documentatia de atribuire tehnickep nrijj2j ~/ caietul de sarcini face parte integranta din...

Download DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE TEHNiCKep NrIJJ2j ~/ Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia

Post on 09-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Ia~i Facultatea

  CONSTRUCTII DE MA~INI ~I MANAGEMENT INDUSTRIAL Strada Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron nr. 39, la§i

  tel/fax: +40.232-242109; tel: +40.232-278680 (int. 2191,2307, 2308); http://www.em.tuiasi.ro

  DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru achizitia publica de servicii

  prin aplicarea procedurii de achizitie directa pentru atribuirea unui contract de servicii

  lJNIVERSITATEA TEHNiCKep ratie sistem antiefractie Imobil TCM- Decanat" "GHEORGHE ASACHI" DIN IASI

  Nr·IJJ2j 15-~~/20j

  SECTIUNEA 1- INVITATIA DE PARTICIPARE SECTIUNEA II- CAIET DE SARCINI SECTIUNEA III- MODEL CONTRACT

  http://www.em.tuiasi.ro

 • Sectiunea I Invitatie de participare

  Prin prezenta , invitam operatorii economici interesati sa depuna oferta pentru atribuirea contractului de servicii "Reparatie sistem antiefractie Imobil TCM- Decanat".

  1. Informatii generale 1.1. Achizitor

  Denumirea: Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din lasi Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial Adresa: Strada Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron nr. 39, la~i Tel/fax: +40.232-242109; tel: +40.232-278680 Adresa internet: www.cm.tuiasi.ro Ofertele se vor trans mite prin e-maillaadresa:madalina.hristea@tuiasLro

  2. Obiectul contractului: 2.1. Denumire contract: "Reparatie sistem antiefractie Imobil TCM- Decanat". 2.2. Descrierea contractului: Achizitie "Reparatie sistem antiefractie Imobil TCM-

  Decanat" conform cerintelor detaliate in caietul de sarcini. 2.3. Tipul contractului si locatia beneficiarului: Servicii

  Locatia beneficiarului: Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din lasi, Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial, Imobil TCM, Strada Prof. dr. docent Dimitrie Mangeron, nr. 39

  2.4. Valoarea estimata: 1.300 RON fara TVA. 2.5. Termen de prestare: maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de

  ambele parti. 2.6. Sursa de finantare: Finantare de baza.

  3. Procedura Tipul procedurii: Achizitie directa cu finalizare electronica. Ofertantul declarat castigator va introduce in catalogul de pe SEAP serviciile ofertate.

  4. Informatii detaliate si complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare PRETUL eEL MAl SCAZUT

  Oferta este ferma, iar pretul va fi exprimat in LEI, tara TV A ~i nu poate fi ajustat pe toata durata de derulare a contractului. Observatie: In cazul criteriului "pretul cel mai scazut", stabilirea ofertei ca~tigatoare se realizeaza

  numai prin compararea preturilor prezentate in cadrul ofertelor admisibile, lara sa fie cuantificate alte elemente de natura tehnica sau alte avantaje. Oferta care este declarata ca~tigatoare de catre comisia de evaluare in acest caz, trebuie sa indeplineasca in totalitate specificatiile tehnice minime considerate obligatorii, astfel cum au fost acestea stabilite in caietul de sarcini.

  http://www.cm.tuiasi.ro mailto:e-maillaadresa:madalina.hristea@tuiasLro

 • 5. Modul de obtinere a documentatiei: accesand adresa de internet http://www.tuiasi.ro/administratie/ achizi tii pub lice

  6. Limba de redactare a ofertei: limba romaniL 7. Perioada minima de valabilitate a ofertei: 30 de zile. 8. Data limita de prezentare a ofertelor: 16.06.2016 ora 0900. Nu se vor lua in

  considerare ofertele depuse dupa aceasta ora. 9. Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va transmite pe adresa de e-mail

  madalina.hristea@tuiasi.ro, cu mentiunea Oferta servicii de "Reparatie sistem antiefractie Imobil TCM- Decanat".

  10. Plata: prin OP in contul de Trezorerie indicat de catre operatorul economic, in maxim 30 de zile de la incheierea contractului, in baza facturii fiscale si a contractului de achizitie.

  11. Ata~am caietul de sarcini si contractul tip de servicii pentru "Reparatie sistem antiefractie Imobil TCM- Decanat" continand cerintele minime solicitate.

  12. Persoana de contact: d-na Hristea Madalina-Emilia, adresa e-mail: madalina.hristea@tuiasi.ro, telefon: 0232/278683, int.2305.

  Intocmit, Administrator Sef Facultate Ec. Hristea Madalina-Emilia

  http://www.tuiasi.ro/administratie/ mailto:madalina.hristea@tuiasi.ro, mailto:madalina.hristea@tuiasi.ro,

 • Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea ~i prezentarea ofertei ~i constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

  Caietul de sarcini contine, I'nmod obligatoriu, specificatii tehnice. Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens orice oferta prezentaHi, care se abate

  de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata I'n considerare, dar numai I'n masura I'n care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de servicii inferioare celor prevazute in caietul de sarcini ~i termene de prestare care depa~esc 5 zile lucratoare atrage descalificarea ofertaDt!llui. TermeDul de plata: maxim 30 de zile de la receptie.

  Cerinte minime: 1. Reparatie sistem antiefractie Imobil TCM-Decanat

  rermen de executie: TermeDul de executie este: maxIm 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele

  Conditiile si termenele de plata: Modalitatea de plata: prin OP in contul de Trezorerie indicat de catre operatorul economic, in

  maxim 30 de zile de la incheierea contractului, in baza facturii fiscale si a contractului de achizitie.

 • 1. Preambul In temeiul O.D.G. nr.34/2006 privind atribuirea contracteJor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice ~i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare si a celorlalte acte normative emise in baza OUG 34/2006, a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Hotararii nr. 112016 privind Normele metodologice de aplicare a legii nr' 227/2015, s-a incheiat prezentul contract de prestari servicii,

  intre

  autoritatea contractanta Universitatea Tehnidi "Gheorghe Asachi" din Ia~i, cu sediul in Ia~i, str.Prof.dr.doc Dimitrie Mangeron nr. 67, 700050, la~i, judetul Ia~i, Romania, telefon: +40-232/278683, int.l121, fax: +40-232- 237627, ce functioneaza in baza legii nr.1360/1937 ~i a Hotararii Guvernului nr.26/2015-Anexa 3-poz.28, cod fiscal 4701606, cod R096 TREZ 23F6 5060 1203 030X, Trezoreria Ia~i, reprezentata prin Rector - Prof. univ. dr. ing. DAN CA~CA VAL ~i Director Economic- Ec. MARIANA CRIVOI, in calitate de achizitor pe de 0 parte,

  # S.C. .. S.R.L., cu sediul in , telefon/fax: , e-mail ........................ , numar de inmatriculare in Registrul Comertului , cod unic de inregistrare ....................... , cont bancar , deschis la Trezoreria , reprezentata prin Director General- , in calitate de prestator, pe de alta parte.

  2. Defini(ii 2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

  a. contract - reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale. b. achizitor si furnizor - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; c. pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; d. produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa Ie furnizeze achizitorului; e. servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportuJ, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie, si orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract; f. furnizare - ansamblu de operatiuni care cuprinde (dupa caz): vanzare, Iivrare, transport, incarcare, descarcare, montare, instalare, pun ere in functiune, efectuare probe tehnice, de functionare, autorizare functionare, intretinere in perioada de garantie tehnica. g. standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea, prevazute in Caietul de sarcini ~i ill prop unere a tehnica; . h. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului. i. destinatiefinala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele; j. termenii comerciali de Iivrare vor fi interpreati conform INCOTERMS 2000 - Camera Internationala de Comert (CIe). k. forta majora - un eveniment mai pres us de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea 0 imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; I. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

  3. lnterpretare 3.1 In prezentul contract; cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural ~i vice versa, acolo unde acest lucru este perm is de context.

 • 3.2 Terme