11. - 212.92.192.228212.92.192.228/digitalizacija/novine/katolik_1933_13.pdfآ  okorjele, da su...

Download 11. - 212.92.192.228212.92.192.228/digitalizacija/novine/katolik_1933_13.pdfآ  okorjele, da su izgubile

Post on 26-Jan-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 11.

  Služe "samo dobru narođa" Iz splitskoga .Križa na jadranu•

  od 17. l mj. br. 25. prenosimo u ci- Jelosti ovaj članak rađi njegove važ- nosti i aktuelnosti:

  Framasunski z1grebe ~k i li5t .No- vosti• odlučio se na izdavanje post b- noga dnevne g priloga za Jadra aske

  Jrrajeve, koji će se zvati .Jadranske Novosti•.

  U proglasu što sa ga tom prigo-

  dom dale rs~ iriti mf du nare dorr, stoji Jtampaao, da .No\ osti• to fine samo

  zito da posltže dobru Jadrana, jer (a one .nemaju drrgog cilja ni druge

  zadaće nego da služe 'k btu narođa•. .Međutim Hrvati katolici ne mogu

  nikako da se siJte s tom tvrdnjom

  masonskoglista. U prvom redu zato

  ne, što su uvjert'ni da je vjera koju je objavio sam Krist Bog, p rv i č l m· benik za dobro naroda, dok .Novosti• imaju uvijek otvorene stupce svakom a •oji bote da napada ono što je n katolicizmu bitno: Papu, biskupe i l d. U dru g om r _e d u katolici zna da C1a bez kršćanskog merala, . bez česti­ tog obiteljskog života, bez zdrave i kreposne omladine, ne može nikako da bude .dobro• narođu. A .Novosti•

  · au poznate aa svojih blatnih novela, aa svojih senzacija, slika i anonsa, ko- jima podžiža najniže strasti. Tr e će,

  Jto katolici znadu, jest, đa su .Novosti•

  lllajstor a falsificiranju činjenica na

  Jteta katolitke Crkve i vjere, i to ci· ljem da avjere javnost, kako je kat. Crkva talijanska, fašistička, dakle pro· tuoarodna i protunlcio!la)na za Slave-

  •• Dosta je da spomenemo pisanje

  ovog Jis1a prigodom pastirskog pisma

  mieg episkopata. Dosta je da se sjetimo, kako s u

  .Novosti• cd ll. Ul. donijele članak _.Vatikan i Jugoslavija•, u kojem sa

  Iz jednog članka francuskog zastap· llika Ernesta Pezeta u .L' Anbe• citirale

  djeti, koje je Peze t p o b l j a o, kao da lb oo prisvaja. O. Pezet je kasnije aa ovaj nedostojni postu t: ak reagirao i aa pisao u _.L' Au be•: .Novosti svo-

  jevoljnim falzificiranjem stavile su u

  naša usta upravo ono, što se pro

  t i v i našoj misli, koju smo ipak j a· sao izrazili i protumači l i•.

  Nismo zaboravili ni to, kako su

  .Novosti• lld 19. Ill. o. god. tvrdi le, da je .Crkva u Italiji u službi h ši- atičko g im petij11izma • i nazvale rij eč·

  koga biskupa .antijogoslavens~im pro- pagatorom• zato, Uo je dozvolio ti-

  skanje J edne sličict · spc me nice prigo- dom smrti Karla Lusine iz Krka, na kojoj slič i ci n ema ni riječi o poli-

  tici, već samo o smr i i poziv n a m o J i tv u za dušu pokojnikovu.

  N is m o za bor aviJi nl to, da su • N. •

  na r ravile veliko poli tičko pita nje od imenovanja zadarskc,g bisk ll pa nad bi· skupom, kao da može nama škoditi, ako biskup jEdne n a d b i s k u pi je do."

  biva nadbiskupski naslov. Još nam je u pametJ, kako su ne·

  davno .Novosti• nazvale katoličkog

  bisl u pa i korjenito g Hrvata dra Star·

  čevića, pastira senj~ke bifkupije, .rim· ljani nem•, i optužile ga, da je dao .smrtni udarac• svom svećeniku Spin·

  čiću!

  Napokon jedva je malo dana pro-

  ~lo od napadaja .N. • na naše oblju- bljene i 21služne sestre Milosrdnice sv. Vinka. Naši se čitatelji sjećaju, da

  se početkom oH godine zagrebačka

  matica fč. sestara podijElila u 3 pro- vincije: u zagrebačku, splitsku i riječku.

  Ova broji 4 kute na Rijeci i ništa više. Da 5U im ndi narodni interesi u istinu na srcu, .N. • su se morale

  veseliti, §to su nde sestre ostale na Rije ti i odati priznanje postu p ku talij. vlasti, koje nisu, banm u ovom slu-

  .taja, cdalefile naše redovnice. Kad tamo frsmaaunske .Novosti• iza 5 mjeseci- tvrde, da je ova dioba .u vezi

  s planovima o reviziji mirovnih ugovor•, koju trdi fašizam • (If). Da to dokdu, tvrde, da se red sestara

  dijeli: l. na provinciju za veći dio Jugoslavije; 2. na onu za Bugarsku,

  Albaniju l Južna Srbiju; 3. na dal-

  matinsku sa sjedištem na Rijeci.

  Br. 13. Cijena 1.· Dia

  Vlasnik l odgovorni uredn ik; S već . Joso fell e l n o v I e Šibenik ulica sv. Martina

  Šlllmpa : Pučka Tl~ (Braća Matačić pk. Petra) Predstavnik Vjek. Mataat.

  Oglasi po naročitoj tarl{l

  Čovje ~ u r red takvim izmišljctlnama pamet na pr osto stane te ne može iao nego đa ponovi s • Hrv. 5tr.? žom •;

  •• Novosh " su u svojo J slijepoj mržnji na sve, što je kato l ič ko i pa pinskJ, tako

  okorjele, da su izgubile s v ski o si e · ćaj pr istojnosti l mora la ".

  Evo takav je vuk, koji t oće da se

  sada u v u č e u naše k uće pod kožom

  jagnje ts .Jabraoskih Novosti" . Kato- lici, upozore ni steJ

  Pravoslavni za sjedinjenje U pravoslavnoj Crkvi u Poljskoj

  opaža se sve vc ći ~e red i nezado- volj~ tvo pu čan & tva te ri že ga svećen·

  stva. Vjern ' ci uslijed toga sile svoje žup nike, neka pristu pe s nj ima u ka· toli čku Crkvu. U posljt' d nje \ri jeme se uistinu sjed inila s kato ličkom Cr-

  kvom više pravoslavnih svećen i ka, e d kojth su mnogi odl i č ni predstavmci

  pravoslavnoga klera, koji svojim pri-

  mjerom djeluju na druge. Tako je

  svoje' remene prešao na uniju rektor pravoslavnog& sjemeništa P. Tabinski. Posljednji je prešao na uniju sveće­ nik Teodor Pssičoik, koji je upravio

  otvoreno pismo varšavskom pravo- slavnom mefropolitu Dioniziju. U tom

  mu pismu javlja, da se · pođvq~ao vlasti Sv. Stolice. Poslije poljsko-bolj-

  ševičkog rata l g2o. godine postao je svećenikom, pošto je sretno izbjegao

  smrti. Kasnije se, pošto je proučio ka- toli čku nauku i praksu, uvj~rio, da se istina i živi Krist nalazi samo u ka·

  toličkoj Crkvi.

  Porast katolika u istočnoj Africi Po najnovijim izvjfštajima 1 posto l·

  sk e dele gl cije l z Mom base u engles· koj istcčaoj Africi ima l milijun 86 biljada 385 katolika. To znači , da je

  prošle gc.dine broj katolika povtćao za 50 biljada đušs . U muhamedanskim

  krajevima i pri obali kršćanstvo pro- dire vrlo sporo, dok je napredak u

  unutrašnjosti, osobito u Ugandi, s 1e veći. Između 300 hiljada pokrštenlka

  otpada ih na samu Ugandu 137 hiljada.

 • "etago lo,v r..atne lađe~ Protivnici katolitke Crkve nepre-

  stano klevetu svećencstvo, da tobo!e 6lagosi ... !}e ot'utj~ i ljuds~o klanje. ~o­ nosimo stoga -doslovni tl' k st molitve, k'oju .,-je izrekao vlč. o. D ff, kafoTrčki dubovnik mornarice Sjediatenih Država, prigodom svečanog obreda porinucil novog krstaša od 10.000 ton .New- Orleansa·:

  • Vječ oi Bofe, Stvoritelju svemira i Uč itelju svih naroda, ponizno te 'mo· lim o, da blagosloviš predsjed 1ika Sj e· dinjenih Država i sve članove naše vlade i da ih napuniš milošćll Dllha Svetoga, da uvijek bud l s {lo al vršiti Tvoju volju i slijediti Tvoje putove. Blagoslovi nosioce izvršne vlasti naših država i sve one, 'koji su nam~pretpo­ stavljeni. Podaj im milost da vrše prav- du i da ostanu 01 putu Istine, eda m1r i sreća, vjera i ljabav vla hja me- đu nama.

  Neka Tvoja bohaska Providnost čuva i štiti ovu lađu naše mornarice, Učini, dil ona nikad ne nosi mača, nego mir na zemlji među narođima; neka ulijeva strah onima, koJi čine zlo, i neka b11de branič 01ima, l! oji dobra čine. Blagoslovi oficire i m or .1 are naše mornarice. Učini da domavinskaljubav bude zauvijek utisuta u njihova· srcs Neka njihove plemenite žrtve i na )ori budu cijenjeni od z~hvalnoga naroda; nella njihovi životi budu dcagocjeni TvoJim očima, i ako ikada n ~ še lađe budu morale ići u rat, učini, dil se bore samo za obranu dobra l pravde. ·

  Sv. Mlsile po župamil • Vet e je djelo učen lli od opakoga

  čovjeka dobroga negoli stvorili nebo l zemlju. •

  [Sv. Auguslln : Tract 52 ln Joh.]

  POVIJEST

  Sv. Misije za puk ustanovio je Sv. Vinko Paulsld. Za sv. Misije među prostim pukom ustanovio je posebnu družbu mi.> ioaara, poznatih pod im~­ no 1 Lazarist•. O god. 1627. iš H su najma nje tri po tri oj župe do župe l propov1jeđalt puku. Ostali bi u do- tičnome l!raju prema potrebi dvije, tri, a eak i do četiri sedmice. Ne samo da su propovijedali, već su i ispovi- jedali ouk. K tome su iW od kuće do kuće i obilazili bolesnike, osnivali b:s- tov~tine kršćanske ljubavi i uagovarali ljude na djela kršćanskoga mllosrđ.'l.

  Uspjeh je takvoga rada b·o golem.

  Blagoslovi sve narode ze eniJe l do· stoj se uskoriti . as: 'u k' Je1&11' '! tl ; čela j~doe sv~te ( }edine )ere via~ ~ powuda, n!l rračin, da se otka ne~W poslufiti ratom~inro 5:ređstvo~ navlfe~ i da se njime neće blt~ vi~e potrebno posT užiti nl 'lisa· sređsYvonl obt'ille. · Mf Ti upravljamo ove molitve zbog za· sluga Isusa Kriitr,' O Jspodini na§ega. Tako budi. •

  Zar mofe tko da što prigovarl o· \ - .. ..

  vom blagoslovu?

  Porast sveć~ničkih zvanja ~ u laho-· slavačkoj

  Od nekoliko godiaa iz:a rata veoma je utješljivo vidje ti. kako c~red očima. Prema tome i kršćanski puk obavljujući svoje vjerske dafno,;ti l imajući pred sobom uvijek istn osoba: svog• duhovnog pastira, pade malo

  l( tn a Kruna S.~a RIJ Jll'l'ltl 1 - ' ·

  7 Solftu t • p. . 31 Y.· t. ~· bila Je av~ea~o ~lago­

  slovljeoY. i plJlo!ena a svetiftu. Gospe- od Zdravlja u Splitu na Do

Recommended

View more >