PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE - ss-strukovna ss-strukovna-bjtrogiranin- kabineta za Ugostiteljsko posluživanje i kuharstvo - nedostatna 3. Oprema kabineta informatike - zadovoljavajuća 4

Download PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE - ss-strukovna ss-strukovna-bjtrogiranin-  kabineta za Ugostiteljsko posluživanje i kuharstvo - nedostatna 3. Oprema kabineta informatike - zadovoljavajuća 4

Post on 06-Feb-2018

215 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>SREDNJA STRUKOVNA KOLA </p><p>BLA JURJEV TROGIRANIN </p><p>TROGIR </p><p>PLAN I PROGRAM RADA KOLE kolska godina 2017./2018. </p><p>Trogir, rujan 2017. </p></li><li><p>Sadraj </p><p>Uvod ............................................................................................................................. 3 I. Osnovni podaci o ustanovi ............................................................................... 4 II. Materijalno-tehniki uvjeti rada ........................................................................ 5 </p><p>a) Prostorni uvjeti - zgrada - stanje i plan (izvor financiranja) ............................................. 5 b) Prostorni uvjeti - uioniki prostor - stanje i plan (izvor financiranja) ............................... 5 c) Opremljenost prostora - stanje i plan (izvor financiranja) ................................................ 6 </p><p>III. Uenici ................................................................................................................ 7 a) Tablini prikaz broja uenika i odjela za kol. god. 2017./18. ......................................... 7 b) Prikaz broja uenika po programima u razredima .......................................................... 8 c) Podaci o broju uenika po programima obrazovanja i razrednim odjelima ..................... 9 d) Prikaz broja odraslih polaznika po programima k. 2017./18. ....................................... 10 </p><p>IV. Djelatnici ustanove .......................................................................................... 11 a) Podaci o ravnatelju, tajniku, strunim suradnicima i osobama koje obavljaju </p><p>administrativno-tehnike i pomone poslove ................................................................ 11 b) Podaci o nastavnicima i tjednim zaduenjima .............................................................. 12 </p><p>V. Organizacija nastave ....................................................................................... 22 a) Organizacija nastave prema broju radnih dana u tjednu .............................................. 22 b) Organizacija nastave prema dnevnom radu ................................................................. 22 d) Prema sadraju ............................................................................................................ 23 d) izborna nastava ........................................................................................................... 34 e) dodatna nastava .......................................................................................................... 35 f) dopunska nastava ........................................................................................................ 35 g) uenici s tekoama ..................................................................................................... 35 </p><p>VI. Orijentacijski kalendar rada ustanove ........................................................... 37 a) Odgojno-obrazovna razdoblja (poetak i zavretak polugodita) ................................. 37 b) Razdoblja odmora uenika........................................................................................... 37 c) Orijentacijski kalendar zavrnih ispita .......................................................................... 37 d) Rokovi produne nastave, popravnih ispita i kontrolnih ispita ....................................... 37 e) Dravna matura ............................................................................................................ 38 f) Znaajni datumi ........................................................................................................... 39 </p><p>VII. Plan kulturnih i javnih aktivnosti ustanove ................................................... 40 a) Priredbe, izlobe, susreti .............................................................................................. 40 b) Strune ekskurzije, terenska nastava ........................................................................... 40 c) Natjecanja .................................................................................................................... 40 d) kolske ekskurzije i izleti ............................................................................................. 41 </p><p>VIII. Projekti ustanove ............................................................................................. 42 IX. Socijalna i zdravstvena zatita ....................................................................... 42 X. kolski preventivni programi .......................................................................... 43 XI. Okvirni planovi i programi rada ustanove ..................................................... 45 </p><p>a) Nastavniko vijee ....................................................................................................... 45 b) Razredno vijee ........................................................................................................... 46 c) Struna vijea (aktivi) ................................................................................................... 46 d) Razredni odjeli ............................................................................................................. 48 e) Razrednici .................................................................................................................... 52 f) Struno usavravanje nastavnika ................................................................................. 52 g) Rad kolskog odbora ................................................................................................... 53 h) Rad Vijea uenika ...................................................................................................... 54 i) Rad Vijea roditelja ...................................................................................................... 55 j) Rad ravnatelja .............................................................................................................. 56 k) Rad strunih suradnika ................................................................................................ 58 </p><p>XII. Ostalo ................................................................................................................ 62 a) Napomene o podrujima moguih tekoa u radu ....................................................... 62 b) Razvojna oekivanja i aktivnosti................................................................................... 62 </p></li><li><p> 3 </p><p> Uvod Skuptina opine Trogir donijela je 28. kolovoza 1992. god. Rjeenje o osnivanju Srednje strukovne kole "Bla Jurjev Trogiranin" Trogir, Klasa: 021-05/92-01/13, Ur. broj: 2184-09-92-15. Sjedite kole je u Trogiru, Ulica dr. Franje Tumana 1. Rjeenjem Ministarstva kulture i prosvjete Kl. oznaka: 602-03/92-01-1202, Ur. broj; 532-02-2/1-92-16 od 8. travnja 1993. god. odobrava se Srednjoj strukovnoj koli "Bla Jurjev Trogiranin" Trogir izvoenje nastavnog plana i programa srednjeg kolstva i to: </p><p>1. za podruje rada elektrotehnika za programe: elektromehaniar, elektrotehniar, 2. za podruje rada brodogradnja za programe: brodograditelj metalnog broda, </p><p>instalater brodskih instalacija, brodomehaniar, 3. za podruje rada ugostiteljstvo i turizam za programe: konobar, kuhar, hotelijersko-</p><p>turistiki tehniar, 4. za podruje rada strojarstvo za programe: obraiva odvajanjem estica, strojarski </p><p>tehniar, mehaniar, tokar, strojobravar, monter i obraiva rezanjem i deformacijom, automehaniar, autolimar, bravar, plino i vodoinstalater. </p><p> Osnivanje kole upisano je u sudski registar Trgovakog suda u Splitu pod MBS: 060156719. Rjeenjem Ministarstva kulture i prosvjete Kl. oznaka: 602-07/93-01-98, Ur. broj: 532-02-2/2-94-01 od 14. veljae 1994. godine odobrava se Srednjoj strukovnoj koli "Bla Jurjev Trogiranin" Trogir izvoenje srednjokolskog obrazovanja odraslih za sve programe koje kola realizira u redovitom obrazovanju, te za stjecanje nie strune spreme i osposobljavanje za odreena zanimanja. </p><p> Rjeenjem Ministarstva prosvjete i porta Klasa: UP/I-602-03/00-01/112, Ur. broj: 532-02-02/5-00-2 od 15. svibnja 2000.g. odobrava se koli poetak izvoenja programa za stjecanje srednje strune spreme i to za podruje rada strojarstvo, zanimanje: raunalni tehniar za strojarstvo. Rjeenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta, Kl.: UP/I-602-03/05-05/0016, Ur.br. 0533-09-05-02 od 15. oujka 2005.g. odobrava se poetak izvoenja programa za stjecanje srednje strune spreme za zanimanje instalater grijanja i klimatizacije. Rjeenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta Klasa: UP/I-602-03/06-05/00069, Ur. broj: 532-09-06-03 od 08. studenog 2006.g. odobrava se koli poetak izvoenja programa za stjecanje srednje strune spreme za zanimanja brodograditelj i obraiva na numeriki upravljanim alatnim strojevima. Rjeenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta Klasa: UP/I-602-03/10-05/00032, Ur. broj: 532-09-10-0002 od 21. svibnja 2010.g. Odobrava se koli izvoenje programa za stjecanje srednje strune spreme za zanimanja: vodoinstalater i plinoinstalater. Rjeenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta Klasa: UP/I-602-03/11-05/00098, Ur. broj: 533-09-11-002 od 03. lipnja 2011.g. Odobrava se koli izvoenje programa za stjecanje srednje strune spreme za zanimanje: CNC operater/CNC operaterka. Kod Privredne banke Zagreb kola ima otvoren IBAN raun broj: HR76 23400091110046103. Temeljni akt kole je Statut koji je donio kolski odbor na sjednici odranoj dana 14. srpnja 2016.g. Odlukom kolskog odbora Kl: 003-06/14-01/410, Ur.broj: 2184-32-06-14-3 od 22. srpnja 2014.g. Karmen Sinanovi, VSS, prof. tjelesnog odgoja, imenovana je ravnateljicom kole na vrijeme od pet godine s danom 01. rujna 2014.g. Djelatnost kole financira se iz prorauna Republike Hrvatske i iz prorauna upanije Splitsko-dalmatinske. </p></li><li><p> 4 </p><p>I. Osnovni podaci o ustanovi </p><p>a) naziv i sjedite Srednja strukovna kola Bla Jurjev Trogiranin Trogir </p><p>b) adresa Ul. dr. Franje Tumana 1 </p><p> upanija Splitsko-dalmatinska </p><p>c) ifra 17-083-502 </p><p>d) ukupni broj uenika 505 </p><p>e) ukupni broj odjela 25 </p><p>f) ukupni broj djelatnika 69 </p><p>1. nastavnika 57 </p><p>2. strunih suradnika 3 </p><p>3. adm. tehn. osoblje (s ravn.) 4 </p><p>4. pomono osoblje 5 </p><p>g) obrazovna podruja - programi i trajanje obrazovanja po programima </p><p>1. za redovne uenike </p><p> strojarstvo raunalni tehniar za strojarstvo 4 god. </p><p> instalater grijanja i klimatizacije (JMO) 3 god. </p><p> automehaniar (JMO) 3 god. </p><p> elektrotehnika elektrotehniar 4 god. </p><p> ugostiteljstvo i turizam hotelijersko-turistiki tehniar 4 god. </p><p> kuhar 3 god. </p><p> konobar 3 god. </p></li><li><p> 5 </p><p>II. Materijalno-tehniki uvjeti rada </p><p>a) Prostorni uvjeti - zgrada - stanje i plan (izvor financiranja) </p><p> Djelatnost kole odvija se u jednoj zgradi. Nastava TZK-e izvodi se u gradskoj portskoj dvorani koja je udaljena oko 200 m </p><p>od zgrade kole. Sa Javnom ustanovom za upravljanje portskim objektima Trogir sklopljen je ugovor o zakupu prostora portske dvorane za potrebe izvoenja nastave TZK. </p><p>b) Prostorni uvjeti - uioniki prostor - stanje i plan (izvor financiranja) </p><p> kola raspolae s ovim uionikim prostorom: - 4 klasine uionice - 1 praktikum ugostiteljskog posluivanja - 1 praktikum kuharstva - 1 praktikum za CNC, NOVE TEHNOL. I AUTOCAD - 2 praktikuma elektrotehnike i energetike . 1 kabinet informatike - raunalstva - 1 radionica rune obrade - 1 radionica strojne obrade - 9 specijaliziranih uionica - 1 zbornica (20 m2) - 7 uredskih prostorija - 1 kotlovnica (koriste obje kole) - 1 radionica za kunog majstora - 9 sanitarnih vorova - 2 garderobe (za potrebe ugostiteljstva) - 1 knjinica (vienamjenska dvorana) </p><p> Cjelokupni uioniki prostor iznosi oko 1.320 m2, to zajedno s ostalim prateim </p><p>prostorima koje koriste uenici zadovoljava potrebe rada u dvije smjene. </p></li><li><p> 6 </p><p>c) Opremljenost prostora - stanje i plan (izvor financiranja) </p><p> 1. Oprema kabineta elektrotehnike koja se sastoji od nastavnih sredstava i </p><p>pomagala - zadovoljavajua 2. Oprema kabineta za Ugostiteljsko posluivanje i kuharstvo - nedostatna 3. Oprema kabineta informatike - zadovoljavajua 4. Oprema radionice za strojnu obradu - zadovoljavajua 5. Oprema radionice za runu obradu - zadovoljavajua 6. Grafoskopa - 8 7. Kazetofona - 13 8. Fotokopirni aparat - 2 9. LCD projektor - 13 </p><p>10. Prijenosno raunalo - 4 11. Raunalo - 99 12. Video kamera i fotoaparat - 1 13. Dokument kamera - 4 Opremljenost prostora nije zadovoljavajua. Planira se da e opremanje prostora </p><p>financirati Ministarstvo znanosti, obrazovanja i porta (Agencija za strukovno obrazovanje), razni donatori, te iz vlastitih prihoda kole. </p></li><li><p> 7 </p><p>III. Uenici </p><p>a) Tablini prikaz broja uenika i odjela za kol. god. 2017./18. </p><p>razre</p><p>di</p><p>br.</p><p> od</p><p>jela</p><p> po</p><p> ra</p><p>zre</p><p>du</p><p>razre</p><p>dn</p><p>i o</p><p>dje</p><p>li</p><p>uk. </p><p>bro</p><p>j u</p><p>e</p><p>nik</p><p>a </p><p>uk. </p><p>bro</p><p>j d</p><p>jev</p><p>oja</p><p>ka</p><p>uk. </p><p>bro</p><p>j u</p><p>e</p><p>nik</p><p>a p</p><p>on</p><p>av</p><p>lja</p><p>a</p><p>po</p><p> ra</p><p>zre</p><p>du</p><p>uk. </p><p>bro</p><p>j d</p><p>jev</p><p>oja</p><p>ka</p><p> po</p><p>na</p><p>vlj</p><p>aa</p><p>po</p><p> ra</p><p>zre</p><p>du</p><p>uk. </p><p>bro</p><p>j o</p><p>dli</p><p>n</p><p>ih u</p><p>en</p><p>ika</p><p>uk. </p><p>bro</p><p>j o</p><p>dli</p><p>n</p><p>ih d</p><p>jevo</p><p>jak</p><p>a </p><p>uk. </p><p>bro</p><p>j u</p><p>e</p><p>nik</p><p>a s</p><p>tek</p><p>o</p><p>am</p><p>a p</p><p>o r</p><p>azre</p><p>du</p><p>uk. </p><p>bro</p><p>j u</p><p>e</p><p>nik</p><p>a u</p><p> po</p><p>se</p><p>bn</p><p>im </p><p>od</p><p>jeli</p><p>ma</p><p>-sku</p><p>pin</p><p>am</p><p>a</p><p>uk. </p><p>bro</p><p>j u</p><p>e</p><p>nik</p><p>a-p</p><p>rip</p><p>ad</p><p>nik</p><p>a </p><p>nac</p><p>ion</p><p>aln</p><p>ih m</p><p>an</p><p>jin</p><p>a</p><p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</p><p>a 24 16 4 3 1</p><p>b 25 15 1 1 3 3</p><p>c 16 3 4 5</p><p>d 20 6 2 5</p><p>e 24 7 1</p><p>f 24 1 1</p><p>g 17 2 2</p><p>a 27 23 1 1</p><p>b 29 20 2 2 3 2</p><p>c 17 4 2 1 3</p><p>d 17 8 1 3</p><p>e 26 3</p><p>f 14 1</p><p>g 10 3</p><p>a 22 16</p><p>b 24 17 1 1 1</p><p>c 15 3 3</p><p>d 19 6 2</p><p>e 23 3</p><p>f 12</p><p>g 21 2</p><p>a 28 25 4 3</p><p>b 27 20 4 4 1</p><p>e 19 1 1</p><p>f 5</p><p>Ukupno 25 25 505 183 19 5 31 16 33 0 0</p><p>I 7</p><p>4</p><p>II 7</p><p>IV</p><p>III 7</p></li><li><p> 8 </p><p>b) Prikaz broja uenika po programima u razredima </p><p>Razredi Broj odjela Razredni </p><p>odjeli</p><p>Zanimanja Broj u. </p><p>po zan.</p><p>Broj. u. </p><p>po odjelu</p><p>UKUPNO</p><p>1 2 3 4 5 6 7</p><p>kuhar 9</p><p>konobar 7</p><p>1.d. kuhar 20 20</p><p>automehaniar - JMO 9</p><p>instalater grijanja i klim. - JMO 8</p><p>II.c. konobar 17 17</p><p>II.d kuhar 17 17</p><p>II.g automehaniar - JMO 10 10</p><p>III.c konobar 15 15</p><p>III.d kuhar 19 19</p><p>automehaniar 9</p><p>instalater grijanja i klim. - JMO 12</p><p>UKUPNO 9 152 152 152</p><p>I.a hotelijersko-turistiki tehniar 24 24</p><p>I.b hotelijersko-turistiki tehniar 25 25</p><p>I.e elektrotehniar 24 49</p><p>I.f raunalni tehniar za strojarstvo 24 24</p><p>II.a hotelijersko-turistiki tehniar 27 27</p><p>II.b hotelijersko-turistiki tehniar 29 51</p><p>II.e elektrotehniar 26 26</p><p>II.f raunalni tehniar za strojarstvo 14 14</p><p>III.a hotelijersko-turistiki tehniar 22 40</p><p>III.b hotelijersko-turistiki tehniar 24 24</p><p>III.e elektrotehniar 23 23</p><p>III.f raunalni tehniar za strojarstvo 12 47</p><p>IV.a hotelijersko-turistiki tehniar 28 28</p><p>IV.b hotelijersko-turistiki tehniar 27 27</p><p>IV.e elektrotehniar 19 55</p><p>IV.f raunalni tehniar za strojarstvo 5 5</p><p>UKUPNO 16 353 489 353</p><p>17</p><p>III.g 21</p><p>IV</p><p>4-GODINJI PROGRAMI</p><p>4</p><p>4</p><p>4</p><p>96</p><p>81</p><p>79</p><p>I</p><p>II</p><p>97</p><p>44II.</p><p>III.</p><p>4</p><p>55III. 3</p><p>3-GODINJI PROGRAMI</p><p>53I</p><p>3</p><p>3</p><p>I.c. 16</p><p>1.g.</p></li><li><p> 9 </p><p>c) Podaci o broju uenika po programima obrazovanja i razrednim odjelima </p><p>Obrazovni program </p><p>I. razred II. razred III. razred IV. razred V. razred UKUPNO </p><p>RA</p><p>ZR</p><p>ED</p><p>NI O</p><p>DJ</p><p>EL</p><p>Ozn</p><p>aka </p><p>za k</p><p>ombi</p><p>nira</p><p>ni </p><p>odje</p><p>l s v</p><p>ie </p><p>prog</p><p>ram</p><p>a </p><p>BR</p><p>OJ </p><p>U</p><p>EN</p><p>IKA</p><p>RA</p><p>ZR</p><p>ED</p><p>NI O</p><p>DJ</p><p>EL</p><p>Ozn</p><p>aka </p><p>za k</p><p>ombi</p><p>nira</p><p>ni </p><p>odje</p><p>l s v</p><p>ie </p><p>prog</p><p>ram</p><p>a </p><p>BR</p><p>OJ </p><p>U</p><p>EN</p><p>IKA</p><p>RA</p><p>ZR</p><p>ED</p><p>NI O</p><p>DJ</p><p>EL</p><p>Ozn</p><p>aka </p><p>za k</p><p>ombi</p><p>nira</p><p>ni </p><p>odje</p><p>l s v</p><p>ie </p><p>prog</p><p>ram</p><p>a </p><p>BR</p><p>OJ </p><p>U</p><p>EN</p><p>IKA</p><p>RA</p><p>ZR</p><p>ED</p><p>NI O</p><p>DJ</p><p>EL</p><p>Ozn</p><p>aka </p><p>za k</p><p>ombi</p><p>nira</p><p>ni </p><p>odj...</p></li></ul>

Recommended

View more >