212.92.192.228212.92.192.228/digitalizacija/novine/objavitelj-dalmatinski_1916_170.pdfآ  pitanja...

Download 212.92.192.228212.92.192.228/digitalizacija/novine/objavitelj-dalmatinski_1916_170.pdfآ  Pitanja za

Post on 04-Mar-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • lužbe U"'' •cceno je novembra 1916 koo 0 1· u b . o t •iazna· roi 5. . Miline rt rsona IZ lumbar e Po·

  frano·Ante A· va u lumba"),·

  IVI za

  N. 86·1516

  N. 35·1 916

  l \-.'

  '" .... Br. 170. - U Zadru, (etvrtak 2 Listopada l 91

  Cijena je na godinu O b j u v i t e l j u D a l m n t i n s l< o m u i S m o tr i Dalmatinshoj za Austro=Ugarsku Kr. 10.-: samom Objavit c lju Dalmatinskomu Kr. 6.-; samoJ Smotri D a l ma t ins lcoj Kr. 6.-. Na polugodište i na tri mjeseca surazmjerno. Pojedini brojevi O b j a v i t e l j a Dalmatinsk og a lO para . a pojedini broje i Smo tr e Dalmat i n s iHl 10 parti. Zastareni brojevi 20 para. \1..,1:! ':.4tfi,:.

  Pitanja za predbrojbu. uz l10ja nemo dotičnih svota, ne će sc ni u kakav obzir uzeti ; pitanja za uvrstbe uz koja nemu pri lične pretplate, biti će povraćen . - Pretplate se šalju poštanskim naputnicoma. - Rukopisi se ne vraćaju. - Neplaćeno sc pl~m11 ne primaju.

  Pisma i novce treba šiljnti •Uredu Obj a vitclj a D a l ma tin = skoga u Zadru •.

  ObjaVitelj Dalmatinsk ·.

  ,. N. 170 . ..- Zara, Gioved1 2 Otto bre l 916.

  Drezzo d' as:;ocioziom: per un anno: Dell' v v i s o t or e D a l m o t o e lo R assegna Dolmato per la Monorchio A.=LL Cor. 10.-. per l' Avvisa t ore Dalma to soltanto Cor. 6.-; per la Rassegna Dab m a t o .solio n to Cor. 6.-. Semcsll'e e trimeslre in proporzinnc. Un singolo numero ddt' Avvisutorc Dalma to cent. 10. Un singolo numero dello R as s e g n u D al m o t 11 en L 10. Numeri arretrati cent 20.

  Domandc di abbon meuto senza il relativo importo non vcnuono prese in considerazione; domande per inserzioni non accompagnate da un anticipuzicme corrispondente vengono restitui te. - Abbonumenti ed antici• pazioni si spediscono mediante assegno po:; tale. - Manoscritti non si restiluiscono. - Lettere non offrancate si respingono.

  Corrispondcnze e dcnari da indirizzarsi all' • O ffi e i o d e ll ' A v v i= sa t orc Dalmalo in Zara•.

  Avvisatore Daln1ato. (Službene su jedino vijesti sadr-Zane u ~ Službenoj strani~ i u (Službenim spisima~) . (Sono ufficiali soltanlo le pubblicazioni comprese nella ~Parte ufficiale~ e negli •Atti ufficiali•).

  IZLAZI SRIJEDOM l SUBOTOM .

  Telegrami UrednišhJa. Telegraphen=Korrespondenz=Bureau_

  lzvještaji austrijsko-ugarskog glavnog stana..

  BEČ, 31. Službeno se javlja: e 31 oktobra 1916. Istočno bojište: Fronta generala konjice Nadvojvode Karla Franja ]osipa: )oš se boj bije kod Oršove i s one strane južnih pograničnih pla-

  nina Erde/ja. Propadoše napadi, što su ih · Rumunji preuzeli sjeverno od Cernahviza i sjeverno od Campulunga. Na ugarskoj istočnoj granici i u šumovitim Karpatima bilo je jučer surazmjerno mirno. Austrijsko-ugor-- ske bojne snage i njemačke bojne snage generala Fall

 • Izvještaji njemačkog velikog glavnog stana.

  BERLIN, 31. Wolff Bureau javlja: Veliki glavni stan, 31 oktobra 1916: Zap abn o bojište: nepovoljne prilike vremena ograničiše bojovnu djelatnost na Sommi.

  Dotjerasmo vatrom neprijateljska odjeljenja, lwja su napredovala na sjevero-istolw i istoku od Les Boeufsa. Propala je navala francuske satnije na La Maisonette. Na jednaki način ne uspješe ni pokušaji četa s ručnim granatama da prodru u naše nove opkope na jugu od Biachesa.

  napad ojačih francus l

 • ~ rtiere

  lO l' iiltlvit' trti nern .. a corn bat- o 1 ~1 al'anzanti . rnpagnta francese, t tentativi di tru O\~ fossati a sudPPd

 • Br.l7l. " U od ·e na g

  Cijena l . z~ ' 1·oskol Kr

  Oat rna l:nskotnU Iri l Oat rna odBiti na JO ''· polug koga . '"' alinS · bral• Dalm 7~t4renr 1

  a.~ pr 10 pM Pi14ni~ za. . pil . uzeti, k kov obzu - Pre ~ povraEeO:C· _ Nep se ne lraćaJU.

  . a i OOI'CC Pisrn ZadrU'· skoga u

  'edino vri (Službene: su 1

  -== I Z LA

  lzvještaJ

  BE~ 2 nove ,2 novenbra l Istočno bo fronta genera U prostoru i

  zaluočismo izno~a . austro-ugarske t nJ odbiše rumunjske n pTeduzeća na pre

  fronta gen. m, jemačke če!

  prijatelja iz jako u i zarobiše 22 rusk za bacanje mina

  Talijansko U goričkom k

  talijanska vojska, k ma, napadoše iužno naših četa Pošto j \'anredne žestine, o dolint Vipa,-e imah Sedam neprijateljs tu SđS\.im. Na sje, ll sati prije podne steče zemlji€ta pre duzeti protunapadi neprijateljskin ruk zij~. U južnom dij nase pozicije.

  U uspjehu ju· ~ka pješadijska puk ska pješadijska Puk stoj~.ke i održaše sl_~UJu da ih se u ntJesmo 7 mih·aljez

  J ug o istočn nepromijehjen

  IMG_0409 IMG_0410 IMG_0411 IMG_0412

Recommended

View more >