pregled izvrإ،enih isplata sa raؤچuna izvrإ،enja budإ¾eta u ... nacionalni park fruإ ka...

Download Pregled izvrإ،enih isplata sa raؤچuna izvrإ،enja budإ¾eta u ... nacionalni park fruإ ka gora jp - sremska

Post on 22-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Red. broj Razdeo

  Ekonomska klasifikacija Naziv ekonomske klasifikacije Opis vrste plaćanja Primalac sredstava MBR/RPG Datum isplate Iznos isplaćenih sredstava

  1 16 411111 Plate po osnovu cene rada PLATE - POREZ I DOPRINOSI Plata za 12.2016 - deo 3 -porez i doprinosi 08034613 06.01.2017 542.135,60

  2 16 411111 Plate po osnovu cene rada PLATE - OBUSTAVE Plata za 12.2016 - deo 3 -obustave 08034613 06.01.2017 19.183,51

  3 16 411111 Plate po osnovu cene rada PLATE - ISPLATE ZAPOSLENIMA Plata za 12.2016 - deo 3 -uplata na individualne partije 08034613 06.01.2017 1.402.847,80

  4 16 412111 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje PLATE - POREZ I DOPRINOSI Plata za 12.2016 - deo 3 -porez i doprinosi 08034613 06.01.2017 235.700,12

  5 16 412211 Doprinos za zdravstveno osiguranje PLATE - POREZ I DOPRINOSI Plata za 12.2016 - deo 3 -porez i doprinosi 08034613 06.01.2017 101.154,57

  6 16 412311 Doprinos za nezaposlenost PLATE - POREZ I DOPRINOSI Plata za 12.2016 - deo 3 -porez i doprinosi 08034613 06.01.2017 14.731,16

  7 16 465112 Ostale tekuće dotacije po zakonu UPLATA TEKUĆIH PRIHODA RS MINISTARSTVO FINANSIJA-UPRAVA ZA TREZOR 17862146 09.01.2017 206.837,62

  8 16 423599 Ostale stručne usluge UGOVOR O PRIV. I POV. POSLOVIMA Privremeni i povremeni poslovi 10.01.2017 60.368,12

  9 16 415112 Naknade troškova za prevoz na posao i sa posla Prevoz na posao Prevoz na posao 10.01.2017 418.858,80

  10 16 415112 Naknade troškova za prevoz na posao i sa posla Prevoz na posao Prevoz na posao 13.01.2017 286.751,33

  11 16 482122 Porez na usluge UPLATA TEKUĆIH PRIHODA POREZ NA DODATU VREDNOST 13.01.2017 718.567,00

  12 16 411111 Plate po osnovu cene rada PLATE - POREZ I DOPRINOSI Plata za 1.2017 - deo 1 -porez i doprinosi 08034613 16.01.2017 1.706.909,48

  13 16 411111 Plate po osnovu cene rada PLATE - ISPLATE ZAPOSLENIMA Plata za 1.2017 - deo 1 -uplata na individualne partije 08034613 16.01.2017 3.708.453,18

  14 16 411111 Plate po osnovu cene rada PLATE - OBUSTAVE Plata za 1.2017 - deo 1 -obustave 08034613 16.01.2017 793.303,12

  15 16 412111 Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje PLATE - POREZ I DOPRINOSI Plata za 1.2017 - deo 1 -porez i doprinosi 08034613 16.01.2017 745.039,79

  16 16 412211 Doprinos za zdravstveno osiguranje PLATE - POREZ I DOPRINOSI Plata za 1.2017 - deo 1 -porez i doprinosi 08034613 16.01.2017 319.746,49

  17 16 412311 Doprinos za nezaposlenost PLATE - POREZ I DOPRINOSI Plata za 1.2017 - deo 1 -porez i doprinosi 08034613 16.01.2017 46.565,09

  18 16 414419 Ostale pomoći zaposlenim radnicima POMOĆ ZA POBOLJ.SOC.- MATER.POLOŽAJA ZAPOSLENIH Pomoći zaposlenima 17.01.2017 56.036,96

  19 16 416111 Jubilarne nagrade JUBILARNA NAGRADA Jubilarne nagrade zaposlenima 19.01.2017 48.815,44

  20 16 416111 Jubilarne nagrade JUBILARNA NAGRADA Jubilarne nagrade zaposlenima 19.01.2017 48.815,44

  21 16 416111 Jubilarne nagrade JUBILARNA NAGRADA Jubilarne nagrade zaposlenima 19.01.2017 61.528,50

  UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE POKRAJINSKIH ORGANA NOVI SAD

  PREGLED IZVRŠENIH ISPLATA SA RAČUNA IZVRŠENJA BUDŽETA  U PERIODU OD 1.1.2017. GODINE DO 30.11.2017. GODINE

 • Red. broj Razdeo

  Ekonomska klasifikacija Naziv ekonomske klasifikacije Opis vrste plaćanja Primalac sredstava MBR/RPG Datum isplate Iznos isplaćenih sredstava

  22 16 414314 Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice POMOĆ U SLUČAJU SMRTI ČLANA PORODICE

  Isplate u slučaju smrti zaposleniog ili člana uže porodice 19.01.2017 76.383,33

  23 16 414314 Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice POMOĆ U SLUC.SMTI ZAPOSL. ILI ČLAN. UŽE PORODICE

  Isplate u slučaju smrti zaposleniog ili člana uže porodice 20.01.2017 64.162,00

  24 16 416111 Jubilarne nagrade JUBILARNA NAGRADA Jubilarne nagrade zaposlenima 20.01.2017 61.528,50

  25 16 414311 Otpremnina prilikom odlaska u penziju OTPREMNINA ZA PENZIJU Otpremnine za penziju 20.01.2017 126.122,00

  26 16 414314 Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice POMOĆ U SLUC.SMTI ZAPOSL. ILI ČLAN. UŽE PORODICE

  Isplate u slučaju smrti zaposleniog ili člana uže porodice 20.01.2017 64.162,00

  27 16 421311 Usluge vodovoda i kanalizacije PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA VODOVOD jkp - SREMSKA MITROVICA 08234779 24.01.2017 442,04

  28 16 421311 Usluge vodovoda i kanalizacije PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA VODOVOD I KANALIZACIJA jkp - NOVI SAD 08041083 24.01.2017 206.728,15

  29 16 421323 Usluga zaštite imovine PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA jp - SREMSKA KAMENICA 08042292 24.01.2017 312.300,00

  30 16 421324 Odvoz otpada PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA ČISTOĆA jkp - NOVI SAD 08066531 24.01.2017 426.227,49

  31 16 421225 Centralno grejanje PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA NOVOSADSKA TOPLANA jkp - NOVI SAD 08038210 24.01.2017 41.332,13

  32 16 421225 Centralno grejanje PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA NOVOSADSKA TOPLANA jkp - NOVI SAD 08038210 24.01.2017 5.637.149,12

  33 16 421221 Prirodni gas PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA INGAS jp za distribuciju gasa - INĐIJA 08190135 24.01.2017 11.462,88

  34 16 421221 Prirodni gas PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA NOVI SAD - GAS dp - NOVI SAD 08101132 24.01.2017 46.666,28

  35 16 421414 Usluge mobilnog telefona PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA TELENOR doo - NOVI BEOGRAD 20147229 25.01.2017 12.345,56

  36 16 421391 Doprinos za korišćenje gradskog zemljišta i slično USLUGE JAVNIH PREDUZEĆA INFORMATIKA jkp - NOVI SAD 08023182 25.01.2017 94.876,63

  37 16 421414 Usluge mobilnog telefona PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA TELENOR doo - NOVI BEOGRAD 20147229 25.01.2017 14.621,03

  38 16 421414 Usluge mobilnog telefona PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA TELENOR doo - NOVI BEOGRAD 20147229 25.01.2017 4.034,40

  39 16 421414 Usluge mobilnog telefona PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA TELENOR doo - NOVI BEOGRAD 20147229 25.01.2017 17.462,43

  40 16 421414 Usluge mobilnog telefona PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA TELENOR doo - NOVI BEOGRAD 20147229 25.01.2017 12.713,41

  41 16 421414 Usluge mobilnog telefona PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA TELENOR doo - NOVI BEOGRAD 20147229 25.01.2017 44.782,18

  42 16 421414 Usluge mobilnog telefona PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA TELEKOM SRBIJA ad - BEOGRAD 17162543 25.01.2017 4.271,23

  43 16 421321 Deratizacija PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA INFORMATIKA jkp - NOVI SAD 08023182 25.01.2017 81.404,47

  44 16 482231 Gradske takse UPLATA TEKUĆIH PRIHODA KOMUNAL.TAKSE ZA DRZ.MOTOR,DRUM.I 26.01.2017 3.750,00

 • Red. broj Razdeo

  Ekonomska klasifikacija Naziv ekonomske klasifikacije Opis vrste plaćanja Primalac sredstava MBR/RPG Datum isplate Iznos isplaćenih sredstava

  45 16 421523 Osiguranje od odgovornosti prema trećim licima PREMIJE OSIGURANJA I NADOKNADA STETE DDOR NOVI SAD ad - NOVI SAD 08194815 26.01.2017 22.778,00

  46 16 421523 Osiguranje od odgovornosti prema trećim licima PREMIJE OSIGURANJA I NADOKNADA STETE DDOR NOVI SAD ad - NOVI SAD 08194815 26.01.2017 2.000,00

  47 16 421414 Usluge mobilnog telefona PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA TELENOR doo - NOVI BEOGRAD 20147229 26.01.2017 2.294,15

  48 16 482131 Registracija vozila UPLATA TEKUĆIH PRIHODA POREZ NA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA 26.01.2017 33.252,00

  49 16 423911 Ostale opšte usluge PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA ZIN - uplata za lične karte i pasoše - BEOGRAD 7007965 26.01.2017 472,00

  50 16 421414 Usluge mobilnog telefona PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA TELENOR doo - NOVI BEOGRAD 20147229 26.01.2017 4.150,23

  51 16 423911 Ostale opšte usluge PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA MUP REPUBLIKE SRBIJE SUP NOVI SAD 26.01.2017 408,00

  52 16 421414 Usluge mobilnog telefona PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA TELENOR doo - NOVI BEOGRAD 20147229 26.01.2017 81.946,87

  53 16 423911 Ostale opšte usluge DRUGE TRANSAKCIJE RS MINISTARSTVO FINANSIJA-UPRAVA ZA TREZOR 17862146 26.01.2017 190,00

  54 16 421414 Usluge mobilnog telefona PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA TELENOR doo - NOVI BEOGRAD 20147229 26.01.2017 18.710,73

  55 16 421414 Usluge mobilnog telefona PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA TELENOR doo - NOVI BEOGRAD 20147229 26.01.2017 14.561,96

  56 16 421414 Usluge mobilnog telefona PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA TELE

Recommended

View more >