republika hrvatska upravni odjel za . godisnje izvjesce o...آ  republika hrvatska dubrovaؤŒko...

Download REPUBLIKA HRVATSKA Upravni odjel za . Godisnje izvjesce o...آ  REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAؤŒKO NERETVANSKA

Post on 15-Oct-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za financije KLASA: 400-06/14-01/117 URBROJ: 2117/1-06-14-1 Dubrovnik, 30. travnja 2014. gosp. Nikola Dobroslavić, ŽUPAN Predmet: Dostava Godišnjih izvještaja za 2013. U privitku dostavljamo na daljnji postupak: 1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-

  neretvanske županije za 2013. godinu, 2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na godišnji izvještaj o izvršenju

  Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2013. godinu. S poštovanjem, v.d. Pročelnica Dragica Stanić Privitak: kao u tekstu Dostavljeno: 1. Upravni odjel za poslove Župana i

  Županijske skupštine, ovdje 2. Upravni odjel za financije, ovdje 3. Pismohrana

 • Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08 i 136/12), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13) i članka 35. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", broj 7/09, 10/10 i 3 /13), Župan donosi

  Z A K LJ U Č A K

  Utvrđujem Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko- neretvanske županije za 2013. godinu i dostavljam Županijskoj Skupštini na raspravu i donošenje. KLASA: 400-06/14-01/117 Ž U P A N URBROJ: 2117/1-01-14-2 Nikola Dobroslavić, prof. Dubrovnik, 08. svibnja 2014. Dostaviti: 1. Županijska Skupština, ovdje 2. Upravni odjel za financije, ovdje 3. Upravni odjel za poslove Župana i

  Županijske Skupštine, ovdje 4. Pismohrana

 • 1

  Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08 i 136/12), članka 4. I 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13) i članka 22. i 40. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", broj 7/09, 10/10 i 3/13), Skupština Dubrovačko-neretvanske županije na ___. sjednici održanoj __________ 2014. godine, donijela je

  PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2013.GODINU

  I. OPĆI DIO

  Članak 1.

  Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2013. godinu (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 11/12, 13/13 i 16/13) za 2013. godinu ostvaren je kako slijedi:

  B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

  C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

  (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

  VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/ FINANANCIRANJE

  +7.395.002,97

  0,00

  +17.451.905,48

  236,00

  0,00

  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

  IZVRŠENJE

  2012.

  PLAN 2013.

  IZVRŠENJE

  2013.

  INDEKS

  (4/2)

  INDEKS

  (4/3) 1 2 3 4 5 6

  PRIHODI POSLOVANJA 130.819.150,91 137.373.497 136.530.882,84 104,37 99,39 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 31.500 31.416,67 0,00 99,74 RASHODI POSLOVANJA 109.263.611,92 122.557.716 110.139.471,55 100,80 89,87 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 20.467.163,38 22.712.284 16.863.817,57 82,39 74,25 RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK +1.088.375,61 -7.865.003 +9.559.010,39 878,28 0,00

  PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 542.872,38 470.000 497.892,12 91,71 105,94 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE +342.872,38 +470.000 +497.892,12 145,22 105,94

  RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA +5.963.754,98 +7.395.003 +7.395.002,97 124,00 100,00

 • 2

  Članak 2. Ostvarenim viškom prihoda poslovanja i ostvarenim viškom primitaka od financijske imovine pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine, dok se ukupan višak prihoda od 17.451.905,48 kuna prenosi u Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2014. godinu, a rasporedit će se Izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2014. godinu.

  Članak 3. Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2013. godinu, te izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano po programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko- neretvanske županije za 2013. godinu.

  A.RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

  Ekonomska klasifikacija

  P R I H O D I

  Izvor financiranja

  IZVRŠENJE

  2012.

  PLAN 2013.

  IZVRŠENJE

  2013.

  INDEKS

  (5/3)

  INDEKS

  (5/4)

  1 2 3 4 5 6 7

  UKUPNO PRIHODI (6+7)

  130.819.150,91

  137.404.997

  136.562.299,51

  104,39

  99,39

  6

  PRIHODI POSLOVANJA

  130.819.150,91

  137.373.497

  136.530.882,84

  104,37

  99,39

  61 PRIHODI OD POREZA 66.928.056,96 71.206.000 72.509.672,74 108,34 101,83 611 Porez i prirez na dohodak 11 59.977.037,53 64.060.000 65.335.126,91 108,93 101,99

  6111 Porez i prirez na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija -10,7%

  18.921.985,21

  20.506.521,33

  108,37

  Za osnovno školstvo-3,1% 2.254.553,98 2.295.526,84 Za srednje školstvo-2,2% 4.824.787,96 5.271.612,94 Centri za socijalnu skrb-0,5% 1.096.531,02 1.198.077,84 Domovi za starije i nemoćne osobe-1,7% 3.728.244,33 4.073.515,45 Zdravstvo-ustanove u vlasništvu županije-3,2% 7.017.867,92 7.667.788,26 6111 Porez i prirez na dohodak za ostale namjene-16% 41.055.052,32 44.828.605,58 109,19 613 Porezi na imovinu 11 146.073,23 232.000 254.125,30 173,97 109,54 6132 Porez na nasljedstva i darove 146.073,23 254.125,30

 • 3

  614 Porezi na robu i usluge 11 6.804.946,20 6.914.000 6.920.420,53 101,70 100,09 6145 Porez na cestovna motorna vozila 6.106.814,57 6.251.615,17 6145 Porez na plovne objekte 328.431,63 354.105,36 6147 Porez na automate za zabavne igre 369.700,00 314.700,00 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I

  OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

  54.140.439,18

  54.286.459

  51.670.211,58

  95,44

  95,18

  632 Pomoći od međunarodnih organizacija, te institucija i tijela EU

  53 0,00

  531.500

  299.738,62

  0,00

  56,39

  6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 0,00 299.738,62 0,00 Projekt ADRIARadNet 0,00 192.934,80 Projekt Tisar 0,00 106.803,82 633 Pomoći iz proračuna 11,51,52 7.911.396,81 13.115.836 11.974.078,28 151,35 91,29 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 3.477.945,53 10.563.322,79 303,72

  6331 Ministarstvo poduzetništva i obrta - subvencija kamata «Lokalni projekti razvoja Poduzetnik» za 2004.

  103.568,48

  91.050,22

  6331

  Ministarstvo poduzetništva i obrta-subvencija kamata - Lokalni projekt mikrokreditiranje za 2007. i 2008.

  17.110,22

  12.068,74

  6331

  Ministarstvo branitelja - "Lokalni projekti razvoja Poduzetnik" za 2004.

  93.999,11

  54.139,19

  6331 Ministarstvo turizma - sufinanciranje službe HMP 200.000,00 200.000,00 6331 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova - aktivnost

  Županijskog Savjeta za EI

  10.000,00

  0,00

  6331 Ministarstvo zaštite okoliša i prirode - Eko brod 460.000,00 460.000,00 6331 Ministarstvo graditeljstava i prostornog uređenja -

  refundacija za preuzete djelatnike u UO za graditeljstvo i zaštitu okoliša- 5,5 mjeseci 2012.

  936.775,22

  0,00

  6331

  Ministarstvo graditeljstava i prostornog uređenja - refundacija za preuzete djelatnike u UO za graditeljstvo i zaštitu okoliša - za 6,5 mjeseci 2012.

  0,00

  1.264.891,26

  6331

  Ministarstvo graditeljstava i prostornog uređenja - refundacija za preuzete djelatnike u UO za graditeljstvo i zaštitu okoliša - obveze za 1-11 2013.

  0,00

  1.862.948,56

  6331 Ministarstvo kulture - Smotra puhačkih orkestara 12.000,00 10.000,00 6331 Ministarstvo turizma-promocija turističkih projekata i

  Maraton lađa

  90.000,00

  50.000,00

  6331 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - prijevoz učenika SŠ – 9 i 10 mjesec 2012.

  1.269.325,50

  0,00

 • 4

  633

Recommended

View more >