njemu jednostavno nije dovoljno stalo

Download NJEMU JEDNOSTAVNO NIJE DOVOLJNO STALO

Post on 23-Nov-2015

135 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NJEMUJEDNOSTAVNONIJEDOVOLJNOSTALO

TRANSCRIPT

 • Istin sko raz u me va nje fra je ra bez iz go vo ra

  Proireno izdanje

  PrevelaAleksandra abraja

  NJEMUJEDNOSTAVNO

  NIJEDOVOLJNO

  STALO

 • Copyright 2004 by Greg Behrendt and Liz Tuccillo Originally published by Gallery Books, a division of Simon & Schuster, Inc.Translation copyright 2010 za srpsko izdanje, LAGUNA

  Naslov originala

  Greg Behrendt and Liz TuccilloHes just not that into you

  Ova knji ga je po sve e na svim div nim da ma mai je su nas pri e na dah nu le da je na pi e mo.

  Na daj mo se da na sta vak ne e bi ti po tre ban.

 • Pred go vor xi Li zin pred go vor 1 Gre gov pred go vor 4 Sve se vi za ba vlja te s istim mom kom 7

  1. Njemu jednostavno nije dovoljno stalo ako vas ne zo ve da iza e te 9

  2. Njemu jednostavno nije dovoljno stalo ako vas ne zo ve te le fo nom 23

  3. Njemu jednostavno nije dovoljno stalo ako se ne za ba vlja s va ma 36

  4. Njemu jednostavno nije dovoljno stalo ako ne spa va s va ma 48

  5. Njemu jednostavno nije dovoljno stalo ako spa va s ne kim dru gim 61

  6. Njemu jednostavno nije dovoljno stalo ako e li da vas vi di sa mo kad je pi jan 72

  7. Njemu jednostavno nije dovoljno stalo ako ne e li da se oe ni va ma 81

  Sadraj

 • Greg Berent i Liz Tuiloviii

  Pri e ko je e te pro i ta ti u ovoj knji zi pred sta vlja ju pri me re ko ji ni su za sno va ni na kon kret nim do ga a ji ma ni li no stima. ta god ko po mi slio, ni je re o pro vid nim na sto ja nji ma da se jav no na ru ga mo svo jim pri ja te lji ma, ne pri ja te lji ma ili biv im part ne ri ma.

  (Ne tvr di mo, me u tim, da nam ta ko ne to ni je pa lo na pa met.)

  Greg i Liz

  8. Njemu jednostavno nije dovoljno stalo ako ras ki da s va ma 95

  9. Njemu jednostavno nije dovoljno stalo ako je od jed nom ne stao 110

  10. Njemu jednostavno nije dovoljno stalo ako je oe njen (i dru ge su lu de va ri ja ci je ne do stup no sti) 121

  11. Njemu jednostavno nije dovoljno stalo ako je se bi ni kre ten, na sil nik ili stvar no e e uvr nut 132

  12. Ne slu aj te pri e 15213. ta sad da ra di te? 15314. Pi ta nja i Gre go vi od go vo ri 15815. Gre go ve za klju ne na po me ne 16216. Li zi ne za klju ne na po me ne 16517. i vot po sle knji ge Njemu jednostavno

  nije dovoljno stalo 16818. e sto po sta vlja na pi ta nja 182 Izjave zahvalnosti 191 O autorima 193

  Napomena itaocu

 • Iz da va i knji ge Nje mu jednostavno ni je do volj no sta lo pi ta li su nas e li mo li da do pi e mo ne ko po gla vlje, ili da bi lo ta do da mo ovoj knji zi u bu du im iz da nji ma. Od go vo rio sam: Ze za te me? Knji ga je sa vr e na. Me u tim, po tom sam ma lo raz mi slio. Imam li jo ne to da ka em o toj te mi? Za pra vo, ne. Sma tram da smo je uglav nom ob ra di li. Ipak, ne to o e mu ni sam raz mi ljao bi lo je ka ko e se e ne ose a ti po to pro i ta ju Njemu jednostavno nije dovoljno stalo.

  Hmmm mo zgao sam ko bi mo gao da ka e ne to o toj te mi. Ni sam se se tio ni kog, te sam ma lo za dre mao. Ta da mi se ja vi la Liz. Za u do, kao sa mi ca ko ja i vi u Nju jor ku, e le la je da do da jo po ne to. Ta ko je na sta lo pr vo od dva do dat na po gla vlja na kra ju ovog iz da nja knji ge.

  Ta ko e, po sle ob ja vlji va nja knji ge Njemu jednostavno nije dovoljno stalo, upu i va na su mi bez broj na pi ta nja. Od Je ste li oe ki va li da knji ga po stig ne ta kav uspeh?, do Je bo te, ta mi sli, ko si ti? (Ovo dru go je po te klo od pri li no uz ne mire nog ma rin ca ko me ve ro vat no ni je bi lo do volj no sta lo do nje go ve de voj ke. Iz vi ni, dru e.)

  to se ti e pr vog pi ta nja, od go vor je gro mo gla sno ne! Ni je re o to me da to ni sam sma trao do brom ide jom; ve

  Predgovor

 • Greg Berent i Liz Tuiloxii Njemu jednostavno nije dovoljno stalo xiii

  uli ci, raz va li u te, ve i s re i ma: Ta de voj ka mi se mno go svi a, ali mi se ni kad ne ja vlja.

  Ne ka pi ta nja su se neprestano ponavljala po ne kad upuena od lju di ko ji ma se knji ga do pa la, a po ne kad i od onih ko ji ni su la no vi klu ba na ih obo a va la ca. Iskre no re eno, ta pi ta nja su mi se svi de la. Svi de la su nam se. Ne ko me je upi tao da li mi sme ta to mi lju di sad pri la ze i za pit ku ju me o svo jim ve za ma. Od go vor je: Ni kad! ak ni kad sam sta jao bez ko u lje u ka bi ni jed ne fen si rob ne ku e i ob ja njavao slat koj pro da va i ci da, ako on ne e li da se oe ni njo me sa mo za to to ona ne go vo ri ne ma ki, on da nje mu ni je pa, osta tak zna te.

  Na dam se da e vam ova knji ga pru i ti od go vo re i na ne ka va a pi ta nja i da e, za hva lju ju i njoj, va e sa da nje i bu du e ve ze bi ti bo lje. Za to smo je i na pi sa li za to to nam je do volj no sta lo.

  Greg

  ni sam imao poj ma da po sto ji to li ka po tre ba za ovom knjigom. Cilj mi je bio da na pi em knji gu da bih mo gao re i pri ja te lji ma: Hej, ja sam na pi sao onu ro zeze le nu knji gu iz iz lo ga. Ze zam se! Mo ra te mi ve ro va ti da su me i Liz i mo ja e na Ami ra ube i va le da je ta kva knji ga neo p hod na. Ni sam se tek ta ko jed nog da na pro bu dio i re kao: Mo ram e na ma da otvo rim oi i po ka em im ta im se de a va u lju ba vi, a on da odoh u te re ta nu. Stvar no ni sam imao poj ma da e ne pro vo de to li ko vre me na raz bi ja ju i gla vu zbog mu ka ra ca. Ne mi slim ti me da ka em ni ta lo e jed no stav no to ni sam znao. I pro sto sam se za pa njio to ni jed na sli na knji ga ni kad do sad ni je na pi sa na. Za to su Ami ra i Liz bi le to li ko upor ne u na sto ja nji ma da me ube de da to ui nim, jer su zna le da ta kva knji ga do sad ni je po sto ja la.

  Me u tim, po sle po ja vlji va nja u ou Opre Vin fri, Liz i ja smo od jed nom po sta li stru nja ci za lju bav ne ve ze, to mi zvu i ur ne be sno, jer da ste se ikad za ba vlja li sa mnom, zna li bi ste da ni sam ni ka kav stru njak. Tra i li su od nas da od go va ra mo na sva ko ja ka pi ta nja u ve zi sa za ba vlja njem, od lju bav nih ve za po zna tih li no sti do pa re nja pa sa (za pra vo, to dvo je je vr lo sli no). Ne mo ram po seb no da ob ja nja vam da su me re ak ci je u ve zi s knji gom za pa nji le. Veb sajt mi je tri pu ta pa dao zbog bro ja po se ta uglav nom e na, ko je su se ja vlja le s pi ta nji ma za ko ja su sma tra la da u knji zi ni su ob rae na, ma da se ja uglav nom ni sam sla gao s nji ma. (Mo da to ni smo po i men ce po me nu li, ali smo pi sa li o to me!) Po ne kad bih im ot pi si vao u sti lu: Hej, upra vo ste jed nom ko mi a ru po sla li mejl od de set stra na o svo joj lju bav noj ve zi. ta vi mi sli te, ka ko vam ide? Ali po tom bih im iz neo svo je mi ljenje. Ta ko e sam po vre me no do bi jao i mej lo ve od mu ka ra ca, i to ne sa mo na te mu Ako te ikad sret nem u ne koj mra noj

 • Taj dan je po eo kao i sva ki dru gi. Ra di li smo u kan ce la ri ji za sce na ri ste Sek sa i gra da, pri a li, raz me nji va li ide je, dok su se na e li ne lju bav ne ne do u mi ce pre pli ta le sa iz mi lje nim i vo ti ma ko je smo u toj pro sto ri ji stva ra li. I ba kao i sva kog dru gog da na, jed na ko le gi ni ca nas je upi ta la za mi lje nje o po na a nju mom ka ko ji joj se svi ao. Slao joj je pro tiv re ne po ru ke bi la je zbu nje na. Ra do smo se uklju i li u raz go vor i po e li da ana li zi ra mo sve zna ke i sig na le ko je joj je upu i vao. I ba kao i sva kog dru gog da na, po sle mno go premi lja nja i ras pra ve za klju i li smo da je ona zbi lja bo an stvena, da se on pla i, da si gur no ni kad ni je upo znao ta ko sjaj nu e nu, da je ne si gu ran i da ona sa mo tre ba da mu d do volj no vre me na. Me u tim, tog da na je s na ma u so bi bio i ko le ga kon sul tant ovek koji do la zi ne ko li ko pu ta ne delj no da pro ko men ta ri e re pli ke i pru i nam sjaj nu per spek ti vu strejt mu kar ca: Greg Be rent. Tog da na, Greg je pa lji vo sa slu ao nje nu pri u i na e re ak ci je, a on da je re kao toj e ni: Slu aj, me ni se i ni da nje mu jed no stav no ni je do volj no sta lo.

  Bi le smo za pre pa e ne, zgro e ne, za di vlje ne, ua snu te i iz nad sve ga za in te re so va ne. Od mah smo ose ti le da taj o vek

  Li zin pred go vor

 • Greg Berent i Liz Tuilo2 Njemu jednostavno nije dovoljno stalo 3

  pro tiv re ne po ru ke za pra vo zna e Za lju bljen sam u te be i e lim da bu dem s to bom. Greg nas je pod se tio da smo sve mi le pe, pa met ne, du ho vi te e ne i da ne tre ba da gu bi mo vre me raz bi ja ju i gla vu zbog to ga za to nam se ne ki mo mak ne ja vlja. Ka ko ka e Greg, ne tre ba da tra i mo le po tu.

  To ni je la ko. Ui li su nas da u i vo tu tre ba da po sma tramo stva ri s lep e stra ne, da bu de mo op ti mi sti ne. Ne u ovom slu a ju. U ovom slu a ju, po sma traj te mra nu stra nu. Pretpo sta vi te da e te bi ti od ba e ne. Pret po sta vi te da ste pra vi lo, a ne iz u ze tak. To de lu je opoj no i oslo ba a ju e. Ali ta ko e zna mo da to ni je la ko. Jer evo ta mi ra di mo: po ne mo da iz la zi mo s ne kim mom kom, za gre je mo se za nje ga, a on da on ura di ne to to nas po ma lo raz o a ra. Za tim on na sta vi s po stup ci ma ko ji nas sve vi e raz o a ra va ju. Ta da mi po i njemo da smi lja mo iz go vo re, ne de lja ma, a po ne kad i me se ci ma, jer po sled nje to e li mo da za klju i mo je ste da se taj sjaj ni mu ka rac za ko jeg smo ta ko za gre ja ne upra vo pre tva ra u sko ta. Tru di mo se da smi sli mo ne ko oprav da nje zbog e ga se ta ko po na a, bi lo ka kav iz go vor, ma ko li ko sme an, samo da ne priznamo istinu: jed no stav no mu ni je do volj no sta lo.

  Za to smo u ovu knji gu uvr sti li i pi ta nja stvar nih e na. Ona pred sta vlja ju naj e e iz go vo re ko je sve mi ko ri sti mo, ostaju i u ta kvim ve za ma mno go du e ne go to bi tre ba lo. Za to i taj te, ui vaj te, a na da mo se i da e te ui ti na ne do u mi ca m