kanskaart altena

Download Kanskaart Altena

Post on 09-Mar-2016

220 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De Kanskaart Altena is resultaat van een inventarisatie langs partners in het Land van Heusden en Altena, op zoek naar verbinding van projecten.

TRANSCRIPT

 • Kanskaart Altena

  Prelude

 • Kanskaart Altena

  Prelude

  Een Kanskaartvoor het Land van Heusden en Altena, en dat in 4 maanden. Het lijkt een onmogelijke opgave, maar met wat moed en enthousiasme is het toch gelukt. Moed om volledigheid op te offeren voor een rode draad en enthousiasme van alle betrokken partijen tijdens het proces.

  Met deze rapportage wordt een fase van gesprekken en onderzoek afgerond als voorwerk voor een gebiedsproces dat in 2012 op gang zal komen.

  Als ondertitel voor de Kanskaart Altena is ge-kozen voor prelude. Hiermee wordt de sta-tus van het document aangeduid, het is een vormvrije opstart van een gebiedsproces dat in 2012 op gang zal moeten komen.

  Een prelude is een instrumentaal voorspel, zonder een vastliggende vorm. Oorspronkelijk was het een soort improvisatie, die vlak voor het echte werk werd gespeeld, enerzijds als opwarmer voor de speler anderzijds om het instrument te stemmen [..] Hij werd gecomponeerd als een muziekstuk dat een fuga voorafgaat en hiermee een contrast vormt, of als een zelfstandige compositie (onder andere Chopin, Debussy, Bach). - Wikipedia

  ColofonOpstellers rapportage:

  Robert Holmes (Macavity Projecten) Jandirk Hoekstra (H+N+S Landschapsarchitecten) Gepke Heun (H+N+S Landschapsarchitecten)

  Vormgeving:

  Robert Holmes (Macavity Projecten)

  Uitgifte: januari 2012

  Rabobank Altena

  Kanskaart Altena - Macavity Projecten & H+N+S Landschapsarchitecten

 • Aanleiding

  Verklaring van AltenaEen veertiental actoren in het Land van Heusden en Altena hebben elkaar gevonden in een gezamenlijke over-tuiging dat er een duurzame, innovatieve kwaliteitsslag in de regio mogelijk is door een versterkte samenwerking en krachtenbundeling. De Verklaring van Altena (VvA) is als startdocument op 2 maart 2011 aangeboden aan Wim van de Donk, Commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Brabant. In deze verklaring wordt het provincie-bestuur opgeroepen om bij te dragen aan deze integrale gebiedsontwikkeling door het Land van Heusden en Al-tena te onderkennen als Landschap van Allure in de 2e tranche van de uitrol van de gelden van Essent1.

  Het Land van Heusden en Altena is een gebied met een zeer rijke historie, gevarieerd landschap met bijzondere kwaliteiten. Door de ontstane samenwerking in de VvA nu te benutten als een bundeling van krachten voor sa-menwerking en commitment kan een samenhangende visie ontstaan. Een gedragen toekomstbeeld van de regio waarin ook investeringsvoornemens en bestaande projec-ten van de regionale partijen een plaats hebben.

  De Verklaring van Altena was de eerste stap in de weg naar een regionaal ontwikkelingsplan. Nu gaan de samen-werkende partijen, aangevuld met nieuwe partners, op zoek naar de concrete kansen voor de regio. De Rabobank Altena heeft zich vanuit haar centrale, professionele en onafhankelijke positie als n van de actoren bereid ver-klaard om deze vervolgstap te realiseren.

  1 Na verkoop van Essent wordt een deel van de opbrengst ingezet voor investeringen in de toekomst van Brabant.

  Kanskaart AltenaDe Kanskaart Altena zal laten zien dat er al veel gebeurt in de regio. Dat het Land van Heusden en Altena al een landschap met allure is. Ook wordt blootgelegd welke verbindingen er tussen projecten te maken zijn zodat het gebied ook voor de provincie een nieuwe meerwaarde krijgt.

  In de Kanskaart, voortkomend uit de eigen kracht, zal de gezamenlijke ambitie van de ondertekenaars van de Verklaring van Altena te lezen zijn. Het is een samen-hangend arrangement van streekpartijen die samen werk willen maken van de uitvoering. De scope is gericht op behoud en versterking van de landschappelijke kwaliteit (natuurlijke, culturele, gebruiks- en belevingskwaliteit) en hoe deze maximaal te benutten voor economische- en toeristisch-recreatieve structuurversterking in de regio.

  De Kanskaart Altena is een prelude op een gezamenlijke streekontwikkeling van een regio met energie: Het Land van Heusden en Altena.

  Ver

  kla

  rin

  g v

  an

  Alt

  ena

  Gezamenlijk willen wij,

  Agrarische Natuurvereniging Altena Biesbosch,

  Samenwerkingsverband Ondernemersverenigingen

  Altena (SOVA),

  Gemeente Aalburg,

  Gemeente Werkendam,

  Gemeente Woudrichem,

  Molenstichting Land van Heusden en Altena,

  Natuurbeschermingsvereniging Altenatuur,

  Rabobank Altena,

  VVV Altena Biesbosch,

  Waterschap Rivierenland,

  Woonlinie,Woonservice Meander,

  Woonstichting Land van Altena,

  ZLTO Altena Biesbosch,

  ons sterk maken voor en werk maken van onze regio

  Altena-Biesbosch.

  Met overtuiging, goede moed en vol ambitie bieden

  wij het Provinciebestuur

  deze Verklaring van Altena aan.

  Wij vragen het Provinciebestuur hierbij in het nieuw

  e bestuursakkoord

  ruimte te maken voor dit maatschappelijke initiatief u

  it n van de mooiste

  regios van Brabant.

  Onze inzet is, dat ons initiatief binnen afzienbare te

  rmijn uitmondt in con-

  crete integrale projectvoorstellen, die zullen bijdrag

  en aan een duurzame,

  innovatieve kwaliteitsslag in de regio Altena en Bies

  bosch.

  Met onze voorstellen willen we aansluiting zoeken b

  ij de provinciale ambitie

  om Brabant duurzaam, toekomstgericht verder te o

  ntwikkelen voor ons en

  die na ons komen.

  Graag komen wij in aanmerking voor een substanti

  le bijdrage uit de be-

  schikbaar gestelde middelen uit de verkoop van Ess

  ent.

  Verklaring van Altena

  AltenatuurWoonstichting Land van Alte

  na

  Altena Biesbosch

  Kanskaart Altena - Pagina 3

 • Creatief AtelierTijdens het creatief atelier zijn ingediende projecten en ideen ge-sorteerd en ondergebracht in programmas. Ook is bijsturing op de resultaten van de inventarisatie gevraagd.

  Kanskaart Altena - Macavity Projecten & H+N+S Landschapsarchitecten

 • Opdracht

  Samenhangende kansenkaartDe Rabobank Altena heeft aan Macavity Projecten en H+N+S Landschapsarchitecten gevraagd om te komen tot een samenhangende kansenkaart voor de regio die aansluit op de provinciale ambities (passend bin-nen Landschappen van Allure en/of aansluitend op de herorintatie binnen de gebiedscommissies) en draagvlak vindt binnen de regio.

  De kansenkaart zal vooral de ruimtelijke implicaties en samenhang benadrukken van de lopende of nieuwe projecten en aansluiting vinden bij de strategische ge-biedsontwikkelingen in de regio. Bovendien geeft de kansenkaart een beeld van de kwaliteiten en assets van het Land van Heusden en Altena.

  Aanvullend zal er een vooruitblik gegeven worden op de operationalisering van de ambities. De aansluiting op de herorintatie binnen de gebiedscommissies wordt voornamelijk in dit laatste onderwerp meegenomen. Hierbij zal ook de borging van de gezamenlijke visie, de uitvoeringskracht en de bereidheid tot samenwerking van de actoren en de gebiedsalliantie centraal staan.

  Opgave: Maak in samenspraak met de mede-ondertekenaars van de Verklaring van Altena een samenhangende kansenkaart die fundatie vindt in verbindingen tussen lopende of nieuwe projecten van de mede-onderteke-naars en strategisch haalbaar is door lokaal draagvlak in samenhang met lokaal en provinciaal beleid.

  InventarisatieCentraal staat de input van de ondertekenaars van de Verklaring van Altena zelf. Er zijn 30 gesprekken gevoerd met 35 partijen. De gevoerde gesprekken hebben de vorm van een semi-gestructureerd interview, de vragen stonden vooraf niet geheel vast. Slechts de hoofdlijn van het interview is vooraf bepaald. Echter om datgene in te brengen wat relevant is binnen de kaders van de vooraf gestelde onderwerpen, is het nodig enige ruimte en vrijheid binnen het interview te hebben.

  Tijdens de onderzoeksperiode zijn ook diverse concrete projectplannen ingediend, deze zijn voorzover relevant meegenomen in de verdere uitwerking.

  Tegelijkertijd is er een landschapsanalyse uitgevoerd waarbij de ontstaansgeschiedenis, landschappelijke en stedelijke karakteristiek, identiteitsdragers, regionale verankering en de benutting op recreatief/toeristisch vlak uitgewerkt is.

  FormatieOp donderdag 1 december is een creatief atelier georga-niseerd in Pand 24 in Werkendam. Hiervoor was een deel van de genterviewde personen uitgenodigd. Op basis van het atelier zijn samenhangende programmas opgesteld.

  VerslagleggingMet deze uitgave wordt verslag gedaan van de resultaten en een voorzet gegeven voor een operationalisering.

  Fasen

  Kanskaart Altena - Pagina 5

 • Opdrachtgever

  Rabobank Altena

  Projectbureau

  Macavity Projecten H+N+S Landschapsarchitecten

  Macavity.nlprojecten

  AltenatuurWoonstichting Land van Altena

  Altena Biesbosch

  Kanskaart AltenaLand van Heusden en Altena als Landschap van Allure

  Interviews door Macavity 30 interviews 35 organisaties 50 projectplannen 10 beleidsdocumenten

  29 kaarten

  Inspirerende en uitdagende verhaallijnen1. Lijnen, linies en leesbaarheid2. Puur Agro3. Werken met land en water4. De Biesbosch verbinding5. Ons Dorp

  Opgaven, urgenties Demogra e Bereikbaarheid Amibitie vs. carriereplafonds Nieuwe economische dragers, energie?

  Landschapsanalyse door H+N+S ontstaansgeschiedenis landschappelijke en stedelijke karakteris-

  tiek identiteitsdragers recreatie en toerisme regionale verankering

  Samengebrachte projecten in gebieds-programmas

  Operationalisering Organisaties Structuren Verantwoording

  Instrumentarium (GD, SBIR, kl.pr.pot)

  Netwerken van EnergieRealistische schaalgrootte en op personen georganiseerd.

  20 nieuwe partners in Verklaring van

  Altena

  Programma 1