ererwewer ew rwe

Download ererwewer ew rwe

Post on 22-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

er werew rewrewrwe

TRANSCRIPT

 • 11. Informacje oglne

  2. Technika czenia

  2.1 Ksztatki zaprasowywane 2.2 Psrubunek zaciskowy 2.3 Ksztatki skrcane

  3. Monta instalacji

  3.1 Gicie rur 3.2 Cicie 3.3 Kalibrowanie i fazowanie 3.4 czenie rur krok o kroku 3.5 Kompensacja wydue termicznych 3.6 Mocowanie Instalacji 3.7 Pozostae wskazwki dotyczce trasowania instalacji 3.8 Gwarancja i ubezpieczenie

  4. Wskazwki montaowe dla ukadania ogrzewania podogowego

  4.1 Wstp 4.2 Parametry pracy 4.3 Obliczenia hydrauliczne 4.4 Budowa pyty grzejnej 4.5 Prowadzenie rur w ptlach 4.6 Mocowanie rur 4.7 Dylatacje 4.8 Ukadanie jastrychu 4.9 Rozruch instalacji 4.10 Zestaw pompowo mieszajcy systemu Keller PEX 4.11 Automatyka ogrzewania podogowego

  5. Prba cinieniowa

  6. Skadowanie i transport

  2

  3

  334

  4

  455689

  1011

  12

  1212131314151617171819

  20

  20

 • 2 3

  Warstwa PERT

  Warstwa PERT

  SpoiwoWarstwa aluminiumSpoiwo

  Euroconus

  Piercien dociskajcy

  Nakrtka

  Informacje oglne

  System Keller PEX bazujcy na wykorzystaniu rury wielowarstwowej czonej poprzez zaprasowanie naley do grupy najnowoczeniejszych rozwiza instalacyjnych na rynku. Decyduj o tym 2 czynniki budowa rury oraz technika czenia. Rury Systemu Keller PEX maj budow wielowarstwow. Ich rdzeniem jest rura aluminiowa o gruboci od 0,2mm zgrzana wzdunie, ultradwikowo na zakadk, ktra wytrzymuje cinienie ok.10 bar. Po dooeniu na zewntrz i od wewntrz rury aluminiowej, warstw tworzywa (PERT) ,mocowanych do aluminium specjalnym spoiwem, uzyskujemy rur mogc pracowa pod jednoczesnym wpywem cinienia i temperatury na poziomie, odpowiednio 10 bar i 95C. Tak unikatowe poczenie tworzywa i materiau tradycyjnego sprawia, e rury Keller PEX charakteryzuj si zaletami rur tradycyjnych i tworzywowych przy jednoczesnym wyeliminowaniu ich wad.

  Tech

  nika

  cz

  enia

  Ksztatki systemu Keller PEX produkowane s z prasowanego, niklowanego mosidzu, odpornego na odcynkowanie, co sprawia e s odporne na korozje. W systemie Keller PEX istnieje moliwo czenia rury z wykorzystaniem trzech typw ksztatek.

  Ksztatki zaprasowywane

  Podstawowym sposobem czenia rur Keller PEX jest uycie zczek zaprasowywa-nych. Poczenie rury z ksztatk uzyskujemy, wgniatajc (wprasowujc) rur w profil ksztatki, w strefie zcza, za pomoc zaciskarki wyposaonej w szczki typu U, dosto-sowane do typu ksztatki. Szczelno komory poczeniowej gwarantuj dwie uszczelki oringowe idealnie wkomponowane w stref zcza. Wykonywanie pocze tego typu jest moliwe w szlichcie podogowej lub brudzie ciennej.

  Prubunek zaciskowy

  Oferta systemu obejmuje rury i ksztatki w zakresie rednic 16 20mm wraz z zestawem niezbdnych akcesoriw dedykowanych do poszczeglnych zastosowa systemu oraz narzdzi do montau.

  Prubunek zaciskowy stosowany jest do wykonywania podej do grzejnikw oraz rozdzielaczy w systemach ogrzewania grzejnikowego i podogowego. Wystpuje w rednicach 16 i 20mm z nakrtk z gwintem wewntrznym . Skada si z korpusu, piercienia przecitego oraz nakrtki zewntrznej. Poczenie przy uyciu ksztatek tego typu powstaje poprzez wgniatanie , przy pomocy klucza monterskiego, umieszczonej pomidzy nakrtk zewntrzn, a korpusem ksztatki rury w profil ksztatki. Cao doszczelniana jest dwoma oringami. Cech charakterystyczn prubunku jest

  Do gwnych zalet systemu Keller PEX nale :trwao oceniana na minimum 50 lat energooszczdno niskie straty cinienia, optymalny wspczynnik prze- wodnoci cieplnejhigieniczno PERT jest nietoksyczny i obojtny w stosunku do wody uniwersalno system Keller PEX mona montowa w instalacjach:

  zimnej / ciepej wody uytkowej centralnego ogrzewania ogrzewania paszczyznowego spronego powietrza wody lodowej technologicznych w przemyle

  elastyczno promie gicia rury wynosi 45 Dz (rednica zewntrzna rury) brak pamici ksztatu rury mona wygina bez koniecznoci stosowania ukw stabilizujcych bardzo maa wydualno cieplna (0.025mm/mK), porwnywalna z rurami stalowymi i miedzianymiszczelno na dyfuzje tlenu zarwno rury jak i ksztatki s w 100% szczelne na przenikanie tlenu do instalacjiabsolutna szczelno wykonywanych pocze moliwo poczenia z kadym rodzajem instalacji niski ciar (200 mb. rury o rednicy 16mm way zaledwie 24 kg)

 • 4 5

  zakoczenie korpusu ksztatki w formie sfazowania typu stokowego (euroconus) , dodatkowo doszczelnionego oringiem, co pozwala na idealnie wkomponowanie w nyple rozdzielaczy lub konsol grzejnikowych. Podczenia wykonywane przy uyciu tego typu ksztatek s rozczne, a wic ich monta jest moliwy wycznie w widocznych miejscach, gdzie zcze jest widoczne i moliwe do wymiany.

  Monta instalacji

  Gicie rur

  Dziki duej elastycznoci rur i dobremu promieniowi gicia istnieje moliwo wyginania rur (minimalny to 4xDz rury). W celu zabezpieczeniu rury przed zaamaniem lub przeweniem konieczne jest stosowanie nastpujcych narzdzi :

  spryny zewntrzne

  su do wyginania na dowolnym odcinku rury

  spryny wewntrzne

  su do wyginania na kocowymodcinku rury

  gitarki rczne lub mechaniczne

  Cicie

  Rury winny by docinane na odpowiedni dugo, prostopadle do osi, wycznie za pomoc specjalnych narzdzi takich jak noyce systemowe (opcjonalnie zapadkowe) lub obcinaki krkowe.

  Przed przyciciem rury wskazane jest oznaczenie miejsca cicia owkiem lub markerem. Cicia rur nie powinno si przerywa, albowiem pozostawione w wyniku tego rysy lub nacicia osabiaj wytrzymao rury.

  Kalibrowanie i fazowanie

  Jest to czynno dziki ktrej przywracamy rurze po przyciciu jej pierwotny ksztat oraz fazujemy wewntrzna krawd rury. Fazowanie znacznie uatwia wcinicie korpusu ksztatki w rur oraz zapobiega przesuniciom lub uszkodzeniom uszczelek oringowych znajdujcych si na korpusie zczki.

  W celu skalibrowania i sfazowania rury naley posugiwa si wycznie :

  rozwiertakikalibrator rozwiertak

  dziki ustabilizowaniu rury przez elementy gnce moemy uzyska regularne uki

  Ksztatki skrcane

  Poczenia z wykorzystaniem ksztatek skrcanych s identyczne do pocze opisanych w poprzednim punkcie, z t rnic, e korpus ksztatki nie jest zakoczony sfazowaniem typu erocouns, a gama gwintw i rednic jest rozszerzona o rednic 25mm i gwinty i 1

 • 6 7

  czenie rur krok po kroku

  poczenia zaprasowywaneKolejno wykonywania czynnoci przy montau ksztatek zaprasowywanych jest nastpujca :

  przytnij rur na dan dugo przy 1. pomocy noyc lub obcinaka prostopadle do osi rury

  sfazuj krawdzie rury za pomoc 2. kalibratorarozwiertaka lub rozwiertaka

  wsu rur w ksztatk pomidzy 3. piercie ze stali nierdzewnej, a korpus zczki a do pojawienia si w otworach kontrolnych piercienia zaciskowego biaej cianki rury

  zaprasuj poczenie zaciskark rczn 4. lub elektryczn wyposaon w szczki (kamienie) zaciskowe typu U pamitajc, e plastikowy piercie musi przylega do krawdzi szczk zaciskarki

  poczenia skrcaneKolejno wykonywania czynnoci przy montau ksztatek skrtno zaciskowych jest nastpujca :

  przytnij rur na dan dugo przy 1. pomocy noyc lub obcinaka prostopadle do osi rury

  sfazuj krawdzie rury za pomoc 2. kalibratorarozwiertaka lub rozwiertaka

  na na rur nakrtk, a nastpnie 3. piercie przecity

  wsu w rur korpus zczki (do koca) 4.

  cao dokr przy uyciu klucza 5. paskiego; w trakcie dokrcania rura nie moe si obraca; po 1520 minutach dokr jeszcze raz

  ! Uwagi kocowepoczenia zaprasowywane , jako nierozczne mona stosowa przy prowadzeniu rur w bruzdach ciennych lub szlichcie podogowejpoczenia zaprasowywane wykonywa wycznie przy uyciu szczk (kamieni) typu U poczenia skrcane mona stosowa wycznie w widocznych miejscach prace montaowe prowadzi w temperaturach dodatnich (pow.0 C)rury przycina wycznie przeznaczonymi do tego narzdziami , prosto- padle do osi, tak aby koniec rury przylega rwnomiernie do zczki na caym obwodziekocwki rur sfazowa rozwiertakiem lub kalibratorem rozwiertakiem

 • 8 9

  !!Podczas montau instalacji systemu Keller PEX naley bra pod uwag wyduenia Wspczynnik rozszerzalnoci liniowej rur Keller PEX wynosi 0,025mm/mKtermiczne rur , bdce konsekwencj zmieniajcej si temperatury czynnika pyncego w instalacji. Zjawisko to naley uwzgldnia w czasie montau instalacji poprzez odpowiednie wytrasowanie instalacji. W zalenoci od umiejscowienia rur proponujemy nastpujce rozwizania problemu kompensacji wydue termicznych oparte na zasadzie

  stworzenia rurom warunkw do pracy temicznej.

  monta rur pod stropem lub w przestrzeni serwisowej

  Kompensacj realizujemy poprzez monta punktw staych w rozstawie co 10m. Przez punkt stay rozumiemy tu uchwyt zblokowany dwoma ksztatkami.

  monta pionw

  Kompensacj realizujemy poprzez monta punktu staego pod trjnikiem ,stanowicym odgazienie zasilajce dan kondygnacje. W tej sytuacji odlego pomidzy punktami staymi to wysoko kondygnacji + grubo stropu max. 3 4 m.

  Pomidzy punktami staymi montujemy podpory przesuwne w rozstawie zgodnym z tabel podan na stronie 10 niniejszej instrukcji.

  monta podtynkowy lub podposadzkowy

  Dla ukadania podtynkowego w brudzie ciennej lub podposadzkowego w szlichcie podogowej, kompensacje realizujemy poprzez monta na rurach systemu Keller PEX rur osonowych. Przez rur osonow rozumiemy tu rur typu peszel lub termoizolacj.

  W razie wtpliwoci projektowo-montaowych zwizanych z kompensacj prosimy o kontakt z dziaem technicznym.

  Mocowanie instalacji

  podpora (punkt) staa

  ciasno pasowany ukad dwch zczek blokujcych uchwyt mocujcy, ograniczajcy ruchy osiowe przewodu

  przenosi si poza punkt stay). Rozstaw punktw staych wynika z potrzeb umoliwienia odpowiedniej kompensacji przewodw.

  Punkt Stay Podpora Przesuwna PS PP

  punkt stay

  podpo

Recommended

View more >