republika hrvatska zagrebaؤŒka إ½upanija upravni odjel republika hrvatska zagrebaؤŒka...

Download REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAؤŒKA إ½UPANIJA Upravni odjel REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAؤŒKA إ½UPANIJA Upravni

Post on 25-Oct-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Upravni odjel za prostorno uređenje,

  gradnju i zaštitu okoliša Ispostava Zaprešić

  KLASA: 361-03/13-03/48 URBROJ: 238/1-18-1014-13-3 Zaprešić, 15.11.2013. god.

  Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Zaprešić, temeljem čl. 227. st. 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (N.N. br. 76/07, 38109, 55/11, 90/11 i 50/12), povodom zahtjeva investitora ZAPREŠiĆ d.o.o. iz Zaprešića, Pavla Lončara 2, u predmetu produženja važenja potvrde glavnog projekta, izd aje

  POTVRDU

  o produženju važenja potvrde glavnog projekta

  1. Produžuje se važenje potvrde glavnog projekta Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Ispostava Zaprešić, Klasa: 361-03/2011-03/19, Ur.broj: 238/1-18-10/4-11-11 od 2.12.2011. god. za još dvije godine.

  2. Ova potvrda o produženju važenja predmetne potvrde glavnog projekta izdaje se nakon što je utvrđeno da je:

  2.1. Investitor zahtjevu za produženje važenja potvrde glavnog projekta priložio:

  - potvrdu glavnog projekta Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Ispostava Zaprešić, Klasa: 361-03/2011-03/19, Ur.broj: 238/1-18-10/4-11-11 od 2.12.2011. god.

  2.2. Investitor je zahtjev za produženje važenja predmetne potvrde glavnog projekta podnio u roku, prije isteka dvije godine od njezinog izdavanja, dana 13.11.2013. god ..

  2.3. Uvidom u važe ću prostorno-plansku dokumentaciju utvrđeno je da se Odlukom o donošenju II izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Zaprešića (Službene novine Grada Zaprešića br. 01/07) nisu promijenili uvjeti u skladu sa kojima je izdana predmetna potvrda glavnog projekta čije je produženje zatraženo.

  2.4. Uvjeti utvrđeni u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (N.N. br. 76/07, 38109, 55/11 i 90/11) i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdana predmetna potvrda glavnog projekta čije je produženje zatraženo, ostali su nepromijenjeni.

  3. Ova potvrda o produženju važenja potvrde glavnog projekta izdaje se investitoru ZAPREŠiĆ d.o.o. iz Zaprešića, Pavla Lončara 2, za gradnju vodoopskrbnog magistralnog cjevovoda Zaprešić-Jablanovec - 2 etapa: SCZ - Jablanovec na k.č.br. 2735, 2674/1,2740/2,2777/1,2674/3,2779,2780/1,2780/3,2276/3, 2283,2280,2281,2282,2254/3,7832/1,2253,7831, 2208, 7830/2, 2207/2, 2169, 2122 i 3999 sve k.o. Podgorje Bistransko, za koju je izdana potvrda glavnog projekta Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Ispostava Zaprešić, Klasa: 361-03/2011-03/19, Ur.broj: 238/1 -18-10/4-11-11 od 2.12.2011. god ..

 • Upravna pristojba za izdavanje ove potvrde u iznosu od 200,00 kn prema Tar.br. 63. toč. 3.Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 8/96, 77/96,131/97,68/98,66/99,145/99,30100,116/00,163/03, 17/04,110104,141/04,150105,153/05,129/06,117/07, 25108, 60108, 20/10, 69/10,126/11,112/12,19/13 i 80/13) plaćena je na račun Zagrebačke županije u cijelosti.

  OBRADILA: Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i gradnju Marina Mitrović, dipl.ing.građ.

  DOSTAVITI:

  eJ) ZAPREŠiĆ d.o.o., Zaprešić, Pavla Lončara 2

  2. Uz spis, ovdje

  O TOME OBAVIJEST:

  1. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Uprava za inspekcijske poslove Zagreb, Republike Austrije 20

 • /

  JI REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Ispostava Zaprešić

  KLASA: 361-03/11-03/19 URBROJ: 238/1-18-10/4-11-11 Zaprešić, 2.12.2011. god.

  Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Zaprešić, povodom zahtjeva investitora ZAPREŠiĆ d.o.o. iz Zaprešića, P. Lončara 2, za izdavanje potvrde glavnog projekta za gradnju vodoopskrbnog magistralnog cjevovoda Zaprešić-Jablanovec - 2 etapa: SCZ - Jablanovec, na temelju čl. 212. st. 1., čl. 26. st. 2. i čl. 342. st. 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09 i 55/11), a u vezi sa čl. 113. st. 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 90/11), izd aje

  POTVRDU GLAVNOG PROJEKTA

  1. Potvrđuje se da je glavni projekt br. VPB-TGP-09-0005 od travnja 2011. god. izrađen u VODOPRIVREDNO PROJEKTNI BIRO d.d. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 271, po glavnom projektantu ovI. inž. građ. Heleni Jeftimija, d.i.g. (br.ev. G 1586), za gradnju vodoopskrbnog magistralnog cjevovoda Zaprešić-Jablanovec - 2 etapa: SCZ - Jablanovec na k.č.br. 2735, 2674/1,2740/2,2777/1,2674/3,2779,2780/1,2780/3, 2276/3, 2283, 2280, 2281, 2282, 2254/3, 7832/1, 2253, 7831, 2208, 7830/2, 2207/2, 2169, 2122 i 3999 sve k.o. Podqorje Bistransko, izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom Klasa: UP/I-350-05/2010-01/194, Ur.broj: 238/1-18-01-10-26 od 22.7. 2010. god. izdanoj po Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Ispostava Zaprešić, te odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09 i 55/11), propisa donesenih na temelju toga Zakona i drugih propisa.

  Navedeni glavni projekt sastoji se od četiri (4) knjige:

  KNJIGA 1: GRAĐEVINSKI PROJEKT (tekstualni dio + troškovnik) br. pr. VPB-TGP-09-0005 od travnja 2011. god. izrađen u VPB d.d. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 271, po projektantu ovI. inž. građ. Heleni Jeftimija, d.i.g. (br.ev. G 1586),

  KNJIGA 2: GRAĐEVINSKI PROJEKT (nacrti - 1. dio) br. pr. VPB-TGP-09-0005 od travnja 2011. god. izrađen u VPB d.d. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 271, po projektantu ovI. inž. građ. Heleni Jeftimija, d.i.g. (br.ev. G 1586),

  KNJIGA 3: GRAĐEVINSKI PROJEKT (nacrti - 2. dio) br. pr. VPB-TGP-09-0005 od travnja 2011. god. izrađen u VPB d.d. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 271, po projektantu ovI. inž. građ. Heleni Jeftimija, d.i.g. (br.ev. G 1586),

  KNJIGA 4: GRAĐEVINSKI PROJEKT (statički proračun) br. pr. VPB-TGP-09-0005 od travnja 2011. god. izrađen u VPB d.d. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 271, po projektantu ovI. inž. građ. Heleni Jeftimija, d.i.g. (br.ev. G 1586).

  2. Ova potvrda izdaje se nakon što je uvidom u dokumentaciju i očevidom obavljenim dana 10.5.2011. god. utvrđeno da:

  2.1. Investitor je zahtjevu za izdavanje potvrde glavnog projekta i tijekom postupka priložio:

  - tri primjerka glavnog projekta s uvezanim tekstom lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/2010-01/194, Ur.broj: 238/1-18-01-10-26 od 22.7.2010. god. konačne dana 18.8.2010. god., navedenog u točci 1. ove potvrde

  - dokaz da investitor ima pravo graditi temeljem čl. 224. st. 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji proizlazi iz odredbe čl. 22. Zakona o vodama (NN br. 153/09): građenje i održavanje vodnih građevina iz toga članka

 • u interesu je Republike Hrvatske, uz: izvadak iz zemljišne knjige br. 8083/11, z.k.ul.br. 2883 k.o. Podgorje Bistransko od 25.8.2011. god. izvadak iz zemljišne knjige br. 8093/11, z.k.ul.br. 3630 k.o. Podgorje Bistransko od 25.8.2011. god. izvadak iz zemljišne knjige br. 8092/11, z.k.ul.br. 4444 k.o. Podgorje Bistransko od 25.8.2011. god.

  • izvadak iz zemljišne knjige br. 8088/11, z.k.ul.br. 3087 k.o. Podgorje Bistransko od 25.8.2011. god. izvadak iz zemljišne knjige br. 8087/11, z.k.ul.br. 2716 k.o. Podgorje Bistransko od 25.8.2011. god. izvadak iz zemljišne knjige br. 8085/11, z.k.ul.br. 6782 k.o. Podgorje Bistransko od 25.8.2011. god. izvadak iz zemljišne knjige br. 8084/11, z.k.ul.br. 2608 k.o. Podgorje Bistransko od 25.8.2011. god. izvadak iz zemljišne knjige br. 8080/11, z.k.ul.br. 6947 k.o. Podgorje Bistransko od 25.8.2011. god. izvadak iz zemljišne knjige br. 8090/11, z.k.ul.br. 691 k.o. Podgorje Bistransko od 25.8.2011. god. izvadak iz zemljišne knjige br. 8086/11, z.k.ul.br. 3602 k.o. Podgorje Bistransko od 25.8.2011. god.

  • izvadak iz zemljišne knjige br. 8082/11, z.k.ul.br. 3697 k.o. Podgorje Bistransko od 25.8.2011. god. • izvadak iz zemljišne knjige br. 8081/11, z.k.ul.br. 7059 k.o. Podgorje Bistransko od 25.8.2011. god.

  izvadak iz zemljišne knjige br. 8079/11, z.k.ul.br. 733 k.o. Podgorje Bistransko od 25.8.2011. god. izvadak iz zemljišne knjige br. 8089/11, z.k.ul.br. 6996 k.o. Podgorje Bistransko od 25.8.2011. god. izvadak iz zemljišne knjige br. 8091/11, z.k.ul.br. POPIS I k.o. Podgorje Bistransko od 25.8.2011. god. ugovor o osnivanju prava služnosti sklopljen između Autocesta Zagreb - Macelj d.o.o., Lepajci, Velika Ves b.b. i Zaprešić d.o.o., Zaprešić, Pavla Lončara 2, Broj: 007/11 od 5.10.2011. god., Broj: 6969-203/11 od 14.10.2011. god.

  - elaborat zaštite od požara br. VPB-OIZ-11-0111 od travnja 2011. god. izrađen u VODOPRIVREDNO PROJEKTNI BIRO d.d. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 271, po glavnom projektantu ovI. inž. građ. Heleni Jeftimija, d.i.g. (br.ev. G 1586)

  2.2. Potvrde-suglasnosti o usklađenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima, odnosno odredbama posebnog zakona:

  • suglasnost br. 5913-DM/11 od 26.8.2011. god. Zaprešić d.o.o., Zaprešić, P. Lončara 2, • mišljenje br. 3004-1717/11 TP-ES od 9.11.2011. god. HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o., Elektra

  Zagreb, Zagreb, Kupska 4 • suglasnost Klasa: PL-11/2514/DT, Urbroj: NIIK1-11-2 od 3.5.2011. god. Plinacro d.o.o., Zagreb, Savska

  88A, • suglasnost od 16.9.2011. god. Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o., Lepajci, Velika Ves b.b., • suglasnost Klasa: 350-05/10-01/025-09, Urbroj: 45212-500-15555/11 od 21.9.2011. god. Hrvatske

  autoceste d.o.o., Zagreb, Širolina 4

  2.3. Građevna čestica

Recommended

View more >