanbulskog univerziteta. Od '80-ih godina naovamo napisao je niz djela iz oblasti vjere, nauke i politike,zna~ajna djela koja iznose neosnovanosti teorije evolucije, obmanjiva~ke metode evolucionista i mra~ne povezanosti darvinizma sa krvavim ideologijama. Pseudonim Harun Yahya nastao je kao spomen i izraz po{tovanja prema dvojici vjerovjesnika, Harunu i Jahji, a. s., koji su se borili protiv demantirane jevrejske misli. Simbolika autorovog kori{tenja Resulullahovog pe~ata na koricama knjiga je u vezi sa sadr`ajem ovih knjiga. Pe~at simbolizira Kur'an-i kerim kao posljednju Objavu Allaha, d`. {., i vjerovjesnika, Muhammeda, a. s., kao hatemul- enbijaa. Sva svoja djela autor je, tako|er, zasnovao na dva osnovna temelja: Kur'anu i sunnetu Muhammeda, a. s. Na taj na~in on ima za cilj da ka`e "posljednju rije~" koja }e, jednu po jednu, pobiti sve temeljne tvrdnje ateisti~ke filozofije i u potpunosti u{utkati ateisti~ke prigovore uperene protiv vjere. Resulullahov pe~at je kori{ten kao dova namjere da se ka`u ove "posljednje rije~i". Zajedni~ki cilj svih autorovih djela je {irenje kur'anskih informacija i saop}enja {irom Svijeta i na taj na~in podsticanje ljude na razmi{ljanje o temeljnim postavkama vjere, kao {to su Allahovo postojanje, Njegova jedinost i budu}i svijet (ahiret) i izno{enje neosnovanosti ateisti~kih sistema i njihove izopa~ene prakse. Upravo su veliku pa`nju na sebe privukla djela Haruna Yahye u mnogim zemljama {irom Svijeta od Indije do Amerike, od Engleske do Indonezije, od Poljske do Bosne i Hercegovine, od [panije do Brazila. Djela koja su prevedena na mnoge jezike poput engleskog, francuskog, njema~kog, bosanskog, talijanskog, {panskog, portugalskog, pakistanskog (urdu), arapskog, albanskog, ruskog, ujgurskog i indone`anskog prati {iroka ~itala~ka publika. Ova djela bila su povod da mnogi ljudi postanu vjernici, a i povodom da mnogi oja~aju svoje ve} postoje}e vjerovanje. Svako ko pro~ita i analizira ove knjige uo~it }e njihov prepoznatljiv stil pun mudrosti, jezgrovitosti, jednostavnosti i srda~nosti te njihov nau~ni i racionalni pristup. Djela nose odlike kategori~nosti i apsolutne nespornosti. Nemogu}e je da materijalisti~ku filozofiju, ateizam i sve ostale zalutale filozofije i gledi{ta ubudu}e iskreno brane oni koji pro~itaju i ozbiljno razmisle o temama koje se obra|uju u njima. Ako, pak, budu branili, to mo`e biti samo emocionalna odbrana iz inata,s obzirom da su se oni kroz ova djela uvjerili da su u potpunosti pobijeni idejni oslonci ovih filozofija. Sve savremene ateisti~ke tendencije su idejno pora`ene u djelima Haruna Yahye. Nesumnjivo, ove karakteristike poti~u od izuzetno impresivnog stila i mudrosti Kur'ana. Sam pisac nije ponesen gordo{}u zbog svojih djela; jedina mu je namjera biti povod da ~itaoce usmjeri na Pravi, Allahov Put. Od ovih djela autor nema nikakve materijalne zarade. Nikakvu materijalnu zaradu nemaju ni svi ostali koji su uklju~eniu projekt publiciranja knjiga; od onih koji rade na kompjuterskoj obradi teksta i dizajna stranica i korica, do onih koji su uklju~eni u marketing i distribuciju. Jedini im je cilj da svojim hizmetom postignu Allahovo zadovoljstvo. Uzimaju}i u obzir ove ~injenice, proisti~e da je i podsticanje na ~itanje ovih djela, koja omogu}avaju da se vidi ono {to se prethodno nije vidjelo i koja su povod usmjeravanja na Pravi Put, tako|er jedan veoma zna~ajan hizmet. Umjesto preporu~ivanja ovih vrijednih knjiga, publikovati knjige koje mute ljudski razum, koje dovode do velikog misaonog nereda i koje su fiksirane generalnim iskustvom koje nema jak i prodoran utjecaj u domenu odbrane vjere i razbijanju sumnja bit }e razlog gubljenja vremena i truda. Sasvim je izvjesno da efikasnu odbranu vjere nemaju djela koja su usmjerena ka isklju~ivom nagla{avanju autorovog knji`evnog umije}a. Oni, pak, koji u aktualnom kontekstu gaje odre|ene sumnje, iz op}ih mi{ljenja ~italaca, gdje se sasvim jasno vidi efikasnost ovog hizmeta, njegov uspjeh i iskrenost, mo}i }e shvatiti da je pobijanje ateizma i {irenje kur'anskog morala jedini cilj djela Haruna Yahye. Tako|er se ne smije gubiti iz vida da je dominacija ateisti~ke misli osnovni povod velikih svjetskih nereda, tiranija i stradanja koja do`ivljavaju muslimani {irom Svijeta. A na~in da se ~ovje~anstvo oslobodi ovih neda}a le`i u pora`avanju ateisti~ke misli, izno{enje vjerskih fakata i prezentiranje kur'anskog morala na na~in na koji to ljudi mogu poimati i provoditi u praksi. Uzme li se u obzir okru`enje tiranije, intriga i anarhije, u koje se Svijet svakim danom sve vi{e nastoji uvu}i, postaje sasvim jasno da se ovaj hizmet mora obaviti {to je mogu}e br`e i efikasnije. U protivnom, mo`e biti veoma kasno. Djela Haruna Yahye, koja su u kontekstu ovog veoma bitnog hizmeta preuzela ulogu prethodnice, uz Bo`iju pomo}, bit }e povod da ljude u XXI stolje}u dovedu do mira i spokojstva koji su opisani u Kur'anu, do ~estitosti i pravde, do ljepota i blagodati.

MUSA, A.S.DODATAK:

ISA ]E DO]I

Sa turskog preveo: Enver IBRAHIMKADI

HARUN YA H YA

Naslov originala: Hazreti Musa Hazreti Isa Gelecek Autor: Harun Yahya Naslov na bosanskom jeziku: Musa, a.s. Prijevod sa turskog: Enver Ibrahimkadi} Urednik: Nedad Lati Lektor: Demaludin Lati Korektor: Nejra Lati Design: Global Publishing Izadava ~: Bosanica print Za izdava ~a: Hadib ii Muamer Jaarevi tamparija: Kelebek Matbaacilik Litros Yolu, Nevzat Fikret Koru Holding Binasi No: 4/1-A Topkapi Istanbul Tel: (+90 212) 6124359 Sarajevo; februar 2004

CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 297 . 161 : 929 Musa 297 . 161 : 929 Isa Yahya, Harun Musa, a.s. i Isa, a.s. / Harun Yahya ; preveo s turskog Enver Ibrahimkadic. - Sarajevo : Bosanica print, 2004. - 190 str. : ilustr. ; 24 cm. Prijevod djela : Hazreti Musa ve Hazreti Isa Gelecek ISBN 9958-650-19-3 COBISS. BH - ID 1269938

^ I T A O C U Darvinizam, koji negira stvaranje, a samim time i Boga, bio je razlogom {to su mnogi ljudi izgubili vjeru u Boga ili {to su, u najmanju ruku, pali u sumnju. Prema tome, otkriti da je ova teorija jedna obmana je jedna veoma bitna du`nost koju nala`e iman. Ova zna~ajna zada}a mora doprijeti do svih ljudi. Odre|eni ~itaoci }e biti u prilici da mo`da pro~itaju samo jedno na{e djelo koje govori o obmanama vezanim za ovu teoriju. Zbog toga smo smatrali va`nim da u svim na{im knjigama odvojimo mjesta za ovu temu, pa makar to ponekad bilo samo i u vidu rezimea. Drugo pitanje koje se mora naglasiti je vezano za sadr`aj ovih knjiga. Vjerska pitanja svih autorovih djela iznose se u svjetlu kur'anskih ajeta i pozivaju ljude na u~enje Allahovih ajeta