upravni odjel za proraؤŒun i upravni odjel za proraؤŒun i javnu nabavu ... koja se moraju...

Download UPRAVNI ODJEL ZA PRORAؤŒUN I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAؤŒUN I JAVNU NABAVU ... koja se moraju vratiti u

Post on 25-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • OBRAZLOŽENJA II. Izmjena i dopuna Posebnog dijela Proračuna

    Varaždinske županije

    od strane nadležnih upravnih tijela

  • II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU

    SADRŽAJ

    Sadržaj PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA ............................................................ 1

    UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA ..................................................... 3

    UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, REGIONALNI RAZVOJ I

    EUROPSKE INTEGRACIJE ............................................................................ 4

    UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA ..................... 7

    UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT ............................ 10

    UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I SOCIJALNU SKRB ........ 13

    UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU ................................. 18

    UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE .............. 19

    UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO ........ 20

  • II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU

    1

    RAZDJEL 001: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

    OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA

    Program Plan za 2013. PROMJENA Novi plan za

    2013. IZNOS %

    RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 13.675.885,00 259.812,00 1,90 13.935.697,00

    GLAVA 00101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 8.389.656,00 - 70.188,00 - 0,84 8.319.468,00

    Program P01 1000 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUP. SKUPŠTINE 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00

    Program P01 1010 OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 7.189.656,00 - 70.188,00 - 0,98 7.119.468,00

    GLAVA 00103 ŽUPAN 5.286.229,00 330.000,00 6,24 5.616.229,00

    Program P01 1020 AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA 2.369.722,00 0,00 0,00 2.369.722,00

    Program P01 1040 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 2.916.507,00 330.000,00 11,31 3.246.507,00

    GLAVA 00101 ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA Program 1010: OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE A101015 Izbori članova za EU parlament Za provedbu referenduma za ulazak RH u Europsku uniju sredstva su osigurana u Državnom proračunu u visini 1.955.500,00 kn, što nije bilo dovoljno za konačne rashode koji su se odnosili na financiranje naknada tijelima za provedbu referenduma (povjerenstvima i odborima za glasovanje, stručnim timovima i za materijalne troškove, prvenstveno zbog toga što u tom momentu nisu bile donesene odluke o visini naknada tijelima za provedbu glasovanja. Iz navedenog razloga nadležno Županijsko izborno povjerenstvo zatražilo je dodatna sredstva koja su s naknadnom uplatom iznosila 2.536.960,00 kn. Konačno izvršavanje svih obveza prema izbornim tijelima, stručnim timovima i naknadama za korištenje privatnih objekata u kojima su bila mjesta za glasovanje, te za podmirenje materijalnih troškova iznosilo je 2.514.386,36 kn, što je za 22.573,00 kn više od prihodovanih sredstava, koja se moraju vratiti u državni proračun. A101016 Aktivnosti vezane uz provedbu izbora Sredstva za provedbu lokalnih izbora 19. svibnja 2013. i 02. lipnja 2013. (drugi krug izbora) za izbor župana planirana su u Proračunu Varaždinske županije za 2013.g. u iznosu od 1.650.000,00 kn, što nije bilo dovoljno, obzirom da je na temelju Zakona o lokalnim izborima, koji je bio donesen pod kraj 2012. godine, povećan broj članova izbornih povjerenstava i biračkih odbora, a što se kod planiranja sredstava za lokalne izbore nije znalo. Isto tako znatno su povećane naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana i njihovih zamjenika te visina naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela. Ovdje se dodaju i neplanirani troškovi za drugi krug izbora za župana i njegove zamjenike, čega u prethodnim izborima nije bilo. Zbog toga je u Izmjenama i dopunama Proračuna osigurano dodatnih 2.204.696,00 kn, što je ukupno činilo iznos od 3.526.682,00 kn. Izvršavanjem svih obveza prema općinama i gradovima za polovicu naknada troškova za naknade biračkih odbora, materijalnih troškova te troškova za najam privatnih objekata u kojima su bila birališta, te troškova prema Narodnim Novinama za izradu glasačkih listića i zapisnika, kao i ostalih troškova, za koja se u potpunosti nije znalo i kod planiranja dodatnih sredstava, evidentiran je višak tih sredstava u iznosu od 47.615,00 kn, za koji iznos se predlaže u Prijedlogu ovih Izmjena i dopuna Proračuna smanjiti u stavci za provedbu izbora, koja po Prijedlogu iznosi 3.479.067,00 kn.

  • II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU

    2

    GLAVA 00103 ŽUPAN Program 1020: AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA A102005 Udruge i radna tijela za promicanje i razvoj civilnog društva S pozicije R1521 'Usluge promidžbe i informiranja' 20.000,00 kuna preusmjereno je na poziciju R1464.2, A102005 Udruge i radna tijela za promicanje i razvoj civilnog društva, zbog povećanog broja zaprimljenih zahtjeva od strane civilnog društva u okviru kojih je zatražena pomoć pri realizaciji pojedinih projekta nevladinih organizacija čija provedba zasigurno utječe na izgradnju kapaciteta civilnog sektora za sudjelovanje u razvoju zajednice i pružanje usluga građanima. Program 1040: POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA A104001 Pomoći gradovima i općinama Po programu pomoći unutar općeg proračuna prvobitno su planirana sredstva u iznosu od 2.916.507 kuna kao pomoć općinama i gradovima iz Državnog proračuna za 2013.godinu, a koja su temeljem odluke županijske Skupštine i zaključkom župana raspodijeljena na 16 gradova i općina. Novi plan u iznosu od 3.246.507 kuna obuhvaća prvobitno planirana sredstva od 2.916.507 kuna, dok se razlika od 330.000 kuna odnosi na financiranje gradske dvorane po osnovu izvornih prihoda Županije, a ne pomoći Države.

  • II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU

    3

    RAZDJEL 002: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA

    OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA

    Program Plan za 2013.

    PROMJENA Novi plan za 2013. IZNOS %

    RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA 2.350.000,00 65.000,00 2,77 2.415.000,00

    GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA 2.350.000,00 65.000,00 2,77 2.415.000,00

    Program P02 1060 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA 1.230.000,00 0,00 0,00 1.230.000,00

    Program P11 1360 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA 1.120.000,00 65.000,00 5,80 1.185.000,00

    GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA Program 1360: OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA T136004 Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge Zbog povećanog opsega posla nabavljena je dodatna računalna oprema (računala, pisači i skeneri) za potrebe Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo.

  • II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU

    4

    RAZDJEL 004: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, REGIONALNI RAZVOJ I

    EUROPSKE INTEGRACIJE

    OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA

    Program Plan za 2013. PROMJENA Novi plan za

    2013. IZNOS %

    RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, REGIONALNI RAZVOJ I EUROPSKE INTEGRACIJE 10.734.692,00 3.268.416,00 30,45 14.003.108,00

    GLAVA 00401 UO ZA GOSPODARSTVO, REG. RAZVOJ I EI 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00

    Program P02 1070 AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00

    GLAVA 00402 GOSPODARSTVO I EUROPSKE INTEGRACIJE 1.910.692,00 - 208.391,00 - 10,91 1.702.301,00

    Program P05 1140 PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA 1.910.692,00 - 208.391,00 - 10,91 1.702.301,00

    GLAVA 00403 REGIONALNI RAZVOJ 6.400.000,00 3.629.000,00 56,70 10.029.000,00

    Program P06 1150 RASHODI U FUNKCIJI RAZVOJA OBRTNIŠTVA I PODUZETNIŠTVA 3.250.000,00 3.529.000,00 108,58 6.779.000,00

    Program P06 1160 PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA 3.150.000,00 100.000,00 3,17 3.250.000,00

    GLAVA 00404 KOMUNALNO GOSPODARSTVO I PROMET 2.380.000,00 - 152.193,00 - 6,39 2.227.807,00

    Program P01 1050 JAVNI RED I SIGURNOST 1.170.000,00 - 33.000,00 - 2,82 1.137.000,00

    Program P04 1100 PROGRAM UREĐENJE VODA 20.000,00 - 10.000,00 - 50,00 10.000,00

    Program P04 1120 PROGRAM ENERGETIKE 700.000,00 - 196.193,00 - 28,03 503.807,00

    Program P04 1130 PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA 490.000,00 87.000,00 17,76 577.000,00

    GLAVA 00402 GOSPODARSTVO I EUROPSKE INTEGRACIJE Program 1140: PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA T114001 Seminari, stručni skupovi, radionice i stručna usavršavanja U planu rada Upravnog odjela do kraja proračunske godine nije predviđena realizacija aktivnosti u okviru razdjela Organizacija međunarodnih konferencija, te je prvobitni plan od 110.000,00 kuna smanjen za 10.000,00 kuna. T114004 Međunarodni projekti europskih integracija Stavka od 1.406,692,00 kuna smanjena je za 198.391,00 kuna sukladno procjeni i dinamici isplate dijela sufinanciranja projekata iz nadležnosti upravnog odjela, te prema dinamici sklapanja ugovora s nadležnim tijelima i odobravanju izvješća o provedbi aktivnosti. Varaždinska županija korisnik je Projekta Civil Pro Leonardo Da Vinci mobilnost, a svrha projekta je stručno osposobljavanje djelatnika Varaždinske županije i partnera na proj

Recommended

View more >