jusuf a.s. - harun yahya

Download Jusuf a.s. - Harun Yahya

Post on 12-Nov-2014

2.665 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jedna odlika Jusufa, a. s., je i činjenica da je on jedan od rijetkih pejgambera o čijem je životu u Kur’anu izneseno najviše detalja. Jedna od najdužih kur’anskih sura, ‘Jusuf’ gotovo u cijelosti govori o njegovom i životu njegove porodice. A na početku ove sure, Allah, dž. š., saopćava da se u ovom kazivanju nalaze bitne pouke, odnosno dokazi i mudrosti ”za sve koji se raspituju”.Jusuf, a. s., je iskušavan različitim poteškoćama: još u ranoj mladosti je, od strane ljubomorne braće, bio bačen u bunar i izložen smrtnoj opasnosti, poslije je prodan kao rob, zatim je, kao žrtva klevete, dugi niz godina ostao u zatvoru. Nakon svih tih poteškoća, Allah, dž. š., mu daje moć, imetak i vlast.Kao u kazivanjima o ostalim poslanicima, i u kazivanju o Jusufu, a. s., vjernici će naići na niz radosnih vijesti, otkrit će niz pouka. Zato, svaki vjernik treba proučavati ova kazivanja, mora raditi na otkrivanju mudrosti sadržanim u njima. Pravilno razumijevanje kazivanja o Jusufu, a. s., vjernicima će osigurati jedno iskustvo koje će moći koristiti tokom cijelog svog života, pa čak i u svakodnevnim svojim poslovima.I mi smo u ovoj knjizi analizirali borbu i život Jusufa, a. s., i uzeli u razmatranje mudrosti i saznanja kojima nas je Allah, dž. š., podučio o Jusufu, a. s.

TRANSCRIPT

J edna

odlika Jusufa, a. s., je i injenica da je on jedan od rijetkih

pejgambera o ijem je ivotu u Kur'anu izneseno najvie detalja. Jedna od najduih kur'anskih sura, 'Jusuf' gotovo u cijelosti govori o njegovom i ivotu njegove porodice. A na poetku ove sure, Allah, d. ., saopava da se u ovom kazivanju nalaze bitne pouke, odnosno dokazi i mudrosti ''za sve koji se raspituju''. Jusuf, a. s., je iskuavan razliitim potekoama: jo u ranoj mladosti je, od strane ljubomorne brae, bio baen u bunar i izloen s m rtnoj opasnosti, poslije je prodan kao rob, zatim je, kao rt v a klevete, dugi niz godina ostao u zatvoru. Nakon svih tih potekoa, Allah, d. ., mu daje mo, imetak i vlast. Kao u kazivanjima o ostalim poslanicima, i u kazivanju o Jusufu, a. s., vjernici e naii na niz radosnih vijesti, otkrit e niz pouka. Zato, svaki vjernik treba prouavati ova kazivanja, mora raditi na otkrivanju mudrosti sadranim u njima. Pravilno razumijevanje kazivanja o Jusufu, a. s., vjernicima e osigurati jedno iskustvo koje e moi koristiti tokom cijelog svog ivota, pa ak i u svakodnevnim svojim poslovima. I mi smo u ovoj knjizi analizirali borbu i ivot Jusufa, a. s., i uzeli u razmatranje mudrosti i saznanja kojima nas je Allah, d. ., poduio o Jusufu, a. s.

Autor, koji koristi pseudonim Harun Yahya, | ro|en je 1956. godine u Ankari. Studirao je filozofiju na Istanbulskom, a umjetnost na Mimar-Sinan univerzitetu. Od 80-ih godina naovamo napisao je niz djela iz oblasti vjere, nauke i politike. U fokusu veine njegovih studija je ruenje darvinizma i materijalizma: legendi koje se danas pokuavaju prezentirati pod platom nauke. Knjige Haruna Yahye usmjerene su ka irokoj italakoj publici, bez obzira da li su oni muslimani ili ne, i bez obzira kojoj rasi i naciji oni pripadali. Razlog koji se nalazi u pozadini toga je injenica da su | prire|ene samo sa jednim ciljem: podsticanje itaoca na razmiljanje o temeljnim postavkama vjere, kao to su Boije postojanje i Njegova jedinost, te ukazivanje na neosnovanost i zabludjelost ateistikih sistema.

Jusuf, a. s.

^ I T A O C U

Darvinizam, koji negira stvaranje, a samim time i Boga, bio je razlogom {to su mnogi ljudi izgubili vjeru u Boga ili {to su, u najmanju ruku, pali u sumnju. Prema tome, otkriti da je ova teorija jedna obmana je jedna veoma bitna du`nost koju nala`e iman. Ova zna~ajna zada}a mora doprijeti do svih ljudi. Odre|eni ~itaoci }e biti u prilici da mo`da pro~itaju samo jedno na{e djelo koje govori o obmanama vezanim za ovu teoriju. Zbog toga smo smatrali va`nim da u svim na{im knjigama odvojimo mjesta za ovu temu, pa makar to ponekad bilo samo i u vidu rezimea.

Drugo pitanje koje se mora naglasiti je vezano za sadr`aj ovih knjiga. Vjerska pitanja svih autorovih djela iznose se u svjetlu kur'anskih ajeta i pozivaju ljude na u~enje Allah- ovih ajeta i `ivot u skladu sa njihovim naredbama. Sve teme vezane za Allahove ajete iznose se na na~in koji kod ~itaoca ne ostavlja nikakvu sumnju, niti znak pitanja.

Blizak, jednostavan i te~an stil koji je prepoznatljiv u na{im djelima osigurava lak{e shvatanje kod ~italaca svih profila, od sedam do sedamdeset sedam godina. Ovim efektnim i jednostavnim izra`avanjem na{e knjige sasvim zaslu`eno dobivaju laskavi status "knjiga koje se ~itaju u jednom dahu". ^ak i ljudi koji zauzimaju kategori~an stav o pitanju odbijanja vjere ostaju pod utiskom ~injenica koje se iznose u na{im knjigama i apsolutno su u nemogu}nosti da zanije~u istinitost svega toga.

Ova knjiga kao i ostala autorova djela mogu se ~itati kako pojedina~no tako i u atmosferi uzajamne diskusije. Grupa ~italaca koja se `eli okoristiti ovom knjigom trebala bi je ~itati zajedno. Bit }e to neosporno korisno s pozicija me|usobnih izmjena znanja i iskustava.

Pored toga, u~estvovati u ~itanju i upoznavanju sa ovim knjigama koje su napisane samo radi postizanja Bo`ijeg zadovoljstva, tako|er, predstavljaju veliki hizmet. Umije}e dokazivanja i ubje|ivanja je krajnje jaka autorova osobenost koja je uo~ljiva u svim njegovim knjigama. Iz tog razloga, jedan od najefikasnijih metoda onih koji `ele objasniti vjeru je stimuliranje drugih na ~itanje knjiga ovog autora.

Predstavljanje ostalih autorovih djela u zadnjem dijelu ove knjige ima svoje va`ne razloge. Zahvaljuju}i tome, osoba koja uzme u ruke ovu knjigu vidjet }e da autor ima niz knjiga koje nose osobenosti koje smo malo~as naveli i otkrit }e kvalitete ove knjige, koju }ete, nadamo se, ~itati sa velikim zadovoljstvom. Uvjerit }ete se da se nalazite pred bogatim izvorom podataka o pitanju nesvakida{njih vjerskih i politi~kih tema kojima }ete se mo}i koristiti.

2

Jusuf, a. s.

Sa turskog preveo: Enver IBRAHIMKADI

HARUN YAHYA

3

Jusuf, a. s.

BILJE[KA O AUTORUAutor, koji koristi pseudonim Harun Yahya, ro|en je 1956. godine u Ankari. Nakon osnovnog i srednjeg obrazovanja koje je stekao u Ankari, {koluje se na Fakultetu primijenjenih umjetnosti na Mimar Sinan univerzitetu i na Filozofskom fakultetu Istanbulskog univerziteta. Od '80-ih godina naovamo napisao je niz djela iz oblasti vjere, nauke i politike, zna~ajna djela koja iznose neosnovanosti teorije evolucije, obmanjiva~ke metode evolucionista i mra~ne povezanosti darvinizma sa krvavim ideologijama. Pseudonim Harun Yahya nastao je kao spomen i izraz po{tovanja prema dvojici vjerovjesnika, Harunu i Jahji, a. s., koji su se borili protiv demantirane jevrejske misli. Simbolika autorovog kori{tenja Resulullahovog pe~ata na koricama knjiga je u vezi sa sadr`ajem ovih knjiga. Pe~at simbolizira Kur'an-i kerim kao posljednju Objavu Allaha, d`. {., i vjerovjesnika, Muhammeda, a. s., kao hatemul- enbijaa. Sva svoja djela autor je, tako|er, zasnovao na dva osnovna temelja: Kur'anu i sunnetu Muhammeda, a. s. Na taj na~in on ima za cilj da ka`e "posljednju rije~" koja }e, jednu po jednu, pobiti sve temeljne tvrdnje ateisti~ke filozofije i u potpunosti u{utkati ateisti~ke prigovore uperene protiv vjere. Resulullahov pe~at je kori{ten kao dova namjere da se ka`u ove "posljednje rije~i". Zajedni~ki cilj svih autorovih djela je {irenje kur'anskih informacija i saop}enja {irom Svijeta i na taj na~in podsticanje ljude na razmi{ljanje o temeljnim postavkama vjere, kao {to su Allahovo postojanje, Njegova jedinost i budu}i svijet (ahiret) i izno{enje neosnovanosti ateisti~kih sistema i njihove izopa~ene prakse. Upravo su veliku pa`nju na sebe privukla djela Haruna Yahye u mnogim zemljama {irom Svijeta od Indije do Amerike, od Engleske do Indonezije, od Poljske do Bosne i Hercegovine, od [panije do Brazila. Djela koja su prevedena na mnoge jezike poput engleskog, francuskog, njema~kog, bosanskog, talijanskog, {panskog, portugalskog, pakistanskog (urdu), arapskog, albanskog, ruskog, ujgurskog i indone`anskog prati {iroka ~itala~ka publika. Ova djela bila su povod da mnogi ljudi postanu vjernici, a i povodom da mnogi oja~aju svoje ve} postoje}e vjerovanje. Svako ko pro~ita i analizira ove knjige uo~it }e njihov prepoznatljiv stil pun mudrosti, jezgrovitosti, jednostavnosti i srda~nosti te njihov nau~ni i racionalni pristup. Djela nose odlike kategori~nosti i apsolutne nespornosti. Nemogu}e je da materijalisti~ku filozofiju, ateizam i sve ostale zalutale filozofije i gledi{ta ubudu}e iskreno brane oni koji pro~itaju i ozbiljno razmisle o temama koje se obra|uju u njima. Ako, pak, budu branili, to mo`e biti samo

4

emocionalna odbrana iz inata, s obzirom da su se oni kroz ova djela uvjerili da su u potpunosti pobijeni idejni oslonci ovih filozofija. Sve savremene ateisti~ke tendencije su idejno pora`ene u djelima Haruna Yahye. Nesumnjivo, ove karakteristike poti~u od izuzetno impresivnog stila i mudrosti Kur'ana. Sam pisac nije ponesen gordo{}u zbog svojih djela; jedina mu je namjera biti povod da ~itaoce usmjeri na Pravi, Allahov Put. Od ovih djela autor nema nikakve materijalne zarade. Nikakvu materijalnu zaradu nemaju ni svi ostali koji su uklju~eni u projekt publiciranja knjiga; od onih koji rade na kompjuterskoj obradi teksta i dizajna stranica i korica, do onih koji su uklju~eni u marketing i distribuciju. Jedini im je cilj da svojim hizmetom postignu Allahovo zadovoljstvo. Uzimaju}i u obzir ove ~injenice, proisti~e da je i podsticanje na ~itanje ovih djela, koja omogu}avaju da se vidi ono {to se prethodno nije vidjelo i koja su povod usmjeravanja na Pravi Put, tako|er jedan veoma zna~ajan hizmet. Umjesto preporu~ivanja ovih vrijednih knjiga, publikovati knjige koje mute ljudski razum, koje dovode do velikog misaonog nereda i koje su fiksirane generalnim iskustvom koje nema jak i prodoran utjecaj u domenu odbrane vjere i razbijanju sumnja bit }e razlog gubljenja vremena i truda. Sasvim je izvjesno da efikasnu odbranu vjere nemaju djela koja su usmjerena ka isklju~ivom nagla{avanju autorovog knji`evnog umije}a. Oni, pak, koji u aktualnom kontekstu gaje odre|ene sumnje, iz op}ih mi{ljenja ~italaca, gdje se sasvim jasno vidi efikasnost ovog hizmeta, njegov uspjeh i iskrenost, mo}i }e shvatiti da je pobijanje ateizma i {irenje kur'anskog morala jedini cilj djela Haruna Yahye. Tako|er se ne smije gubiti iz vida da je dominacija ateisti~ke misli osnovni povod velikih svjetskih nereda, tiranija i stradanja koja do`ivljavaju muslimani {irom Svijeta. A na~in da se ~ovje~anstvo oslobodi ovih neda}a le`i u pora`avanju ateisti~ke misli, izno{enje vjerskih fakata i prezentiranje kur'anskog morala na na~in na koji to ljudi mogu poimati i provoditi u praksi. Uzme li se u obzir okru`enje tiranije, intriga i anarhije, u koje se Svijet svakim danom sve vi{e nastoji uvu}i, postaje sasvim jasno da se ovaj hizmet mora obaviti {to je mogu}e br`e i efikasnije. U protivnom, mo`e biti veoma kasno. Djela Haruna Yahye, koja su u kontekstu ovog veoma bitnog hizmeta preuzela ulogu prethodnice, uz Bo`iju pomo}, bit }e povod da ljude u XXI stolje}u dovedu do mira i spokojstva koji su opisani u Kur'anu, d