documentatia de atribuire - miercurea 2018-06-26آ  toth sandor documentatia de atribuire a...

Download DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE - Miercurea 2018-06-26آ  toth sandor documentatia de atribuire a contractu

Post on 26-Jan-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • .Aprobat,

  PRIMAR

  Toth Sandor

  DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE a contractu lui de servicii

  INREGISTRARE SISTEMATICA A IMOBILELOR iN SECTOARELE CADASTRALE SELECTATE IN

  VEDEREA INSCRIERII IMOBILELOR iN SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU ~I CARTE FUNCIAAA,

  APARTINAND UAT ORA~ MIERCUREA NlRAJULUI, JUDETUL MURES , ,

  Cod CPV 71354300-7 Servicii de cadastru

  Prezenta Documentatie de Atribuire (dosar) cuprinde urmatoarele capitole:

  1. Caietul de Sarcini 2. Modele de formulare 3. Modelul de contract

  Elaborat

  Orban Melinda

  Compartiment A hizitii Publice j !

 • Schita sectoarelor cadastrale UAT MTERCUREA NIRAJULUf, Jud. Mures

 • MURE~

  Nr. 6642f21.06.2018

  CiHre: Primaria Miercurea Nirajului, judo Mures in atentla: Domnului Primar T6TH SANDOR ' Referitor la: Stabilire sectoare cadastrale in care se VOl' desfasura lucrarile de

  tnreqlstrare sistematica '

  Stimate Domnule Primar,

  Referitor la adresa durnneavoastra nr.6147/13.06.2018, prin care ne cornunicati sectoarele cadastrale in care intentionatt sa desfasurati lucrart de Tnregistrare sistematica Tn baza eontraetului de finantare nr. 4691126.04.2018 incheiat eu OCPI Mures, va comunicarn urrnatoarele:

  In urma verificarilor efectuate In vederea stabilirti respectani prevederilor alin. (341), (342) si (347) de la art. 9, din Legea 711996 eu rnoditlcarile ~i cornpletarile ulterioare, am constatat ca sectoarele cadastrale nr.43,44,45,47,48,65,69,71,75,41,60,49 si 51 euprind imobite situate Tn extravilan ~i respects regulile de prloritizare, fiind sectoare care fac obiectul subventiilor platite de Aqentia de Plati si lnterventie pentru Aqrlcultura, (A.P.LA.).

  In schimb, sectorul cadastral nr.73 cuprinde imobile situate exclusiv Tn intravilan, prin urrnare nu poate face obiectul tucrarilor de inreqistrare sistematica.

  Prin urmare, lucrarile de lnreqistrare sistematica a imobilelor din sectoarele cadastrale nr. 43,44,45,47,48,65,69,71,75,41,60,49 9i 51 pot face obiectul contractului de achizitie pe care urmeaza sa Illnchaiati cu persoana autorizata. In cazul in care doriti sa includef in obiectul contractului si alte sectoare cadastrale, va ruqarn sa ne transmiteti propunerea durnneavoastra.

  Cu deosebita consideratie,

  Marin DI

  \

  Marius Cristian NEME$ Sef Serviciu Cadastru

  OCPI MURE$IStr Caprioarei. Nr. 2. Cod po::;taI540314. Tg. Mureg, Telefon (0265) 21 '13 38: Fax: (0265) 21 0507: e-mail: Il1s@ancpLro; WWV'G.!lllJ:oi.ro Ex:tr8.se de cene tunc/ars penfru mforn.1are ontine. ePay,ancpi.ro

  CMifrcat SR. EN ISO 9U01 ;2015 Nr 27921fOB!'R

 • CAIET DE SARCINI

  Caietul de sarcini face parte integranta din Documentatia de atribuire si constitute ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

  Caietul de sarcini este elaborat in concordanta cu respectarea regulilor de baza precizata in documentatia de atribuire.

  Aplicandu-se criteriul de evaluare "pretul eel mai scazut", se precizeaza in mod expres faptul ca cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In aces sens, ofertele vor fi luate in considerare in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale obligatorii din caietul de sarcini.

  I. Baza legala

  OUG 34/2018 ORDIN Nr.1427/2017din6noiembrie2017 Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

  - Legea Cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 5, pet. 7 din Procedura si modalitatea de alocare a sumelor, precum si raportarea de catre beneficiar a stadiului de executie a lucrarilor pentru lucrarile de inregistrare sistematica initiate de unitatile administrativ-teritoriale, aprobata prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de cadastru si Publicitate imobiliara nr. 819/2016, cu modificarile ulterioare;

  O.U.G. nr. 35/2016 pentru desfasurarea lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor pe sectoare cadastrale; Legii nr. 98/2016 privind achizitiile pub lice, cu modificarile si completarile ulterioare H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractu lui de achizite publica/acordului cadru din legea nr. 9812016 privind achizitiile public, cu modificarile si completarile ulterioare;

  II. Sursa de finantare: Buget de stat (Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 9, alin. (343)

  Se vor executa documentatiile solicitate pentru un numar de 933 imobile ce se gasesc in extravilanul Orasului Miercurea Nirajului cuprinse in sectorizarea U.A.T. Oras Miercurea Nirajului, anexa la prezentul caiet de sarcini. Se solicita ca to ate documentatiile sa fie finalizate in term en de 12 luni. Valoarea estimata a achizitiei este 67.524 lei, fara TVA, ca1culat pentru 933 imobile estimate.

  III. Obiectul contractului

  Prezentul caiet de sarcini are ca obiect achizitionarea serviciilor de inregistrare sistematica a imobilelor la nivel de sectoare cadastrale, in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara, cu 0 suprafata de 652 ha.

  Cod CPV 71354300-7 Servicii de cadastru Autoritatea contractanta:

  Oras Miercurea Nirajului Descrierea contextului

  Serviciile de inregistrare sistematica a imobilelor, ce fac obiectul contractului/contractelor pe care Orasul Miercurea Nirajului intentioneaza sa Ie atribuie, inc1ud:

 • - Identificarea, rnasurarea, descrierea ~i inregistrarea imobilelor 'in documentele tehnice, reprezentarea acestora pe planuri cadastrale si stocarea datelor pe suporturi informatice; - Identificarea proprietarilor, a posesorilor si a altor detinatori de imobile, 'in vederea inscrierii 'in cartea funciara; - Afisarea publica a rezultatelor obtinute 'in urma executarii lucrarilor sistematice de cadastru, rectificarea erorilor semnalate de catre detinatori si deschiderea noilor carti funciare. Realizarea serviciilor de inregistrare sistematica a imobilelor reprezinta nu doar un proces de cartografiere a imobilelor ci si identificarea drepturilor de proprietate asupra acestora, a altor drepturi reale ori a posesiei, in baza actelor juridice colectate, in vederea inscrierii acestora in cartea funciara. Beneficiul implementarii Programului National consta 'in asigurarea unei evidente corecte a proprietatilor la nivelul intregii tari, care va conduce la realizarea planului cadastral complet, deschiderea cartilor funciare, dezbaterea succesiunilor, inscrierea posesiei In lipsa actelor de proprietate si crearea unei baze de impozitare reale, pentru statuI roman si va securiza tranzactiile imobiliare.

  IV. Specificatii tehnice de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale in vederea inscrierii imobilelor in cartea funciara

  1. DATE GENERALE

  1.1. Definirea lucriirilor sistematice de cadastru Lucrdrile sistematice de cadastru reprezintd: - Identificarea, masurarea, descrierea si inregistrarea imobilelor in documentele tehnice, reprezentarea

  acestora pe planuri cadastrale si stocarea datelor pe suporturi informatice; - Identificarea proprietarilor, a posesorilor si a altar detindtori de imobile, in vederea inscrierii in cartea

  funciara; - Afisarea publica a rezultatelor obtinute in urma executarii lucrarilor sistematice de cadastru,

  rectificarea erorilor semnalate de cdtre detinatori si deschiderea noilor carti funciare. Cadastrul determina pozitia limitelor imobilelor, pe baza de masuratori. Carte a funciara cuprinde descrierea imobilelor si inscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la

  drepturile personale, actele, faptele sau raporturile juridice in legatura cu imobilele, precum si sarcinile care greveazd imobilul sau modul de exercitare a dreptului de proprietate.

  Prin detindtor de imobil, se intelege titularul dreptului de proprietate, al altar drepturi reale asupra acestuia sau eel care, potrivit legii civile, are calitatea de poses or.

  Institutii implicate: Agentia Ntuionalii de Cadastru $i Publicitate Imobiliarii este autoritatea responsabild pentru

  implementarea Programului national de cadastru Si carte funciara, denumit in continuare Programul National, program ce are ca scop inregistrarea gratuita a imobilelor in sistemul integrat de eadastru si carte funciard, realizarea planului cadastral al imobilelor si desehiderea cdrtilor funciare la nivelul tuturor unitdtilor administrativ-teritoriale.

  in vederea realizdrii Programului National, ANCPI asigurd finantarea/cofinantarea lucrarilor de inregistrare sistematica realizate la nivel de sector cadastral, in conditiile Legii.

  Oficiile de Cadastru # Publicitate Imobiliarii coordoneazd activitatile de inregistrare sistematica realizate la nivel de sector cadastral si colaboreaza eu unitatea administrativ-teritoriala pentru buna desfasurare a activitdtilor de inregistrare sistematica. Ojiciile de cadastru si publicitate imobiliare participd prin intermediul personalului de specialitate la realizarea lucrdrilor, conform Legii: receptioneaza documentele tehnice intocmite de cdtre Prestator, organizeazd publicarea documentelor tehnice cu sprijinul primdriei, participa prin reprezentanti desemnati la solutionarea cererilor de rectificare formulate in urma publicarii documentelor tehnice.

  Prin biroul de cadastru si publicitate imobiliara in evidenta caruia se afla unitatea administrativ-

Recommended

View more >