chuyen de tu tuong ho chi minh

Download Chuyen de Tu Tuong Ho Chi Minh

Post on 16-Feb-2016

10 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CHuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh

TRANSCRIPT

D LIU NGN HNG THI

D LIU NGN HNG THI

MN CHUYN T TNG H CH MINH I

I. LOI CU 4 IM.

Cu 1: Trnh by khi nim l lun, phng php, phng php lun v mi quan h gia chng.- L lun: l h thng cc lun im gn b cht ch vi nhau v mt logic, phn nh bn cht, quy lut vn ng v pht trin ca khch th c nghin cu. Dim xut pht ca l lun l thc tin, v th l lun l khi nim dng ch h thng nhng quan im, nhng t tng c tng kt v khi qut t kinh nghim hot ng thc tin ca con ngi trong nhiu lnh vc v thuc nhng phm vi khng gian v thi gian khc nhau. L lun c th tc dng ch o ngc tr li i vi hot ng thc tin tip theo nhng lnh vc v phm vi ph hp.

- Phng php: l ton b nhng cch thc vi tnh cht l 1 h thng nhng nguyn tc xut pht t cc quy lut tn ti ca i tng, khch th c nhn thc cng nhn hot ng c thc tin ca con ngi, nhm tc ng vo i tng, khc th thc hin mc ch nh. Phng php mang tnh ch quan, v n do con ngi tm kim, la chn, s dng, mawtk khc n li mang tnh khch quan v n gn vi i tng m con ngi tc ng thng qua hot ng nhn thc v ci to ca mnh.

- Phng php lun: l l lun v cc phng php nhn thc v ci to thc tin. N xng ng c gi l hc thuyt v phng php. Biu hin ra 1 h thng cht ch cc quan im, cc nguyn l ch o vic tm kim, xy dng, la chn v vn dng cc phng php.

- Mi quan h: c 3 c mi quan h ni ti v quy nh ln nhau. L lun l h thng cc tri thc, cc phm tr v khi nim, c chc nng va phn nh va d bo bn cht, quy lut vn ng v pht trin ca khch th c nghin cu. Do l lun l c s dn n phng php. L lun no th phng php y. Phng php c hnh thnh t l lun, chng c mi quan h cht ch vi nhau. L lun ra phng php, phng php tc ng li l lun, lm l lun pht trin, v l lun mi hnh thnh, l lun mi hnh thnh li ra phng php mi.

Phng php lun l phng thc lun gii, khi qut, la chn v vn dng cc phng php, m bo cho s thit lp mi quan h hi ha gia l lun v phng php, gia khch th v ch th nghin cu.

Nghin cu khoa hc l 1 hot ng nhm tm ti khm ph ra ci mi, sn xut ra tri thc cp l lun khoa hc. Nm c mi quan h ny l cng vic m cc nh khoa hc phi lun trau di, nu thi n th khng th c bt c 1 kt qu hay bc tin no trong khoa hcCu 2: Trnh by quan nim v phng php cch mng HCM. Phng php cch mng ca Ngi l s vn dng mt cch sng to phng php lun ph bin ca ch ngha Mc-Lnin vo hon cnh v iu kin c th ca cch mng Vit Nam tm ra con ng, hnh thc, bin phpthch hp nhm thc hin mc tiu dn giu nc mnh, gi vng c lp ch quyn v ton vn lnh th, xy dng thnh cng ch ngha x hi trn t nc ta, gp phn tch cc vo cuc u tranh chung ca nhn dn th gii v ha bnh c lp dn tc, dn ch v tin b x hi. cng l s k tha c chn lc v p dng sang to nhng phng

php suy ngh v hnh ng ca cc nh t tng, chnh tr, qun s Vit Nam trong lch s vo iu kin hin i, l s tng kt t thc tin cc phong tro cch mng trong nc v th gii.

Phng php cch mng ca ch tch H Ch Minh l mt h thng cc phng php c th hin a dng v phong ph cc thi k, cc giai on khc nhau.

Theo gio s ng Xun K, ng li cch mng bt ngun t t tng, hc thuyt gn vi thc tin, vi nhng iu kin lch s nht nh, cn phng php cch mng l thc hin ng li

cch mng c t ra. Khc vi ng li cch mng (l mc tiu, phng hng, chin lc hay l con ng i ln ca cch mng vi nhng quan im c bn nht c xc nh), phng php cch mng l cch thc tin hnh cch mng vi tnh cht l mt h thng cc quy tc xut pht t cc quy lut khch quan ca cch mng trong iu kin lch s c th nht nh nhm u tranh ginh chnh quyn, gi vng chnh quyn v xy dng ch mi. Cch thc y c th hin bng nhng hnh thc, bc i thch hp thc hin thng li ng li cch mng, bin

ng li cch mng thnh hi thc. ng li quyt nh phng php, phng php li i ng li vo cuc sng, th hin ng li trong hot ng thc tin.Cu 3: Trnh by v tr ca phng php cch mng trong t tng HCM.- Phng php cch mng l 1 b phn quan trng trong h thng tu tng H Ch Minh. Ngi xng ng l nh chin lc cch mng v t chc v i ca dn tc Vit Nam, a dn tc Vit Nam tr thnh 1 dn tc anh hng trong th k XX.- H Ch Minh nhn thc su sc tm quan trng ca phng php cch mng v ht sc coi trng n. Cch mng nu ch c ng li thi th cha , m phi c phng php cch mng ng n, nhm a ng li tr thnh hin thc a trn phong tro ca qun chng nhn dn.

- Ngay t bui u ra i tm ng cu nc: H Ch Minh xc nh mc tiu ca mnh l: ti mun ra nc ngoi xem nc php v cc nc khc. Sau khi xem xt h lm th no ti s quan tr li gip ng bo ta.

- Sau khi n vi ch ngha Mac Lenin, vn phng php cch mng H Ch Minh c s pht trin vt bc v cn lm phong ph kho tng l lun Mac Lenin v phng phpCu 4: Phn tch bn cht ca phng php cch mng HCM.

- Phng php cch mng H Ch Minh l s vn dng v pht trin sng to l lun cch mng ca ch ngha Mc Lnin trn c s k tha cc gi tr truyn thng ca dn tc v xut pht t iu kin thc tin Vit Nam. ng thi cn l s tip thu c chn lc kinh nghim qu bu rt ra t cuc cch mng v nhng nh chnh tr, qun s li lc trn th gii- S kt hp gia l lun cch mng tin tin v thc tin lch s sinh ng vi t duy H Ch Minh hnh thnh nn phng php cch mng H Ch Minh. Trong c th thy tnh nguyn tc, khoa hc, cch mng ca ch ngha Mc Lnin, s kt tinh ca tinh hoa vn ha dn tc v thi i, s thng nht gia li ch giai cp vi li ch dn tc. Phng php y cha ng tnh kin nh, sc so, nhy bn ca Lnin, tnh c lp, t ch ca L Thng Kit, s nhn i bao dung ca Nguyn Tri, ti thao lc ca Trn Hng o v sc mnh thn tc ca Nguyn Hu v trn ht l 1 tm nhn vt thi i ca H Ch Minh.

- Phng php cch mnh H Ch Minh bt ngun t quan im cch mng l s nghip ca qun chng nhn dn, qun chng nhn dn l ngi lm nn lch s. Nh vy iu kin cn v hnh thnh phng php cch mng H Ch Minh chnh l thc tin lch s Vit Nam cui th k XIX u th k XX cng vi l lun cch mng v kinh nghim thc tin phong ph ca Ngi.

- Tnh hnh Vit Nam cui th k XIX u th k XX t ra yu cu i vi Vit Nam lc by gi l gii quyt s khng hong v ng li cu nc v giai cp lnh o cch mng. n nm 1920 trong t duy Nguyn i Quc hnh thnh 1 phng php cch mng mi: phng php cch mng v sn ph hp vi thc tin lch s Vit Nam. V vy bn cht phng php cch mng H Ch Minh l phng php cch mng v sn 1 nc thuc a na phong kin.Cu 5: Trnh by nguyn tc ton din, h thng v trng im, thit thc ca HCM.- Quan im ton din v lch s c th l 1 trong nhng nguyn tc quan trng ca phng php bin chng macxit c H Ch Minh tip thu v vn dng ng n, sng to gii quyt nhng vn thc tin cch mng Vit Nam.

- H Ch Minh l 1 nh chin lc c tm nhn xa trng rng, nhn ton din

+ Trong xem xt, nh gi x hi, Ngi phn tch ton din mi mt c chnh tr, kinh t vn ha, x hi, c qu kh, hin ti v tng lai

+ Xem xt con ngi, Ngi ch ton din c nng lc, tnh cm, mt mnh, mt yu, c v ti trn cc phng din c nhn, tp th, cng ng.

+ Trong nh gi sc mnh, so snh lc lng, Ngi nh gi ton din cc yu t to thnh sc mnh nh: sc mnh vt cht, sc mnh dn tc, sc mnh thi i, cc yu t thi, th, lc+ H Ch Minh nh gi ng vai tr, v tr ca tng yu t v s tc ng bin chng ca chng trong 1 chnh th thng nht- Theo Ngi: cn nm vng quan im ton din, h thng, nhn xa, trng rng, ng thi ch trng im, c th, thit thc chin lc c tm nhn xa trng rng, k hoch th c th, chu o

- Nguyn tc ton din, h thng, trng im, thit thc tr thnh phong cch, phng php ca H Ch Minh trong xem xt v gii quyt mi cng vic. y l c s ca chin lc tng hp ca ng trong cch mng Vit NamCu 6: Trnh by quan im pht trin, i mi ca HCM.- H Ch Minh tip thu 1 trong 2 nguyn l c bn ca php duy vt bin chng l nguyn l v s pht trin. Trong quan im pht trin vi t cch l nguyn tc phng php lun l c s hnh thnh nn quan im pht trin, i mi, hng v ci mi ca Ngi.

- H Ch Minh lun cao vic qun trit v vn dng quan im pht trin, gn n vi s i mi, pht trin ca cch mng, ca x hi, ca con ngi.:

+ Cch mng l i mi, x hi, con ngi cng lun i mi. Cn phi nm vng quy lut, xu hng pht trin ca cch mng, ca x hi, ca con ngi.

+ Phi lun nhy bn vi ci mi, tin tng ci mi, bi dng v pht huy ci mi tin ln.

+ Coi trng vic tm kim, pht hin ci mi, ng h vun p v thc hin ci mi

- H Ch Minh c nhng d bo ht sc ng n, th k trn c s nm vng quy lut ca cch mng kt hp vi nhng t tng trit hc phng ng, v vy trong nhng lc kh khn nht Ngi vn tin tng vo thng li cui cng

- Trong di chc, Ngi cn dn: Phi xa b ci c, em li ci mi. l 1 vic khng l phi ng vin ton ng, ton dn mi lm c.

- L 1 trong nhng nguyn tc phng php lun th hin phuwong php cch mng khoa hc, sng to trong gii quyt vn thc tin cch mng Vit Nam ca H Ch Minh. L c s ng ta hoch nh ng li chin lc ca cch mng Vit Nam, c bit l ng llois i mi t nc trong giai on hin nay.Cu 7: Phn tch quan im v con ngi, v nhn dn ca HCM.- Quan im v con ngi, v nhn dn ca H Ch Minh mang tnh giai cp, tnh nhn dn v tnh dn tc su sc trn c s k tha quan im tch cc ca t tng trit hc phng ng, ca nho gio, ca ch ngha duy vt lch s,t kinh nghim thc t phong ph ca mnh cng thm nhng tinh hoa truyn thng tt p ca ng cha ta nc ly dn lm gc, y thuyn l dn, lt thuyn cng l dn.

- H Ch Minh nu cao quan im v con ngi, v nhn dn; tt c v con ngi, do con ngi; tt c v dn v do dn; con ngi l vn qu nht, l lc lng to ln nht. Quan im ny c th hin nh sau:

+ Trc ht, y l trit l sng, ch ngha nhn vn H Ch Minh: sng v nc, v dn, v s nghip gii phng dn tc, x hi, con ngi

+ Khng ch l trit l m cn l chin lc v con ngi: con ngi va l mc tiu, va l ng lc ca cch mng. V vy phi quan tm n gio dc + o to, khoa hc cng ngh, coi trng nng cao dn tr, o to v s dng nhn ti.

+ Quan im v con ngi, v nhn dn cn c th hin trong t tng chnh tr - x hi dn lm ch. Bao nhiu li ch u v dn, bao nhiu quyn hn u ca dn.

+ Phi lun da vo dn, tin tng, hc hi nhn dn, pht huy sc mnh ca nhn dn v lc lng ca dn l v cng, vo tn. Do phi lun qun trit quan im c dn l c tt c d trm ln khng dn cng chu, kh vn ln dn liu cng xong

- Quan im v con ngi, v nhn dn tr thnh phng php, tc phong cng tc c gi tr to ln v mt l lun v thc tin. V l c s ng ta hoch nh ng li, chnh sch nhm pht huy sc mnh ca nhn dn trong s nghip xy dng v bo v t quc.Cu 8: Trnh by phng php xy dng lc lng cch mng ca HCM. H Ch Minh k tha v pht huy truyn thng v tip thu t tng ca ch ngha McLnin: Cch mng l s nghip ca qun chng trong cng cuc gii phng dn tc. Ngi ch trng thc tnh, gic ng, t chc nhn dn, c vy khi i on kt nhn dn mi tr thnh lc lng ln mnh, thnh sc mnh v i. trc khi ri Php nm 1923, Ngi vit: i vi ti, cu tr li r rng: tr v nc, i vo qun chng,

thc tnh h, t chc h, on kt h, hun luyn h, a h ra u tranh ginh t do c lp.