PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE - ss-strukovna ss-strukovna-bjtrogiranin- kabineta za Ugostiteljsko posluživanje i kuharstvo - nedostatna 3. Oprema kabineta informatike - zadovoljavajuća 4.

Download PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE - ss-strukovna ss-strukovna-bjtrogiranin-  kabineta za Ugostiteljsko posluživanje i kuharstvo - nedostatna 3. Oprema kabineta informatike - zadovoljavajuća 4.

Post on 06-Feb-2018

215 views

Category:

Documents

1 download

TRANSCRIPT

SREDNJA STRUKOVNA KOLA BLA JURJEV TROGIRANIN TROGIR PLAN I PROGRAM RADA KOLE kolska godina 2017./2018. Trogir, rujan 2017. Sadraj Uvod ............................................................................................................................. 3 I. Osnovni podaci o ustanovi ............................................................................... 4 II. Materijalno-tehniki uvjeti rada ........................................................................ 5 a) Prostorni uvjeti - zgrada - stanje i plan (izvor financiranja) ............................................. 5 b) Prostorni uvjeti - uioniki prostor - stanje i plan (izvor financiranja) ............................... 5 c) Opremljenost prostora - stanje i plan (izvor financiranja) ................................................ 6 III. Uenici ................................................................................................................ 7 a) Tablini prikaz broja uenika i odjela za kol. god. 2017./18. ......................................... 7 b) Prikaz broja uenika po programima u razredima .......................................................... 8 c) Podaci o broju uenika po programima obrazovanja i razrednim odjelima ..................... 9 d) Prikaz broja odraslih polaznika po programima k. 2017./18. ....................................... 10 IV. Djelatnici ustanove .......................................................................................... 11 a) Podaci o ravnatelju, tajniku, strunim suradnicima i osobama koje obavljaju administrativno-tehnike i pomone poslove ................................................................ 11 b) Podaci o nastavnicima i tjednim zaduenjima .............................................................. 12 V. Organizacija nastave ....................................................................................... 22 a) Organizacija nastave prema broju radnih dana u tjednu .............................................. 22 b) Organizacija nastave prema dnevnom radu ................................................................. 22 d) Prema sadraju ............................................................................................................ 23 d) izborna nastava ........................................................................................................... 34 e) dodatna nastava .......................................................................................................... 35 f) dopunska nastava ........................................................................................................ 35 g) uenici s tekoama ..................................................................................................... 35 VI. Orijentacijski kalendar rada ustanove ........................................................... 37 a) Odgojno-obrazovna razdoblja (poetak i zavretak polugodita) ................................. 37 b) Razdoblja odmora uenika........................................................................................... 37 c) Orijentacijski kalendar zavrnih ispita .......................................................................... 37 d) Rokovi produne nastave, popravnih ispita i kontrolnih ispita ....................................... 37 e) Dravna matura ............................................................................................................ 38 f) Znaajni datumi ........................................................................................................... 39 VII. Plan kulturnih i javnih aktivnosti ustanove ................................................... 40 a) Priredbe, izlobe, susreti .............................................................................................. 40 b) Strune ekskurzije, terenska nastava ........................................................................... 40 c) Natjecanja .................................................................................................................... 40 d) kolske ekskurzije i izleti ............................................................................................. 41 VIII. Projekti ustanove ............................................................................................. 42 IX. Socijalna i zdravstvena zatita ....................................................................... 42 X. kolski preventivni programi .......................................................................... 43 XI. Okvirni planovi i programi rada ustanove ..................................................... 45 a) Nastavniko vijee ....................................................................................................... 45 b) Razredno vijee ........................................................................................................... 46 c) Struna vijea (aktivi) ................................................................................................... 46 d) Razredni odjeli ............................................................................................................. 48 e) Razrednici .................................................................................................................... 52 f) Struno usavravanje nastavnika ................................................................................. 52 g) Rad kolskog odbora ................................................................................................... 53 h) Rad Vijea uenika ...................................................................................................... 54 i) Rad Vijea roditelja ...................................................................................................... 55 j) Rad ravnatelja .............................................................................................................. 56 k) Rad strunih suradnika ................................................................................................ 58 XII. Ostalo ................................................................................................................ 62 a) Napomene o podrujima moguih tekoa u radu ....................................................... 62 b) Razvojna oekivanja i aktivnosti................................................................................... 62 3 Uvod Skuptina opine Trogir donijela je 28. kolovoza 1992. god. Rjeenje o osnivanju Srednje strukovne kole "Bla Jurjev Trogiranin" Trogir, Klasa: 021-05/92-01/13, Ur. broj: 2184-09-92-15. Sjedite kole je u Trogiru, Ulica dr. Franje Tumana 1. Rjeenjem Ministarstva kulture i prosvjete Kl. oznaka: 602-03/92-01-1202, Ur. broj; 532-02-2/1-92-16 od 8. travnja 1993. god. odobrava se Srednjoj strukovnoj koli "Bla Jurjev Trogiranin" Trogir izvoenje nastavnog plana i programa srednjeg kolstva i to: 1. za podruje rada elektrotehnika za programe: elektromehaniar, elektrotehniar, 2. za podruje rada brodogradnja za programe: brodograditelj metalnog broda, instalater brodskih instalacija, brodomehaniar, 3. za podruje rada ugostiteljstvo i turizam za programe: konobar, kuhar, hotelijersko-turistiki tehniar, 4. za podruje rada strojarstvo za programe: obraiva odvajanjem estica, strojarski tehniar, mehaniar, tokar, strojobravar, monter i obraiva rezanjem i deformacijom, automehaniar, autolimar, bravar, plino i vodoinstalater. Osnivanje kole upisano je u sudski registar Trgovakog suda u Splitu pod MBS: 060156719. Rjeenjem Ministarstva kulture i prosvjete Kl. oznaka: 602-07/93-01-98, Ur. broj: 532-02-2/2-94-01 od 14. veljae 1994. godine odobrava se Srednjoj strukovnoj koli "Bla Jurjev Trogiranin" Trogir izvoenje srednjokolskog obrazovanja odraslih za sve programe koje kola realizira u redovitom obrazovanju, te za stjecanje nie strune spreme i osposobljavanje za odreena zanimanja. Rjeenjem Ministarstva prosvjete i porta Klasa: UP/I-602-03/00-01/112, Ur. broj: 532-02-02/5-00-2 od 15. svibnja 2000.g. odobrava se koli poetak izvoenja programa za stjecanje srednje strune spreme i to za podruje rada strojarstvo, zanimanje: raunalni tehniar za strojarstvo. Rjeenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta, Kl.: UP/I-602-03/05-05/0016, Ur.br. 0533-09-05-02 od 15. oujka 2005.g. odobrava se poetak izvoenja programa za stjecanje srednje strune spreme za zanimanje instalater grijanja i klimatizacije. Rjeenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta Klasa: UP/I-602-03/06-05/00069, Ur. broj: 532-09-06-03 od 08. studenog 2006.g. odobrava se koli poetak izvoenja programa za stjecanje srednje strune spreme za zanimanja brodograditelj i obraiva na numeriki upravljanim alatnim strojevima. Rjeenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta Klasa: UP/I-602-03/10-05/00032, Ur. broj: 532-09-10-0002 od 21. svibnja 2010.g. Odobrava se koli izvoenje programa za stjecanje srednje strune spreme za zanimanja: vodoinstalater i plinoinstalater. Rjeenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta Klasa: UP/I-602-03/11-05/00098, Ur. broj: 533-09-11-002 od 03. lipnja 2011.g. Odobrava se koli izvoenje programa za stjecanje srednje strune spreme za zanimanje: CNC operater/CNC operaterka. Kod Privredne banke Zagreb kola ima otvoren IBAN raun broj: HR76 23400091110046103. Temeljni akt kole je Statut koji je donio kolski odbor na sjednici odranoj dana 14. srpnja 2016.g. Odlukom kolskog odbora Kl: 003-06/14-01/410, Ur.broj: 2184-32-06-14-3 od 22. srpnja 2014.g. Karmen Sinanovi, VSS, prof. tjelesnog odgoja, imenovana je ravnateljicom kole na vrijeme od pet godine s danom 01. rujna 2014.g. Djelatnost kole financira se iz prorauna Republike Hrvatske i iz prorauna upanije Splitsko-dalmatinske. 4 I. Osnovni podaci o ustanovi a) naziv i sjedite Srednja strukovna kola Bla Jurjev Trogiranin Trogir b) adresa Ul. dr. Franje Tumana 1 upanija Splitsko-dalmatinska c) ifra 17-083-502 d) ukupni broj uenika 505 e) ukupni broj odjela 25 f) ukupni broj djelatnika 69 1. nastavnika 57 2. strunih suradnika 3 3. adm. tehn. osoblje (s ravn.) 4 4. pomono osoblje 5 g) obrazovna podruja - programi i trajanje obrazovanja po programima 1. za redovne uenike strojarstvo raunalni tehniar za strojarstvo 4 god. instalater grijanja i klimatizacije (JMO) 3 god. automehaniar (JMO) 3 god. elektrotehnika elektrotehniar 4 god. ugostiteljstvo i turizam hotelijersko-turistiki tehniar 4 god. kuhar 3 god. konobar 3 god. 5 II. Materijalno-tehniki uvjeti rada a) Prostorni uvjeti - zgrada - stanje i plan (izvor financiranja) Djelatnost kole odvija se u jednoj zgradi. Nastava TZK-e izvodi se u gradskoj portskoj dvorani koja je udaljena oko 200 m od zgrade kole. Sa Javnom ustanovom za upravljanje portskim objektima Trogir sklopljen je ugovor o zakupu prostora portske dvorane za potrebe izvoenja nastave TZK. b) Prostorni uvjeti - uioniki prostor - stanje i plan (izvor financiranja) kola raspolae s ovim uionikim prostorom: - 4 klasine uionice - 1 praktikum ugostiteljskog posluivanja - 1 praktikum kuharstva - 1 praktikum za CNC, NOVE TEHNOL. I AUTOCAD - 2 praktikuma elektrotehnike i energetike . 1 kabinet informatike - raunalstva - 1 radionica rune obrade - 1 radionica strojne obrade - 9 specijaliziranih uionica - 1 zbornica (20 m2) - 7 uredskih prostorija - 1 kotlovnica (koriste obje kole) - 1 radionica za kunog majstora - 9 sanitarnih vorova - 2 garderobe (za potrebe ugostiteljstva) - 1 knjinica (vienamjenska dvorana) Cjelokupni uioniki prostor iznosi oko 1.320 m2, to zajedno s ostalim prateim prostorima koje koriste uenici zadovoljava potrebe rada u dvije smjene. 6 c) Opremljenost prostora - stanje i plan (izvor financiranja) 1. Oprema kabineta elektrotehnike koja se sastoji od nastavnih sredstava i pomagala - zadovoljavajua 2. Oprema kabineta za Ugostiteljsko posluivanje i kuharstvo - nedostatna 3. Oprema kabineta informatike - zadovoljavajua 4. Oprema radionice za strojnu obradu - zadovoljavajua 5. Oprema radionice za runu obradu - zadovoljavajua 6. Grafoskopa - 8 7. Kazetofona - 13 8. Fotokopirni aparat - 2 9. LCD projektor - 13 10. Prijenosno raunalo - 4 11. Raunalo - 99 12. Video kamera i fotoaparat - 1 13. Dokument kamera - 4 Opremljenost prostora nije zadovoljavajua. Planira se da e opremanje prostora financirati Ministarstvo znanosti, obrazovanja i porta (Agencija za strukovno obrazovanje), razni donatori, te iz vlastitih prihoda kole. 7 III. Uenici a) Tablini prikaz broja uenika i odjela za kol. god. 2017./18. razredibr. odjela po razredurazredni odjeliuk. broj uenika uk. broj djevojakauk. broj uenika ponavljaapo razreduuk. broj djevojaka ponavljaapo razreduuk. broj odlinih uenikauk. broj odlinih djevojaka uk. broj uenika stekoama po razreduuk. broj uenika u posebnim odjelima-skupinamauk. broj uenika-pripadnika nacionalnih manjina1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12a 24 16 4 3 1b 25 15 1 1 3 3c 16 3 4 5d 20 6 2 5e 24 7 1f 24 1 1g 17 2 2a 27 23 1 1b 29 20 2 2 3 2c 17 4 2 1 3d 17 8 1 3e 26 3f 14 1g 10 3a 22 16b 24 17 1 1 1c 15 3 3d 19 6 2e 23 3f 12g 21 2a 28 25 4 3b 27 20 4 4 1e 19 1 1f 5Ukupno 25 25 505 183 19 5 31 16 33 0 0I 74II 7IVIII 7 8 b) Prikaz broja uenika po programima u razredima Razredi Broj odjela Razredni odjeliZanimanja Broj u. po zan.Broj. u. po odjeluUKUPNO1 2 3 4 5 6 7kuhar 9konobar 71.d. kuhar 20 20automehaniar - JMO 9instalater grijanja i klim. - JMO 8II.c. konobar 17 17II.d kuhar 17 17II.g automehaniar - JMO 10 10III.c konobar 15 15III.d kuhar 19 19automehaniar 9instalater grijanja i klim. - JMO 12UKUPNO 9 152 152 152I.a hotelijersko-turistiki tehniar 24 24I.b hotelijersko-turistiki tehniar 25 25I.e elektrotehniar 24 49I.f raunalni tehniar za strojarstvo 24 24II.a hotelijersko-turistiki tehniar 27 27II.b hotelijersko-turistiki tehniar 29 51II.e elektrotehniar 26 26II.f raunalni tehniar za strojarstvo 14 14III.a hotelijersko-turistiki tehniar 22 40III.b hotelijersko-turistiki tehniar 24 24III.e elektrotehniar 23 23III.f raunalni tehniar za strojarstvo 12 47IV.a hotelijersko-turistiki tehniar 28 28IV.b hotelijersko-turistiki tehniar 27 27IV.e elektrotehniar 19 55IV.f raunalni tehniar za strojarstvo 5 5UKUPNO 16 353 489 35317III.g 21IV4-GODINJI PROGRAMI444968179III9744II.III.455III. 33-GODINJI PROGRAMI53I33I.c. 161.g. 9 c) Podaci o broju uenika po programima obrazovanja i razrednim odjelima Obrazovni program I. razred II. razred III. razred IV. razred V. razred UKUPNO RAZREDNI ODJELOznaka za kombinirani odjel s vie programa BROJ UENIKARAZREDNI ODJELOznaka za kombinirani odjel s vie programa BROJ UENIKARAZREDNI ODJELOznaka za kombinirani odjel s vie programa BROJ UENIKARAZREDNI ODJELOznaka za kombinirani odjel s vie programa BROJ UENIKARAZREDNI ODJELOznaka za kombinirani odjel s vie programa BROJ UENIKARAZREDNIHODJELA UENIKARaunalni tehniar za strojarstvo 1 24 1 14 1 12 1 5 4,00 55 Elektrotehniar 1 24 1 26 1 23 1 19 4,00 92 Hotelijersko-turistiki tehniar 2 49 2 56 2 46 2 55 8,00 206 Automehaniar (JMO) 0,5 * 9 1 10 0,5 * 9 2,00 28 Instalater grijanja i klimatizacije(JMO) 0,5 * 8 0 0 0,5 * 12 1,00 20 Kuhar 1,5 * 29 1 17 1 15 3,5 61 Konobar 0,5 * 7 1 17 1 19 2,5 43 UKUPNO 7 150 7 140 7 136 4 79 0 0 25 505 10 d) Prikaz broja odraslih polaznika po programima k. 2017./18. Programi obrazovanja odraslih Ukupno polaznika kvalifikacija 4-godinji raunalni tehniar 2 elektrotehniar 2 H.T.T. 3 3-godinji automehaniar 3 vodoinstalater 2 instalater grijanja i klimatizacije 1 kuhar 1 konobar 1 dokvalifikacija u 4-godinje konobar u H.T.T. 1 instalater grijanja i klimatizacije u strojarski tehniar 1 elektromehaniar u elektrotehniar 3 elektroinstalater u elektrotehniar 1 prekvalifikacijjau 3/4-godine HTT u konobar 1 zrakoplovni prometnik u elektrotehniar 1 UKUPNO 23 11 IV. Djelatnici ustanove a) Podaci o ravnatelju, tajniku, strunim suradnicima i osobama koje obavljaju administrativno-tehnike i pomone poslove Ime i prezime Zvanje Radno mjesto Radni odnos Ugovor o radu KARMEN SINANOVI prof. tjelesnog odgoja ravnatelj neodreeno 40 DIVNA MAE dipl. pravnik tajnik neodreeno 40 VEDRANA MARI dipl. pedagog i dipl. sociolog struni suradnik-pedagog neodreeno 40 MARIJA BILI magistra psihologije struni suradnik-psiholog neodreeno 20 IBRAHIM SMLATI diipl. knjiniar struni suradnik-knjiniar neodreeno 40 TANJA VUKOVI diipl. ekonomist voditelj raunovodstva neodreeno 40 NIKICA TIRONI ekonomski tehniar administrativni radnik neodreeno 40 NENAD ZANZE mehaniar domar-kotlovniar neodreeno 40 IVANA LUIN ekonomski tehniar vratar-telefonist-pazikua neodreeno 40 MARIJA RUKAVINA-RADIKOVI kuhar spremaica neodreeno 40 DRAGICA BOTI nkv spremaica neodreeno 40 MILJENKA BARADA kuhar spremaica neodreeno 40 12 b) Podaci o nastavnicima i tjednim zaduenjima OPI PODACI NEPOSREDNO ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD OSTALA ZADUENJA OSTALA ZADUENJA Pravilnik o normi rada Pravilnik o normi rada Ime i prezime nastavnika Zvanje Vrsta radnog odnosaRad u vie kola Tjedna norma Nastavnik predmeta Nastavni predmet Izborna nastava (I) Fakulta-tivna nastava (F) Izvan-nastavna aktivnost Razredni odjeli Broj uenika u razrednom odjelu Broj uenika u obrazovnoj skupiniBroj sati tjedno u razrednom odjelu/obrazovnoj skupini Tjedno zaduenje u nastavidodatna nastavadopunska nastavarazrednik voditelj strunog vijea na (meu)upanijskoj razini voditelj strunog vijea na dravnoj razini 3 i vie predmeta nastavnik do poloenog strunog ispita ispitni koordinator voditelj smjene satniarvoditelj praktine nastave, radionica, poligona, poljopr. dobra voditelj laboratorija i kabineta, praktikuma voditelj centra novih tehnologija lanak 24., stavak 1. (godine radnog staa) lanak 30., stavak 1. (povoljnija norma) lanak 51., stavak 5. (povjerenik za zatitu na radu) lanak 72., stavak 5. (sindikalni povjerenik)Ostala zaduenja - ukupnoUKUPNO TJEDNO ZADUENJE BROJ SATI IZNAD NORME Ostali posloviUGOVOR O RADU JASNA BEKAVAC prof. hrvatskog jezika neodreeno 1 20 ope-obrazovnih Hrvatski jezik 1.A 24 4 19 1 1 20 0 20 40 1.B 25 4 2.A 27 4 2.B 29 4 3.D 19 3 JELENA CAKTA prof. hrvatskog jezika neodreeno 1 20 ope-obrazovnih Hrvatski jezik 1.E 24 3 18 2 20 0 20 40 1.F 24 3 2.F 14 3 3.C 15 3 4.E 19 3 2 4.F 5 3 ANA ERCEG VUKMAN prof. hrvatskog jezika neodreeno 1 20 ope-obrazovnih Hrvatski jezik 3.A 22 4 19 1 1 20 0 20 40 3.B 24 4 2.E 26 3 4.A 28 4 4.B 27 4 DRAGICA II prof. hrvatskog jezika neodreeno 1 20 ope-obrazovnih Hrvatski jezik 1.D 20 3 18 2 20 0 20 40 1.G 17 3 2.C 17 3 2.D 17 3 3.E 23 3 2 3.F 12 3 13 IVANA KLARIN prof. hrvatskog i engleskog jezika neodreeno 1 21 ope-obrazovnih Hrvatski jezik 1.C 16 3 18 1 3 21 0 19 40 2.G 10 3 3.G 21 3 Engleski jezik 3.C 15 3 3.D 19 2 2 3.G 21 2 4.F 5 2 NELLA BURI prof. hrvatskog i engleskog jezika neodreeno 1 11 ope-obrazovnih Engleski jezik 2.B 29 4 9 2 2 11 0 9 20 2.E 26 2 4.B 27 3 SILVANA ROI prof. engleskog i talijanskog jezika neodreeno 1 21 ope-obrazovnih Engleski jezik 1.B 25 4 19 2 21 0 19 40 1.G 17 2 2.A 27 4 2.F 14 2 2 3.F 12 2 4.A 28 3 4.E 19 2 MARIJA BALI prof. hrvatskog i engleskog jezika neodreeno 1 21 ope-obrazovnih Engleski jezik 1.A 24 4 19 2 2 21 0 19 40 1.C 16 7 3 1.E 24 2 1.F 24 2 2.D 17 2 3.A 22 3 3.B 24 3 SANJA BAI prof. engleskog i njemakog jezika neodreeno 1 21 ope-obrazovnih Njemaki jezik 1.B 25 3 19 2 21 0 19 40 2.B 29 3 3.B 24 4 2 4.B 27 4 Engleski jezik 1.D 20 2 2.C 17 3 ZDRAVKA MARJANICA prof. njemakog jezika i filozofije neodreeno 1 21 ope-obrazovnih Njemaki jezik 1.A 24 22 2 19 2 2 21 0 19 40 1.C 16 7 2 2.A 27 24 2 2.C 17 2 3.A 22 19 2 3.C 15 3 4.A 28 24 2 Njemak j.-bifurkacija 2 Etika - 1.-4. raz. 2 MIRELA BERNARDI-MARI prof. talijanskog i francuskog jezika neodreeno 1 21 ope-obrazovnih Talijanski jezik 1.A 24 3 17 2 4 21 0 19 40 1.B 25 2 3.B 24 21 2 4.A 28 4 2 14 4.B 27 21 2 Francuski jezik 1.D 20 2 3.D 19 2 KATA PIKA prof. francuskog i panjolskog jezika neodreeno 2 12 ope-obrazovnih Francuski jezik 1.A 24 2 1 12 0 12 0 11 23 1.B 25 1 1.C 16 9 2 2.A 27 3 1 2.B 29 9 1 2.D 17 2 3.A 22 3 1 3.B 24 3 1 4.A 28 4 1 4.B 27 6 1 ADRIANA ARIJA prof. sociologije i talijanskog jezika neodreeno 2 10 ope-obrazovnih Talijanski jezik 2.A 27 3 9 2 11 1 9 19 2.B 29 20 2 3.A 22 4 2 ANA COCE NOVAK prof. engleskog jezika i pedagogije neodreeno 2 6 ope-obrazovnih Engleski jezik 1.C 16 9 2 6 0 6 0 6 12 2.G 10 2 3.E 23 2 NIKICA ILAK prof. povijesti i sociologije neodreeno 2 16 ope-obrazovnih Povijest 1.A 24 2 12 2 4 16 0 13 29 1.B 25 2 2 1.E 24 2 2.A 27 2 2.B 29 2 2.E 26 2 LJERKA DAJI prof. povijesti i pedagogije neodreeno 1 22 ope-obrazovnih Povijest 1.C 16 2 16 4 2 6 22 0 18 40 1.D 20 2 1.F 24 2 1.G 17 2 2.F 13 2 3.A 22 2 3.B 24 2 Prakt. n. - pra. 2.A 27 0,5 2.B 29 0,5 l. 7. Pravilnika (1) 1 RENATA KNEEVI dipl. pravnik, pedagoke kompetencije neodreeno 1 22 opih i strukovno-teorijskih Daktilogr.s posl.d. 1.A 24 12 2 21 1 1 22 0 18 40 1.A 24 12 2 1.B 25 13 2 1.B 25 12 2 Politika i gospod. 3.A 22 2 3.B 24 2 4.E 19 2 4.F 5 2 15 Gospodarsko pravo 4.A 28 2 4.B 27 2 Prakt. n. - pra. 3.A 22 0,5 3.B 24 0,5 LUKRECIJA JELAVI-AKO prof. povijesti umjetnosti i pedagogije neodreeno 2 8 strukovno-teorijskih Pov. umjetn. i kult.pov. batine 4.A 28 2 8 0 8 0 7 15 4.B 27 2 Pov.hrvat.kult. bat. 3.C 15 2 3.D 19 2 MARIJA BILI magistra psihologije, pedagoke kompetencije neodreeno 2 6 strukovno-teorijskih Poslovna psihologija s komunikacijom 2.A 27 2 6 0 6 0 5 11 2.B 29 2 Poslovna pshilogija i komunikacije 2.C 17 2 JEROLINA BOTI prof. geografije i talinanskog jezika neodreeno 1 22 opih i strukovno-teorijskih Geografija 1.E 24 2 21 1 1 22 0 18 40 1.F 24 2 2.A 27 2 2.B 29 2 2.E 26 1 2.F 14 1 3.A 22 2 3.B 24 2 4.A 28 2 4.B 27 2 Turistika geogr. Hrv. 2.C 17 2 l. 7. Pravilnika (1) 1 IVANKA TOMA dipl. ing. kemijske tehnologije, pedagoke komopetencije neodreeno 2 6 opih i strukovno-teorijskih Kemija 1.E 24 2 6 0 6 0 5 11 1.F 24 2 Poznav. robe i prehr. 1.C 16 9 2 LUKA KARO prof. biologije i kemije neodreeno 3 6 opih i strukovno-teorijskih Biologija 1.E 24 1 8 0 8 2 5 11 Biologija s higij. i ekol. 1.C 16 9 1 1.C 16 7 2 1.D 20 1 Poznav. robe i prehr. 1.C 16 7 2 2.C 17 1 VINKICA JAMAN prof. biologije i kemije neodreeno 1 22 opih i strukovno-teorijskih Biologija s ekologijom 1.A 24 2 17 2 1 5 22 0 18 40 1.B 25 2 Biologija s hig. i ekol. 2.D 17 2 Poznav. robe i prehr. 1.D 20 2 2.D 17 2 3.C 15 1 2 3.D 19 2 Prehrana i pozn. Robe 1.A 24 2 1.B 25 2 16 LIDIJA LUCI GRGURICA dipl. ing. fizike, pedagoke kompetencije neodreeno 2 12 ope-obrazovnih Fizika 1.E 24 3 12 0 12 0 10 22 1.F 24 2 2.F 14 2 3.E 23 3 3.F 12 2 VALERIJA SINOVI magistra edukacije matematike i fizike neodreeno 2 6 ope-obrazovnih Fizika 2.E 26 3 6 0 6 0 6 12 4.E 19 3 VESNA JOSIPOVI dipl. ing. matematike, pedagoke kompetencije neodreeno 1 20 ope-obrazovnih Matematika 1.A 24 4 20 0 20 0 20 40 1.B 25 4 3.A 22 3 3.B 24 3 3.F 12 4 Gospodarska matem. 2.D 17 2 MIROSLAV IKI prof. matematike neodreeno 1 20 ope-obrazovnih Matematika 4.B 27 3 8 1 6 2 3 12 20 0 20 40 4.E 19 4 l. 7. Pravilnika (1) 1 SILVANA JURI-IVRO prof. matematike i informatike neodreeno 1 20 ope-obrazovnih Matematika 1.E 24 4 18 2 20 0 20 40 1.F 24 4 2.E 26 4 2 2.F 14 4 Matematika u struci 1.G 17 2 TINA BILI prof. matematike i informatike neodreeno 1 20 ope-obrazovnih Matematika 2.A 27 4 18 2 2 20 0 20 40 2.B 29 4 4.A 28 3 4.F 5 4 Gospodarska matem. 3.C 15 2 Matematika u struci 3.G 21 1 ENA MILEI prof. matematike i informatike neodreeno 1 17 ope-obrazovnih Matematika 3.E 23 4 14 1 3 17 0 17 34 Gospodarska matem. 1.D 20 2 1.C 16 2 2.C 17 2 2 3.D 19 2 Matematika u struci 2.G 10 1 Matematika u struci 2.G 10 1 MARIO SVILAN dipl. ing. elektrotehnike, pedagoke kompetencije neodreeno 1 22 opih i strukovno-teorijskih Raunalstvo 3.A 22 3 20 1 1 2 22 0 18 40 3.B 24 3 1.D 20 4 Elektrotehnika 3.F 12 2 Elektroniki sklopovi 3.E 23 2,5 Raunalstvo 4.B 27 10 2 Raunala u teh.sustav. 4.E 19 2,5 17 Prakt. n. - pra. 4.E 19 1 IVANKA DOMIKULI prof. PTO-a neodreeno 1 22 opih i strukovno-teorijskih Raunalstvo 1.E 24 3 17 2 3 5 22 0 18 40 1.F 24 3 2.D 17 2 2.E 26 3 2.F 14 2 Tehniko crtanje 2.F 14 2 Web stranica kole 2 SANJA VUKOVI prof. informatike i tehnike kulture neodreeno 1 22 ope-obrazovnih Raunalstvo 1.C 16 4 14 2 6 8 22 0 18 40 2.A 27 3 2.B 29 3 2.C 17 2 Raunalstvo 1.g 17 1 l. 7. Pravilnika (1) 1 NADA GRGA dipl. ekonomist ugostiteljskog smjera, pedagoke kompetencije neodreeno 1 22 struk.-teor. i praktine nastave Osnove turizma 1.A 24 2 20 1 1 2 22 0 18 40 Organizacija poslov. poduzea 2.A 27 3 3.A 22 2 3.B 24 2 4.A 28 3 4.B 27 3 Turizam i marketing 4.B 27 2 Praktina nastava 4.A 28 1 4.B 27 1 Prakt. n. - pra. 4.A 28 0,5 4.B 27 0,5 ANITA GRGA dipl. ekonomist, pedagoke kompetencije neodreeno 1 22 strukovno-teorijskih Osnove turizma 1.B 25 2 19 1 3 22 0 18 40 Ugostiteljstvo 1.A 24 3 1.B 25 3 Org. poslov. poduz. 2.B 29 3 2 Statistika 3.A 22 1 3.B 24 1 Knjigovodstvo s bil. 3.A 22 1 3.B 24 1 4.A 28 2 4.B 27 2 SANDRA BURA magistra ekonomije smjer turizam i hotelijerstvo, pedagoke kompetencije neodreeno 1 22 opih i strukovno-teorijskih Osnove turizma 1.C 16 2 21 1 2 3 24 2 18 40 1.D 20 2 Org.poslov.ugost.pod. 2.C 17 2 2.D 17 2 3.C 15 2 3.D 19 2 Marketing u turizmu 3.C 15 1 Turizam i marketing 4.A 28 2 18 Politika i gospod. 2.G 10 2 3.C 15 2 3.D 19 2 ANA IMI ekonomist, pedagoke kompetencije neodreeno 1 28 struk.-teor. i praktine nastave Ugost.posluiv. 1.C 16 7 5 26 2 2 28 0 12 40 2.C 17 8 5 3.C 15 7 6 2.D 17 4 Prakt. n. - pra. 1.C 16 2 2.C 17 2 3.C 15 2 ZDRAVKA UDINA ekonomist, pedagoke kompetencije neodreeno 1 28 struk.-teor. i praktine nastave Kuharstvo 1.D 20 10 7 24 1 1 2 4 28 0 12 40 2.D 17 8 7 3.D 19 9 8 Prakt. n. - pra. 2.D 17 2 NIKICA EVO ekonomist hotelijerstva, pedagoke kompetencije neodreeno 1 28 struk.-teor. i praktine nastave Kuharstvo 1-D 20 10 7 28 0 28 0 12 40 2.D 17 9 7 3.D 19 10 8 2.C 17 8 2 Prakt. n. - pra. 3.D 19 2 1.D 20 2 MARIO PAVI konobar-specijalist, majstor kuhar, pedagoke kompetencije neodreeno 1 28 struk.-teor. i praktine nastave Ugost.posluiv. 2.C 17 9 5 20 1 6 1 8 28 0 12 40 3.C 15 8 6 Kuharstvo 1.C 16 9 7 2.C 17 9 2 FILIP TIRONI dipl. ing. elektrotehnike, pedagoke kompetencije neodreeno 1 21 strukovno-teorijskih Osnove elektrotehnike 1.E 24 5 18 1 2 3 21 0 19 40 2.E 26 4 Mjerenja u elektrotehn. 2.E 26 4 Elektrine instalacije 3.E 23 2 Elektroenergetika 4.E 19 2 Brodska elektrotehnika 4.E 19 1 MIRJANA RADI dipl. ingl. elektrotehnike, pedagoke kompetencije neodreeno 1 21 strukovno-teorijskih Elektrini strojevi 3.E 23 5 18 2 1 3 21 0 19 40 Radionike vjebe 2.E 26 8 Automatsko voenje procesa 4.E 19 2,5 Energetska elektonika 4.E 19 2,5 ANA CAREVI dipl. ing. elektrotehnike, pedagoke kompetencije neodreeno 1 21 strukovno-teorijskih El. materijali i kompon 2.E 26 2 17 1 2 2 5 22 1 19 40 Sklopni aparati 3.E 23 2 Elekrina rasvjeta 3.E 23 1 Radionike vjebe 3.E 23 8 Osn. elektrot. i elektron. 3.G 21 1 Elektromotorni pogoni 4.E 19 2,5 E-matica 0,5 neodreeno 1 22 Termodinamika 3.F 12 2 19 1 3 22 0 18 40 19 ELJANA PLEJI dipl. ing. strojarstva, pedagoke kompetencije strukovno-teorijskih 4.F 5 1 Pneumatika i hidraul. 3.F 12 2 4.F 5 2 Strojarske konstrukc. 3.F 12 2 4.F 5 3 Alati i naprave 4.F 5 2 Elementi strojeva 2.F 14 3 2.G 10 2 2 DRAGAN MEDAR dipl. ing. strojarstva, pedagoke kompetencije neodreeno 1 22 strukovno-teorijskih Tehniki materijali 1.F 24 2 18 1 1 4 22 0 18 40 2.F 14 1 Strojarstvo 3.E 23 2 Strojarske tehnologije 2.F 14 2 Alati i naprave 3.F 12 2 Tehnol.obrade i mont. 1.G 17 3 2 Tehnolog. odrav.vozila 2.G 10 1 3.G 21 9 2 Kontrola kvalitete 4.F 5 1 Obnovljivi izvori ener 3.F 12 2 DANJA MUJAN dipl. ing. strojarstva, pedagoke kompetencije neodreeno 1 22 strukovno-teorijskih Strojarske tehnologije 1.f 24 2 18 1 2 1 4 22 0 18 40 CNC tehnologije 3.F 12 2 4.F 5 3 Tehnologija grijanja i klimatizacije 3.G 21 12 4 Nove tehnologije 3.G 21 12 2 Dizajniranje proizvoda pomou raunala 3.F 12 2 Nove tehnologije 3.G 21 12 1 Glodanje CAD/CAM 4.F 5 2 PERO PILI dipl. ing. strojarstva, pedagoke kompetencije neodreeno 1 22 strukovno-teorijskih Tehnika mehanika 1.F 24 3 17 1 2 5 22 0 18 40 2.F 14 2 Industrijska automatiz 3.F 12 2 2 4.F 5 2 Osnove tehnike mehanike 2.G 10 2 Tehnike motorn.vozila 3.G 21 9 3 Dijagnostika mot.voz. 3.G 21 9 1 Roboti i manipulatori 4.F 5 2 TONI BUBLE prof. PTO-a neodreeno 1 22 strukovno-teorijskih Tehniko crtanje 1.E 24 3 19 1 3 22 0 18 40 1.F 24 4 1.G 17 2,5 Osnove raunalstva 1.G 17 2,5 20 Osnove automatizacije 3.G 21 3,5 2 Osnove tehni.materij 1.G 17 1 Tehnike motorn.vozila 2.G 10 2 E-matica 0,5 NEVENKO VUKOJEVI dipl. ing. sigurnosti neodreeno 1 28 struk.-teor. i praktine nastave Praktina nastava 1.G 17 8 16 25 1 2 3 28 0 12 40 Radionike vjebe 1.E 24 4 Prakt.nastava strojar. tehnologija 1.F 24 2 2.F 14 7 3 JERKO VUKMAN ing. brodostrojarstva, pedagoke kompetencije neodreeno 1 28 struk.-teor. i praktine nastave Praktina nastava 1.G 17 9 16 29 0 29 1 12 40 Prakt.nastava strojar. tehnologija 2.F 14 7 3 Prakt. n. - pra. 1.g 17 2 2.G 10 4 3.G 21 4 ELJKO MIE metalostrugar, pedagoke kompetencije neodreeno 1 23 suradnik u nastavi Praktina nastava 1.G 17 14 20 1 2 3 23 0 2 25 Prakt. nastava strojar. tehnologija 2.F 14 6 LJUBICA KOVA (zamjena Marine Marinovi) magistra katehetike odreeno 3 4 ope-obrazovnih Vjeronauk 1.A 24 1 4 0 4 0 4 8 1.B 25 1 3.A 22 1 3.B 24 1 DUAN BELI dipl. teolog neodreeno 1 21 ope-obrazovnih Vjeronauk 1.C 16 1 21 0 21 0 19 40 1.D 20 1 1.E 24 1 1.F 24 1 1.G 17 1 2.A 27 1 2.B 29 1 2.C 17 1 2.D 17 1 2.E 26 1 2.F 14 1 2.G 10 1 3.C 15 1 3.D 19 1 3.E 23 1 3.f 12 1 3.G 21 1 4.A 28 1 4.B 27 1 4.E 19 1 4.F 5 1 SANDRA BATURINA prof. fizike kulture neodreeno 1 22 ope-obrazovnih TZK 1.A 24 2 18 2 4 22 0 18 40 1.E 24 2 21 1.F 24 2 2.C 17 2 2.F 14 2 3.A 22 2 3.C 15 2 4.B 27 2 4.E 19 2 2 LUCIJANA KRLJ prof. tjelesnog odgoja neodreeno 1 22 ope-obrazovnih TZK 1.B 25 2 20 2 22 0 18 40 1.C 15 2 1.D 20 2 2 2.B 29 2 2-D 17 2 2.E 26 2 3.B 24 2 4.A 28 2 4.F 5 2 kolski portski klub 2 ANTE MIE prof. fizike kulture neodreeno 2 14 ope-obrazovnih TZK 1.G 17 1 13 1 1 14 0 11 25 2.A 27 2 2.G 10 1 3.D 19 2 3.E 23 2 3.F 12 2 3.G 21 1 TZK 2.G 10 1 3.G 21 1 22 V. Organizacija nastave a) Organizacija nastave prema broju radnih dana u tjednu Nastava je organizirana u 5 radnih dana u tjednu, od ponedjeljka do petka. Nastava TZK realizira se i subotom na zahtjev profesora TZK zbog preoptereenosti dvorane (osnovne kole, klubovi, rekreacija) b) Organizacija nastave prema dnevnom radu Smjene poetak dnevnog rada zavretak dnevnog rada jutarnja smjena 8.00 14.00 poslijepodnevna smjena 14.00 20.00 JUTARNJA SMJENAZanimanje Uk. raz. odj.1 3konobar/kuhar I.c 1automeh./inst. gr. i kl. (JMO) I.g 1HTT I.a I.b III.a III.b 4konobar III.c 1kuhar III.d 1automeh.(JMO)/inst. gr. i kl. (JMO) III.g. 1elektrotehniar 1.e III.e 2raunalni tehniar za strojarstvo I.f III.f 213POSLIJEPODNEVNA SMJENAZanimanje Uk. raz. odj.1 3HTT II.a II.b IV.a IV.b 4konobar II.c 1kuhar II.d 1automehaniar II.g 1elektrotehniar II.e IV.e 2raunalni tehn. za stroj. II.f IV.f 2kuhar I.d 112Razredni odjeli2Razredni odjeli2 c) Organizacija rada strunih suradnika i administrativnog osoblja Voditelj smjene radi u dvije smjene, i to: ponedjeljkom i utorkom u jutarnjoj smjeni, a srijedom, etvrtom i petkom u poslijepodnevnoj smjeni. Struni suradnici (knjiniar i pedagog) rade u dvije smjene, i to: ponedjeljkom i utorkom u poslijepodnevnoj smjeni, a srijedom, etvrtom i petkom u jutarnjoj smjeni. Struni suradnik psiholog radi: srijedom uvijek jutro, ponedjeljak, utorak i etvrtak u smjeni II-IV. razr. Administrativno osoblje: tajnik i ravnateljica rade uvijek u jutarnjoj smjeni, a raunovoa i administrator ponedjeljkom i utorkom u poslijepodnevnoj smjeni, a srijedom, etvrtkom i petkom u jutarnjoj smjeni. 23 d) Prema sadraju I.a I.b I.c I.d I.e I.f I.g II.a II.b II.c II.d II.e II.f II.g III.a III.b III.c III.d III.e III.f III.g IV.a IV.b IV.e IV.f1. Hrvatski jezik 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 832. Engleski jezik 4 4 3 2 2 2 2 4 4 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 653. Povijest 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 264. Politika i gospodarstvo 2 2 2 2 2 2 2 145. Kemija 2 2 46. Geografija/Turistika g. Hrv. 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 207. Biologija 1 18. Fizika 3 2 3 2 3 2 3 189. Matematika/Matem. izb. 4 4 2 2 4 4 2 4 4 2 2 4 4 2 3 3 2 2 4 4 1 3 3 4 4 7710. Raunalstvo/Raunalstvo izb. 2 2 2 2 2,5 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 28,511. Vjeronauk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2512. TZK/TZK izborni 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4913. Njemaki jezik 2 3 2 2 3 2 2 4 3 2 4 2914. Talijanski jezik 3 2 3 2 4 2 4 2 2215. Francuski jezik 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2016. Daktilogr.s posl. dopisiv. 2 2 417. Gospodarsko pravo 2 2 418. Bioogija s higijenom i ekolog. 2 1 2 519. Posl. psihol. i komun. 2 2 2 620. Poznavanje robe i prehr. 2 2 2 2 1 2 1 2 1421. Biologija s ekologijom 2 2 422. Organizacija posl. ug. poduz. 2 2 2 2 823. Pov. u. i k. p.bat./Pov.hrv.k.b. 2 2 2 2 824. Osnove turizma 2 2 2 2 825. Org. poslov. poduzea 3 3 2 2 3 3 1626. Statistika 1 1 227. Turiz. i market./Market. u tur. 1 2 2 528. Ugostiteljstvo 3 3 629. Knjigovod. s bilanciranjem 1 1 2 2 630. Ugostiteljsko posluivanje 5 5 2 6 18Uk. satiRazredni odjeliNastavni predmetiRd.br. 24 I.a I.b I.c I.d I.e I.f I.g II.a II.b II.c II.d II.e II.f II.g III.a III.b III.c III.d III.e III.f III.g IV.a IV.b IV.e IV.f31. Kuharstvo 7 2 7 8 2432. Elektroniki sklopovi 2 233. Osnove elektrotehnike 4 3 734. Elektrini strojevi 4 435. Sklopni aparati 2 236. Elektrot. mater. i komp. 2 237. Mjerenja u elektrotehn. 3 338. Radionike vjebe 2 4 4 4 1439. Elektrine instalac. 2 240. Elektroteh./Osn. elektrot. i elektr. 2 1 341. Automatsko voenje procesa 2 242. Raunala u tehnikim sustav. 2 243. Strojarstvo 2 244. Elektrina rasvjeta 1 145. Tehn.crt./Tehn.crt. i dokum. 2 3 1,5 2 8,546. Elektroenergetika 2 247. Energetska elektronika 2 248. Elektromotorni pogoni 2 249. Brodska elektrotehnika 1 150. Osnove automatizacije 2 251. Glodanje CAD/CAM-tehnolog. 2 252. Tehnika mehanika / OTM 2 2 2 653. Roboti i manipulatori 2 254. Elementi strojeva/el. str. i prot. 3 2 555. Strojarske konstrukcije 2 3 556. Tehnologija grij. i klimatiz. 4 457. Termodinamika 2 1 358. Pneumatika i hidraulika 2 2 459. Strojarske tehnologije 3 5 860. Tehniki materijali / OTM 2 1 1 461. Dijagnostika mot. vozila 1 162. Nove tehnologije 3 3Uk. satiRazredni odjeliNastavni predmetiRd.br. 25 I.a I.b I.c I.d I.e I.f I.g II.a II.b II.c II.d II.e II.f II.g III.a III.b III.c III.d III.e III.f III.g IV.a IV.b IV.e IV.f63. Tehnol. obr. i montae 2 264. Alati i naprave 2 2 465. Kontrola i osiguranje kvalitete 1 166. Tehnike motornih vozila/izb 2 3 567. Tehnologija odravanja vozila 1 2 368. CNC-tehnologije 2 3 569. Industrijska automatizacija 2 2 470. Dizajniranje poizv. pom. ra. 2 271. Obnovljivi izvori energije 2 272. Praktina nastava 8 8 1 16 2 2 8 8 3 16 2 2 8 8 16 2 2 112UKUPNO 35 35 36 38 33 30 33 35 35 31 39 34 35 38 35 33 35 36 32 32 38 37 37 32 32 866Uk. satiRazredni odjeliNastavni predmetiRd.br. 26 - praktina nastava u koli 1. Broj sati po programu Rd.br.ProgramBroj sati u koliBroj sati u radnom procesuUkupno1 2 3 41 2 4 5 61. Praktina nastava obrade i montae 1 560 270 830Razredi3 1.1. Praktina nastava obrade i montae u prvom razredu strojarskih struka godinje iznosi 560 sati u koli i 270 sati praktine nastave u radnom procesu. 1.2. Praktina nastava automehaniara iznosi u II. razredu - 795 sati u radnom procesu u III. razredu u radnom procesu - automehaniari 704 sata - instalateri grij. i klim. 672 sata 2. Broj uenika po razredu i zanimanju elektrotehniar 1. razred 25 uenika elektrotehniar 2. razred 26 uenika elektrotehniar 3. razred 23 uenika elektrotehniar 4. razred 19 uenika raunalni tehniar u strojarstvu 1. razred 24 uenika raunalni tehniar u strojarstvu 2. razred 14 uenika raunalni tehniar u strojarstvu 3. razred 12 uenika raunalni tehniar u strojarstvu 4. razred 5 uenika 27 Trogodinje zanimanje 1. razred 16 uenika, od toga automehaniar (JMO) 9 uenika instalater grijanja i klim. (JMO) 7 uenika Trogodinje zanimanje 2. razred 10 uenika, od toga automehaniar (JMO) 10 uenika Trogodinje zanimanje 3. razred 21 uenika, od toga automehaniar (JMO) 9 uenika instalater grijanja i klim. (JMO) 12 uenika 3. Broj nastavnika u praktinoj nastavi NEVENKO VUKOJEVI: 28 sati, od toga 25 sata tjedno nastave i 2 sata za povjerenstvo zatite na radu, 1 sat voenje radionice strojne obrade JERKO VUKMAN: 29 sati, od toga 19 sati tjedno nastave, 10 sati za praenje uenika na praktinom radu. ELJKO MIE: 23 sati tjedno, 20 sati tjedno za praktinu nastavu strojne obrade u kolskoj radionici, 1 sat voenje radionice strojne obrade te 2 sata umanjenja za godine radnog iskustva 4. Popis radionica i radnih mjesta za praktinu nastavu SS''Bla Jurjev Trogiranin'', radionica za runu obradu, 16 radnih mjesta SS''Bla Jurjev Trogiranin'', radionica za strojnu obradu, 7 radnih mjesta Praenje uenika na praktinom radu JERKO VUKMAN: 1. razred, zanimanje: automehaniar (JMO), instalater grijanja i klimatizacije (JMO) 2. razred, zanimanje: automehaniar (JMO) 3. razred, zanimanje: automehaniar (JMO) i instalater grijanja i klimatizacije (JMO) MARIO SVILAN: 4. razred, zanimanje: elektrotehniar 28 Rd.br. Zanimanje Naziv radionice ili poduzea Br. uenika1 2 3 4Biroterm d.o.o. - Trogir 4Makina 1alov 1vabo 2Frigoterm - Trogir 3Roi 1Ukupno 12Autocentar Pavekovi - Trogir 3Auto.-Mie - Trogir 7Ante - Katel tafili 1Wagen servis - Katel tafili 1Robi - Trogir 1GP-Trogir 1PSC Dalmacija 1Yamaha 1Tomi & Co - Split 1Ukupno 17SVEUKUPNO 29Instalater grijanja i klimatizacije1.2. automehaniarRd.br. Naziv radionice ili poduzea Broj uenika1. Biroterm d.o.o. - Trogir 42. Frigoterm d.o.o. Trogir 33. Makina 14. GP - Trogir 15. Yamaha 16. AC Pavekovi - Trogir 37. Wagen - Katel kambelovac 18. Auto-Mie 711. Robi - Trogir 212. alov 113. Ante - Katel tafili 114. vabo 215. Roi 116. Tomi & Co - Split 117. PSC Dalmacija 1UKUPNO 30 29 5. Broj sati po programu Rd.br. Program Br. sati tjedno Broj uenika1 2 3 41. Praktina nastava u k. radionici 16 172. Praktina nastava (I.f) 1 243. Prakt. nast. Automehaniar II. r. - vani 16 94. Prakt. nast. Automehaniar III. r. - vani 16 85. Prakt. nast. Instalater grijanja i klimatizacije III. r. - vani 16 126. Radionike vjebe u elektrotehnici I.r. 2 257. Radionike vjebe u elektrotehnici II.r. 4 268. Radionike vjebe u elektrotehnici III.r. 4 239. Radionike vjebe u elektrotehnici IV.r. - vani 4 1910. Radionike vjebe obrade i sastavljanja (II. f) 3 14UKUPNO 82 177 Radionike vjebe za elektrotehniare: u prvom razredu, izvodit e se u kolskoj radionici, sa 2/70 sati godinje u drugom razredu, izvodit e se u kolskoj radionici, sa 4/140 sati godinje, te 80 sati strune prakse izvan kole u treoj godini praktina nastava izvodit e se u kolskoj radionici sa 4/140 sata godinje i 80 sati strune prakse izvan kole. u etvrtoj godini izvodit e se radionike vjebe u radnom procesu 4 sata tjedno te 40 sati za izradbu zavrnog rada Praktina nastava za raunalne tehniare za strojarstvo: Raunalni tehniar za strojarstvo, u prvom razredu, u kolskoj radionici 1 sat tjedno ili 35 sati godinje Raunalni tehniar za strojarstvo, u drugom razredu u kolskoj radionici 3 sata tjedno ili 105 sati godinje 30 6. Praktina nastava i struna praksa - podruje rada ugostiteljstvo i turizam Program zanimanje: kuhar i konobar 1. Popis ugostiteljskih objekata (radionica, poduzea) u kojima uenici obavljaju praktinu nastavu: Grad Trogir i okolica - hotel Paike - restoran Trogirski dvori - hotel Sveti kri - konoba Kod Zeca - hotel Braun beach house - restoran Vrata od grada - restoran Sveti Dominik - restoran Monika - restoran Riva - vila Sika - restoran Marijana - restoran Leonardo - restoran Arma - restoran Dolce vita - restoran Capo - restoran Kaleta - restoran Calebota - restoran Mlinice - restoran Rarita - restoran Karmelengo - restoran Vanjaka - restoran Kokolo Grad Katela Opina Rogoznica - restoran Baletna kola - restoran Atrium - restoran Stalla - konoba Mario - konoba Intrade - marina Frapa - restoran Ino - restoran Porat Opina Seget donji - restoran Bua - hotel Jadran - hotel Medena Opina Marina- Vinie - hotel Ola - restoran La barca - restoran Barba - konoba Duje - restoran Franky - konoba Kumpar - restoran Baoti - restoran Kupinica - restoran Joke's - restoran Buta Grad Split - hotel Park - hotel Luxor - hotel Central - hotel Atrium - konoba Luac 31 2. Broj sati po programu tjedno, godinje/broj uenika/realizacija Program zanimanje : konobar razredni odjel broj uenika sati tjedno/godinje realizacija I c 16 8/280 280 (jedan dan u tjednu) + 182 sata - struna praksa II c 17 8/280 280 (jedan dan u tjednu) + 182 sata - struna praksa III c 15 8/256 256 (1 dan tjedno) Napomena: Uenici treeg razreda koji zbog smanjenog obima posla te zatvaranja ugostiteljskih objekata tijekom zime, ne odrade odreeni broj sati, isti e odraditi tijekom proljetnih praznika te po zavretku nastavne godine. Program zanimanje: kuhar Razredni odjel broj uenika sati tjedno/godinje realizacija I d 20 8/280 280 (jedan dan u tjednu) + 182 sata - struna praksa II d 17 8/280 280 (jedan dan u tjednu) + 182 sata - struna praksa III d 19 8/256 256 (1 dan tjedno) Napomena: Uenici treeg razreda koji zbog smanjenog obima posla te zatvaranja ugostiteljskih objekata tijekom zime, ne odrade odreeni broj sati, isti e odraditi tijekom proljetnih praznika te po zavretku nastavne godine. 3. Nastavnici zadueni za praenje uenika na praktinoj nastavi su Ana imi za I.c, II.c i III.c - konobari, Zdravka udina za II.d razred - kuhari, Nikica evo za I.d i III. d razred - kuhari; Program - zanimanje: hotelijersko-turistiki tehniar Nastavni predmet: Praktina nastava 2., 3. razred Broj nastavnih sati: 2/70 Ljerka Daji, prof. - 2. razred Renata Kneevi, prof. - 3. razred Struna praksa 1., 2., 3. razred Broj sati: 182 sata godinje Ljerka Daji, prof. Uenici su duni obaviti ljetnu strunu praksu u trajanju od 182 sati kao dio nastavnog plana i programa za zanimanje HTT. Ljetnu strunu praksu uenici obavljaju prema rasporedu kole i objekta u kojem se realizira ljetna struna praksa. 32 Na ljetnoj struno praksi uenici se trebaju ponaati odgovorno i profesionalno: paziti na primjeren izgled i radnu odjeu, profesionalno i pristojno komuniciranje te se truditi usvojiti to je mogue vie praktinih znanja i vjetina. Nastavni predmet: Praktina nastava 4. razred Broj nastavnih sati: 2/64 Nada Grga, prof. Uenici se trebaju upoznati s poslovanjem putnikih agencija: - poslovi posredovanja u prodaji tuih usluga - poslovi oko organizacije turistikih putovanja i izleta - realizacija izletnikih programa u poslovnici - promidba i informiranje klijenata - dokumentacija koja se koristi u radu i nain popunjavanja i izdavanja dokumenata (putne karte, vaueri, rauni, potvrde o kupnji stranih sredstava plaanja, ugovori...) Uenici 4. razreda HTT-a realiziraju dio sati praktine nastave u koli i to 32 sata, koristei CRS Amadeus. Preostali dio sati - 32 sata, realiziraju se izvan kole u poslovnicama putnikih agencija ili hotelskim poduzeima, prema rasporedu kole i objekta u kojem se realizira praktina nastava. Uenici rade u izravnom kontaktu s gostima u nekom od hotela ili putnikih agencija na podruju trogirske i katelanske rivijere. Uenici se trebaju ponaati odgovorno i profesionalno: paziti na primjeren izgled i radnu odjeu, profesionalno i pristojno komuniciranje te se truditi usvojiti to je mogue vie praktinih znanja i vjetina potrebnih za rad u turizmu i ugostiteljstvu. 33 1. Popis hotela i ostalih ugostiteljskih objekata u kojima uenici obavljaju praktinu nastavu i strunu praksu: Putnike agencije: - ATLAS - Trogir - Trogir travel agency - Jurevi & Co. d.o.o., Seget Donji - Eridan, Katel Stari - Kairos, Trogir - Portal, Trogir - Adriatic 4 you Turistike zajednice: - Turistika zajednica Trogira - Turistika zajednica Opine Seget - Turistika zajednica Opine Marina - Turistika zajednica Grada Katela Hoteli i ostali ugostiteljski objekti za smjetaj: - hotel "Fontana", Trogir - hotel "Sv. Kri", Arbanija - hotel "Trogir Palace", Trogir - hotel "Concordia", Trogir - hotel "Tragos", Trogir - hotel "Paike", Trogir - hotel "Trogirski Dvori", Trogir - hotel "Villa Sika", Trogir - aparthotel "Bellevue", Trogir - aprthotel Astoria, Seget Vranjica - vila Tina, Arbanija - apartmani "Medena" d.d., Seget Donji - hotel "Medena" d.d., Seget Donji - hotel "Bavaria", Seget Donji - hotel "Jadran", Seget Donji - hotel Ola, Seget Donji - kamp "Roac", Okrug Gornji - "Vranjica Belvedere" d.d., Seget Donji - kamp "Seget", Seget Donji Marine i luke nautikog turizma - "ACI" Trogir - "Jahting sport Agana" d.o.o., Marina - Marina Katela, Katela 34 d) izborna nastava I.c I.d I.g II.c II.d II.g III.c III.d III.g uk. III.e III.f IV.a IV.b IV.e IV.f uk.broj uenika 10 21 31 0 31br. sati tjedno 1 1 2 0 2broj uenika 10 10 0 10br. sati tjedno 1 1 0 1broj uenika 17 17 10 10 27br. sati tjedno 1 1 2 2 3broj uenika 0 23 23 23br. sati tjedno 0 1 1 1broj uenika 0 19 19 19br. sati tjedno 0 1 1 1broj uenika 0 19 19 19br. sati tjedno 0 2 2 2broj uenika 0 5 5 5br. sati tjedno 0 2 2 2broj uenika 0 12 12 12br. sati tjedno 0 2 2 2broj uenika 0 12 12 12br. sati tjedno 0 2 2 2broj uenika 9 9 0 9br. sati tjedno 1 1 0 1broj uenika 12 12 0 12br. sati tjedno 1 1 0 1broj uenika 0 13 13 13br. sati tjedno 0 2 2 2Nove tehnologijeRoboti i manipulatoriSVEUK.TZKPredmetMatematika u struciRaunalstvoDijagnostika motornih vozila3.- i 3.5-GODINJI PROGRAMIDizajniranje proizvoda pomou raunalaObnovljivi izvori energije4-GODINJI PROGRAMIBrodska elektrotehnikaRaunala u tehnikim sustavimaGlodanje CAD/CAM-tehnologijomElektrina rasvjeta 35 e) dodatna nastava Rd.br. PREDMETI broj uenikabroj grupabroj sati tjednozadueni nastavnici1 2 3 4 5 61. Hrvatski jezik (lektor) ltr.gr. 6 1 1 Ivana Klarin2. Talijanski jezik 12 1 2 Mirela Bernardi-Mari3. Povijest (ureenje panoa) 6 1 1 Nikica Ilak4. Geografija (Gastro) 8 1 1 Jerolina Boti5. Organizacija poslov. poduzea 8 1 1 Nada Grga6. Biologija (ekol. grupa) 10 1 2 Vinkica Jaman7. TZK-Odbojka (m/) 20 2 2 Sandra Baturina8. TZK-Koarka (m/) 20 2 1 Ante Mie9. Biologija (prva pomo) 12 1 2 Ljerka Daji10. Povijesna grupa 10 1 1 Nikica Ilak11. Tehnika mehanika 6 1 1 Dragan Merdar12. Hrvatski jezik (k. list) 12 1 2 Ljerka Daji13. Ugostitelj. posluiv.-GASTRO 10 1 1 Mario Pavi14. Kuharstvo-GASTRO 10 1 1 Zdravka udina15. Dizajniranje proiz. CATIA 6 1 1 Danja Mujan16. Grafika priprema k. lista 6 1 1 Mario SvilanUKUPNO 162 18 21 f) dopunska nastava Tijekom nastavne godine organizirat e se dopunska nastava za uenike koji se pripremaju za polaganje ispita dravne mature ili koji ne mogu usvojiti nastavne sadraje predmeta matematika u struci/gospodarska matematika. Rd.br. PREDMETI broj uenikabroj grupabroj sati tjednozadueni nastavnici1 2 3 4 5 61. Matematika (IV.a, IV.b, IV. e, IV. f.) 25 1 1 Miroslav iki2. Hrvatski jezik (IV.a, IV.b.) 20 1 1 ana Erceg-Vukman4. Hrvatski jezik (IV. e, IV. f) 20 1 1 Jasna Bekavac5. Matematika (1c, 1d, 2c, 2g, 3d, 3e) 20 2 1 Ena MileiUKUPNO 85 5 4g) uenici s tekoama Svi uenici s tekoama integrirani su u redovne razredne odjele. 16 uenika su u I. razredu (4 konobara, 7 kuhara, 2 instalatera grijanja i klimatizacije, 1 HTT, 1 elektrotehniar, 1 raunalni tehniar za strojarstvo). 9 uenika u II. razredima (3 kuhara, 3 konobara, 3 automehaniara), 8 uenika u III. razredima (2 kuhara, 3 konobar, 2 36 instalatera grijanja i klimatizacije, 1 HTT) te 1 uenik u IV. razredu HTT. Ovisno o vrsti i stupnju tekoe s kojom uenik doe u srednju kolu, koriste se posebne metode rada - individualizirani pristup ili se za uenike izrauju posebni prilagoeni programi koji e oni moi savladati. TROGODINJI PROGRAMII. II. III. IV.1 2 4 5 6Instalater gr. i hl. 2 2 4 4HTT 1 1 1 3 3konobar 4 3 3 10 10kuhar 7 3 2 12 12automehaniar 3 3 3elektrotehniar 1 1 1ra. tehniar za stroj. 1 1 1UKUPNO 16 9 8 1 34 0 343Ukupnoindividualizirani pristup, prilagoen programRazrediOrganizacija rada u posebnim odjelimaZanimanjabroj uenika po programubr. uenika po skupini 37 VI. Orijentacijski kalendar rada ustanove a) Odgojno-obrazovna razdoblja (poetak i zavretak polugodita) Odgojno-obrazovna razdoblja poetak zavretak 1 2 3 I. polugodite 4. rujna 2017.g. 22. prosinca 2017.g. II. polugodite 15. sijenja 2018.g. 15. lipnja 2018.g. zavrni razredi 22. svibnja 2018.g. b) Razdoblja odmora uenika Razdoblja odmora uenika poetak zavretak 1 2 3 zimsko razdoblje 27.12.2017.g. 12.01.2018.g. proljetno razdoblje 29.03. 2018.g. 06.04. 2018.g. ljetno razdoblje 18.06. 2018.g. 31.08. 2018.g. Razdoblja su drugaija kod uenika koji polau razliite ispite. Takoer, kod uenika u jedinstvenom modelu obrazovanja sa strunom (ljetnom) praksom razdoblja odmora su drugaija, s tim da im ukupni odmor tijekom kolske godine ne moe biti krai od 45 radnih dana. c) Orijentacijski kalendar zavrnih ispita Orijentacijski kalendar obrane zavrnog rada poetak zavretak 1 2 3 zimski rok 12.02.2018.g. 16.02.2018.g. ljetni rok 04.06.2018.g. 08.06.2018.g. jesenski rok 27.08.2018.g. 31.08. 2018.g. Orijentacijski kalendar polag. pomo. ispita poetak zavretak 1 2 3 ljetni rok 15.06.2018.g. 15.07.2018.g. jesenski rok 15.09.2018.g. 15.10. 2018.g. zimski rok 15.02.2019.g. 15.03.2019.g. d) Rokovi produne nastave, popravnih ispita i kontrolnih ispita Popravni ispiti poetak zavretak 1 2 3 Produna nastava za uenike zavrnih razreda 28.05.2018.g. 08.06.2018.g. Produna nastava za uenike ostalih razreda 20.06.2018.g. 05.07.2018.g. Popravni rok za sve uenike 20.08.2018.g. 25.08.2018g. Kontrolni ispit - II. g. 03.04.2018.g. 14.04.2018.g. 38 e) Dravna matura Uenici 4. razreda etverogodinjih zanimanja (IV.a, IV.b, IV.e, IV.f) koji ele nastaviti obrazovanje na nekom visokom uilitu, polagat e ispite dravne mature. Uenici e polagati ispite iz obveznog i izbornog dijela dravne mature na temelju prijave. Predprijava: do 15. listopada 2017.g. Prijava: od 01. prosinca 2017. do 01. veljae 2018.g. Ispite e polagati u ljetnom i jesenskom ispitnom roku. Ljetni ispitni rok odrat e se od 06.06.2018.g. - 27.06.2018.g. Jesenski ispitni rok odrat e se od 24.08.2018. - 09.09.2018. Sve pripremne i druge radnje u svezi s provedbom ispita dravne mature provest e kolsko ispitno povjerenstvo. Kalendar polaganja ispita nalazi se na mrenim stranicama Centra - www.ncvvo.hr Ispitni koordinator za nau kolu je Sanja Vukovi, prof. http://www.ncvvo.hr/ 39 Izrada i obrana zavrnog rada vrijeme realizacije 1 2 Objava vremenika, izrada i obrana zavrnog rada do 05.10.2017.g. Upoznavanje uenika zavrnih razreda s odredbama pravilnika do 05.10. 2017.g. Objava tema za zavrni rad do 17.10. 2017.g. Odabir tema - uenici do 27.10. 2017.g. Rokovi za prijavu zavrnog rada ljetni rok do 10.04.2018.g. jesenski rok do 10.07. 2018.g. zimski rok do 30.11. 2018.g. Rokovi za obranu zavrnog rada ljetni rok tijekom lipnja 2018.g. jesenski rok kraj kolovoza 2018.g. - nakon popravnog roka zimski rok tijekom veljae 2019.g. Imenovanje povjerenstva i formiranje prosudbenog odbora - ravnatelj do 27.11.2017.g. Predaja pisanog dijela izradbe - uenici - u tajnitvo kole najkasnije 10 dana prije obrane Zapisniar prosudbenog odbora Renata Kneevi, prof. f) Znaajni datumi Znaajni datumi Datum 1 2 Svjetski dan nastavnika 05.10.2017.g. Dan neovisnosti - blagdan RH 08.10.2017.g. Svi Sveti - blagdan RH 01.11.2017.g. Dan grada Trogira - Sv. Ivan Trogirski 14.11.2017.g. Boini blagdani RH 25.-26.12.2017.g. Nova godina - blagdan RH 01.01.2018.g. Sv. tri kralja - blagdan RH 06.01.2018.g. Uskrs - blagdan RH 01.04.2018.g. Uskrsni ponedjeljak - blagdan RH 02.04.2018.g. Dan kole - nenastavni radni dan / projektni dan 30.04.2018.g. Meunarodni praznik rada - blagdan RH 01.05.2018.g. Tijelovo - blagdan RH 15.06.2018.g. Dan antifaistike borbe - blagdan RH 22.06.2018.g. Dan dravnosti - blagdan RH 25.06.2018.g. Sveana podjela svjedodbi zavrnog rada 28.06.2018.g. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja - blagdan RH 05.08.2018.g. Velika Gospa - blagdan RH 15.08.2018.g. 40 VII. Plan kulturnih i javnih aktivnosti ustanove a) Priredbe, izlobe, susreti Rd.br. Sadraj aktivnosti Vrijeme realizacije Nositelji aktivnosti 1 2 3 4 1. Obiljeavanje dana uitelja - pano 05.10.2017.g. Nikica Ilak, svi nastavnici 2. Dan neovisnosti RH 08.10.2017.g. Nikica Ilak, razrednici 3. Obiljeavanje Dana grada Trogira - pano 10. - 14.11.2017.g. Nikica Ilak, nastavnici TZK, razrednici 4. Sjeanje na Vukovar studeni 2017.g. Nikica Ilak, razrednici 5. Obiljeavanje boinih blagdana 2. pol. prosinca 2017.g. Nikica Ilak 6. Obiljeavanje uskrnjih blagdana - pano travanj 2018.g. Nikica Ilak 7. Dan kole 30.04.2018.g. svi djelatnici / Z. udina/ M. Pavi 8. Smotra ugostiteljskih kola svibanj 2018.g. Z. udina/ M. Pavi 9. Dan dravnosti 25.06.2018.g. Nikica Ilak 10. Smotra robotike tijekom godine Pero Pili b) Strune ekskurzije, terenska nastava Plan realizacije strunih ekskurzija i terenske nastave sastavni je dio kolskog kurikuluma, gdje je temeljito objanjen nain realizacije istih, kao i okvirnih nastavnih planova i programa predmetnih nastavnika. c) Natjecanja Rd.br. Aktivnost (grupa) Voditelj 1 2 3 1. Meuupanijsko i dravno natj. - Gastro 2018.g. Nada Grga, Jerolina Boti, profesori stranih jezika 2. Sportska natjecanja - koarka, odbojka, rukomet, stolni tenis (na svim razinama) Sandra Baturina, Ante Mie, Lucijana krlj, 3. Natjecanja u poznavanju stranih jezika Sanja Bai, Mirela B.-Mari, Kate pika, Zdravka Marjanica, Adriana arija, Marija Bali 4. Biser mora / Dan kulinarstva / Gastro Zdravka udina, Mario Pavi 5. Natjecanje uenika strojarskih zanimanja Dragan Medar, Danja Mujan 6. Prva Pomo Ljerka Daji 7. Vjeronauk Duan Beli 41 d) kolske ekskurzije i izleti ekskurzije razred voditelj svrha 1 2 3 4 Maturalna putovanja III.a, III.b, III.e, III.f, II.c, II.d, II. g razrednici upoznavanje kulturno-povijesnih i prirodnih znamenitosti, odmor i rekreacija Izleti - struni - terenska nastava - rekreativni predmetni nastavnici Realizirat e se prema nastavnom planu i programu strunih predmeta uz predoeni plan i program i naveden broj sudionika-uenika po razredu Maturalna ekskurzija realizirat e se krajem kolovoza i poetkom rujna 2018.god. 42 VIII. Projekti ustanove kola nije ukljuena u posebne projekte. IX. Socijalna i zdravstvena zatita Rd.br.Podruje rada Svrha aktivnosti Korisnici Aktivnosti i nositelji1 2 3 4 51. Zdravstveni pregledi uenika zdravlje uenika ueniciupanijski zavod za javno zdravstvo2. Sanitarni pregledi uenika zdravlje uenikauenici-kuhari, konobariupanijski zavod za javno zdravstvo3. Sanitarni pregledi djelatnika zdravlje djelatnika djelatniciupanijski zavod za javno zdravstvo4. Cijepljenje uenika prevencijauenici zavrnih razredaupanijski zavod za javno zdravstvo5.Zdravstveni odgoj i obrazovanje uenikaprimjereno informiranje uenikauenicirazrednici, predm. nastavnici (biologija, TZK, vjeronauka)6.Socioekonomske prilike uenikaupoznavanje, pomo uenicirazrednici, pedagog, Centar za soc. rad7.Prevencija, zatita od bolesti ovisnostiprevencija uenicirazrednici, pedagog, kolski lijenici8.Organizacija slobodnog vremena uenikafiziko i mentalno zravlje uenikauenici, klubovi profesori TZK-a9. Informiranje o AIDS-uupoznavanje, prevencijauenici, nastavnici lijenik k. medicine10. Opi sistematski pregledi zdravljeuenici prvih razredaupanijski zavod za javno zdravstvo, lijenik k. medicine11. Sistematski pregledi zdravlje nastavnici odabrana lijenika ordinacija 43 X. kolski preventivni programi TEMELJNI ZADACI KOLSKOG PREVENTIVNOG PROGRAMA Temeljni cilj kolskih preventivnih programa je zajednikim radom svih sudionika radi preventivnog djelovanja promicati spoznaje: - o sposobnosti rjeavanja problema - o razvijanju samopotovanja - o pomoi u snalaenju u ivotnim opredjeljenjima - o socijalnoj potpori - o poboljanju kvalitete ivota - o motivaciji za zdrave stilove ivota - o pravilnom organiziranju slobodnog vremena uenika - o kvalitetnoj ponudi portskih i drugih kreativnih sadraja Podr. djelov. Svrha Oblici aktivnosti Nositelji aktivnosti Vrijeme realizacije RAD S UENICIMA SATOVI RAZREDNOG ODJELA: informiranje, samoprocjena, samovrednovanje, uvaavanje suprotnog spola, pravilan odnos prema ovisnostima razumijevanje adolescencije, komunikacija i konflikti u koli; donoenje odluka; AIDS; spolnost; puenje; alkoholizam; mladi, obitelj, droga razrednik, pedagog, kolski lijenik tijekom nastavne godine ZAJEDNIKE AKTIVNOSTI: druenje, stjecanje novih spoznaja posjete kazalitu; izleti; sudjelovanje u aktivnostima na razini grada, upanije; natjecanje; smotre ravnatelj, razrednici, predmetni nastavnici, pedagog studeni, travanj, svibanj, lipanj ORGANIZIRANJE SLOBODNIH AKTIVNOSTI; zdravlje, mentalno i fiziko portske; ekoloke; kvalitetno provoenje slobodnog vremena razrednici, nastavnici TZK-a, predsjednici klubova tijekom nastavne godine 44 Podr. djelov. Svrha Oblici aktivnosti Nositelji aktivnosti Vrijeme realizacije RAD S NASTAVNICIMASTRUNI SKUP RAZREDNIKA: razmjena iskustava i razmiljanja; edukacija; dogovor oko pedagokih mjera; razredni odjel kao podrka komunikacijske vjetine; izostanci uenika; pedagoke mjere; pedagog, razrednici, ravnatelj listopad studeni NASTAVNIKO VIJEE: praenje, poticanje i uvaavanje uenika izostanci uenika; rastereenje uenika; praenje, vrednovanje i ocjenjivanje uenika; komunikacijske vjetine ravnatelj, pedagog, razrednici tijekom godine POSEBNO ZAINTERESIRANI NASTAVNICI I OSTALI DJELATNICI KOLE: educiranje veeg broja nastavnika predavanja, radionice i dodatna edukacija pedagog, vanjski suradnici prema potrebi i interesima RAD S RODITELJIMA RODITELJSKI SASTANCI edukacija roditelja; upuivanje na traenje savjeta i pomoi strunjaka uloga vrnjaka; prepoznavanje znakova rizinog ponaanja; alkohol i droga - utjecaji na pojedinca i obitelj; djelotvorni odgojni postupci roditelja; na raskriju; suradnja roditelja i kole razrednici, pedagog, kolski lijenik tijekom nastavne godine REDOVITO INFORMIRANJE RODITELJA pravovremeno reagiranje tjedni informativni razgovori, pismeno informiranje roditelja razrednici, roditelji, pedagog tijekom nastavne godine SAVJETODAVNI RAD S RODITELJIMA pomo razgovor, upuivanje, savjetovanje razrednici, roditelji, pedagog po potrebi INDIVIDUALNI RAD S RODITELJIMA pomo razgovor, upuivanje, savjetovanje razrednici, roditelji, pedagog po potrebi 45 XI. Okvirni planovi i programi rada ustanove a) Nastavniko vijee Rbr Sadraj rada Mjesec Nositelji 1. Etiki kodeks - upoznavanje rujan ravnatelj, voditelji, pedagog 2. Pravilnik o kunom redu - upoznavanje ravnatelj, pedagog, nastavnici 3. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagokih mjera ravnatelj, pedagog, nastavnici 4. Pravilnik o organizaciji terenske nastave ravnatelj, pedagog, nastavnici 5. Razlikovni ispiti, prijedlog kurikuluma ravnatelj, pedagog 6. Izvjee o odgojno-obrazovnim rezultatima ravnatelj, pedagog 7. Zamolbe uenika (oslobaanje od TZK-a, promjena upisanog programa) razrednici 8. Praktina nastava voditelji praktine nastave 9. Pravilnik o praenju i ocjenjivanju uenika ravnatelj, pedagog 10. Dopunska nastava, dodatna nastava, izvannastavne aktivnosti ravnatelj, pedagog 11. Dravna matura ravnatelj, pedagog, razrednici, koordinator 12. Pedagoke mjere listopad razrednici 13. Graanski odgoj ravnatelj, nastavnici 14. Izradba i obrana zavrnog rada ravnatelj, pedagog 15. Odgojno. obrazovni rezultati na kraju 1. polugodita. prosinac ravnatelj, pedagog, razrednici, koordinator 16. Natjecanja, susreti i smotre uenika, veljaa ravnatelj, pedagog i razrednici 17. Razlikovni ispiti razrednici 18. Pomoniki ispit mentori 19. Zavrni rad (zimski rok) , dravna matura mentori 20. kolska ekskurzija i dravna matura ravnatelj, pedagog 21. Upisi u prve razrede za slijedeu k. godinu oujak, travanj upisni koordinator 22. Kontrolni ispiti za 2. g razred pedagog, razrednik 23. Utvrivanje razrednog uspjeha uenika zavrnih razreda, razredni i predmetni ispiti svibanj ravnatelj, voditelji, pedagog i razrednici 24. Odgojno-obrazovni rezultati na kraju nastavne godine za 1. i 2. razrede, te 3. razrede HTT i elektrotehniari i raunalni tehniari u strojarstvu lipanj ravnatelj, voditelji, pedagog i razrednici 25. Analiza uspjeha izradbe i obrane zavrnog rada, pomonikog ispita i dravne mature srpanj ravnatelj, pedagog i razrednici, koordinator 26. Zavrna sjednica, analiza odg. - obrazovnih rezultata nakon produene nastave, ravnatelj, voditelji, pedagog i razrednici 27. Utvrivanje uspjeha nakon popravnog roka, izradba i obrana zavrnog rada, pomoniki ispiti, dravna matura - jesenski rok kolovoz razrednici, voditelji, koordinator 28. Odgojno. obrazovni rezultati u razrednim odjelima po JMO-a razrednici, voditelji 29. Rezultati upisa u I. razrede ravnatelj 30. Pripreme za kol. god. 2018./2019. ravnatelj 31. Prijedlog razrednitva i raspodjele sati i predmeta ravnatelj, pedagog * Zapisniar sa sjednica Nastavnikog vijea je Sanja Vukovi, prof. 46 b) Razredno vijee Rbr Sadraj rada Mjesec Nositelji 1. Konstituiranje razrednih odjela rujan razrednik, pedagog 2. Upoznavanje uenika s raznim pravilnicima - Pravilnik o kunom redu, Pravilnik o nainima, postupcima i elementima vrednovanja uenika u osnovnoj i srednjoj koli, Etiki kodeks, Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagokih mjera rujan razrednik, voditelji 3. Pedagoke mjere listopad razrednik, pedagog 4. Posebnosti razrednog odjela - tekua problematika listopad 5. Razredni odjeli - utjecaj na pojedinca i kolektiv studeni 7. Zdravstveni odgoj sijeanj razrednik 8. Utvrivanje uspjeha na kraju nastavne godine lipanj 9. Zahtjevi i zamolbe uenika lipanj 10. Evaluacija rada kolovoz c) Struna vijea (aktivi) Struni aktiv je nositelj specifinog pedagokog i strunog usavravanja nastavnika i razrade kljunih zadataka radi unapreivanja odgojno-obrazovnog rada. U koli djeluju i rade slijedei struni aktivi: - Aktiv nastavnika hrvatskoga jezika - predsjednik Dragica ii - Aktiv nastavnika stranih jezika - predsjednik Silvana Roi - Aktiv nastavnika drutvene grupe predmeta - predsjednik Nikica Ilak - Aktiv nastavnika TZK, vjeronauka i etike - predsjednik Sandra Baturina - Aktiv nastavnika matematike, fizike, kemije, biologije - predsj. Silvana Juri-ivro - Aktiv nastavnika elektro grupe predmeta i raunalstva - predsjednik Filip Tironi - Aktiv nastavnika strojarske grupe predmeta - predsjednik Danja Mujan - Aktiv nastavnika ekonomsko-turistike grupe predmeta -predsjednik Nada Grga - Aktiv nastavnika ugostiteljstva i kuharstva - predsjednik Mario Pavi Orijentacijski program rada strunih aktiva Orijentacijski program rada strunih aktiva je osnova za izradu operativnog plana i programa rada svakog strunog aktiva. Prijedlog operativnog plana i programa strunog aktiva duan je izraditi predsjednik aktiva . Prihvaeni operativni plan i program rada strunoga aktiva unosi se u dokumentaciju o radu strunog aktiva. Brigu o realizaciji programa rada strunoga aktiva vodi predsjednik. Radi realizacije plana i programa rada strunog aktiva, struni aktiv je duan najue suraivati s pedagogom. 47 Rbr Sadraj rada Vrijeme realizacije 1. Sudjelovanje u izradi prijedloga raspodjele predmeta i sati srpnja-kolovoz 2. Konstituiranje aktiva i prihvaanje programa rada rujan, listopad 3. Kalendar rada aktiva 4. Planiranje i programiranje nastavnog rada 5. Operativna razrada nastavnog plana i programa 6. Dogovor o oblicima i nainu pripremanja za izvoenje odgojno-obrazovnog rada 7. Priprema i objava tema zavrnog rada po zanimanjima 8. Rasprava o sadraju ocjena i unapreivanju kriterija 9. Dogovor o nainu i obliku sudjelovanja uenika u ocjenjivanju 10. Utvrivanje oblika provjeravanja znanja 11. Utvrivanje komponenti ocjenjivanja 12. Materijalni uvjeti za realizaciju programa tijekom godine 13. Analiza prostornih uvjeta za realizaciju programa 14. Prijedlozi za poboljanje prostornih uvjeta rada 15. Izrada prioritetnih prijedloga za nabavu novih nastavnih sredstava i pomagala 16. Unapreivanje odgojno-obrazovnog rada 17. Primjena individualnih i grupnih oblika u realizaciji odgojno-obrazovnog rada 18. Rad na programiranju i organizaciji dopunske i dodatne nastave 19. Priprema nastavnih sredstava i pomagala 20. Organizacija i izvoenje nastave na terenu 21. Stalno struno i pedagoko usavravanje nastavnika 22. Svaki nastavnik je duan raditi na stalnom usavravanju putem samoobrazovanja 23. Pored samoobrazovanja nastavnici e sudjelovati u radu seminara i savjetovanja koja organiziraju: Ministarstvo prosvjete i porta, struna udruenja i druge odgojno-obrazovne organizacije 24. Sudionik savjetovanja, odnosno seminara je duan informirati lanove aktiva o problematici koja je tretirana na seminaru, odnosno savjetovanju 48 d) Razredni odjeli P R V I R A Z R E D Rbr SADRAJ Broj sati Nositelji Mjesec 1. Upoznavanje uenika s Pravilnikom o kunom redu, Etikim kodeksom, Pravilnikom o kriterijima za izricanje pedagokih mjera 2 Marija Bali, Nikica Ilak, Sanja Vukovi, Lucijana krlj, Mirjana Radi, Danja Mujan, Dragan Medar rujan 2. Konstituiranje razrednog odbora 1 listopad 3. Upoznavanje uenika s odredbama Statuta o pravima i dunostima uenika, pohvalama, nagradama i pedagokim mjerama 3 4. Upoznavanje uenika s Pravilnikom o nainima, postupcima i elementima vrednovanja uenika u osnovnoj i srednjoj koli 2 5. Kako uiti? Organizacija dana, tjedna , mjeseca 2 6. Zdravstveni odgoj - ivjeti zdravo 4 tijekom nastavne godine 7. Zdravstveni o. - Prevencija nasilnikog ponaanja 2 8. Zdravstveni odgoj - Prevencija ovisnosti 2 9. Zdravstveni odgoj - Spolna/rodna ravnopravnost i spolno odgovorno ponaanje 4 10. Aktualna politika zbivanja kod nas i u svijetu 2 11. Odgojna situacija u razredu: polugodite, tijekom nastavne godine, kraj nastavne godine 3 12. Razredni kolektiv - pomognimo jedni drugima 3 lipanj 13. Rasprava o najznaajnijim problemima koji su se javili tijekom jednogodinjeg obraz. 3 14. Obavijest o produnoj nastavi, polaganju popravnog ispita, praktinoj nastavi i strunoj praksi 2 UKUPNO 35 49 D R U G I R A Z R E D R.br SADRAJ Broj sati Nositelji Mjesec 1. Konstituiranje razrednog odjela 1 Tina Bili, Anita Grga, Ena Milei, Ljerka Daji, Silvana Juri-ivro, Silvana Roi, eljana Pleji rujan 2. Pravilnici: Pravilnik o kunom redu, Pravilnik o nainima, postupcima i elementima vrednovanja uenika u osnovnoj i srednjoj koli, Etiki kodeks, Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagokih mjera 2 3. Bitne karakteristike novog sustava obrazovanja 2 4. Sukob generacija (odnosi u obitelji) Nenasilna komunikacija meu ljudima 3 listopad 5. Zdravstveni odgoj - ivjeti zdravo 4 6. Zdravstveni o. - Prevencija nasilnikog ponaanja 2 7. Zdravstveni o. - Prevencija ovisnosti 2 8. Zdravstveni o. - Spolna/rodna ravnopravnost i spolno odgovorno ponaanje 4 9. Odgojna situacija u razredu 3 10. Roditeljski sastanci s uenicima - prema potrebi 3 tijekom n. godine 11. Aktualna politika zbivanja kod nas i u svijetu 2 12. Razmjena miljenja o mjestima i objektima gdje se obavlja praktina nastava i struna praksa 2 13. Rasprava o najznaajnijim problemima koji su se javili tijekom jednogodinjeg obrazovanja 3 14. Obavijest o produnoj nastavi, polaganju popravnog ispita, praktinoj nastavi i strunoj praksi 2 lipanj UKUPNO 35 50 T R E I R A Z R E D Rbr SADRAJ Broj sati Nositelji Mjesec 1. Konstituiranje razrednog odjela 1 Sanja Bai, Pero Pili, Ivana Klarin, Adriana arija, Toni Buble Vinka Jaman, Dragica ii rujan 2. Pravilnici: Pravilnik o kunom redu, Pravilnik o nainima, postupcima i elementima vrednovanja uenika u osnovnoj i srednjoj koli, Etiki kodeks, Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagokih mjera 2 3. Anketa o dopunskoj i dodatnoj nastavi kao i slobodnim aktivnostima 2 4. Nenasilna komunikacija meu ljudima 2 tijekom n. godine 5. Postii uspjeh ili zatititi se od neuspjeha ? 3 6. Zdravstveni odgoj - ivjeti zdravo 3 7. Zdravstveni o.- Prevencija nasilnikog ponaanja 2 8. Zdravstveni o. - Prevencija ovisnosti 2 9. Zdravstveni o. - Spolna/rodna ravnopravnost i spolno odgovorno ponaanje 5 10. Deklaracija o ljudskim pravima 2 11. Odgojna situacija u razredu 2 12. Problemi adolescencije 2 13. Prevencija i zatita od AIDS-a 2 14. Aktualna politika zbivanja kod nas i u svijetu 2 15. Utjecaj gospodarstva na pojedina zanimanja, obavljanje praktine nastave 3 16. Obavijesti o produnoj nastavi, popravnom ispitu, pomonikom ispitu, izradbi i obrani zavrnog rada 2 lipanj UKUPNO 35 51 E T V R T I R A Z R E D Rbr SADRAJ Broj sati Nositelji Mjesec 1. Konstituiranje razrednog odjela 1 Mirela Bernardi-Mari, Sandra Baturina, Jelena Cakta, Ivanka Domikuli rujan 2. Pravilnici: Pravilnik o kunom redu, Pravilnik o nainima, postupcima i elementima vrednovanja uenika u osnovnoj i srednjoj koli, Etiki kodeks, Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagokih mjera 2 3. Pravilnik o izradbi i obrani zavrnog rada 1 4. Anketa o dopunskoj i dodatnoj nastavi kao i slobodnim aktivnostima 2 5. Postii uspjeh ili zatititi se od neuspjeha? Nenasilna komunikacija meu ljudima 2 listopad 6. Zdravstveni odgoj - ivjeti zdravo 2 7. Utjecaj trinog gospodarstva na pojedina zanimanja 2 studeni 8. Ukljuivanje u europske integracijske tokove 2 9. Potrebe za odreenim zanimanjima na podruju grada Trogira i ire 2 prosinac 10. Odgojna situacija u razredu 2 veljaa 11. Zdravstveni o.- Prevencija nasilnikog ponaanja 2 12. Profesionalno informiranje i orijentacija 2 travanj 13. Visokokolski sustav u Republici Hrvatskoj 2 svibanj 14. Dravna matura, izradba i obrana zavrnog rada 2 15. Tretman ovisnika u suvremenom drutvu 2 16. Aktualna politika zbivanja kod nas i u svijetu 2 17. Obavijesti o produnoj nastavi, polaganju popravnog ispita, izradbi i obrani zavrnog rada, dravnoj maturi 2 UKUPNO 32 52 e) Razrednici I. RAD S UENICIMA 1. Upoznavanje uenika sa zahtjevima koji se odnose na rad, red i ponaanje u koli (Pravilnik o kunom redu, Etiki kodeks, Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagokih mjera, Pravilnik o nainima, postupcima i elementima vrednovanja uenika u osnovnoj i srednjoj koli) 2. Zdravstvena zatita uenika 3. Praenje i unapreivanje odgojno-obrazovnog rada II. SURADNJA S RODITELJIMA - odravati najmanje 4 roditeljska sastanka tijekom kolske godine. Svaki roditeljski sastanak mora biti tematski i uz tekue informacije roditeljima; - teme za roditeljski sastanak (obvezno za sve razrede ) ; - upoznavanje roditelja s Pravilnikom o kunom redu i radu u koli; - upoznavanje roditelja sa Pravilnikom o nainima, postupcima i elementima vrednovanja uenika u osnovnoj i srednjoj koli - upoznavanje roditelja s Pravilnikom o kriterijima za izricanje pedagokih mjera - za I. razrede: Problemi narkomanije - to roditelji trebaju znati? Kako prepoznati i sl. - za IV. razrede: Problemi zapoljavanja, studiranja . . . a) informacije o mogunosti nastavka obrazovanja, b) stvarne potrebe za odreena zanimanja (Zavod za zapoljavanje - materijal) - druge teme se biraju u skladu s posebnostima: 1. Odnos roditelja i djece 2. Pogreke u odgoju djece III. VOENJE PEDAGOKE DOKUMENTACIJE - srediti dnevnik i imenik na poetku kolske godine (Matinu knjigu) ; - redovito pratiti izostanke uenika i razloge neopravdanih izostanaka; - srediti administraciju na kraju svakog mjeseca i polugodita; kraj nastavne i kraj kolske godine; - na vrijeme izraditi listu uspjeha razreda (statistiki podaci) . IV. RAZNO - poslovi koji proizlaze iz posebnosti razreda, a gore nisu navedeni. f) Struno usavravanje nastavnika Struno usavravanje nastavnika u kolskoj godini 2017./2018. planirano je od Agencije za odgoj i obrazovanje te Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Sve potrebne informacije nalaze se na mrenim stranicama ovih agencija, a takoer i prijave za strune skupove. 53 g) Rad kolskog odbora red. broj sadraj rada nositelji mjesec 1. Suglasnosti na odluke o zasnivanju radnog odnosa Donoenje odluke o upisu polaznika u obrazovanje odraslih za k. god. 2017./18. Izvjee ravnatelja o rezultatima odgojno-obraz. rada i poslovanja kole u k. god. 2016./2017. Donoenje Plana i programa rada kole za k. god. 2017./2018. Donoenje kolskog kurikuluma predsjednik k. odb., ravnatelj, tajnik rujan 2017.g. 2. Suglasnosti na odluke o zasnivanju radnog odnosa Donoenje Plana i programa rada za obrazovanje odraslih k. god. 2017./2018. predsjednik k. odb., ravnatelj, tajnik voditelj obrazovanja odraslih listopad 2017.g. 3. Donoenje prorauna kole za 2018.g., te projekcije za 2019.g. i 2020.g. ravnatelj, raunovoa prosinac 2017.g. 4. Donoenje godinjeg obrauna prorauna kole za 2017.g. ravnatelj, raunovoa veljaa 2018.g. Plan upisa uenika u prve razrede k.god. 2018./2019. ravnatelj 5. Donoenje polugodinjeg obrauna prorauna kole za 2018.g. ravnatelj, raunovoa srpanj 2018.g. Rezultati upisa uenika u prve razrede ravnatelj Izvjee o uspjehu uenika na kraju nast. godine 2017./2018. ravnatelj, pedagog 54 h) Rad Vijea uenika Vijee uenika ine predsjednici svih razrednih odjela kole. Vijee uenika ima 25 lanova. Radom Vijea uenika rukovodi predsjednik. Vijee uenika konstituirat e se najkasnije do 6. listopada 2017. g. red. broj sadraj rada mjesec 1. - Konstituiranje Vijea uenika - Izbor predsjednika, zamjenika i zapisniara - Upoznavanje s Pravilnikom o kunom redu i Odlukom o etikom kodeksu - Upoznavanje s Pravilnikom o nainima, postupcima i elementima vrednovanja uenika - Dodatna i dopunska nastava rujan 2017. g. 2. - Uspjeh uenika na kraju 1. polugodita k. god. 2017./2018. - Polaganje dravne mature - Izostanci uenika (problem) - Aktualne teme i dogaaji - kolska ekskurzija - Uenika natjecanja, susreti i smotre - Suradnja sa savjetovalitem za prevenciju (borba protiv ovisnosti) veljaa 2018. g. 3. - Teme po elji uenika - Pedagoke mjere - Izrada i obrana zavrnog rada svibanj 2018. g. 55 i) Rad Vijea roditelja Vijee roditelja sastavljeno je od predstavnika roditelja uenika svih razrednih odjela kole. Vijee roditelja ima 25 lanova. Radom Vijea roditelja rukovodi predsjednik. red. broj sadraj rada nositelji mjesec 1. - Konstituiranje Vijea roditelja - Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika - Prijedlog kolskog kurikuluma - Prijedlog Plana i programa rada kole za k. god. 2017./2018. ravnatelj, tajnik pedagog rujan 2017.g. 2. - Problem izostanaka uenika s nastave - Plan upisa uenika u prve razrede - Organiziranje kolske ekskurzije - Uenika natjecanja, susreti i smotre - Maturalna zabava - Dravna matura i obrana zavrnog rada ravnatelj, pedagog roditelji oujak 2018.g. 3. - Izvjee o uspjehu uenika na kraju nastavne godine - Realizacija godinjeg plana i programa ravnatelj, roditelji lipanj 2018.g. 56 j) Rad ravnatelja Podruje rada Aktivnosti Vrijeme (mjesec) rukovodei i organizacijski poslovi predsjedavanje povjerenstvom za upis uenika srpanj, kolovoz odabir i rasporeivanje djelatnika na odgovarajue poslove i zadatke tijekom godine donosi popis tema i imenuje kolski prosudbeni odbor i ispitno povjerenstvo za obranu zavrnog rada listopad-studeni voenje cjelokupnog poslovanja kole tijekom godine koordiniranje odg.-obrazovnog procesa listopad-studeni predsjedavanje povjerenstvima za obranu zavrnog rada i dravnu maturu i prosudbenog odbora tijekom godine kolovoz-rujan provoenje naputaka i odluka ministarstva briga o materijalnom-financijskom poslovanju kole rad u obrazovanju odraslih nacionalni ispiti i dravna matura rad kroz Nastavniko vijee kole na nizu poslova i zadataka podjela predmeta i sati rad u strunim aktivima podjela razrednitva kolovoz-rujan veljaa, lipanj tijekom nast. godine prijedlog voditelja strunih aktiva prezentacija i potivanje pravilnika analiza uspjeha i izostanaka podizanje kvalitete odgojno-obrazovnog procesa opremanje kole nastavnim sredstvima i pomagalima, strunom literaturom veljaa, lipanj poticanje timskog rada tijekom nast. godine rujan pomo nastavnicima-poetnicima rad kroz strune aktive podizanje kvalitete, unapreivanje i osuvremenjivanje nastave korelacija predmeta i podruja tijekom nast. godine udbenici i struna literatura struno usavravanje-seminari poticanje i sudjelovanje u strunim predavanjima na aktivima tijekom nast. godine 57 Podruje rada Aktivnosti Vrijeme (mjesec) rad u kolskom odboru analiza upisne politike listopad analiza materijalnog i financijskog stanja kole rujan, listopad donoenje i usvajanje Statuta, Programa rada kole i kurikuluma listopad analiza odgojno-obrazovnih rezultata sijeanj-srpanj analiza financijskog poslovanja kole veljaa pedagoko-instruktivni radrad s nastavnicima poetnicima tijekom nastavne godine hospitiranje na satovima redovne nastave kod svih nastavnika razgovor, upute, poticanje nastavnika na to kvalitetniji rad rad s uenicima redovito praenje rada uenika tijekom nastavne godine pomo uenicima s posebnim potrebama ukljuivanje i suradnja s raznim institucijama u svrhu pomoi uenicima (zdravstvene, socijalne, policijske, portske ustanove) rad kroz vijee uenika poticanje uenika kroz razliita natjecanja i smotre kolska ekskurzija i maturalna zabava natjecanja uenika rad s roditeljima kroz roditeljske sastanke - po potrebi tijekom nastavne godine individualni kontakti - roditelji uenika s posebnim potrebama ili po potrebi kroz vijee roditelja suradnja na razini Grada i upanije suradnja s Gradskim vijeem i Poglavarstvom tijekom nastavne godine suradnja sa Zavodom za zapoljavanje suradnja s Centrom za socijalni rad suradnja s Crvenim kriem suradnja s razliitim udrugama u gradu (udruga branitelja, udruga invalida, strukovne udruge, portske udruge) suradnja sa upanijskim prosvjetnim strukturama (Ured, Agencija) suradnja s obrtnikim radionicama, poduzeima (praktina nastava uenika) ukljuivanje uenika i djelatnika u humanitarne akcije Opremanje kole opremanje kole redovito 58 k) Rad strunih suradnika Program rada pedagoga Podruje rada Aktivnosti Vrijeme (mjesec) PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE Sudjelovanje u izradbi plana i programa kole, rujan-listopad Izradba programa rada pedagoga. Pruanje pomoi nastavnicima u godinjem planiranju nastave i ostalih aktivnosti UNAPREIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA Rad na osiguravanju uvjeta za to bolje ostvarivanje odgojno-obrazovnog rada kole (prostor, oprema, nastavna sredstva i pomagala) poetak k. godine Upis uenika i formiranje razrednih odjela Izborna, dodatna, dopunska nastava, izvannastavne aktivnosti - anketiranje uenika Savjetodavni rad s uenicima, roditeljima, nastavnicima tijekom nastavne godine Rad na unapreivanju odgojno-obrazovnog procesa, pedagoko-instruktivni uvid u nastavu, praenje rada uenika Rad na odgojnoj problematici Rad s uenicima posebnih potreba (s tekoama, uenici povratnici), uenici koji mijenjaju zanimanje Analiza uspjeha odg. obraz. rada (kraj nastavne godine) , predlaganje mjera za poboljanje stanja ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZATITA Zdravstveni odgoj i obrazovanje uenika (kroz redovne nastavne predmete i izvannastavne aktivnosti, sate razrednog odjela) tijekom nastavne godine Sudjelov. u organizaciji zdravstvenih pregleda uenika. Rad na zdravoj atmosferi u razrednom odjelu Prevencija, zatita od bolesti ovisnosti. . KULTURNA I JAVNA DJELATNOST Pomo u organizaciji i sudjelovanje u kulturnim i javnim manifestacijama. tijekom nastavne godine Prigodna predavanja roditeljima o pedagokim, psiholokim ili zdravstvenim temama STRUNO USAVRAVANJE Uvoenje nastavnika - poetnika u samostalan odgojno-obrazovni rad (lan komisije) tijekom nastavne godine Pomo u nabavi strune literature Osobno struno usavravanje PROFESIONALNO INFORMIRANJE Upoznavanje uenika III. i IV.-tih razreda o odredbama Pravilnika o izradbi i obrani zavrnog rada listopad Upoznavanje uenika II.G. razreda o postupku i nainu polaganja kontrolnog ispita, III.G. razreda o polaganju pomonikog ispita (JMO) listopad Edukacija nastavnika za realizaciju programa profesionalnog informiranja travanj Rad s uenicima na prof. informiranju i orijentaciji travanj-svibanj Suradnja s viim i visokim kolama i fakultetima u svrhu profesionalnog informiranja BIBLIOTENO-INFORMACIJSKA I DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST Prikupljanje strune literature, predlaganje iste nastavnicima i poticanje na njeno koritenje tijekom nastavne godine Briga o pedagokoj funkciji kolske dokumentacije Prikupljanje zanimljivih uenikih uradaka Voenje dokumentacije o vlastitom radu 59 Program rada knjiniara - ureenje kolske itaonice - upoznavanje uenika sa kolskom knjinicom i itaonicom, nainom sluenja, poticanje na koritenje knjinice i itaonice - prezentacija novih knjiga - auriranje i dopuna podataka u inventarnoj knjizi - auriranje podataka o lanovima kolske knjinice - distribucija periodike - nabava i distribucija strune literature za uitelje - nabava i distribucija dodatnih udbenika, prirunika, testova i sl. - upoznavanje uenika prvih razreda s knjinicom i itaonicom - organizacija izloaba - inventarizacija novih knjiga Tjedni raspored rada knjiniara: Struno-knjinina i informacijsko-referalna djelatnost 10 sati tjedno - posudba knjiga ....................................................................................................... 5 - statistika, izradba programa i evidencija, godinjeg izvjea .................................. 1 - usmeni i pisani prikazi knjiga, asopisa i novina .................................................. 0,5 - izradba popisa literature i bibliografskih podataka za pojedine nastavne predmete ............................................................................................................. 0,5 - tehnika obrada knjiga (inventarizacija, klasifikacija, signiranje, katalogizacija, otpis i revizija) ................................................................................. 2 - nabava informacijske grade (praenje kataloga, suradnja s izdavakim kuama) ............................................................................................................... 0,5 - poslovi vezani uz udbenike i strunu literaturu za nastavnike ............................ 0,5 Odgojno-naobrazbena djelatnost 20 sati tjedno - pomo pri izboru knjiga i upuivanje u itanje djela s raznolikih podruja, pomaganje uenicima pri obradi zadane teme ili referata ...................................... 4 - suradnja s uiteljima ............................................................................................ 3,5 - suradnja s ravnateljem i strunom slubom ......................................................... 3,5 Kulturna i javna djelatnost i struno usavravanje 10 sati tjedno - praenje strune knjinine i druge literature, strunih recenzija i prikaz knjiga za mlade i ostalih medija - sudjelovanje na sastancima u koli i izvan kole - suradnja s NSB-om i Gradskom knjinicom, knjiarama i nakladnicima - seminari Ministarstva prosvjete i sporta, kola za kolske knjiniare i sl. 60 PROGRAM RADA PO MJESECIMA Podruje rada Aktivnosti Vrijeme (mjesec) 1 unoenje knjiga u raunalni program rujan auriranje uenikog popisa posudba knjiga izrada plana i programa rada nabava i distribucija radnih prirunika za uitelje i uenike nazonost sjednicama Nastavnikog vijea suradnja s profesorima hrvatsk. jezika, dogovor oko lektire prikupljanje materijala i ureenje panoa 2 unoenje knjiga u raunalni program listopad posudba knjiga upis uenika prvih razreda i upoznavanje s radom knjinice uvoenje nove grade i obrada praenje pedagoke i strune periodike i upoznavanje nastavnika kalendarsko praenje svih internih ili javnih nastupa i aktivnosti kole nazonost sjednicama Nastavnikog vijea 3 unoenje knjiga u raunalni program studeni posudba knjiga nazonost sjednicama Nastavnikog vijea narudba i obrada knjiga i prirunika obrada knjine grae kalendarsko praenje aktivnosti kole 4 unoenje knjiga u raunalni program prosinac posudba knjiga obiljeavanje Boia ureenje panoa u vezi s Boiem kalendarsko praenje aktivnosti kole nazonost sjednicama Nastavnikog vijea 5 unoenje knjiga u raunalni program sijeanj posudba knjiga suradnja s izdavakim kuama informiranje o novokupljenim knjigama nazonost sjednici Nastavnikog vijea 6 unoenje knjiga u raunalni program veljaa posudba knjiga suradnja s izdavakim kuama informiranje o novokupljenim knjigama nazonost sjednici Nastavnikog vijea 7 unoenje knjiga u raunalni program oujak posudba knjiga upoznavanje nastavnika sa strunim lancima sudjelovanje na aktivu nastavnika nazonost sjednici Nastavnikog vijea 8 unoenje knjiga u raunalni program travanj posudba knjiga obiljeavanje Dana planete Zemlje suradnja s izdavakim kuama nazonost sjednici Nastavnikog vijea sudjelovanje u Proljetnoj koli knjiniara 61 9 unoenje knjiga u raunalni program svibanj posudba knjiga rad sa skupinama slobodnih aktivnosti obrada novih knjiga nazonost sjednici Nastavnikog vijea 10 unoenje knjiga u raunalni program lipanj prikupljanje knjine grade u knjinicu rad sa skupinama slobodnih aktivnosti sreivanje i pregled knjinog fonda rad sa skupinama slobodnih aktivnosti nazonost sjednici Nastavnikog vijea 11 unoenje knjiga u raunalni program srpanj i kolovoz izrada godinjeg izvjea informacijsko-dokumentaristiki rad godinji odmor nazonost sjednicama Nastavnikog vijea suradnja s uiteljima i strunim suradnicima struno usavravanje 62 XII. Ostalo a) Napomene o podrujima moguih tekoa u radu b) Razvojna oekivanja i aktivnosti 63 kolski odbor Srednje strukovne kole Bla Jurjev Trogiranin Trogir donio je Plan i program rada kole za kolsku godinu 2017./2018. na sjednici odranoj dana 02. 10. 2017.g. Predsjednik kolskog odbora: Filip Tironi, prof.

Recommended

View more >