URBROJ: 2188-101-17-01 - ss-strukovna-vu.skole.hrss-strukovna-vu.skole.hr/upload/ss-strukovna-vu/images/static3/... · Likovna kuitura Likovna kultura tj ... natjecanje izfizike informatikc - ( oup) mformatike - Natjtcanje is podrudja tnformatike - rafunalsTva podrucja informatilce ...

Download URBROJ: 2188-101-17-01 - ss-strukovna-vu.skole.hrss-strukovna-vu.skole.hr/upload/ss-strukovna-vu/images/static3/... · Likovna kuitura Likovna kultura tj ... natjecanje izfizike informatikc - ( oup) mformatike - Natjtcanje is podrudja tnformatike - rafunalsTva podrucja informatilce ...

Post on 30-Jan-2018

214 views

Category:

Documents

0 download

TRANSCRIPT

STRUKOVNA SKOLA VUKOVARDomovinskog rata 5832010 VUKOVARKLASA: 003-01/17-01/26URBROJ: 2188-101-17-01Vukovar, 16. lipnja 2017. godineNa temelju tocke XV. Odluke o upisu ucenika u I. razred srednje skole u skolskoj godini2017./2018. (,,Narodne novine", broj 48/17.) i Pravilnika o elementima i kriterijimaza izborkandidata za upis u I. razred srednje skole (,,Narodne novine", broj 49/15. i 47/17.), ravnateljStrukovne skole Vukovar dana 16. lipnja 2017. godinedo no s iODLUKUo objavi natjecaja za upis ucenikau I. razred srednje skole u skolskoj godini 2017./2018.NAZIV SKOLE IOBRAZOVNOQ PROGRAMASTRUKOVNA SKOLA VUKOVAR ( 1 6-096-504 )Poljoprivredni tehnidar -fitofarmaceutPoljoprivraedni tehniCar-fitofarmaceut (nastava nasrpskom jeziku)Hotelijersko-turistieki tehnifiarTuristieko-hotelijerski komercijalistHotelijersko-turistieki tehniCar(nastava na srpskom jeziku)Turistieko-hotelijerski komercijalist(nastava na srpskom jeziku)~II4444441 ?9 fK1,001,000,420,580.400,60!Broj up ll2020101481251 *^jllUredan vid, raspoznavanje boja, urednocognitivno i emocionalno i psifiomotorickofunkcioniranje, uredna funkcija diSnog imisicno-koSlanog susiava, uredna funkcijakoie na olkrivenim dijeiovima tijela,odsutnosi alergije na profesionairwalergene.Uredan vid, raspoznavanje boja. urednokognitivno i emocionatno i psihomoiortc'kofunkcioniranjfi, uredna funkcija diSnog imigiino-koStanog sustava, uredna funkcijakoz"e na otkfivenim dijeiovima tijela,odsutnost alergije na prcfesionalnealergene.Uredan vid, uredan sluh, sposoboosl'unkcionainog glasovno-jeziinc-govomogzrn2avsnJ3 u svrhLi usposlavljanjakomunikaciie, uredna funkcija gomjihekstremitela. uredno kognilivno iemocionalno funkcbniranjeUredan vid, uredan siuh, sposobnostunkckinalnogglaso'/no-jezicno-govornogzra2avan;a u swhu uspostavijanjakomunikacije, uredna funkcija gornjihekstremiteta, uredno kognrtfvno iemocionalno funkc ioniranje.funkcionalnog glasovno-jeiiCno-govornogzraJavanja u svrhu uspostavljanjakomun:kaci)e, uredna funkcija gornjihekstremitefa. uredno kognitivno iemocionalno funkcioniranje.Jredan vid. uredan sluh. sposobnostunkcionalnog glasovno-jeziSno-govornogzrafavanja u svrhu uspnstavljanjakomunikacije, uredna funkcija gornjihekstremiteta, uredno kognrhvno iftmocionalno funkcioniranje.IllI I ImLijeniek3svjedod2bamedicine radaLijeCniSka s^edodibamedicine radaPolvrda nadte2nogaSkolskog lijscnikaPolvrda nadlcinogaskolskog lijeijnikflPotvrdanadte3nogaskolskog lijefntkaPolvrda nadle2nogaskoiskog iijeCnikaI*IIfEngieski ill njema^kiEngleskiih njemafikiEngteski/Njemaiki/Franc uskiEngleski ilt Njemadki iFrancuskiEngleski /NjemaCki/FrancuskiEngleski iliNjemaCkiiFrancuski1 As [Ia.Telinitka kufturaTehnitka kutUJraLikowa kuJtura.ikovna kutturaLikovna kuituraLikovna kulturatj 1"3 * f fnatjecanje iz Fizikenatjecanje izfizikeinformatikc -( oup)mformatike -Natjtcanje ispodrudjatnformatike -rafunalsTvapodrucjainformatilce raCunalsfvaNAZIVSKOLE1OBRAZOVNOG PROGRAM*KonobarKuhar"'ProdavaC IGKonobar (nastava na srpskomjeziku)Kuhar (nastava na srpskomjeziku)ProdavaC IG (nastava na srpskomjeziku)?1.fK333333 315 ^a:0,250,500,250,250 600,25S.*11Pi9120612eyf I !i' & 1III1Uredan vid, raspoznavanje osnovnih boja.uredan sluh, sposobnost funkcionalnognjasovno-jezitno-govornog izrazavanja usvrhu uspostavijanja komunikacije. uredannjuh. uredna funkcija misicno-kostamgsuslava. uredna funkcija diSnog sustava,uredna funkcija stfano-zilnog sustava.uredna funkcija koze na Sakarna ipodlaklicama, uredno kogntovno iemocionalno funkcioniranje.Uredan vid. sposobnost funkcionalnogglasovno-jezif no-govornog izrazavanja usvrhu uspostavijanja kornunikacije,sposobnost faspoznavanja boja, uredannjuh. uredan okus. uredna funkcija misicnoko5tanog, disnog i sriJano-zilnog. sustava.uredna funkcija ko2e. uredna ravnoteSe istabilno stanje svijesti, uredno kognitivno iemocronalno funkcioniranje, odsutnostalergije na profesionaine alergene.Uredan vid, raspoznavanje osnovnih boja,uredan sluh, sposobnost funkcionalnogglasovno-jezk! no-govornog izrazavanja usvrhu uspostavijanja komunikacije, ursdnafunkcija mistfno-kostanog sustava, urednaunkcija srCano-zilnog suslava, urednokognitivno i emocionalno funkcioniranje.Uredan vid, raspoznavanje osnovnih boja,uredan sluh, sposobnost funkcionalnogglasovno-jeziino-govornog izrazavanja usvthu uspostavijanja komunikacije, uredannjuh, uredna funkcija misicno-kostanogsuslava, uredna funkcija diSnog sustava,uredna funkcija srano-zilnog sustava,uredna iunkcjia koze na Sakama ipodlaklicama, uredno kognilrvno iemocionalno funkcioniranje.Uredan vid, sposobnosl funkcionalnoggtasovno-jeziCno-govomog izrazavanja usvrhu usposta'/ljanja komunikacije,sposobnost raspoznavanja boja, uredann[uh, uredan okus, uredna funkcija miSicnoNIV SKOLE iOBRAZOVNOG PROGRAMAFrizerKeramiCar-oblagaCPekarFrizer (nastava na srpskomjeziku)1iKeramiCar-oblagaC (nastavajsrpskom jeziku)1 Pekar (nastava na srpskomijeziku) IGiPomobni kuhar i slastiiar - TESPomoeni kuhar i slastiSar - TESI (nastava na srpskom jeziku)| UKUPNO1I333i3333er 15 1&0,400,300,300,400,300,301,00t,00102fI86688677186lit.= |> 3 .8 .Uredan vid. raspoznavanje boja, urednokognitivno i emocionalno i psihomotoridkofunkcioniranje, uredna funkcija diSnog imiino-koglanog sustava, uredna funkcijakoze na otkrivenim dijefcvima tijela,odsuinost alergije na profesionalnealergcne.Uredan dubmski (proslorni) vid, urednaravnote2a i stabilno slanje svijesti,dostatno kognitivno, emocionalno ipsihomotoriiko funkcioniranje. urednaunkcija miicno-kotanog sustava, urednafunkcija kivno-zilnog i diinog sustava.Uredan vid, njuh i okus, uredno kognitivno.emocionalno i psihomotoriCkounkcioniranje, uredna ravnoteZa i stabilnostanje svijesli, uredna funkcija diSnog imisicno-koslanog suslava, uredna funkcijakoze na otknvenim dijelo'/na tijela.odsuinost alergtje na piofeskmainealergeneUredan vid, rospoznavanje boja, urednokognitivno i emoctonalno i psihomotoriCkofunkcioniranje, uredna furkcijadiSnog irnisiino-kostanog sustava, uredna funkcijatoiEe na otkrr.'enim dijelovima t^eta,odsijtnost atergije na protesionalnfiafergene.Uredan dubtnski (proslorni} vid, urednaravnoleza i stabilno stanje svijesti,dostatno kognitrvno, emocionalno ipsihomotoiie'ka funkcioniranje, urednafunkcija mislcno-kos'tanog sustava, urednafunkcija krvno-2ilnog i difinog sustava.Uredan vid, njuh i okus. uredno kognitrvno,emocionalno i psihomotorilkofunkcioniranje, uredna ravnolez'a i stabilnostanje svijesSi, uredna funkcija disnog imiSiinO'koStanog sustava, uredna funkcijakoze na oikrivcmm dijelowna tijela.odsuinost alergije na profesionalnealergene.1 - fs i1 s 4I = s4 3 1*f ILtjeiniika svjedodzbaLijeiniCka svjedodzbanedicine radaLijemedicine radaLijeiniika srvjedodzbamedicine radaLijeiniika S'/jedodzbamedicine radaRjeSenje Ureda opnmjerenom programuobrazovanja; StrufJnomiSljenje Sluzbe zaprofesionalnousmjeravanje H22-aizdanog na temeljupotvrde nadtezjiogRjeSenje Ureda opf imjerenorn programuobrazovanja, StrucnomiSijenje Sluzbe zaprofesionalnousmjeravanje HZZ-eizdanog na temeljupotvrde nadleznogSkalskog lije^nika.S1Engleski ili Njemaikingleski ili NjemafkiEngleski ili NjematkiEngleski ili NjemaCkiEngleski ili NjemaCkiEngleski tfi Njernadkis ft 8jlj|Iflaljecanje izHatjecanie mladihehniCafaHaijecanje ismotra iz biologijeNatjecanje izNatjecanje mtadihehniiaraNatjecanie ismotra iz biologijeNatjecanje ismotra iz biologijeMa^ecanjeismotra iz biologijePRIJAVA KANDIDATALjetni upisni rokOpis postupaka \\DatumPocetak prijava u sustav \\25. 5. 2017.Zavrsetak registracije za kandidate izvan redovitog sustavaobrazovanja RH13. 6. 2017.Pocetak prijava obrazovnih programa \\26. 6. 2017Zavrsetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatneprovjere2. 7. 2017.Provodenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata ||3. 7. - 6. 7. 201 7.Rok za dostavu dokumentacije redovitih ucenika (stntcno misljenjeHZZ-a i os tali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava zaupis)Dostava osobnih dokumenata i svjedodzbi za kandidate izvanredovitog sustava obrazovanja RH Sredisnjemprijavnom ureduUnos prigovora na unesene ocjene, natjecanja, rezultate dodatnihprovjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava zaupisBrisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjeteZavrsetak prijava obrazovnih programaPocetak ispisaprijavnicaKrajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (ucenici donoserazrednicima, a ostali kandidati saljuprijavnice Sredisnjemprijavnom uredu)Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete Hidostavili prijavnice26. 6. 2017.25. 5. -26. 6.2017.6. -7. 7.2017.10. 7. 2017.10. 7. 2017.12. 7. 2017.Objava konacnihljestvicaporetka \\J3. 7.2017.Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u odredeni programobrazovanja srednje skole (potvrda skolske medicine, potvrdaobiteljskog lijecnika Hi lijecnicka svjedodzba medicine rada, iostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) usrednju skoluDostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje skole(upisnice) u srednju skolu u koju se ucenik upisao17. -19. 7.2017.Objava okvirnog broja slobodnih mjesta zajesenski upisni rok \\21. 7. 2017.Sluzbena objava slobodnih mjesta zajesenski upisni rok \11. 8. 2017.Svi kandidati duzni su pri upisu uplatiti iznos od 60,00 kuna na ime troSkova upisa.Jesenski upisni rokOpis postupaka \\DatumPocetak prijava u sustav iprijava obrazovnih programa \\21. &Zavrsetak registracije za kandidate izvan redovitog sustavaobrazovanja RHDostava osobnih dokumenata, svjedodzbi i ostale dokumentacije zakandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RH Sredisnjemprijavnom ureduDostava dokumentacije redovitih ucenika (strucno misljenje HZZ-ai ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatnaprava za upis i si.)Zavrsetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatneprovjere24.821.822.8Provodenje dodatnih ispita iprovjera te unos rezultata \\23. -Unas prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultatedodatnih provj era i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatnaprava za upisZavrsetak unosa rezultata s popravnih ispitaBrisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjeteZavrsetak prijava obrazovnih programaPocetak ispisa prijavnicaKrajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (ucenici donoserazrednicima, a ostali kandidati salju Sredisnjem prijavnom uredu)Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete Hidostavili prijavnice25.828. 830.8Objava konacnih Ijestvicaporetka \\31. iDostava dokumenata koji su uvjet za upis u odredeni programobrazovanja (potvrda lijecnika skolske medicine, potvrdaobiteljskog lijecnika Hi lijecnicka svjedodzba medicine rada, i ostalidokumenti kojima su ostvarena dodatnaprava za upis) srednjeskole.Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje skole(upisnice) u srednju skolu u koju se ucenik upisao1.9.Objava slobodnih upisnih mjesta nakonjesenskog upisnog roka \\2. 9.. 2017.. 2017.. 2017.'. 2077.-24. 8.2017.?. 2077.'. 2077.'. 2077.J. 2077.2077.2077.Svi kandidati duzni su pri upisu uplatiti iznos od 60,00 kuna na ime troskova upisa.Prijava kandidata s teskocama u razvojuXII.Ljetni upisni rokKandidati s teskocama u razvoju prijavljuju se u uredima drzavneuprave u zupaniji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje,kulturu i sport Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s listeprioriteta redom kako bi zeljeli upisati obrazovne programeRegistracija kandidata s teskocama u razvoju izvan redovitogsustava obrazovanja RH25. 5. -9. 6. 2017.25. 5. -9. 6.2017.Dostava osobnih dokumenata i svjedodzbi za kandidate steskocama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RHSredisnjem prijavnom ureduUpisna povjerenstva ureda drzavne uprave unose navedeneodabire u sustav NISpuSS25. 5. -16. 6.2017.25. 5. -16. 6. 2017.Zatvaranje mogucnosti unosa odabira kandidata \\16. 6. 2017.Provodenje dodatnih provjera za kandidate s teskocama u razvojui unos rezultata u sustavRangiranje kandidata s teskocama u razvoju sukladno listamaprioritetaSmanjenje upisnih kvota razrednih odjelapojedinih obrazovnihprograma19. -20. 6.2017.21. 6. 2017.23. 6. 2017.Jesenski upisni rokKandidati s teskocama u razvoju prijavljuju se u uredima drzavneuprave u zupaniji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, kulturui sport Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir liste prioriteta redomkako bi zeljeli upisati obrazovne programeRegistracija kandidata s teskocama u razvoju izvan redovitogsustava obrazovanja RHDostava osobnih dokumenata i svjedodzbi za kandidate s teskocamau razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Sredisnjemprijavnom ureduUpisna povjerenstva ureda drzavne uprave unose navedene odabireu sustav NISpuSSZatvaranje mogucnosti unosa odabira kandidataProvodenje dodatnih provjera za kandidate s teskocama u razvoju iunos rezultata u sustavRangiranje kandidata s teskocama u razvoju sukladno listamaprioritetaSmanjenje upisnih kvota razrednih odjelapojedinih obrazovnihprograma16.16.16.16.\17.18.21.21.i 17. 8.2017.-17. 8.2017.i 17. 8.2017.i 17.8. 2017.8. 2017.8. 2017.8. 2017.8. 2017Svi kandidati duz/ti su pri upisu uplatiti izitos od 60,00 kuna na ime troskova upisa.>r. sc. Vladimir Maticj ~ '1$2 vu*b

Recommended

View more >