3-05 konobar

Download 3-05 Konobar

Post on 30-Sep-2015

28 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

konobar

TRANSCRIPT

 • OBRAZOVNI PROGRAM

  KONOBAR

 • 2

  SADRAJ

  OPTI DIO .................................................................................................. 3

  1. NAZIV PROGRAMA: KONOBAR ....................................................................... 3

  2. NASTAVNI PLAN ....................................................................................... 3

  POSEBNI DIO ............................................................................................... 5

  1. PREDMETNI PROGRAMI ............................................................................... 5

  1.1 OPTEOBRAZOVNI PREDMETI ...................................................................... 5

  1.2 STRUNO-TEORIJSKI PREDMETI ................................................................... 6

  1.2.1. PSIHOLOGIJA ...................................................................................... 6

  1.2.2. STRANI JEZIK II-FRANCUSKI .................................................................. 15

  1.2.2.1 STRANI JEZIK II-ENGLESKI .................................................................. 22

  1.2.2.2 STRANI JEZIK II-ITALIJANSKI ............................................................... 31

  1.2.2.3 STRANI JEZIK II-NJEMAKI .................................................................. 38

  1.2.2.4 STRANI JEZIK II-RUSKI ....................................................................... 44

  1.2.3. OSNOVE TURIZMA SA EKONOMIKOM I ORGANIZACIJOM RADA ......................... 52

  1.2.4. HIGIJENA ........................................................................................ 57

  1.2.5. UGOSTITELJSKO POSLOVANJE .............................................................. 61

  1.2.6. RESTORATERSTVO ............................................................................. 65

  1.2.7. PRAKTINA NASTAVA ......................................................................... 78

  2. ISPINI KATALOZI ..................................................................................... 90

  2.1. RESTORATERSTVO ................................................................................ 90

  2.2 PRAKTIAN RAD SA ODBRANOM ................................................................ 93

  3. OBAVEZNI NAINI PROVJERAVANJA ZNANJA .................................................. 96

  4. USLOVI ZA NAPREDOVANJE I ZAVRETAK OBRAZOVNOG PROGRAMA ..................... 96

  5. NAIN PRILAGOAVANJA UENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA ......................... 96

  6. NAIN PRILAGOAVANJA PROGRAMA OBRAZOVANJU ODRASLIH .......................... 96

  7. PROFIL STRUNE SPREME NASTAVNIKA I STRUNIH SARADNIKA .......................... 97

  8. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA .............................. 97

  8.1. BROJ ASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE .................... 97

 • 3

  OPTI DIO

  1. Naziv programa: KONOBAR 2. Nastavni plan

  Redni broj

  Nastavni predmeti - grupe predmeta

  I II III Ukupno

  sed. god. sed. god. sed. god. A Opteobrazovni predmeti

  1. Maternji jezik i knjievnost 3 108 2 72 2 66 246

  2. Matematika 3 108 2 72 2 66 246 3. Strani jezik 2 72 2 72 2 66 210 4. Informatika 2 72 72 5. Fiziko vaspitanje 2 72 2 72 2 66 210

  Drutvena grupa predmeta 1. Istorija 1 36 36 2. Geografija 1 36 36 3. Sociologija 1 36 36

  Prirodna grupa predmeta 1. Biologija 1 36 36 2. Hemija 1 36 36 3. Fizika 1 36 36

  UKUPNO A 16 576 10 360 8 264 1200 B Struno-teorijski predmeti 1. Psihologija 2 66 66 2. Strani jezik II 2 72 2 72 2 66 210

  3. Osnove turizma sa ekonomikom i organizacijom rada

  2 72 72

  4. Higijena 1 36 36 5. Ugostiteljsko poslovanje 1 36 36 6. Restoraterstvo 2 72 2 72 2 66 210

  UKUPNO B 6 216 6 216 6 198 630 C Praktina nastava 9 324 15 540 17 561 1425 D Slobodne aktivnosti 1 36 1 36 1 33 105 E Profesionalna praksa 30 dana 30 dana 60 dana F Broj asova 32 1152 32 1152 32 1056 3360

  G Broj radnih sedmica 36 36 33 105

  Ukupno (A + B + C + D) = 3.360

 • 4

  3. Ciljevi i zadaci obrazovnog programa - Svestran razvoj pojedinca i njegove socijalne integracije; - Produbljivanje i proirivanje opteg obrazovanja u funkciji struke i

  obezbjeivanje struno-teorijskih i praktinih znanja za samostalno obavljanje zanimanja;

  - Priprema za permanentno obrazovanje i doivotno uenje; - Razvijanje sposobnosti socijalne komunikacije i spremnost za razvijanje

  meuljudskih odnosa; - Osposobljavanje za planiranje, pripremu, izvoenje, kontrolu i vrjednovanje rada

  u zanimanju; - Osposobljavanje za samostalnu i kvalitetnu ponudu hrane i pia; - Usvajanje znanja i osposobljavanje za usluivanje na osnovu poznavanja bioloke

  i energetske vrijednosti hrane i pia, njihovih karakteristika, naina upotrebe, pripreme i obrade;

  - Razvijanje ekoloke svijesti i savijesti o potovanju mjera zatite na radu i njihovu doslednu primjenu.

  4. Uslovi za upis, odnosno ukljuivanje u program za obrazovanje odraslih - Zavrena osnovna kola; - Zavrena dvogodinja struna kola i poloeni dopunski i difirencijalni ispiti; - Da lice nije starije od 17 godina, izuzetno lice do 18-te godine uz odobrenje

  nastavnikog vijea kole; - Lica koja su napunili 18 godina ukljuuju se u program za obrazovanje odraslih; - Struno obrazovanje odraslih stie se u skladu sa zakonom o obrazovanju odraslih

  i posebnim propisima; - Kao uslov za upis svaki kandidat mora dostaviti uvjerenje medicine rada da nema

  psiho-fizikih nedostataka koji bi bili prepreka za normalno obavljanje radnih zadataka, za zanimanje Konobar.

  5. Trajanje obrazovanja - Tri godine. 6. Prohodnost - U redovnom obrazovanju uenici napreduju u vii razred ako su iz svih predmeta

  tekue godine postigli pozitivnu ocjenu i priloili potvrdu o obavljenoj profesionalnoj praksi;

  - Lica koja su zavrila dvogodinju strunu kolu mogu se upisati u drugi ili trei razred s obzirom na vrstu programa prethodnog obrazovanja uz polaganje dopunskih i diferencijalnih ispita;

  - Odrasli napreduju po programu u skladu sa planom za izvoenje obrazovnog programa za odrasle-koji donosi kola.

  7. Obrazovanje koje se stie - Srednje struno obrazovanje u trogodinjem trajanju - KONOBAR.

 • 5

  POSEBNI DIO 1. PREDMETNI PROGRAMI 1.1. OPTEOBRAZOVNI PREDMETI 1.1.1. MARETNJI JEZIK I KNJIEVNOST 1.1.2. MATEMATIKA 1.1.3. STRANI JEZIK 1.1.4. INFORMATIKA 1.1.5. FIZIKO VASPITANJE 1.1.6. ISTORIJA 1.1.7. GEOGRAFIJA 1.1.8. SOCIOLOGIJA 1.1.9. BIOLOGIJA 1.1.10. HEMIJA 1.1.11. FIZIKA

 • 6

  1.2 STRUNO - TEORIJSKI PREDMETI 1.2.1. PSIHOLOGIJA 1. Ime predmeta: PSIHOLOGIJA 2. Broj asova po godinama obrazovanja i vrstama nastave

  Razred Vrste nastave

  Ukupno Teorija Vjebe Praktina nastava

  I II III 66 66

  Ukupno 66 66 3. Opti ciljevi nastave - Sticanje osnovnih psiholokih znanja, koja omoguavaju da se shvati bioloka i

  drutvena uslovljenost psihikog ivota; - Sticanje znanja o osnovnim vrstama psihikih procesa, osobina i stanja; - Uoavanje specifinosti pojedinih uzrasnih kategorija u cilju uspjenijeg rada sa

  njima; - Upoznavanje racionalnih metoda uenja radi kvalitetnog planiranja radnih i

  slobodnih aktivnosti uz uvianje linog angaovanja o svom razvoju; - Razvijanje sposobnosti za kritiko razmiljanje i stvaralakih sposobnosti; - Usvajanje profesionalne etike, interesovanje za struku i samoobrazovanje; - Upoznavanje psiholokih aspekata meusobnih odnosa ljudi u socijalnoj sredini, u

  malim radnim grupama i preduzeima; - Podsticanje razvijanja sposobnosti potrebnih za rad, ija je sutina interakcija sa

  ljudima; - Povezati sopstvena promiljanja sa teorijskim znanjima uz razvijanje interesa i

  sposobnosti upotrebe psiholokih saznanja u ivotu; - iriti razumijevanje za sebe i druge kao i svijest o odgovornosti za sopstevno

  razmiljanje, odluivanje i ponaanje.

 • 7

  4. Sadraji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREI

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uenik uenik - Usvaja pojam

  psihologije kao nauke

  - Upoznaje se sa pojmom, predmetom i zadacima psihologije

  - Uporeuje predmete pojedinih

  - psiholokih disciplina i procjenjuje

  - znaaj primjenjenih disciplina

  - Zna opisati grane psihologije Psihologija rada, pojam, cilj i znaaj primjene u ugostiteljstvu

  - Razvijanje svijesti o potrebi usluge, uoavanje drutvenog znaaja zanimanja

  - Rad u paru

  - Razumije ulogu rada, govora i ljudske zajednice u razvoju psihikog ivota (filogeneza)

  - Interpretira dokaze o teoriji evolucije

  - Razumije znaaj nasljea, sredine i aktivnosti same jedinke za razvoj (ontogeneza)

  - Samoposmatranjem prosuuje

  - odnos i znaaj inilaca za razvoj

  - Rad u paru

  - Osnovne informacije o psihikim procesima

  - Upoznaje zakone, organizacione drai, pojam osjeaja i opaanja

  - Uvjebava opaanje i kontrast boja, ulo ukusa i mirisa, opaanje prostora i vremena

  - Razumije uticaj iskustva, kulture i motivacije na opaanje

  - Razvija vizuelne vjetine

  - i rada ula - Analiza na novim

  primerima

  - Uoavanje etnikog, geografskog i profesionalnog miljea na opaanje

  - Upoznaje panju rste i inioce, fizioloku osnovu

  - Uvjebava obim, trajanje, fluktuaciju i distraktore panje

 • 8

  Informativni ciljevi i sadraji Formativni ciljevi

  Socijalizacijski ciljevi

  Preporuke za izvoenje nastave

  uenik uen