proraؤŒun u 2018-01-30آ  upravni odjel za javne financije 8.109.024,00 upravni odjel za...

Download PRORAؤŒUN U 2018-01-30آ  upravni odjel za javne financije 8.109.024,00 upravni odjel za gospodarstvo

Post on 16-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PRORAČUN U MALOM

  OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

  2018

 • Proračun u malom Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

  Izdavač: Osječko-baranjska županija

  Ivan Anušić, županZa izdavača:

  Upravni odjel za javne financijePriprema :materijala

  Snježana Raguž

  Bernarda Lovrić

  Martina Bubalo

  Melita Kralik

  Glas Slavonije d.d.Grafičko oblikovanje:

  arhiva Osječko-baranjske županijeFotografije: ,

  arhiva Glasa Slavonije

  Gradska tiskara Osijek d.o.o.Tisak:

  15.000 komNaklada:

 • Poštovani,

  pred vama je „Proračun u malom Osječko-baranjske županije za 2018. godinu“, sažeti prikaz najznačajnijih podataka iz najvažnijeg županijskog financijskog dokumenta. Njime na svima pristupačan način pokazujemo kako ostvarujemo prihode, gdje usmjeravamo rashode, kako upravljamo novcem građana, a ujedno otvaramo nove puteve komunikacije i izgradnje povjerenja županijske uprave i građana. Proračun Osječko-baranjske županije za 2018. godinu je realan, ostvariv i izrazito razvojni. Ukupno iznosi 810.001.290,00 kuna, odnosno 7,95 % više nego prošle godine, a sukladno tome veća su i izdvajanja za projekte koji će donijeti značajne pomake u razvoju gospodarstva i cijele županije. Uostalom, rashodi za kapitalna ulaganja iznose 184.472.729,00 kuna, što čini 22,77 % ukupnih rashoda i povećanje za 31,58 % u odnosu na prethodnu godinu. Povećane su i mnoge potpore i naknade, uvedene nove mjere, pa i upravni odjeli koji će biti pokretač promjena. Za razvoj Osječko-baranjske županije značajan je svaki projekt, od jednog samozapošljavanja do stotine milijuna vrijednih projekata koji jamče zapošljavanje više tisuća radnika. Naglašavamo da je projekt „Školski obrok za sve“ u primjeni od 1. siječnja, a sustavni pristup i osigurana sredstva jamče da će se planiranom dinamikom razvijati projekt Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće, gradnja sustava navodnjavanja, postavljanje temelja za I. gimnaziju, stvaranja sajamskog prostora primjerenog potrebama i Osijeku kao središtu županije, kao i mnogi energetski, turistički, školski, zdravstveni, socijalni i drugi konkretni projekti kojima županijska uprava želi osigurati ravnomjeran razvoj cijele Osječko-baranjske županije. Prošle 2017. godine Osječko-baranjska županija doživjela je novi početak, učinila iskorak prema optimizmu i razvoju. Pozivam stoga sve stanovnike da u suradnji sa županijskom upravom aktivno sudjeluju u stvaranju povoljnijeg ozračja i konkretnih uvjeta za kvalitetniji rad i razvoj naše županije, za dobrobit svih i svakog građanina.

  župan Ivan Anušić

 • 4

  4Proračun je temeljni plansko- financijski dokument kojim se, u skladu sa zakonom, procjenjuju prihodi i primici, te rashodi i izdaci Županije za jednu godinu, a donosi ga Županijska skupština kao njezino predstavničko tijelo. Uz roračun, donose se iP projekcije za sljedeće dvije godine.

  Proračun mora biti u –ravnotežen ukupni prihodi i primici moraju biti jednaki ukupnim rashodima izdacima.i

  Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za proračun, povećaju rashodi i/ili izdaci, odnosno smanje prihodi i/ili primici, Županijska skupština na prijedlog župana donosi izmjene i dopune proračuna.

  PRORAČUN PRORAČUN U MALOM

  4Proračun u malom sažetak je proračuna namijenjen svim stanovnicima Osječko-baranjske županije u kojem je na jednostavan i razumljiv način prikazan Županijski proračun za 2018. godinu sa svim njegovim smjernicama. U njemu su predstavljeni planovi i aktivnosti vezane uz funkcioniranje, održavanje i unapređenje . On objašnjavaŽupanije proračunski proces od načina na koji se ostvaruju prihodi do raspoređivanja proračunskih sredstava. Također, donosi pregled najvažnijih razvojnih projek taa Osječko-baranjske županije.

  Želja nam je ovim pregledom proračuna pružiti svim stanovnicima potpunu informaciju gdje i na koji način se troši njihov novac.

  Objava točnih, pravovremenih i razumljivih informacija o proračunu potiče i poboljšava komunikaciju s građanima

  ite gradi povjerenje odgovornost.

  Prema rezultatima istraživanja Instituta za javne financije RH („Proračunska transparentnost županija, gradova i općina: studeni 2016. - ožujak 2017.”), koje ocjenjuje broj i pravovremenost objave ključnih proračunskih dokumenata te kvalitetu službenih internetskih stranica lokalnih jedinica, Osječko-baranjska županija ostvarila je maksimalan broj bodova i dobila Priznanje za transparentnost županijskog proračuna.

  SADRŽAJ PRORAČUNA

  OPĆI DIO PRORAČUNA

  Sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

  POSEBNI DIO PRORAČUNA

  Sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama raspoređenih na razini upravnih odjela u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

  PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

  Dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice regionalne samouprave u skladu sa Županijskom razvojnom strategijom.

 • 42,15% 57,85%

  5

  1. 2. 3.

  =Županijska skupština donijela je roračun za 2018. godinu s projekcijama zaP sljedeće dvije godine 28. studenoga 2017.

  Proračun za 2018. godinu veći je za 7,95 % u odnosu na proračun za prošlu godinu. Sukladno tome povećana su i izdvajanja za najvažnije projekte koji će pridonijeti razvoju gospodarstva i cijele županije.

  Proračun Osječko-baranjske županije je konsolidirani proračun i u njega su evidencijski uključeni vlastiti i namjenski prihodi i primici, rashodi i izdaci svih proračunskih korisnka.

  Proračunski korisnici Osječko-baranjske županije su ustanove čiji je osnivač Županija i koje se u potpunosti, ili većim dijelom, financiraju iz proračuna Županije.

  PRORAČUNSKI KORISNICI

  =Osnovne škole, srednje škole i učenički domovi, domovi za starije i nemoćne, zdravstvene ustanove, Zavod za informatiku, JU Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, JU Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek i Muzej likovnih umjetnosti Osijek.

  ŠTO SE MOŽE SAZNATI IZ PRORAČUNA? • Koliki i koji su ukupni prihodi Županije? • Koliki su ukupni rashodi Županije? • Što sve i koga Županija financira? • Koliki su rashodi po upravnim tijelima? • Kolika sredstava izdvaja za financiranje programa i projekata iz područja svog djelovanja?

  • Koji su razvojni projekti Županije?

  NA WEB-STRANICI www.obz.hr

  * SAZNAJTE VIŠE O PRORAČUNU

  U SLUŽBENOM GLASNIKU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

  Županijski proračun 468.595.596,00 (57,85 %)

  SVEUKUPNI IZNOS PRORAČUNA

  810.001.290,00

  Proračunski korisnici 341.405.694,00 (42,15 %)

  PRORAČUN ZA 2018.

  U UPRAVNOM ODJELU ZA JAVNE FINANCIJE, ŽUPANIJSKA 4, 31000 Osijek

 • VRSTA PRIHODA PLANIRANA GODIŠNJA UDIO U % SVOTA U 2018. GODINI

  Prihodi od poreza 129.330.000,00 15,97

  Pomoći 220.995.710,00 27,28

  Prihodi od imovine 19.317.106,00 2,38

  Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 65.386.814,00 8,07

  Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 36.915.051,00 4,56

  Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 227.931.226,00 28,14

  Primici od zaduživanja 20.000.000,00 2,47

  Ostali prihodi i primici 11.166.283,00 1,38

  Višak prihoda iz proteklih godina 78.959.100,00 9,75

  UKUPNO 810.001.290,00 100,00

  Najznačajniji planirani prihodi proračuna prihodi su od pomoći (27,28 %) i porezni prihodi (15,97 %).

  PRIHODI OD POREZA

  porez i prirez na dohodak 105.800.000,00 kn porez na dohodak za decentralizirane funkcije 11.000.000,00 kn porezi na imovinu 300.000,00 kn porezi na robu i usluge 2.230.000,00 kn1

  PRIHODI OD POMOĆI

  decentralizirane funkcije 16.892.591,00 kn1 prijevoz učenika srednjih škola 27.000.000,00 kn projekt „Vrijeme je za školski obrok” 799.053,00 kn provedbu projekta EAPRD EU FOND-NAPNAV 20.000.000,00 kn projekte iz područja energetske učinkovitost 35.000.000,00 kni Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju 1.000.000,00 kn projekte "Učimo zajedno 3" i "Učimo zajedno 4" 3.001.725,00 kn pomoći korisnicima evidencijski uključenih u Proračun 16.260.726,00 kn ostalo 1.041.615,00 kn

  Od kuda novci dolaze ?

  6

 • RASHODI/IZDACI PRIJEDLOG PRORAČUNA UDIO U % ZA 2018. GODINU

  Rashodi poslovanja 618.712.961,00 76,38

  Rashodi za zaposlene 263.562.512,00 32,54

  Materijalni rashodi 261.492.128,00 32,28

  Financijski rashodi 1.500.491,00 0,19

  Subvencije 15.803.000,00 1,95

  Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 36.335.100,00 4,49

  Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 16.988.430,00 2,10

  Ostali rashodi 23.031.300,00 2,84

  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 184.472.729,00 22,77

  Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 14.008.943,00 1,73

  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 101.820.699,00 12,57

  Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 68.643.087,00 8,47

  Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 6.815.600,00 0,85

  Izdaci za dane zajmove 1.800.000,00 0,22

  Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 5.01

Recommended

View more >