Punjabi magazine may 2016

Download Punjabi magazine may 2016

Post on 01-Aug-2016

219 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Krishi Jagran, India's No.1 (Agriculture Media Group) How to grow more agri-production

TRANSCRIPT

<ul><li><p>n?Zw-J/-;h- feqPh ikroD;kb 18 ^ nze 5 ^ wJh 2016 ^ o[gJ/ 35www.krishijagran.com</p><p>ISSN 2455-1112 </p><p>BETTERING AGRICULTURE BETTERING AGRICULTURE </p><p>;fNb fJzvhnk ftu j? dw</p><p>fe;kBK Bkb fwbe/ tXkJ/ edw</p><p>ftfrnkfBe ns/ </p><p>tgkoh fJe wzu s/</p></li><li><p>06 n?~wHJ/H;hH feqPh ikroD 2016wJh</p><p>;zgkde L n?wH;hHv'fwfBe</p><p>fBd/Fe L FkfJBh fJwkB[tb</p><p> L n?wH;hHtk;B</p><p>ekoiekoh ;zgkde L vkH e/HNhHuzvh</p><p> L oftzdo s/tfsnk </p><p>;/b} j?v L ;zi/ e[wko</p><p>wjkgqpzXe iB ;zgoe L cojk ykB</p><p>;jkfJe ;zgkde L o{ph i?B</p><p> L n;bw o;{b ykB</p><p>;hBhno gZsoeko L fJwokB ykB</p><p>gZsoeko L wBhF ujkB</p><p> L ;who fstkoh</p><p> L dhgfFyk</p><p> L ;'Bb jKvk</p><p> L i'sh Fowk</p><p>;hBhno gqpzXe L e/Hi/H ;ofBnk </p><p>gqpzXe L ;kok ykB</p><p>gqpzXe L w/xk Fowk</p><p>wkoehfNzr ;jkfJe L nc;kBk wfbe</p><p> L u[zeh G[fNnk</p><p> L g{Bw ftFteowk</p><p> L fozeh g[zvho</p><p> L ;'Bhnk wjkiB</p><p> L fFckbh wjkiB</p><p> L beFwh gKv/</p><p> L j/wk Fowk</p><p> L gqhsh ujkB</p><p> L ezuB f;zx</p><p> L oiBh e[wkoh</p><p> L efoFwk bfjoh</p><p> L whBk gKv/</p><p> L fgqnk fsqgkmh</p><p> L nkfJFk ykB</p><p>gqpzXe gq;ko L fBFKs Nke</p><p> L okj[b f;zx </p><p> L npd[; ;wd</p><p> L gqFKs Fowk</p><p> L nze{ :kdt</p><p> L w'fjs</p><p> L c[oekB e[o?Fh</p><p> L Fkj}/p nfjwd</p><p> L gZg{ okJ/</p><p> L gtB nkir/</p><p> L Bo/Ido F/oskN/</p><p> L fFteKs T[gkfXnkJ/</p><p> L nkoHn?BHup/</p><p> L feqFB fpjkoh</p><p> L ni/ e[wko</p><p> L jowBgqhs f;zx ezr</p><p> L b/yk i'yk </p><p> L e/HphHfJzdok</p><p>fvikfJfBzr L nbek r[gsk</p><p> L :'r/F e[wkoekoiekoh ;jkfJe L d/t/Ido f;zx</p><p> L irdhF ikBk</p><p> L oftzdo ikBk</p><p> L okiht </p><p>laiknd] dk'kd] eqnzd ,oa </p><p>Lokeh ,e-lh- Mksfefud </p><p>,e-,-lh- f"k tkxj.k % 60@9 rhljk ry] ;wlqQ ljk; ekfdZV] </p><p>utnhd xzhu ikdZ eSVks LVsku] ubZ fnYyh&amp;110016 ds }kjk ,p-</p><p>Vh- ehfM;k izsl </p><p>ch 2] lsDVj&amp;63] uks,Mk&amp;201301]</p><p>ftyk&amp;xkSrecq) uxj ;w-ih-</p><p>*lokZf/kd lqjf{kr U;k; {ks= fnYyhA</p><p>bl if=dk esa dkf'kr ys[k ,oa fopkj ys[kdksa ds futh gSaA </p><p>dk'kd@laiknd blds fy, mRrjnk;h ugha gSaA</p><p>n?Zw.J/.;h. feqPh ikroDgzikp dh gqw[~y g/Av{ gfotkoe wk;e g~fsqek</p><p>o"kZ 18 vad 5 ebZ 2016 #i;s 35MAC KRISHI JAGRAN</p><p>sseok</p><p>Ph. : 011-26511845, 26517923, 45503170Email : info@krishijagran.com Web : www.krishijagran.com</p><p>dqy ist 70</p><p>www.krishijagran.comsseok</p><p>Subscribe</p><p>Krishi Jagran Magazine</p><p> Punjabi, Hindi, Gujarati, Marathi, </p><p>Kannada, Bengali, Telugu, Assamese &amp; English </p><p>Nishant Taak Mob: 09953756433</p><p>gkDh ghD bJh sK </p><p>pukT[Dk j't/rk---8</p><p>M'B/ dh finkdk </p><p>T[gi bJh </p><p>c;b dk </p><p>wjZst---53</p><p>Gkos ;oeko fe;kBK </p><p>Bkb eo ojh </p><p>j? X'ykL </p><p>ghHu?Irb o?vh---10</p><p>ykDk^yIkBk---58</p><p>y/sh ;wkuko HHHH12;/js---60</p><p>ezBh ;wkukoHHHHHH18 XqveN bKu---62</p><p>fJzNoftT{HHHHHHHHHHHH21y/b irs---69</p><p>Gkosh wfjbk </p><p>;FesheoD---50 jk}Bhsh---64</p><p>S&amp;l ikswn Aqy bwZbwn: </p><p>idlbwg isMG cImw </p><p>(lwlI cImw)---51fcbwh d[Bhnk---66</p></li><li><p>08 n?~wHJ/H;hH feqPh ikroD 2016wJh</p><p>;zgkdeh</p><p>n?ZwH;hH v'wfBe&amp;Email: dominic@krishijagran.com</p><p> F dh eohp 33 eo'V nkpkdh nZi ;[Ze/ </p><p> dh ;wZf;nk Bkb i{M ojh j?. iB;zfynk </p><p>dk s/ih Bkb tXDk ns/ iwhB/ d/ j/mK </p><p>brksko j' oj/ gkDh d/ d'jB Bkb jh ib </p><p>;zGkb dh e'Jh ekoro Bhsh Bk j'D eoe/ </p><p>ghD d/ gkDh dh ;wZf;nk jo ;kb rzGho j[zdh </p><p>ik ojh j?. d/F d/ brGr 675 fifbnK ftu'I </p><p>252 fib/ fGnzeo ;'ekrq;s fJbkfenK ftu </p><p>nkT[Id/ jB.</p><p> y{j ftu'I gkDh eZYD ftu oZ;h bzph j[zdh </p><p>ik ojh j?. fe;kBK d/ y/sK dh p'fozr iK sK </p><p>;[Ze rJh iK gkDh xZN fdzdh j?. FfjoK ftu </p><p>ghD d/ gkDh dh jkJ/ spk wuDh F[o{ j' u[eh </p><p>j?, fgzvK ftu fJ; ;wZf;nk s'I y/sh ns/ fe;kB </p><p>d't/I jh popkd j' oj/ jB. n;hI ftd/Fh w[dok </p><p>Gzvko ns/ ykd Gzvko dh fuzsk sK eod/ jK </p><p>ns/ T[jBK ~ tXkT[D dh e'fF th eo oj/ jK, </p><p>go fJjBK s'I fes/ finkdk io{oh j? ib </p><p>Gzvko, fijVk e[dos B/ ;kv/ ihtB bJh iwhB </p><p>d/ nzdo ;zfus eoe/ oZfynk j?.</p><p> d' ;kb s'I brksko ubdh nk ojh gkDh </p><p>dh ;wZf;nk dk d'Fh eD j?&lt; fe;~ fizw/tko </p><p>mfjokT[Dk ukjhdk j?&lt; ;oeko d[nkok </p><p>ubkJhnK ik ojhnK y'ybhnK :'iBktK ~, ib </p><p>;zGko dh gqfeqnk ~ iK pkfoF Bk j'D dh tiQk </p><p>~</p></li></ul>