republika hrvatska istarska Županija upravni odjel za ... ?· republika hrvatska istarska...

Download REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za ... ?· REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA…

Post on 15-Jul-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • REPUBLIKA HRVATSKA

  ISTARSKA UPANIJA Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehniku kulturu Labin, G. Martinuzzi 2 tel.052/351-496, fax: 052/351-695 KLASA: 602-03/13-01/254 URBROJ: 2163/1-05/4-14-3 Labin, 8. sijenja 2014. ISTARSKA UPANIJA UPAN putem Strune slube za poslove Skuptine

  Drevka 1

  PAZIN 52000 Predmet: Prijedlog Odluke o promjeni adrese sjedita Srednje kole Zvane rnje Rovinj, Scuola media superiore Zvane rnja Rovigno - dostavlja se

  U privitku se dostavlja tekst prijedloga Odluke o promjeni adrese sjedita Srednje kole Zvane rnje Rovinj, Scuola media superiore Zvane rnja Rovigno, na Vae daljnje postupanje.

  S potovanjem,

  PROELNICA Patricia Smoljan

 • REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA UPANIJA

  UPAN KLASA: 602-03/14-01/02 URBROJ: 2163/1-01/8-14-2 Pula, 15. sijenja 2014. SKUPTINA ISTARSKE UPANIJE N/r. predsjednika Drandi Valtera Drevka 3 52000 PAZIN Predmet: Odluka o promjeni adrese sjedita Srednje kole Zvane rnje Rovinj,

  Scuola media superiore Zvane rnja Rovigno Temeljem lanka 65. i 85. Statuta Istarske upanije (Slubene novine Istarske upanije br. 10/09., 4/13.), upan Istarske upanije dana 15. sijenja 2014.godine donosi

  Z A K L J U A K

  1. Prihvaa se nacrt i utvruje prijedlog Odluke o promjeni adrese sjedita Srednje kole

  Zvane rnje Rovinj, Scuola media superiore Zvane rnja Rovigno. 2. Prijedlog odluke iz to.1. ini sastavni dio ovog zakljuka, te se isti upuuje Skuptini

  Istarske upanije na razmatranje i usvajanje. 3. Za izvjestitelja po toki 1., a vezano za toku 2. ovog Zakljuka odreuje se Patricia

  Smoljan, proelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehniku kulturu. 4. Ovaj Zakljuak stupa na snagu danom donoenja.

  upan Istarske upanije mr. sc. Valter Flego

 • Na temelju lanka 27. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) te lanka 43.i 84. Statuta Istarske upanije (Slubene novine Istarske upanije br. 10/09., 4/13.), Skuptina Istarske upanije na sjednici odranoj dana _____________2014.godine donosi

  O D L U K U o promjeni adrese sjedita Srednje kole Zvane rnje Rovinj,

  Scuola media superiore Zvane rnja Rovigno

  1. Daje se suglasnost na prijedlog Odluke kolskog odbora Srednje kole Zvane rnje Rovinj KLASA:003-04/13-01/13, URBROJ:2171-08-09-13-01 od 3. prosinca 2013. godine, te se dosadanja adresa sjedita ove kole u Rovinju zbog izmjene naziva ulice i utvrivanja tonog kunog broja zgrade u kojoj se kola nalazi i obavlja svoju djelatnost, iz Carducci 16 mijenja u Carduccijeva ulica via Carducci 20. 2. Ova odluka stupa na snagu danom objave u Slubenim novinama Istarske upanije. KLASA: URBROJ: Pazin,

  REPUBLIKA HRVATSKA SKUPTINA ISTARSKE UPANIJE

  Predsjednik Valter Drandi Dostaviti: 1. Srednja kola Zvane rnje Rovinj, Scuola media superiore Zvane rnja Rovigno, Rovinj, Carducci 20, 2x, 2. upan I, 3. Ured dravne uprave u Istarskoj upaniji, Sluba za opu upravu, 4. Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehniku kulturu, Labin, G. Martinuzzi 2, 5. Objava, 6. Pismohrana, ovdje.

 • Ai sensi dell'art. 27 della Legge sulle istituzioni (Gazzetta ufficiale n. 76/93, 29/97, 47/99 e 35/08) e degli artt. 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana (Bollettino ufficiale della Regione Istriana n. 10/09, 4/13), l'Assemblea della Regione Istriana, alla seduta tenutasi il giorno _____________2014 emana la

  D E L I B E R A sul cambiamento dell'indirizzo della sede della Scuola media superiore Zvane rnja

  Rovigno - Srednja kola Zvane rnje Rovinj

  1. Si d il consenso alla proposta di Delibera del Comitato scolastico della Scuola media superiore Zvane rnja Rovigno CLASSE:003-04/13-01/13, N.PROT.:2171-08-09-13-01 del 3 dicembre 2013, per motivi dovuti alla modifica del nome della via e della determinazione dell'esatto numero civico dell'edificio in cui la Scuola ubicata e svolge la sua attivit, a modificare l'indirizzo da Carducci 16 in Carduccijeva ulica via Carducci 20. 2. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Istriana. Classe: N.Prot.: Pisino,

  REPUBBLICA DI CROAZIA ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA

  Il Presidente Valter Drandi Da recapitare a: 1. Srednja kola Zvane rnje Rovinj, Scuola media superiore Zvane rnja Rovigno, Rovigno, via Carducci 20, 2x, 2. Presidente della RI, 3. Ufficio all'amministrazione statale nella Regione Istriana, Servizio per l'amministrazione generale, 4. Assessorato all'istruzione, lo sport e la cultura tecnica, Albona, G. Martinuzzi 2, 5. Servizio pubblicazioni, 6. Archivio, in loco.

 • O B R A Z L O E NJ E

  1. PRAVNI OSNOV ZA DONOENJE OVOG AKTA

  Ovaj se akt donosi temeljem lanka 27. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) te lanka 43.i 84. Statuta Istarske upanije (Slubene novine Istarske upanije br. 10/09., 4/13.). lankom 27. Zakona o ustanovama propisano je da ustanova moe promijeniti naziv i sjedite samo odlukom osnivaa ustanove. Poto je Istarska upanija osniva Srednje kole Zvane rnje Rovinj, Scuola media superiore Zvane rnja Rovigno, Skuptina Istarske upanije ovlatena je za donoenje ove odluke. lankom 43. Statuta Istarske upanije utvrene su nadlenosti Skuptine Istarske upanije, a lankom 84. Statuta utvrene su vrste opih akata za ije donoenje je nadlena Skuptina Istarske upanije.

  2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEAVAJU OVIM AKTOM

  Srednja kola Zvane rnje Rovinj, Scuola media superiore Zvane rnja Rovigno (u daljnjem tekstu: kola) upisana je kao ustanova u sudski registar pri Trgovakom sudu u Rijeci Stalnoj slubi u Pazinu, sa sjeditem na adresi: Rovinj, Carducci 16. Meutim, kola oduvijek obavlja svoju djelatnost u istoj zgradi, tj. dijelu zgrade. Ta je zgrada upisana u zemljinoj knjizi pri Opinskom sudu u Rovinju, u k.o. Rovinj kao k..br. 3158/Z kola, sportska dvorana i dvorite u Rovinju, Carduccijeva ulica 20, ukupne povrine 9719, upisana u zk.ul.br. 9254, broj poduloka 4, 4. Etaa u 2591/7459 dijela - vlasnitvo Srednje kole Zvane rnje Rovinj, Scuola media superiore Zvane rnja Rovigno, Rovinj, Carducci 16 u 1/1 dijela. Obzirom da postoji razlika izmeu sjedita kole odnosno naziva i broja ulice kole u sudskom registru Trgovakog suda, naziva i broja ulice kole u zemljinim knjigama u kojima je kola upisana kao vlasnik nekretnine tj. etanog dijela zgrade k..br. 3158/Z u k.o. Rovinj (Rovinj, Carducci 16), a u kojoj ima sjedite i redovno obavlja svoju registriranu djelatnost, te tonog naziva ulice i tonog kunog broja zgrade kole, koji podaci su za tu zgradu vidljivi iz isprava Odjela za katastar nekretnina Rovinj, potrebno je upisati u registar Trgovakog suda, kao i u sve ostale isprave u kojima su neispravni podaci, toan naziv ulice i toan kuni broj zgrade kole. Iz potvrde o kunom broju izdane od DGU, Odjela za katastra nekretnina Rovinj Rovigno KLASA: 015-08/13-03/90, URBROJ:541-27-07/1-13-2 od 19.2.2013.godine vidljivo je da je za k..br. Z 3158 u k.o. Rovinj, u naselju Rovinj odreen kuni broj 20, te naziv ulice: Carduccijeva ulica via Carducci, a sve temeljem podataka iz registra prostornih jedinica kojeg vodi Odjel za katastar nekretnina. Takoer je i iz Slubenog glasnika Grada Rovinja br. 3/1970 vidljivo da je ulica 1970. godine nosila naziv Carduccijeva ulica, pa je pogrenu adresu Carducci 16 potrebno ispraviti na ovaj nain. Iako fiziki stvarno nije dolo do promjene sjedita jer se kola nije selila na drugu adresu, ve je i dalje smjetena u dijelu zgrade oznaene kao k..br. 3158/Z u k.o.Rovinj, potrebno je da osniva, sukladno pozitivnim propisima, donese odluku o promjeni naziva ulice i kunog broja odnosno adrese sjedita kole, a radi upisivanja tone adrese sjedita kole u Trgovakom sudu, kao i u ostalim registrima i ispravama.

 • Predlae se da odluka stupi na snagu danom objave u Slubenim novinama Istarske upanije zbog toga to e temeljem ove odluke kola morati izvriti izmjenu Statuta, a tek zatim izvriti izmjenu adrese svog sjedita na Trgovakom sudu. Zbog dugotrajnosti ove procedure, predlae se da Odluka stupi na snagu im prije danom objave. 3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA IZVRENJE OVOG AKTA Za realizaciju odnosno provoenje ovog akta kao i svih aktivnosti vezanih za isti, sredstva osigurava kola.

 • . ,

  NI! ISTAIAN

  Pr' S' fl-:-/ ~K'Jj-v~/13- )1 ~~. -'UnIC -, ,r

  (f,i?J - d'?:, - 1 ~

  ISTARSKA I e-,

  -.."" .

  OIB:83838117332

  KLASA: 602-01/13.02113URBROJ: 2171-08.01.13.01

  Rovinj, 3. prosinca 2013.Upravni odjel za obrazovanje, SP0l1

  i tehniku kulturuLABll

  G.Martinu7.7.i 2

  PREDMET: Prijedlog odluke o promjeniulice i kunog broja kole

  Odjel za katastar nekretnina R

 • Na sjednici kolskog odbora

Recommended

View more >