2 KAIROS - ss-strukovna-bjtrogiranin- ?· i primarna tema mladih – ljubav. ... koris za mentalno i tjelesno zdravlje. ... Možete li nam još ponešto

Download 2 KAIROS - ss-strukovna-bjtrogiranin- ?· i primarna tema mladih – ljubav. ... koris za mentalno i tjelesno zdravlje. ... Možete li nam još ponešto

Post on 05-Feb-2018

228 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 2 KAIROS

  ALBUM

  K R O Z K O L U I G R A D

 • 3KAIROS

  K A Z A L OUVODNIK

  KAIROSList SS "Bla Jurjev Trogiranin"Dr. Franje Tumana 1 - TROGIRTel.: 021/882511, e-mail: ss-trogir-502@skole.t-com.hrhttp://ss-strukovna-bjtrogiranin-trogir.skole.hr

  Glavni urednk: Borna TreskaVoditeljica: Zdravka Marjanica, prof.Lektor: Marija Bali, prof.

  Urednitvo: Klara Jurevi, Matea Baran, Valerija amber, Ana Gei, Mia Grozdani, Ivana Peri, Ivana aja i Andrea Konsa

  Naslovna strana - Kairos uz jubilarni brojZadnja strana - Slika Blaa Jurjeva Trogiranina

  Izdava: SS "Bla Jurjev Trogiranin"Ravnatelj: Ivan Grga, prof.

  Naklada: 200 primjeraka

  Slike, kompjutorska obrada i grafi ka pripravaza tisak: Ivan Marjanica, dipl. ing.

  Tisak: Grafi ki studio IGSSMEDIA

  Uvodna rije

  Drage uenice i uenici, profesori, roditelji i svi koji rado itate ovaj list, zadovoljstvo mi je predstavi vam jubilarni 20. broj naeg kolskog blaga Kairosa. Ovaj broj donosi vam mnogo razonode, ali ima i onu drugu, pounu stranu. Za poetak, na ravnatelj prof. Ivan Grga i voditeljica kolskog lista prof. Zdravka Marjanica izrekli su vrlo duboke i lijepe rijei o naem Kairosu. Upravo zahvaljujui njima, moemo ponosno rei kako emo jednoga dana bi zabiljeeni u povijes Tro-gira. Urednitvo se potrudilo prui vam razno-lik sadraj kako bi ovaj broj bio to zanimljiviji i obuhva o razliite interese uenika nae kole. Svih nas pogodila je nemila vijest o gubitku naeg slavuja Vinka Coce, a on e uvijek bi s nama u srcu. Kroz razgovor poblie se upoznajemo s prof. Draganom Medarom koji nam je ovom prilikom otkrio svoj vrlo zanimljiv i svestran karakter. Tu je i primarna tema mladih ljubav. Gastronomsko natjecanje u naem gradu upuuje nas na zdravu prehranu, a nai e se tu jo poneka tema od koris za mentalno i tjelesno zdravlje. Prije nego to odluite otrgnu komadi papira iz biljenice i napisa poruku simpa ji, proitajte to na rukopis govori o nama. A nakon ljubavi, vrijeme je da razbistrite glavu kojom mudrom izrekom ili alom. Ako jo uvijek niste pronali to vas zanima, pokuajte barem u mislima o i malo do Tajlanda

  Nadam se da ste se odmorili jekom zimskih praznika i da ete bi vrlo uspjeni u ovoj godini. Maturan ma bih poruio da se potrude i "ras-ture" ispite na Dravnoj maturi te upiu eljeni fakultet, a svima nama da se ugledamo na Blaa Jurjeva Trogiranina, vrijednog slikara i potenog ovjeka po kojem je nazvana na kola.

  Va urednik

  ALBUM............................................................................2

  UVODNIK........................................................................3

  PRIGODNI GOVOR......................................................4

  BLA JURJEV TROGIRANIN.......................................5

  RAZGOVOR...........................................................6

  PUTOVANJA - TAJLAND.............................................9

  4. MEUNARODNA BAKALARIJADA...............10

  MUDROSTI.......................................................11

  STRANI JEZICI............................................................12

  TO NA RUKOPIS GOVORI O NAMA?....................14

  ALBUM.....................................................................15

  TROGIRSKA LJEKARNA........................................19

  PONOS HRVATSKE...................................................20

  PROBIOTICI............................... ..................21

  LITERATI... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

  TO JE MODA?............................................................28

  MUDRE MISLI.............................................................28

  EPITAFI.............................................................29

  DJEJI BISERI............................................................29

  ALE... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

  ALBUM........................................................................31

 • 4 KAIROS

  AKTUALNO

  P R I G O D N I G O V O R

  Ravnatelj Ivan Grga

  - Za ravnatelja sam izabran 2013. godine. U programu kolskog odbora bilo je da se obnovi kolski list te mu je iz-abran naziv Kairos bog sretnog trenutka, to je za kolu jedna nit vodilja. Cilj je bio prezen ra sva dogaanja u koli i okruenju pa list predstavlja jedan vreme-plov kroz prethodno desetljee. Zadovoljan sam s urednitvom i smatram kako je Kairos pun po-godak za nau kolu. To je ujedno svjedoanstvo koje e buduim generacijama biti dragocjeni izvor podataka o naoj koli. Ovaj kolski list je zapravo trajni do-kument koji se uva u knjinici nae kole, Muzeju grada Tro-gira te u Gradskoj knjinici. Us-prkos fi nancijskim potekoama, list izdajemo dva puta godinje - jedan u svakom polugoditu. To je trenutno i jedini list koji izlazi na ovom podruju. Nai uenici su tomu dali veliki doprinos tek-stovima na materinskom i stra-nim jezicima, crteima, alama i mudros ma, dogaanjima i us-

  pjesima Za angaman posebno zahvaljujem voditeljima lista trenutno prof. Zdravki Marjanici za prethodnih 17 brojeva te prof. Sanji Bai za prva tri broja. Imali smo izuzetno dobre uenike koji su ureivali kolski list. Svi su oni naknadno upisali studij, pokazali se kao dobri studen pa su tako ponos naoj koli i gradu.

  Hvala svima koji su dali svoj doprinos urednitvu, profe-sorima, tehnikom osoblju Nadam se kako e se taj kon nu-itet odra i nakon mog odlaska u mirovinu jer Kairos je ujedno i simbol grada Trogira.

  Voditeljica Zdravka Marjanica

  - Izdanje 20. broja kolskog lista Kairos za nau je kolu uis- nu velika stvar. Mnogo toga, to bi s vremenom bilo zaborav-ljeno, zabiljeeno je u Kairosu. Svi uspjesi nae kole, ostva-renja na natjecanjima te brojna dogaanja jekom niza godina ovjekovjeeni su u kolskom listu. Uenici nae kole surauju dobrovoljno iskazujui svoje tal-ente, a vrata su svima otvorena.

  Cilj nam je promica sve to je pozi vno te se tako odu-prije dananjem trendu koji je suprotno nastrojen, a sve kako bi uenici razvili kulturu itanja. Gotova rjeenja nisu za njihovo dobro - jer dok ovjek ita dotle je i mlad!

  ast mi je bi voditeljica naeg kolskog lista i na m po-slovima radim blizu deset go-dina. Sve to je vrijedno, na svoj je nain i teko te trai veliki angaman. List po sebi jest zaba-

  van i rekrea van, ali je nezavidno radi na tome za vrijeme re-dovne nastave, naroito kako se polugodite blii kraju. Naime, u ovaj se projekt treba uroni i pre-da mu se potpuno. Gotovo sam istovremeno angairana na svim instancama: meu uenicima, mentorima, urednikom, lek-torom i tehnikim osobljem te tako budno pra m jek izdavanja lista, od poetka do kraja. Tomu doskoim na nain da jedan dio posla odradim i preko praznika, zimskih i proljetnih.

  Veliko hvala prethodnoj urednici prof. Sanji Bai koja je postavila temelje naem Kai-rosu. Hvala svima koji su na bilo koji nain dali svoj doprinos, a posebno hvala ravnatelju Ivanu Grgi koji je prepoznao vrijednost ovog projekta i dao mu zeleno svjetlo jer on, kao povjesniar, zasigurno zna to to znai za budunost.

  Urednitvo

 • 5KAIROS

  AKTUALNO

  B L A J U R J E V T R O G I R A N I N

  Budui da naa kola nosi naziv navedenog umjetnika, dobro je neto vie saznati o njemu.

  Bla Jurjev rodio se po svoj prilici u osmom desetljeu 14. st. Nije sa sigurnou rijeeno pitanje njegovog rodnog mjesta, a pretpostavlja se da je to Lapac u Lici. On je putujui slikar koji je najblie povezan sa tri dal-matinska grada: Trogirom, Du-brovnikom i Zadrom sjedinjujui svojim ivotom i djelom cijelu ovu regiju. Najvei period svog ivota proveo je u Trogiru pa mu otuda i naziv Trogiranin. Bla je bio najtraeniji ivui slikar ne samo u dotinome gradu nego i diljem priobalja. Njegova de-taljna oporuka, diktirana 1448. u Zadru, daje nam mnogo po-dataka o Blau kao ovjeku i kao umjetniku. Mnogi odlomci oporuke pokazuju nam njegove veze s Trogirom. Bratovtini Sv. Duha u Trogiru ostavio je svoju kuu kod enskog benediktin-skog samostana sv. Petra i jednu muraliam kod iste kue. Is-tovremeno dodjeljuje 10 malih solada za podizanje trogirskih gradskih zidina, a istu tu svotu daje i za trogirsku bolnicu sv.

  Duha, dok treu svotu daje tro-girskom biskupu.

  Na slikar se enio dva puta. Prva ena Draga bila je Trogirka, kerka asne gospoe Katarine koja je jo 1421. stajala na elu sestara oltara sv. Urule u tro-girskoj katedrali. Njegova druga ena Anka bila je udova Klianina Ivana iz plemenita roda Neori. Ona je po svoj prilici umrla kratko vrijeme prije svog supruga, jer Bla ostavlja u oporuci njeno odijelo svojoj neakinji Kati. Bla je bio imuan, to se vidi iz popisa njegove ostavtine to je u trogirskoj opinskoj pisarnici zaveo u knjige trogirski graanin Ivan de Munda koji je izvrilac i povjerenik slikareve oporuke. Iz tog dokumenta doznaje se da je Bla umro poetkom 1450. bez nasljednika.

  Na temel ju poznat ih arhivskih dokumenata moemo u mnogim aspektima upoznati Blaev lik i njegov ivotni put. Nepoznata roda, bio je oito pukoga porijekla, to izlazi i iz njegove pripadnosti trogirskoj pukoj Bratovtini sv. Duha, dok su mu obje supruge pripadale uglednim porodicama. Njegov ugled i razgranatost posla dovo-

  dili su ga u vezu s mnogim pred-stavnicima dalmatinskog starog plemstva poput dubrovakih Guetia i trogirskih Vitturija i Kaotia, s uglednim lanovima obitelji iz obalnih gradova i iz Zagore, s poznatim suvremenim obrtnicima, s predstavnicima cr-kava, samostana i bratovtina, s graanima svih rodova i stalea. Nemiran i dinamian, esto je mijenjao boravita uzdu itave dalmatinske obale, tako da ga nalazimo u Splitu, Dubrovniku, Koruli, Trogiru i Zadru. Aktivnost njegove slikarske radionice ne vidi se samo iz

Recommended

View more >