URBROJ: 2188-101-17-01 - ss-strukovna-vu.skole.hrss-strukovna-vu.skole.hr/upload/ss-strukovna-vu/images/static3/... · Likovna kuitura Likovna kultura tj ... natjecanje izfizike informatikc - ( oup) mformatike - Natjtcanje is podrudja tnformatike - rafunalsTva podrucja informatilce

Download URBROJ: 2188-101-17-01 - ss-strukovna-vu.skole.hrss-strukovna-vu.skole.hr/upload/ss-strukovna-vu/images/static3/... · Likovna kuitura Likovna kultura tj ... natjecanje izfizike informatikc - ( oup) mformatike - Natjtcanje is podrudja tnformatike - rafunalsTva podrucja informatilce

Post on 30-Jan-2018

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • STRUKOVNA SKOLA VUKOVARDomovinskog rata 5832010 VUKOVAR

  KLASA: 003-01/17-01/26URBROJ: 2188-101-17-01

  Vukovar, 16. lipnja 2017. godine

  Na temelju tocke XV. Odluke o upisu ucenika u I. razred srednje skole u skolskoj godini2017./2018. (,,Narodne novine", broj 48/17.) i Pravilnika o elementima i kriterijimaza izborkandidata za upis u I. razred srednje skole (,,Narodne novine", broj 49/15. i 47/17.), ravnateljStrukovne skole Vukovar dana 16. lipnja 2017. godine

  do no s i

  ODLUKUo objavi natjecaja za upis ucenika

  u I. razred srednje skole u skolskoj godini 2017./2018.

  NAZIV SKOLE IOBRAZOVNOQ PROGRAMA

  STRUKOVNA SKOLA VUKOVAR ( 1 6-096-504 )

  Poljoprivredni tehnidar -fitofarmaceut

  Poljoprivraedni tehniCar-fitofarmaceut (nastava nasrpskom jeziku)

  Hotelijersko-turistieki tehnifiar

  Turistieko-hotelijerski komercijalist

  Hotelijersko-turistieki tehniCar(nastava na srpskom jeziku)

  Turistieko-hotelijerski komercijalist(nastava na srpskom jeziku)

  ~I

  I

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  1 ?

  9 fK

  1,00

  1,00

  0,42

  0,58

  0.40

  0,60

  !

  Bro

  j up ll

  20

  20

  10

  14

  8

  12

  5

  1 *^

  jll

  Uredan vid, raspoznavanje boja, uredno

  cognitivno i emocionalno i psifiomotoricko

  funkcioniranje, uredna funkcija diSnog i

  misicno-koSlanog susiava, uredna funkcija

  koie na olkrivenim dijeiovima tijela,

  odsutnosi alergije na profesionairwalergene.Uredan vid, raspoznavanje boja. uredno

  kognitivno i emocionatno i psihomoiortc'ko

  funkcioniranjfi, uredna funkcija diSnog i

  migiino-koStanog sustava, uredna funkcijakoz"e na otkfivenim dijeiovima tijela,

  odsutnost alergije na prcfesionalnealergene.

  Uredan vid, uredan sluh, sposoboosl

  'unkcionainog glasovno-jeziinc-govomogzrn2avsnJ3 u svrhLi usposlavljanja

  komunikaciie, uredna funkcija gomjih

  ekstremitela. uredno kognilivno iemocionalno funkcbniranje

  Uredan vid, uredan siuh, sposobnost

  unkckinalnogglaso'/no-jezicno-govornogzra2avan;a u swhu uspostavijanja

  komunikacije, uredna funkcija gornjih

  ekstremiteta, uredno kognrtfvno iemocionalno funkc ioniranje.

  funkcionalnog glasovno-jeiiCno-govornogzraJavanja u svrhu uspostavljanja

  komun:kaci)e, uredna funkcija gornjihekstremitefa. uredno kognitivno i

  emocionalno funkcioniranje.

  Jredan vid. uredan sluh. sposobnost

  unkcionalnog glasovno-jeziSno-govornogzrafavanja u svrhu uspnstavljanja

  komunikacije, uredna funkcija gornjih

  ekstremiteta, uredno kognrhvno iftmocionalno funkcioniranje.

  IllI I Im

  Lijeniek3svjedod2ba

  medicine rada

  LijeCniSka s^edodibamedicine rada

  Polvrda nadte2nogaSkolskog lijscnika

  Polvrda nadlcinoga

  skolskog lijeijnikfl

  Potvrdanadte3noga

  skolskog lijefntka

  Polvrda nadle2noga

  skoiskog iijeCnika

  I

  *IIf

  Engieski ill njema^ki

  Engleskiih njemafiki

  Engteski/Njemaiki/Franc uski

  Engleski ilt Njemadki i

  Francuski

  Engleski /NjemaCki/Francuski

  Engleski iliNjemaCkiiFrancuski

  1 As

  [Ia.

  Telinitka kuftura

  Tehnitka kutUJra

  Likowa kuJtura

  .ikovna kuttura

  Likovna kuitura

  Likovna kultura

  tj 1"3 *

  f f

  natjecanje iz Fizike

  natjecanje izfizike

  informatikc -

  ( oup)

  mformatike -

  Natjtcanje ispodrudja

  tnformatike -rafunalsTva

  podrucja

  informatilce raCunalsfva

 • NAZIVSKOLE1

  OBRAZOVNOG PROGRAM*

  Konobar

  Kuhar

  "'

  ProdavaC IG

  Konobar (nastava na srpskomjeziku)

  Kuhar (nastava na srpskomjeziku)

  ProdavaC IG (nastava na srpskomjeziku)

  ?1.fK

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  315 ^a:

  0,25

  0,50

  0,25

  0,25

  0 60

  0,25

  S

  .*

  1

  1Pi

  9

  12

  0

  6

  12

  e

  y

  f I !i' & 1III1

  Uredan vid, raspoznavanje osnovnih boja.

  uredan sluh, sposobnost funkcionalnognjasovno-jezitno-govornog izrazavanja u

  svrhu uspostavijanja komunikacije. uredan

  njuh. uredna funkcija misicno-kostamg

  suslava. uredna funkcija diSnog sustava,

  uredna funkcija stfano-zilnog sustava.uredna funkcija koze na Sakarna i

  podlaklicama, uredno kogntovno iemocionalno funkcioniranje.

  Uredan vid. sposobnost funkcionalnogglasovno-jezif no-govornog izrazavanja u

  svrhu uspostavijanja kornunikacije,sposobnost faspoznavanja boja, uredan

  njuh. uredan okus. uredna funkcija misicno

  ko5tanog, disnog i sriJano-zilnog. sustava.

  uredna funkcija ko2e. uredna ravnoteSe istabilno stanje svijesti, uredno kognitivno i

  emocronalno funkcioniranje, odsutnostalergije na profesionaine alergene.

  Uredan vid, raspoznavanje osnovnih boja,

  uredan sluh, sposobnost funkcionalnog

  glasovno-jezk! no-govornog izrazavanja usvrhu uspostavijanja komunikacije, ursdnafunkcija mistfno-kostanog sustava, uredna

  unkcija srCano-zilnog suslava, uredno

  kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

  Uredan vid, raspoznavanje osnovnih boja,

  uredan sluh, sposobnost funkcionalnogglasovno-jeziino-govornog izrazavanja u

  svthu uspostavijanja komunikacije, uredannjuh, uredna funkcija misicno-kostanog

  suslava, uredna funkcija diSnog sustava,uredna funkcija srano-zilnog sustava,

  uredna iunkcjia koze na Sakama i

  podlaklicama, uredno kognilrvno i

  emocionalno funkcioniranje.

  Uredan vid, sposobnosl funkcionalnog

  gtasovno-jeziCno-govomog izrazavanja u

  svrhu usposta'/ljanja komunikacije,sposobnost raspoznavanja boja, uredan

  n[uh, uredan okus, uredna funkcija miSicno

 • NIV SKOLE iOBRAZOVNOG PROGRAMA

  Frizer

  KeramiCar-oblagaC

  Pekar

  Frizer (nastava na srpskomjeziku)

  1i

  KeramiCar-oblagaC (nastavajsrpskom jeziku)

  1 Pekar (nastava na srpskomijeziku) IG

  iPomobni kuhar i slastiiar - TES

  Pomoeni kuhar i slastiSar - TESI (nastava na srpskom jeziku)

  | UKUPNO

  1

  I

  3

  3

  3

  i

  3

  3

  3

  3

  e

  r 15 1&

  0,40

  0,30

  0,30

  0,40

  0,30

  0,30

  1,00

  t,00

  10

  2

  fI

  8

  6

  6

  8

  8

  6

  7

  7

  186

  lit.= |> 3 .8 .

  Uredan vid. raspoznavanje boja, urednokognitivno i emocionalno i psihomotoridkofunkcioniranje, uredna funkcija diSnog imiino-koglanog sustava, uredna funkcijakoze na otkrivenim dijefcvima tijela,odsuinost alergije na profesionalnealergcne.

  Uredan dubmski (proslorni) vid, urednaravnote2a i stabilno slanje svijesti,dostatno kognitivno, emocionalno ipsihomotoriiko funkcioniranje. urednaunkcija miicno-kotanog sustava, urednafunkcija kivno-zilnog i diinog sustava.

  Uredan vid, njuh i okus, uredno kognitivno.emocionalno i psihomotoriCko

  unkcioniranje, uredna ravnoteZa i stabilnostanje svijesli, uredna funkcija diSnog imisicno-koslanog suslava, uredna funkcijakoze na otknvenim dijelo'/na tijela.

  odsuinost alergtje na piofeskmainealergene

  Uredan vid, rospoznavanje boja, urednokognitivno i emoctonalno i psihomotoriCkofunkcioniranje, uredna furkcijadiSnog irnisiino-kostanog sustava, uredna funkcijatoiEe na otkrr.'enim dijelovima t^eta,odsijtnost atergije na protesionalnfiafergene.

  Uredan dubtnski (proslorni} vid, urednaravnoleza i stabilno stanje svijesti,dostatno kognitrvno, emocionalno ipsihomotoiie'ka funkcioniranje, urednafunkcija mislcno-kos'tanog sustava, urednafunkcija krvno-2ilnog i difinog sustava.

  Uredan vid, njuh i okus. uredno kognitrvno,emocionalno i psihomotorilkofunkcioniranje, uredna ravnolez'a i stabilnostanje svijesSi, uredna funkcija disnog imiSiinO'koStanog sustava, uredna funkcijakoze na oikrivcmm dijelowna tijela.odsuinost alergije na profesionalnealergene.

  1 - fs i1 s 4I = s4 3 1*f I

  Ltjeiniika svjedodzba

  LijeiniCka svjedodzbanedicine rada

  Lije

  medicine rada

  Lijeiniika srvjedodzbamedicine rada

  Lijeiniika S'/jedodzbamedicine rada

  RjeSenje Ureda opnmjerenom programuobrazovanja; StrufJnomiSljenje Sluzbe zaprofesionalnousmjeravanje H22-aizdanog na temeljupotvrde nadtezjiog

  RjeSenje Ureda opf imjerenorn programuobrazovanja, Strucno

  miSijenje Sluzbe zaprofesionalnousmjeravanje HZZ-eizdanog na temeljupotvrde nadleznogSkalskog lije^nika.

  S

  1

  Engleski ili Njemaiki

  ngleski ili Njemafki

  Engleski ili Njematki

  Engleski ili NjemaCki

  Engleski ili NjemaCki

  Engleski tfi Njernadki

  s ft 8

  jl

  j|

  If

  laljecanje iz

  Hatjecanie mladihehniCafa

  Haijecanje ismotra iz biologije

  Natjecanje iz

  Natjecanje mtadihehniiara

  Natjecanie ismotra iz biologije

  Natjecanje ismotra iz biologije

  Ma^ecanjeismotra iz biologije

 • PRIJAVA KANDIDATA

  Ljetni upisni rok

  Opis postupaka \\Datum

  Pocetak prijava u sustav \\25. 5. 2017.

  Zavrsetak registracije za kandidate izvan redovitog sustavaobrazovanja RH

  13. 6. 2017.

  Pocetak prijava obrazovnih programa \\26. 6. 2017

  Zavrsetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatneprovjere

  2. 7. 2017.

  Provodenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata ||3. 7. - 6. 7. 201 7.

  Rok za dostavu dokumentacije redovitih ucenika (stntcno misljenjeHZZ-a i os tali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava zaupis)

  Dostava osobnih dokumenata i svjedodzbi za kandidate izvanredovitog sustava obrazovanja RH Sredisnjemprijavnom uredu

  Unos prigovora na unesene ocjene, natjecanja, rezultate dodatnihprovjera i podatke na teme

Recommended

View more >