rraaČunarska analiza i Čunarska analiza i na berzi se svodi na jednostavno pravilo: kupi kada je...

Download RRAAČUNARSKA ANALIZA I ČUNARSKA ANALIZA I  na berzi se svodi na jednostavno pravilo: kupi kada je cena niska, a prodaj kada poraste. Da li je to zaista tako jednostavno? Grafikon kretanja cene u

Post on 25-May-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • RARAUNARSKA ANALIZA I UNARSKA ANALIZA I PREDVIANJE KRETANJA PREDVIANJE KRETANJA

  CENA FINANSIJSKIH CENA FINANSIJSKIH CENA FINANSIJSKIH CENA FINANSIJSKIH INSTRUMENATAINSTRUMENATA

 • Trgovina na berzi se svodi na jednostavno Trgovina na berzi se svodi na jednostavno pravilo: kupi kada je cena niska, a prodaj pravilo: kupi kada je cena niska, a prodaj kada poraste. Da li je to zaista tako kada poraste. Da li je to zaista tako jednostavno?jednostavno?

  Grafikon kretanja cene u prolosti Grafikon kretanja cene u prolosti mogu da mogu da ukaukau na trenutke kada je trebalo kupiti ili u na trenutke kada je trebalo kupiti ili ukaukau na trenutke kada je trebalo kupiti ili u na trenutke kada je trebalo kupiti ili prodati, ali kako znati u odreenom prodati, ali kako znati u odreenom momentu ta uiniti?momentu ta uiniti?

 • GrafikoniGrafikoni

  Postoje razliiti tipovi grafikonaPostoje razliiti tipovi grafikona LinijskiLinijski BarBar SvenjakSvenjak SvenjakSvenjak

  Grafikon moe biti prikazan u kompresijiGrafikon moe biti prikazan u kompresiji

 • Linijski grafikonLinijski grafikon

  NajjednostavnijiNajjednostavnijiNije pogodan za Nije pogodan za

  prikazivanje prikazivanje podataka u podataka u podataka u podataka u kompresijikompresiji

 • Bar grafikonBar grafikon

  Za podatke u Za podatke u kompresijikompresiji

  Open, High, Low, Open, High, Low, CloseCloseCloseClose

  Pregledan ak i kada Pregledan ak i kada se prikazuje veliki broj se prikazuje veliki broj barovabarova

 • SvenjakSvenjak

  Za podatke u Za podatke u kompresijikompresiji

  Open, High, Low, Open, High, Low, CloseCloseCloseClose

  Izgled svenjaka moe Izgled svenjaka moe da ukae na mogue da ukae na mogue promene u trendupromene u trendu

 • Tehnika analizaTehnika analiza

  Istraivanje trita pomou grafikonaIstraivanje trita pomou grafikonaFokusira se na analizu cena i obima Fokusira se na analizu cena i obima trgovanja u prolostitrgovanja u prolosti

  Oslanja se na tri aksiome:Oslanja se na tri aksiome:Oslanja se na tri aksiome:Oslanja se na tri aksiome: Sve je sadrano u ceniSve je sadrano u ceni Cene se kreu u trendovimaCene se kreu u trendovima Istorija se ponavljaIstorija se ponavlja

 • Svakoj odluci prilikom trgovanja mora da Svakoj odluci prilikom trgovanja mora da prethodi detaljna analiza.prethodi detaljna analiza.

  Da li postoje alati koji se mogu upotrebiti u Da li postoje alati koji se mogu upotrebiti u procesu analize?procesu analize?

  Alati postoje i veina se bazira na DOW Alati postoje i veina se bazira na DOW teorijiteorijiteorijiteoriji

  PPostojostojii teorijska osnova koja se moe teorijska osnova koja se moe primeniti u procesu analize i da se analiza primeniti u procesu analize i da se analiza moe na relativno jednostavan nain vriti moe na relativno jednostavan nain vriti pomou raunarapomou raunara

 • Dow teorijaDow teorija

  Teorija je dobila ime po Teorija je dobila ime po Charles DowCharles Dow--u, koji u, koji je bio urednik je bio urednik The Wall StreetThe Wall Street urnala. urnala.

  Meutim on nije njen kreator ve Meutim on nije njen kreator ve S.A. S.A. NelsonNelson i i W. HamiltonW. Hamilton koji su koristei koji su koristei NelsonNelson i i W. HamiltonW. Hamilton koji su koristei koji su koristei njegova istraivanja i napisane lanke njegova istraivanja i napisane lanke formulisali teoriju. formulisali teoriju.

  Iako je nastala skoro pre 100 godina, ona i Iako je nastala skoro pre 100 godina, ona i danas slui kao osnov mnogim teoretiarima danas slui kao osnov mnogim teoretiarima tehnike analize.tehnike analize.

 • Dow teorijaDow teorija

  Godine 1884, Dow je kreirao prvi indeks koji se raunao na osnovu akcija 11 kompanija.

  Kasnije 1897. godine je doao do zakljuka da je bolje koristiti dva indeksa: indeks od 12 akcija bolje koristiti dva indeksa: indeks od 12 akcija industrijskih kompanija (Dow Jones Industrial Index) i indeks od 20 akcija eleznikih kompanija (Dow Jones Rail Index).

  Do 1928. godine industrijski indeks je porastao na 30 akcija. Na tom broju se zadrao do danas.

 • Osnovni principi Dow teorijeOsnovni principi Dow teorije

  Sve je sadrano u indeksuSve je sadrano u indeksu Cene se kreu u trendovima: primarni, Cene se kreu u trendovima: primarni, sekundarni i minornisekundarni i minorni

  Primarni trendovi imaju tri faze (rastui trend: Primarni trendovi imaju tri faze (rastui trend: Primarni trendovi imaju tri faze (rastui trend: Primarni trendovi imaju tri faze (rastui trend: akumulacija, rast, ekspanzija; opadajui trend: akumulacija, rast, ekspanzija; opadajui trend: distributivni period, panika, razoarenje)distributivni period, panika, razoarenje)

  Indeksi moraju meusobno da se potvrde: Indeksi moraju meusobno da se potvrde: Dow Dow Jones IndustrialJones Industrial i i Dow Jones RailDow Jones Rail

  Trend mora biti ispraen obimom trgovanjaTrend mora biti ispraen obimom trgovanja Trend je na snazi sve dok jasni signali ne Trend je na snazi sve dok jasni signali ne pokau da se promeniopokau da se promenio

 • TrendTrend

  Veina metoda tehnike analize se oslanja na postojanje Veina metoda tehnike analize se oslanja na postojanje trendatrenda

  Bitno je trgovati u pravcu trenda (Bitno je trgovati u pravcu trenda (trend is your friendtrend is your friend)) Kretanje cena u trendu ne podrazumeva da je to kretanje Kretanje cena u trendu ne podrazumeva da je to kretanje

  pravolinijskopravolinijskopravolinijskopravolinijsko

 • Trend se moe klasifikovati kao:Trend se moe klasifikovati kao: Glavni (dugoroni) Glavni (dugoroni) vie od godinu danavie od godinu dana Posredni Posredni vie od mesec danavie od mesec dana Kratkoroni Kratkoroni dani ili nedeljedani ili nedelje

 • Trend linijeTrend linije

  Pokazuju smer kretanja Pokazuju smer kretanja cenacena

  Proboj trend linije ukazuje Proboj trend linije ukazuje na moguu promenu na moguu promenu na moguu promenu na moguu promenu trendatrenda

 • Potpora i otporPotpora i otpor

  Granine linije izmeu Granine linije izmeu kojih cena oscilujekojih cena osciluje

  Kada dodje do proboja Kada dodje do proboja linije otpora, ona obino linije otpora, ona obino linije otpora, ona obino linije otpora, ona obino postaje potpora i postaje potpora i obratnoobratno

  Obino se 3% Obino se 3% penetracija uzima kao penetracija uzima kao kriterijum probojakriterijum proboja

 • KanalKanal

  Dve paralelne trend Dve paralelne trend linijelinije

  Na osnovu kreirane Na osnovu kreirane trend linije crta se trend linije crta se paralelna linijaparalelna linijaparalelna linijaparalelna linija

  Kupovni signal se Kupovni signal se generie kada je cena generie kada je cena bliska trend liniji, kada bliska trend liniji, kada je cena blizu pomone je cena blizu pomone linije generie se linije generie se prodajni signal (vai za prodajni signal (vai za rastui trend)rastui trend)

 • Princip ventilatora (Fan)Princip ventilatora (Fan)

  Nakon proboja trend Nakon proboja trend linije, crta se nova, dok linije, crta se nova, dok prethodna postaje linija prethodna postaje linija otporaotpora

  Nakon proboja druge, Nakon proboja druge, Nakon proboja druge, Nakon proboja druge, crta se i trea i tako se crta se i trea i tako se dobija figura koja lii na dobija figura koja lii na ventilatorventilator

  Proboj tree linije je Proboj tree linije je znak promene trendaznak promene trenda

 • Karakteristine figureKarakteristine figure

  Figure na grafikonu koje mogu da pomognu Figure na grafikonu koje mogu da pomognu analizi trendaanalizi trenda

  Vezuju se najvie za horizontalni trendVezuju se najvie za horizontalni trendTreba da pokau da li e nakon Treba da pokau da li e nakon Treba da pokau da li e nakon Treba da pokau da li e nakon horizontalnog trenda nastupiti inverzija ili e horizontalnog trenda nastupiti inverzija ili e se nastaviti postojei trendse nastaviti postojei trend

  Invertujue i neinvertujue figureInvertujue i neinvertujue figure

 • Fundamentalna analizaFundamentalna analiza

  Analiza finansijskih izvetaja preduzea u Analiza finansijskih izvetaja preduzea u cilju sticanja slike o njegovoj vrednosticilju sticanja slike o njegovoj vrednosti

  Postoje razni indikatori:Postoje razni indikatori: Povraaj na imovinu (ROA)Povraaj na imovinu (ROA) Povraaj na imovinu (ROA)Povraaj na imovinu (ROA) Povraaj na kapital (ROE)Povraaj na kapital (ROE) Zarada po akciji (EPS)Zarada po akciji (EPS)

 • Tehnika ili fundamentalna analizaTehnika ili fundamentalna analiza

  I tehnika i fundamentalna analiza imaju za cilj da I tehnika i fundamentalna analiza imaju za cilj da odrede budue kretanje ceneodrede budue kretanje cene

  Tehnika analiza prouava efekat, a Tehnika analiza prouava efekat, a fundamentalna analiza uzrokfundamentalna analiza uzrokfundamentalna analiza uzrokfundamentalna analiza uzrok

  Fundamentalna analiza kasni za tehnikom Fundamentalna analiza kasni za tehnikom analizom i moe se rei da su faktori analizom i moe se rei da su faktori fundamentalne analize ukljueni u tehniku analizufundamentalne analize ukljueni u tehniku analizu

  Tehnika i fundamentalna analiza nisu iskljuiveTehnika i fundamentalna analiza nisu iskljuiveTEHNIKA ANALIZA TEHNIKA ANALIZA -- linklink

 • Raunarski sistemi za analizuRaunarski sistemi za analizu

  Proces analize finansijskih instrumenata Proces analize finansijskih instrumenata zahteva dosta vremenazahteva dosta vremena

  Raunarski sistem moe u deliu sekunde da Raunarski sistem moe u deliu sekunde da obradi toliku koliinu podataka za koju bi obradi toliku koliinu podataka za koju bi obradi toliku koliinu