dragan varagic - blog osnove jednostavno

Download Dragan Varagic - Blog Osnove jednostavno

Post on 31-Dec-2015

28 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

blog za početnike

TRANSCRIPT

 • Dragan Varagi: Blog osnove DraganVaragic.com

  Blog osnove

  Blog kao nain shvatanja i prihvatanja intenzivnijeg

  korienja Interneta, ukljuujui poslovno i promotivno

  online okruenje

  Dragan Varagi - Pretraga.co.yu, DraganVaragic.com

  Verzija 0.4, 12. Novembar 2007., Novi Sad

  Copyright Dragan Varagi, 2007.g., Neka prava zadrana pod Creative Commons licencom. 1

 • Dragan Varagi: Blog osnove DraganVaragic.com

  Sadraj: Uvod .................................................................................................................. 3 ta je blog i razlika izmeu bloga i linog Web sajta......................................... 4

  Lini Web sajtovi Vs. Blogovi ......................................................................... 6 Definicija terminologije koja se odnosi na fenomen Bloga ................................. 6

  Vrste Blogova u odnosu na njihov sadraj ..................................................... 9 Razlozi za kreiranje sopstvenog bloga............................................................... 9 Kreiranje sopstvenog bloga putem besplatnih blog servisa ............................. 10 Ukratko o RSS tehnologiji i njenom znaaju .................................................... 14 Praenje Blogova preko Blog agregatora i ostalih servisa na kojima postoji vei broj Blogova .................................................................................. 14 RSS itai: prijavljivanje i praenje Blogova putem RSS tehnologije ............... 16

  RSS itai..................................................................................................... 17 Statistike poseenosti i blogovi ........................................................................ 19

  Najbitniji parametri statistika poseenosti sajta ............................................ 20 Prijavljivanje na servis za praenje statistika RSS izvora na sopstvenom blogu FeedBurner.com.......................................................... 22 Prijavljivanje na servis za praenje generalnih statistika poseenosti sopstvenog bloga Google Analytics .......................................................... 25

  Ukratko o promociji Bloga ................................................................................ 27 Dodatni saveti za voenje i promociju Blogova ............................................ 29

  O autoru........................................................................................................... 30 Zahvalnice ..........................................................................................................31 Literatura.............................................................................................................32

  Copyright Dragan Varagi, 2007.g., Neka prava zadrana pod Creative Commons licencom. 2

 • Dragan Varagi: Blog osnove DraganVaragic.com

  Uvod

  Ovu e-knjigu (moda je vie e-prirunik) inicirala je potreba materijala o Blogovima za kreiranje lekcija na vebama iz predmeta Internet marketing, smerova E-poslovanje, u Beogradu i Valjevu (Visoka kola elektrotehnike i raunarstva strukovnih studija iz Beograda i Visoka poslovna kola strukovnih studija iz Valjeva bive VET i VE).

  Ispostavilo se da na srpskom jeziku trenutno ima veoma malo tekstova koji na

  sistemski nain objanjavaju osnove kreiranja i voenja Blogova, i koji su namenjeni populaciji koja se do sada nije sretala sa ovim fenomenom. U Srbiji (ali i u okruenju) u poslednjih nekoliko godina aktuelna je tendencija korienja Interneta od strane osoba koje dominantno na osnovu svog skromnog iskustva tipa odlaska na odreeni broj sajtova, korienja servisa tipa Chat ili Skype, kao i skidanja e-mail poruka, stekle neku predstavu o tome ta je Internet. Praksa je pokazala da ovakav tip korienja Interneta ne donosi iroj populaciji kvalitetno shvatanje o mogunostima poslovne i promotivne funkcije Interneta. Sa druge strane, razvoj Internet tehnologija u poslednje tri godine omoguuje na jednostavan i veoma pristupaan (jeftin) nain prihvatanja (usvajanja znanja) trenutno aktuelnih trendova aktivnijeg korienja Interneta, ukljuujui poslovnu i promotivnu svrhu, od kojih je najuoljiviji trend kreiranja i voenja Blogova.

  Cilj ove e-knjige je da se na pristupaan nain objasni fenomen Bloga i

  pojava koje okruuju ovaj fenomen, kao i da se kroz upotrebu Bloga na kvalitetan nain prikae praktina i dinaminija primena Interneta u poslovne i promotivne svrhe. Kao to se u tekstu moe videti, termin Blog napisan je velikim slovom zbog isticanja znaaja ovog fenomena (iako je leksiki diskutabilno da li je takvo isticanje ispravno).

  Ova e-knjiga ne ulazi u tehnike aspekte kreiranja Blogova (ne objanjavaju

  se posebno naini kreiranja Blogova na svim navedenim Blog servisima), sem objanjenja koja omoguuju korienje besplatnih alata za statistiko praenje aktivnosti i popularnosti Bloga. Takoe, u ovoj e-knjizi obraene su osnove kreiranja Blogova na besplatnim blog servisima (kao to su Blogoye.org, MojBlog.co.yu, itd.), dok se objanjenja za kreiranje sopstvenih nezavisnih blogova mogu pronai u besplatnoj e-knjizi na srpskom jeziku BlogSessions, Predraga Puelje.

  Copyright Dragan Varagi, 2007.g., Neka prava zadrana pod Creative Commons licencom. 3

 • Dragan Varagi: Blog osnove DraganVaragic.com

  ta je blog i razlika izmeu bloga i linog Web sajta

  Termin Blog nastao je skraivanjem dve rei - Web Log, to bi se moglo u ovom kontekstu prevesti kao Web dnevnik (diary). Fraza Web Log se inae u Internet tehnologiji koristi za definisanje statistike aktivnosti jednog sajta (broj posetilaca, broj otvorenih stranica sajta, itd), ali u kontekstu fenomena Blog govori se o, najjednostavnije reeno, javnom voenju dnevnika putem Web stranice. Termin Blog u engleskom jeziku znai istovremeno i kreirati (praviti) Blog, kao glagol (to blog).

  Tehniki posmatrano, Blog predstavlja vrstu automatizovanog Web sajta,

  gde se sadraj (tekstovi, slike, multimedia) unosi i prikazuje hronoloki, to predstavlja bitnu razliku u odnosu na klasian prikaz sajtova sa vestima, gde se posebno izdvajaju najvanije vesti (pogledati izbor prikazanih vesti na prvim stranicama sajtova sa vestima). Na ovaj nain se dobija pravian prikaz svih lanaka (Blog unosa) koji se objavljuju.

  Slika 1 Prikaz sadraja na blogu od najnovijih prema starijim prikazima

  (hronoloki redosled prikaza sadraja). Primer: BlogOpen.eu.

  Copyright Dragan Varagi, 2007.g., Neka prava zadrana pod Creative Commons licencom. 4

 • Dragan Varagi: Blog osnove DraganVaragic.com

  Na prethodnoj slici (Slika 1) vide se osnovni elementi sadraja Bloga:

  Naslov unosa (teksta, slike, multimedije), ili naslov post-a (od en. post, to znai objaviti), ukljuujui i datum unosa: Najvaniji promotivni elemenat Blog sadraja. Na osnovu naslova itaoci uglavnom biraju da li e uopte pregledati sadraj ili ne. Naslov unosa predstavlja link na rezultatima pretraivanja razliitih pretraivaa (kao to je Google), to opet predstavlja veoma bitan promotivni elemenat koji utie na vidljivost Bloga.

  Tekst/sadraj unosa: Deo ili ceo sadraj unosa. Relevantnost Bloga (ali i bilo kojeg Web sajta, generalno) upravo zavisi od relevantnosti sadraja.

  Link ka kompletnom sadraju: U sluaju prikaza dela sadraja, link koji vodi do celokupnog sadraja.

  Link ka komenatrima (postavljanju komentara): Veza ka komentarima gde itaoci Bloga mogu na jednostavan nain da ostave svoj komentar na datu temu.

  Automatizovani Web sajt (dinamino formiranje Web stranica sajta)

  podrzumeva korienje Internet (Web) tehnologija koje omoguuju napredni programski sistem automatskog (dinaminog) formiranja Web stranica gde nije potrebno znati nita drugo - nego napisati tekst, odnosno kreirati sadraj.

  Slika 2 Primer prikaza unosa teksta po principu rada u programu MS

  Word for Windows. Primer: Blog program WordPress.

  Copyright Dragan Varagi, 2007.g., Neka prava zadrana pod Creative Commons licencom. 5

 • Dragan Varagi: Blog osnove DraganVaragic.com

  Lini Web sajtovi Vs. Blogovi Praktino, od samog poetka korienja servisa WWW (Web) postojali su

  personalni (lini) Web sajtovi, koji sadrajno posmatrano veoma lie na sadanje Blogove (pogledati veoma popularni domai personalni Web sajt www.zanapoliakov.com). Generalno posmatrano, razlika izmeu klasinih personalnih Web sajtova (koji su se masovno kreirali do pre 5-6 godina) i Blogova upravo govori o tome ta je to novo doneo fenomen Bloga:

  1. Jednostavan nain kreiranja i voenja Bloga (nije potrebno tehniko znanje da bi se napravio Blog i unosio sadraj).

  2. Jednostavan nain komentarisanja sadraja na Blogu od strane njegovih italaca.

  3. Jednostavan nain promocije Blogova putem tzv. deljenja sadraja (Syndication) ukratko objanjeno u narednom poglavlju.

  4. Razliiti naini linkovanja Blogova i njihovih sadraja ukratko objanjeno u narednom poglavlju.

  5. Veoma jednostavan nain praenja promotivnih efekata Bloga objanjeno u posebnom poglavlju.

  Ukratko, razlika izmeu personalnih Web sajtova i Blogova jeste u

  jednostavnosti upotrebe Bloga (mogu ga kreirati i voditi tehniki neobrazovane osobe), kao i u mogunosti jednostavne promocije Bloga (to ne znai automatski da su svi Blogovi jednako vidljivi objanjeno u narednim poglavljima).

  Definicija terminologije koja se odnosi na fenomen Bloga

  Blog kao novi fenomen koji je masovno prihvaen u svetu u poslednjih nekoliko godina (prema podacima sa sajta Technorati.com servis koji prati najvei broj Blogova na svetu, u septembru mesecu 2007. godine u svetu postoji vie od 106 miliona Blogova), ima vei broj novih termina koji blie opisuju razliite Blog aktivnosti:

  Copyright Dragan Varagi, 2