plan i program rada Škole - ss-strukovna ss-strukovna-bjtrogiranin- kabineta za ugostiteljsko...

Download PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE - ss-strukovna ss-strukovna-bjtrogiranin- kabineta za Ugostiteljsko posluživanje i kuharstvo - nedostatna 3. Oprema kabineta informatike - zadovoljavajuća 4

Post on 06-Feb-2018

218 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SREDNJA STRUKOVNA KOLA

  BLA JURJEV TROGIRANIN

  TROGIR

  PLAN I PROGRAM RADA KOLE kolska godina 2017./2018.

  Trogir, rujan 2017.

 • Sadraj

  Uvod ............................................................................................................................. 3 I. Osnovni podaci o ustanovi ............................................................................... 4 II. Materijalno-tehniki uvjeti rada ........................................................................ 5

  a) Prostorni uvjeti - zgrada - stanje i plan (izvor financiranja) ............................................. 5 b) Prostorni uvjeti - uioniki prostor - stanje i plan (izvor financiranja) ............................... 5 c) Opremljenost prostora - stanje i plan (izvor financiranja) ................................................ 6

  III. Uenici ................................................................................................................ 7 a) Tablini prikaz broja uenika i odjela za kol. god. 2017./18. ......................................... 7 b) Prikaz broja uenika po programima u razredima .......................................................... 8 c) Podaci o broju uenika po programima obrazovanja i razrednim odjelima ..................... 9 d) Prikaz broja odraslih polaznika po programima k. 2017./18. ....................................... 10

  IV. Djelatnici ustanove .......................................................................................... 11 a) Podaci o ravnatelju, tajniku, strunim suradnicima i osobama koje obavljaju

  administrativno-tehnike i pomone poslove ................................................................ 11 b) Podaci o nastavnicima i tjednim zaduenjima .............................................................. 12

  V. Organizacija nastave ....................................................................................... 22 a) Organizacija nastave prema broju radnih dana u tjednu .............................................. 22 b) Organizacija nastave prema dnevnom radu ................................................................. 22 d) Prema sadraju ............................................................................................................ 23 d) izborna nastava ........................................................................................................... 34 e) dodatna nastava .......................................................................................................... 35 f) dopunska nastava ........................................................................................................ 35 g) uenici s tekoama ..................................................................................................... 35

  VI. Orijentacijski kalendar rada ustanove ........................................................... 37 a) Odgojno-obrazovna razdoblja (poetak i zavretak polugodita) ................................. 37 b) Razdoblja odmora uenika........................................................................................... 37 c) Orijentacijski kalendar zavrnih ispita .......................................................................... 37 d) Rokovi produne nastave, popravnih ispita i kontrolnih ispita ....................................... 37 e) Dravna matura ............................................................................................................ 38 f) Znaajni datumi ........................................................................................................... 39

  VII. Plan kulturnih i javnih aktivnosti ustanove ................................................... 40 a) Priredbe, izlobe, susreti .............................................................................................. 40 b) Strune ekskurzije, terenska nastava ........................................................................... 40 c) Natjecanja .................................................................................................................... 40 d) kolske ekskurzije i izleti ............................................................................................. 41

  VIII. Projekti ustanove ............................................................................................. 42 IX. Socijalna i zdravstvena zatita ....................................................................... 42 X. kolski preventivni programi .......................................................................... 43 XI. Okvirni planovi i programi rada ustanove ..................................................... 45

  a) Nastavniko vijee ....................................................................................................... 45 b) Razredno vijee ........................................................................................................... 46 c) Struna vijea (aktivi) ................................................................................................... 46 d) Razredni odjeli ............................................................................................................. 48 e) Razrednici .................................................................................................................... 52 f) Struno usavravanje nastavnika ................................................................................. 52 g) Rad kolskog odbora ................................................................................................... 53 h) Rad Vijea uenika ...................................................................................................... 54 i) Rad Vijea roditelja ...................................................................................................... 55 j) Rad ravnatelja .............................................................................................................. 56 k) Rad strunih suradnika ................................................................................................ 58

  XII. Ostalo ................................................................................................................ 62 a) Napomene o podrujima moguih tekoa u radu ....................................................... 62 b) Razvojna oekivanja i aktivnosti................................................................................... 62

 • 3

  Uvod Skuptina opine Trogir donijela je 28. kolovoza 1992. god. Rjeenje o osnivanju Srednje strukovne kole "Bla Jurjev Trogiranin" Trogir, Klasa: 021-05/92-01/13, Ur. broj: 2184-09-92-15. Sjedite kole je u Trogiru, Ulica dr. Franje Tumana 1. Rjeenjem Ministarstva kulture i prosvjete Kl. oznaka: 602-03/92-01-1202, Ur. broj; 532-02-2/1-92-16 od 8. travnja 1993. god. odobrava se Srednjoj strukovnoj koli "Bla Jurjev Trogiranin" Trogir izvoenje nastavnog plana i programa srednjeg kolstva i to:

  1. za podruje rada elektrotehnika za programe: elektromehaniar, elektrotehniar, 2. za podruje rada brodogradnja za programe: brodograditelj metalnog broda,

  instalater brodskih instalacija, brodomehaniar, 3. za podruje rada ugostiteljstvo i turizam za programe: konobar, kuhar, hotelijersko-

  turistiki tehniar, 4. za podruje rada strojarstvo za programe: obraiva odvajanjem estica, strojarski

  tehniar, mehaniar, tokar, strojobravar, monter i obraiva rezanjem i deformacijom, automehaniar, autolimar, bravar, plino i vodoinstalater.

  Osnivanje kole upisano je u sudski registar Trgovakog suda u Splitu pod MBS: 060156719. Rjeenjem Ministarstva kulture i prosvjete Kl. oznaka: 602-07/93-01-98, Ur. broj: 532-02-2/2-94-01 od 14. veljae 1994. godine odobrava se Srednjoj strukovnoj koli "Bla Jurjev Trogiranin" Trogir izvoenje srednjokolskog obrazovanja odraslih za sve programe koje kola realizira u redovitom obrazovanju, te za stjecanje nie strune spreme i osposobljavanje za odreena zanimanja.

  Rjeenjem Ministarstva prosvjete i porta Klasa: UP/I-602-03/00-01/112, Ur. broj: 532-02-02/5-00-2 od 15. svibnja 2000.g. odobrava se koli poetak izvoenja programa za stjecanje srednje strune spreme i to za podruje rada strojarstvo, zanimanje: raunalni tehniar za strojarstvo. Rjeenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta, Kl.: UP/I-602-03/05-05/0016, Ur.br. 0533-09-05-02 od 15. oujka 2005.g. odobrava se poetak izvoenja programa za stjecanje srednje strune spreme za zanimanje instalater grijanja i klimatizacije. Rjeenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta Klasa: UP/I-602-03/06-05/00069, Ur. broj: 532-09-06-03 od 08. studenog 2006.g. odobrava se koli poetak izvoenja programa za stjecanje srednje strune spreme za zanimanja brodograditelj i obraiva na numeriki upravljanim alatnim strojevima. Rjeenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta Klasa: UP/I-602-03/10-05/00032, Ur. broj: 532-09-10-0002 od 21. svibnja 2010.g. Odobrava se koli izvoenje programa za stjecanje srednje strune spreme za zanimanja: vodoinstalater i plinoinstalater. Rjeenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta Klasa: UP/I-602-03/11-05/00098, Ur. broj: 533-09-11-002 od 03. lipnja 2011.g. Odobrava se koli izvoenje programa za stjecanje srednje strune spreme za zanimanje: CNC operater/CNC operaterka. Kod Privredne banke Zagreb kola ima otvoren IBAN raun broj: HR76 23400091110046103. Temeljni akt kole je Statut koji je donio kolski odbor na sjednici odranoj dana 14. srpnja 2016.g. Odlukom kolskog odbora Kl: 003-06/14-01/410, Ur.broj: 2184-32-06-14-3 od 22. srpnja 2014.g. Karmen Sinanovi, VSS, prof. tjelesnog odgoja, imenovana je ravnateljicom kole na vrijeme od pet godine s danom 01. rujna 2014.g. Djelatnost kole financira se iz prorauna Republike Hrvatske i iz prorauna upanije Splitsko-dalmatinske.

 • 4

  I. Osnovni podaci o ustanovi

  a) naziv i sjedit

Recommended

View more >