kumpulan - .seksyen penguatkuasaan kuarantin tumbuhan, seksyen kawalan import/eksport, seksyen...

Download KUMPULAN - .Seksyen Penguatkuasaan Kuarantin Tumbuhan, Seksyen Kawalan Import/Eksport, Seksyen Pengurusan

Post on 05-Jul-2019

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KUMPULAN : PRAGMATICS

  TAJUK INOVASI :

  KEUPAYAAN MENYELIA RAWATAN PEWASAPAN BAHAN PERTANIAN

  EKSPORT TERHAD

  PROJEK TAHUN : 2013 - 2014

  PENGENALAN

  Kumpulan PRAGMATICS dianggotai oleh pegawai-pegawai daripada Bahagian

  Biosekuriti Tumbuhan, Jabatan Pertanian. Bahagian ini merupakan salah satu

  bahagian di bawah Jabatan Pertanian yang terletak di Wisma Tani, Jalan Sultan

  Salahuddin, Kuala Lumpur. Bahagian ini mempunyai 5 seksyen yang terdiri daripada

  Seksyen Penguatkuasaan Kuarantin Tumbuhan, Seksyen Kawalan Import/Eksport,

  Seksyen Pengurusan Perosak Tanaman, Seksyen Kepakaran & Diagnostik

  Tumbuhan dan Seksyen Koleksi & Repositori Tanaman. Bahagian ini juga

  mempunyai pejabat di setiap negeri di Semenanjung Malaysia dan Wilayah

  Persekutuan Labuan.

  Fungsi Utama Jabatan Pertanian adalah seperti berikut :

  1. Menilai, mengubahsuai serta merumus pakej teknologi daripada agensi/badan

  penyelidikan mengikut keadaan setempat dan seterusnya menyampaikannya

  kepada pengusaha-pengusaha pertanian.

  2. Memberi khidmat perundingan dan sokongan teknikal secara pakej kepada

  usahawan, swasta dan agensi pembangunan pertanian.

  3. Membangunkan Sumber Maklumat Tanaman Makanan dan Tanah untuk

  kegunaan perancangan dan pelaksanaan pembangunan sektor pertanian.

  4. Menjalankan latihan di Institut / Pusat Latihan Pertanian bagi memenuhi

  keperluan tenaga mahir dalam sektor pertanian.

 • 5. Mengawalselia mutu bahan / benih tanaman negara.

  6. Melaksanakan penguatkuasaan Akta Racun Mahluk Perosak 1974 untuk

  memastikan racun yang diimport, dikeluarkan dan dijual dalam negara adalah

  yang berkualiti dan penggunaannya tidak akan mendatangkan mudarat

  kepada pengguna, ternakan, tanaman makanan dan alam sekitar.

  7. Melaksanakan penguatkuasaan Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 untuk

  mencegah kemasukkan perosak-perosak asing yang berbahaya dalam negara

  dan memudahkan pengeksportan hasil-hasil tanaman negara untuk

  memenuhi peraturan kuarantin negara pengimport.

  8. Melaksanakan penguatkuasaan Perintah Kastam (Larangan Mengenai

  Eksport) 1988 dan peraturan CITES (Konvensyen Perdagangan

  Antarabangsa Bagi Spesis-spesis Haiwan dan Tumbuhan Liar Yang

  Terancam Pupus) untuk memastikan bahawa bahan-bahan tanaman dan

  janaplasma tidak terancam pupus.

  9. Melaksanakan penguatkuasaan Akta Perlindungan Varieti Baru Tumbuhn

  2004 (Akta 634) untuk melindungi hak intelek bagi varieti-varieti tempatan

  seperti baka-baka yang baik terutama kelapa sawit, getah, koko, kelapa dan

  bunga-bungaan.

  10. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan organisasi-organisasi di sektor

  awam dan swasta dalam/luar negara yang terlibat dalam pembangunan,

  penguatkuasaan dan perdagangan antarabangsa.

  LAPORAN INOVASI

  Latar balakang Projek

  Rawatan pewasapan adalah merupakan satu kaedah rawatan kuarantin dengan cara

  melepaskan fumigan (racun amat berbahaya dalam bentuk gas) di dalam ruang

  tertutup pada kadar dan tempoh tertentu untuk membunuh perosak sasaran bagi

  memastikan dagangan yang dieksport bebas perosak dan memenuhi keperluan

  negara pengimport. Ianya merupakan kaedah yang amat berbahaya jika tidak

 • dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan. Oleh itu, setiap rawatan

  pewasapan perlu diselia oleh pihak Jabatan Pertanian bagi memastikan ianya

  dilaksanakan dengan selamat dan berkesan.

  Rawatan pewasapan diletakkan sebagai syarat asas sebelum pengeksportan

  dilakukan bagi sesuatu komoditi, terutamanya apabila melibatkan dagangan komoditi

  pertanian untuk memastikan tidak berlaku penyebaran perosak berbahaya dari

  sebuah negara ke sebuah negara yang lain. Sehubungan dengan itu, Jabatan

  Pertanian selaku National Plant Protection Organisation (NPPO) yang

  dipertanggungjawabkan oleh International Plant Protection Convention (IPPC)

  berperanan untuk memastikan rawatan pewasapan yang dijalankan berintegriti

  tinggi mengikut standard yang telah ditetapkan dan dagangan yang dieksport bebas

  perosak serta diterima di peringkat antarabangsa.

  Namun begitu di sebalik tanggungjawab besar Jabatan Pertanian, aktiviti penyeliaan

  dan pemantauan kerja rawatan pewasapan ini memerlukan pegawai pemeriksa pergi

  ke premis-premis pengeksport bagi memastikan rawatan pewasapan dijalankan

  mengikut keperluan yang telah ditetapkan oleh negara pengimport. Aktiviti ini

  melibatkan kos yang tinggi dari segi logistik serta pengurusan dan kos ini adalah

  ditanggung sepenuhnya oleh pengeksport. Selain itu, beban kerja pegawai bagi

  menjalankan penyeliaan dan pemantauan juga telah meningkat saban tahun selaras

  dengan peningkatan eksport negara.

  Tujuan Projek Inovasi

  Tujuan projek inovasi ini dilaksanakan adalah seperti berikut :

  1. Mempercepatkan aktiviti rawatan pewasapan dari 6 hari kepada 2 hari.

  2. Menurunkan kos penyeliaan rawatan pewasapan dari RM 54,077/ sebulan

  kepada RM 17,764/ sebulan.

  Proses Pelaksanaan Inovasi

  Projek inovasi ini dijalankan secara in house melibatkan pegawai dari pelbagai

  seksyen di Bahagian Biosekuriti Tumbuhan, Jabatan Pertanian. Ianya dilaksanakan

 • selama setahun di seluruh Malaysia. Projek ini melibatkan pelanggan Jabatan

  Pertanian yang terdiri daripada pengeksport, syarikat pewasapan dan agen

  penghantaran.

  Proses Sebelum Dan Selepas

  Sebelum projek inovasi

  Aktiviti pengeksportan bahan pertanian yang berkembang pesat telah meningkatkan

  lagi permohonan kepada rawatan pewasapan yang memerlukan penyeliaan.

  Peningkatan bilangan kerja pewasapan menghadkan keupayaan pihak Jabatan

  untuk menjalankan kerja-kerja penyeliaan yang akan meningkatkan kos

  pengeksportan. Ianya telah menjadi masalah kepada Jabatan Pertanian dan

  Pengeksport. Masalah utama yang menyebabkan kelewatan pelaksanaan kerja-kerja

  pewasapan adalah seperti berikut:

  1. Bilangan penyeliaan kerja rawatan pewasapan tinggi

  2. Penyeliaan kerja rawatan pewasapan lama

  3. Lokasi penyeliaan rawatan pewasapan banyak

  4. Kerja rawatan pewasapan berulang

  5. Guna prosedur lama

  Selepas projek inovasi

  Pelaksanaan projek inovasi ini telah mengurangkan masalah kelewatan proses

  rawatan pewasapan dan menjimatkan kos serta menyumbang kepada pencapaian

  hasil projek seperti berikut :

  1. Penjimatan kos suku tahun sebanyak RM133,307.00.

  2. Penjimatan masa proses rawatan pewasapan daripada 6 hari kepada 2 hari.

  3. Hasil kerja penyeliaan meningkat kepada 100%.

  4. Meningkatkan kepuasan hati pelanggan.

  5. Imej Jabatan Pertanian meningkat sebagai jabatan yang memudahkan

  pengeksportan.

 • 6. Pengurangan beban kerja dapat meningkatkan kepuasan bekerja di kalangan

  pegawai.

  Impak Inovasi terhadap golongan sasar/perkhidmatan/jabatan/agensi/ negara

  Elemen Inovatif

  Projek inovasi ini dapat menambahbaik prosedur kerja pewasapan dan dapat

  mempercepatkan proses pengeksportan yang melibatkan perkara berikut :

  1. Melantik syarikat pewasapan untuk melaksanakan aktiviti pewasapan bahan

  pertanian tanpa penyeliaanyang dapat menjimatkan kos, masa dan tenaga

  kerja.

  2. Memberi latihan dan persijilan kepada syarikat pewasapan.

  3. Pihak Jabatan Pertanian menjalankan pemantauan dan pengauditan terhadap

  syarikat pewasapan.

  4. Mewujudkan nombor pengenalan kepada syarikat yang kompeten .

  Elemen Keberkesanan

  Faedah yang diperolehi daripada pelaksanaan projek inovasi adalah seperti berikut:

  1. Keberkesanan rawatan pewasapan telah meningkat berdasarkan

  pengurangan bilangan notifikasi ketidakpatuhan yang diterima dari negara

  luar.

  2. Bilangan pengeksportan bahan pertanian bertambah.

  3. Proses rawatan pewasapan syarikat dari Malaysia mendapat pengiktirafan

  daripada negara luar yang memudahkan pengeksportan bahan pertanian.

  4. Pertambahan bilangan syarikat pewasapan yang kompeten dalam

  menjalankan rawatan pewasapan tanpa penyeliaan.

  5. Pembangunan standard pewasapan dapat meningkatkan keyakinan negara

  pengimport bahan pertanian Negara.

 • Elemen Signifikan

  Pelaksanaan projek inovasi ini dapat menjimatkan masa, kos dan penggunaan

  tenaga kerja serta memenuhi objektif Jabatan Pertanian bagi memudahkan

  pengeksportan bahan pertanian.

  Pengiktirafan yang diterima

  Proses rawatan pewasapan yang dilaksanakan oleh syarikat dari Malaysia mendapat

  pengiktirafan di bawah Skim AFAS (Australia Fumigation Accreditation Scheme) dari

  Jabatan Pertanian Australia. Sijil rawatan pewasapan yang dikeluarkan oleh syarikat

  dari Malaysia diiktiraf di Australia .

  Gambar-gambar yang berkaitan

  Pegawai penyelia sedang mengaudit dokumen syarikat pewasapan.

 • Rawatan pewasapan sedang dijalankan.

  Proses kerja-kerja penyediaan rawatan pewasapan sedang dijalankan.

  Pegawai penyelia sedang mengaudit kerja-kerja rawatan pewasapan.

 • Mengukur isipadu enclosure bagi tujuan pengiraan kuantiti fumigan yang

  akan digunakan.

 • Pemeriksaan kebocoran gas sedang dijalankan

  Kerja-kerja rawatan pewasapan sedang dijalankan.

 • Proses pembuangan gas (ventilation) sedang dijalankan.

  Sijil kompetensi menjalankan kerja-kerja rawatan pewasapan.

 • PENUTUP

  Pelaksanaan projek ini telah berjaya mencapai objektif yang di

Recommended

View more >