dokumentacija o nabavi - pgz.hr primorsko-goranska إ½upanija upravni odjel za proraؤŒun,...

Download DOKUMENTACIJA O NABAVI - pgz.hr primorsko-goranska إ½upanija upravni odjel za proraؤŒun, financije i

Post on 23-Nov-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU

  ________________________________________________________________________________

  1

  DOKUMENTACIJA O NABAVI

  otvoreni postupak javne nabave

  NABAVA RADOVA NA ENERGETSKOJ OBNOVI ZGRADA OSNOVNIH

  ŠKOLA (SANACIJA VANJSKE OVOJNICE I KOTLOVNICA)

  Grupa 1. OŠ I.G. Kovačića Vrbovsko

  Grupa 2. OŠ Petar Zrinski Čabar

  Grupa 3. OŠ V. Cara Emina Lovran

  Grupa 4. OŠ Ivana Rabljanina Rab

  Grupa 5. OŠ Kraljevica

  Grupa 6. OŠ Ivana Mažuranića Novi Vinodolski

  Grupa 7. OŠ I. Rabljanina Rab - PŠ Barbat

  Grupa 8. OŠ Frane Petrića Cres

  Evidencijski broj nabave: 05/03-18/01

  CPV 45214210-5 Građevinski radovi na osnovnim školama

  Rijeka, siječanj 2018.

 • PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NABAVU

  ________________________________________________________________________________

  2

  SADRŽAJ

  1. OPĆI PODACI ...................................................................................................................................................................................... 3 1.1.PODACI O NARUČITELJU................................................................................................................................................................. 3

  1.2. OSOBA ZADUŽENA ZA KOMUNIKACIJU S GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA .............................................................................. 3

  1.3.EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE 05/03-17/22 ..................................................................................................................................... 3

  1.4.POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA ......................................................... 3

  1.5.VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE ............................................................................................................................................... 3

  1.6.VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ............................................................................................................................................ 3

  1.7.PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE ......................................................................................................................................... 4

  1.8. NAVOD USPOSTAVLJA LI SE DINAMIČKI SUSTAV NABAVE ........................................................................................................ 4

  1.9.NAVOD PROVODI LI SE ELEKTRONIČKA DRAŽBA ........................................................................................................................ 4

  1.10.ELEKTRONIČKA DOSTAVA PONUDA ........................................................................................................................................... 4

  1.11. INTERNETSKA STRANICA NA KOJOJ JE OBJAVLJENO IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA

  ZAINTERESIRANIM GOSPODRASKIM SUBJEKTIMA ........................................................................................................................... 4

  2.PODACI O PREDMETU NABAVE .............................................................................................................................................................. 4 2.1. OPIS PREDMETA NABAVE .............................................................................................................................................................. 4

  2.2.OPIS I OZNAKA GRUPA PREDMETA NABAVE, AKO JE PREDMET NABAVE PODIJELJEN U GRUPE ........................................ 6

  2.3.KOLIČINA PREDMETA NABAVE ...................................................................................................................................................... 6

  2.4. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PREDMETA NABAVE ......................................................................................................................... 6

  2.5.TROŠKOVNIK .................................................................................................................................................................................... 7

  2.6. KRITERIJI ZA OCJENU JEDNAKOVRIJEDNOSTI PREDMETA NABAVE (AKO SE UPUĆUJE NA MARKU, IZVOR, PATENT) ..... 7

  2.7. MJESTO IZVOĐENJA RADOVA ....................................................................................................................................................... 7

  2.8. ROK IZVRŠENJA UGOVORA ........................................................................................................................................................... 8

  2.9. OPCIJE I MOGUĆA OBNAVLJANJA UGOVORA ............................................................................................................................. 8

  3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA ................................................................................................................. 8 3.1. OBVEZNE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA ........................................................................................ 8

  3.2. OSTALE OSNOVE ZA ISKLJUČENJA GOSPODARSKOG SUBJEKTA ................................................................................. 11

  3.3. DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE DA NE POSTOJE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE ................................................................ 12

  3.4. ODREDBE O SAMOKORIGIRANJU ............................................................................................................................................... 13

  4.KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI) ............................................................................... 13 4.1. UVJETI SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI ............................................................................. 13

  4.2. UVJETI TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI I NJIHOVA MINIMALNA RAZINA ...................................................................... 14

  4.3. OSLANJANJE NA SPOSOBNOST DRUGIH SUBJEKATA…………………………………………………………………………………14

  4.4. UVJETI SPOSOBNOSTI U SLUČAJU ZAJEDNICE GOSPODARSKIH SUBJEKATA .................................................................... 15

  5.EUROPSKA JEDINSTVENA DOKUMENTACIJA O NABAVI (ESPD) ...................................................................................................... 15 5.1. OBVEZA DOSTAVLJANJA ESPD-A ............................................................................................................................................... 15

  6. PODACI O PONUDI ................................................................................................................................................................................. 17 6.1. SADRŽAJ I NAČIN IZRADE PONUDE ............................................................................................................................................. 17

  6.2.NAČIN DOSTAVE PONUDE ............................................................................................................................................................. 18

  6.3. VARIJANTE PONUDE ..................................................................................................................................................................... 20

  6.4. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE ...................................................................................................................................... 20

  6.5. VALUTA PONUDE .......................................................................................................................................................................... 20

  6.6. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE TE RELATIVNI PONDER KRITERIJA ......................................................................................... 20

  6.7. JEZIK I PISMO NA KOJEM SE IZRAĐUJE PONUDA ILI NJEZIN DIO ..................................................................................... 22

  6.8. ROK VALJANOSTI PONUDE .................................................................................................................................................. 22

  6.9. NAVOD O POTPISIVANJU PONUDE DOSTAVLJENE ELEKTRONIČKIM SREDSTVIMA KOMUNIKACIJE ................................. 22

  7. OSTALE ODREDBE ................................................................................................................................................................................ 22 7.1. PODACI O TERMINU OBILASKA LOKACIJE ................................................................................................................................. 22

  7.2. ODREDBE KOJE SE ODNOSE ZA ZAJEDNICU GOSPODARSKIH SUBJEKATA (PONUDITELJA) ............................................. 22

  7.3. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PODUGOVARATELJE ........................................................................................................... 23

  7.4. VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTAVA ..................................................................................................................................... 24

  7.5. DATUM, VRIJEME I MJESTO JAVNOG OTVARANJA PONUDA ................................................................................................... 26

  7.6. POSEBNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA ............

Recommended

View more >