ทำเนียบบุคลากรดีเด่น 2552...

Download ทำเนียบบุคลากรดีเด่น 2552 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

Post on 17-Mar-2016

213 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MaxxPRINTING

TRANSCRIPT

 • 1Chiangmai Provincial Public Health Of ce

  !"#$ #%&$'(")) " '*#("+),-##% ."(/'-'- $-

  $ ."$$ $0!-$ %"% %#$(1#%02$3.-')(/ ")#$#4."$)"#%-(

  '(5 #%#%%"%' $$#)$% "%)%%3!#+$)%)$#)$% "%)%%6$#)$% "%)%%+$)%)$#)$% ." +$'$, ."3!%3(/'-'$.-"("6 .

  ("6 1 ) " 68 ("6 2 ) " 15 ("6 3 !$(" ("6 4 %% ("6 5 -#$ ("6 6 ., ("6 7

  #$#$%"%#'%$.$

  #'))

  ?@ -$(/'-' ##%" A-, '- %#''"-" +%#$3("+),#- ." '*#("+),##%

  %$6 ."B6' $$#)$%

 • Chiangmai Provincial Public Health Of ce

  2551- ("#-'."6'% - 3$66!%'!"#$# 2551- ("#-'."3$66!%'%- "("*- ("(5 2550 3!%3(/'-'$("(5 2550- ("(5 2549 3!%3(/'-'$("(5 2549- ("(5 2548 3!%3(/'-'$("(5 2548- ("(5 2547 3!%3(/'-'$("(5 2547- ("(5 2546 3!%3(/'-'$("(5 2546- .("(5 2551- #%

  84

  2551!

  720

  5083

  85

  86

  87

  88

  89

  9092

  4

  44

 • 3Chiangmai Provincial Public Health Of ce

  $$F ."$$, #2$'

  F %(G%)#'-) ."%.$!$)#'-'.$!$6 (Internal Drive) %).$!$6 (External Drive) &-%$"%.$!$6 F %+(.($%"%)#'--'%-&%'$-$.# .$!$"$( .-0%.$!$6 "%$(-%-'%-&%$)#'-.# "%'%%2F "%"-$(G%)#'-%2 $ B$$,"%$B-$(Self Development) A2$(1.#$%.$.A$+$ +%$B'- $.$!$)#'-(1. '- *-,B.$ 3!("+),%B-# 3!("+),-%$, $3.-'$(/ (1)#$#4$ #%$(1.$'#3% "(($ (.($ %$#%%$) %02$3!(/'-'$#)$%MN'3%% ."'%!$ (1$ ." -%'% 5 (" $) %$3%M'N$$ A-, ."%#%3')+($-# %(/'-'."

  '$0!-$.

  (#B 4%) .,$#)$%

  "#$!% !

 • 1. ! (& 68) $$'--, #') 7 *!,6)%)'#. .(@-$2. ! (& 15) .-$+6 $6)% 5 +$"&3. !& .$--'P 3!)# +$)(4. '*$* #)) )'$ '$ 7 0%$# .(@-$5. ** $ #') 7 0%(@$ .6. +',- (,%"#$#/',%0) #') .# ., 9 +$'$,7. +',- (,%"#$#/') %%'- '$, ., 5 +$)(8. ' &9, !:#$#!#' ' 8.1 &/',%0 ($$#9#) $ +6%) #')) 8 +$'$, 8.2 &/' (,$#9#) $+6 ) #')) 8 +$%$ 8.3 &;*
 • 5Chiangmai Provincial Public Health Of ce

  2551 2551)/*)/#(+(/!((!)/*)/#(+(/!((!

  2551 2551"#$/#"#$/#

  5

  Chiangmai Provincial Public Health Of ce

  $$'--, ) " 6 8

  .-$+6) " 1 5

  .$--'P!$("

  #') .#.,+$#(

  %%'- '$,.,+$)%)

  $ +6%)#')) 8

  "+$#(

  $+6 )

  #')) 8

  "+$)%)

  $, #$*,%#')) 7"0%

  $ #')) 7

  "+$#(

  $#$$ 6$#')) 7

  "+$)%)

  $#6 #*'N#')) 6"0%

  #)) )'$-#$

  $ %%

  5

 • +,+,

  Chiangmai Provincial Public Health Of ce

  6

  Chiangmai Provincial Public Health Of ce

  6

 • 7Chiangmai Provincial Public Health Of ce

  /,=',-

 • #%
 • 9Chiangmai Provincial Public Health Of ce

  /,=',-

 • #%
 • 11

  Chiangmai Provincial Public Health Of ce

  -!((!-!((!

  (3# )(;,%"#$# 0%(@$ . .)$%

  #%

 • #%
 • 13

  Chiangmai Provincial Public Health Of ce

  !!,+ ,$;,%"#$# +$)( .)( .)$%

  -"#$ ('9,+,4#!) -"#$ ('9,+,4#!)

  #%

 • #%
 • 15

  Chiangmai Provincial Public Health Of ce

  4- 3;,%"#$# +$%$ .%$ .)$%

  -:*)9,+),#,-#-:*)9,+),#,-#

  ( +,-*!,) ( +,-*!,)

  #%

 • #%
 • 17

  Chiangmai Provincial Public Health Of ce

  (# (;,%"#$# +$'$, ..%'% .)$%

  -:*)9,+,),#,-# -:*)9,+,),#,-#

  ( ++,-*!,)( ++,-*!,)

  #%

 • #%
 • 19

  Chiangmai Provincial Public Health Of ce

  -# ;,=;,%"#$# 0%(\$ ..%'% .)$%

  -:*)9,+,),#,-#-:*)9,+,),#,-#

  (;*$-#! &(

 • :'--*!,:'--*!,

  Chiangmai Provincial Public Health Of ce

  20

  Chiangmai Provincial Public Health Of ce

  20

 • 21

  Chiangmai Provincial Public Health Of ce

  ,++$ (-) ( 68)

  !,%#* D 1. !# 1.1) $." 1.2) $$'."4) 1.3) $ 6T,."" 1.4) $' '$$A%$ ."0 1.5) $#$.3 #% -'-%."("%'3$ 1.6) $("$"-/6."$' 1.7) $B0%$6-%%-`# '(`%6!%' (HCA) 1.8) $-%+$"#$ $# ."6 2. !# 2.1) $%!# ."B%!$#') 2.2) $#$.3."("%'3$ 2.3) $#'.3+$.".({4)%) 2.4) $("$)%+$-$F "-."6 2.5) $#').#$-$F #$ 3. !# 3.1) $(G$#%+-'-."%-'- 3.2) $#$.3#."+6) 3.3) $("60#."$*2X(")%, 3.4) $%+$."$%$3!'+6 3.5) $"#'/#+."$%!`

 • '$$0'$("%%%("''6 #%#%% %.)#(/'-'$%.&$-$'3(/'-'$66!%' %0(G$+$')'$+(5 2549 ."(5 2550 %%3!(@# $#%66!%'.%6$0%'#.$,($#$0'."("))$'$ 2. $'%63!(") $%B*6$%."%'#.'#%-"02$-

  $."%002$({$$.-"-3'- %(($'$.#%$.")#(,(G$ )

  ! .#- 3(\%! !.6

  $+%%A2$$&$%."%#)#!.+)%26("-#

  #%-#$%3!."% %'%$6%."$% %#' %&$'."%U"$% +Y"%

  U$%#)(,(G$#%$-$F A2$'

  $ A2$(1'$"'#%$2."%0("$#%6$)#%%.((","#$% %0("$$,'#-.% $("%(%!F $--( ."3.3'-6T,A2$(1%!-0%."%)"'*$$#)$% 3. $'%6B6)#'-3!!$ B$%6*!,6)%)%#%4$'$"$'%'%-$F 3,-%(G%# $#')

  (/'-'$-%6'.#*2X({4 .#'.({4+#'%##%."$#'0$)%) #')-$%X"("$ $.$!$ $#%-"!.6%$-$.")#

  %3!!$# #%%.$({ -%!"(1("+),-%3!!$

  ("$,($#$0'.$F $-#)#$#%&$2$!)%%3!!$

  "B*6$$,%.&$ ("$-$F .(."%#%$-(

  #$* %#"*'N -.$6.%.-$ %-# 2 1. $#`) $*2X"-#., %#')$% 2. $#6' $*2X"B$# %#'.%+

  $#& (13!%#(13!

  Chiangmai Provincial Public Health Of ce

  22

 • 23

  Chiangmai Provincial Public Health Of ce

  3 "+4--) ( 15)

  *$#* 1. "%'#-, 2. "VVG 3. "+*,."$#$(\ 4. $A%$ 5. "$-% 6. "("( 7. " 8. "+*, 9. "446 10. (2X%'#-, 11. (1#'%%'#-,

  & /#

 • ( "++,7*)

  !,%#*$ 1. $$(/'-')!- 1.1 -%(,'$$-# - -%#(,%) - -#)&$%-#$$(/'-'%) - -%0 1.2 ' $ '$$-#$$(/'-' - $'$$-# % - .'$$-#$$(/'-' '$$-#$% '$$-#$6!%'% '$$-#$*, '$$-#$)#" '$$-#$ Hematology - 3-#$(/'-'$2%!` 3!(@#!"%'#-, - $("#-'."23-#-%'-$F 1.3 #%"$%(,)!- - .(,"#%" - $#%"(,$$(/'-' (-% IC) - $(,$(/'-')++$ Hot air oven ()+) - &(,3).#&-%-$F -%%) 1.4 #%!.X6T,)!- - -#)&(,$)$$(/'-'%#%%) - $(N$$(/'-'$-#A%.A% $- 0A%%$A%$A%$$+$)( 2. $-#$$#' 2.1 $'06$3!(@# - #) )#(/'-'$'06$.3!(@#-%-$F $-#$$ $., - #)2(/'-'$06$.3!(@#-'-

  Y

  Y'- 24 )#+%$

  Chiangmai Provincial Public Health Of ce

  24

 • 25

  Chiangmai Provincial Public Health Of ce

  2.2 $& X ."V\,% - V\,%-$F -#)%$V\,%A, - $V\,%A,-!&V\,%A,"# - -#V\,%A,%' 5 (5 3!'-( 2.3 !.$A,#(."$A,V{ - -##%%)$$$A,

  $

  # - $A,$-#A%.A%$- 0A%%$A%$A%$ +$ )( - -#("#-'$A,

  $ 2.4 -#)&$V\,%%#%%) - -#)&$V\,%

  #-'%$V\,%

  $$V\,%.$."($V\,%-%""# - ($V\,%0$(1(

  # - !.#%"0$$V\,%%#%"

  */# 1. (1$0$ $-3!(@#X-+$F 2. 0$3!(@#-'-."&(@#Y

  Y' (EMS) 3. $F %%9' 1. HA 2. HPH 3. ISO 15189 ($%-`$(/'-')

 • #,-#(+(

  !,%#*#0%$# - $'60% - $'0% - $#') - ("$"#$$,."#$

 • 27

  Chiangmai Provincial Public Health Of ce

  $;&- 1. (1-#$.#."!)(1.#$(/'-'-#0!-$'# 2. (1)#3!+ 3!!$!.$#02$+%!.3!!$+ 3. 3!'(,'% %0)#-#$+%(16"3!

  ## 1. .3$#$"#$B$%."#%%$$%X, 2. #%$,'#- ."%(, A%3!+!. 3. %3!!.3!!$!.(," 1 $ %%$%

  (, #%%(,

  # 1. ! 2 ("#%&*2X*2X"('44- - + %$ 2. 3!+!. A% $%- 3. $%)%)'#$((1-#$$#

  H,%0! 1. #$$(1-#$ ."#(% 2. #%&$!#%&$# ."(1#%66!%'!&*2X."$ `%' 3. 0$0%".*-, %#')$%(1?$ *2X.,)(5 4 -'-%02$({ 4. 3!'%#%."!.%$ % %6'- 5. -'".*-,.-$-$(1,'*X*2X.,)(5 4 (1-'("#-' $#$

  27

 • (3# )(-!((!

  !,%#* - .3$+$ - ("%'3$ - $

  - $B%!# * $-$F - $*2X(")%, - $$'%6 - $6'- - $(G$-' - $%!` - $%+$ - $#%(G$+%-'- - $B6 5 . - $%$.&$.$ - ##%$ - $#')/ ?% - $#' - $

 • 29

  Chiangmai Provincial Public Health Of ce

  5. $.%, ({"?{ %. %! 1 -.(@( )"'* %. #%(G$+%-'- $6."6$ $#$)"'* 1 ("# %. #%(G$+%-'- $$#)$% ("(5 2551 6. %*'N 2$% %. %! 2 -.(@( )"'* %. 6 $6 ("(5 2551 7. 0%(@$ $#)"'*("##-%0% $'%6$6 ."$#)%)"$ ("(5 2551 8. 0%(@$ 3T,("%'$*2X."BM-'%6 " 3 (%) $$#)$% ("(5 2551 9. B0' 0%(@$."("))-(@( #%3(@% $'(($."--'%0%(@$ (10'! %6' (1$'$' 280,194 (5 2551 10. $)%%3!!$ .")%% %. '#0% (1$'$' 22,000 (5 2551 11. -$."B)%%-$F )%) %#%%.&$ 2$-$ . )%%3!!$ )%% %. )%%

  $ )%%[-[34 )%%X-',

  #$* ) !% ... 44 (5 ) ) -.$ 3.- . . 7 0(/'-'$ #'" .)$% ) - $# %, 15 (5 0*2X +$%$V,-#' ) %%*2X(5 4

  $#& #

  *-, #%')'$$, %$% #%(" B)%)

  29

 • , ")-"#$ ('9,+,4#'3)

  +&99# 0!#IB%J,%*+&" 1. !+&= 1. #%'% .#. '% .#. #%'%$%%%(1""## %-$.- .*. 2516 +")%&"$VG'#B %#$'#)', %(5 .*. 2548 2. #%'%*."*$)%) 2.1 #%'%$*."',("+),)%) +#%(/'-'% ."'$'(1."6'X."("))#%'%(1("

  (5 #%!6.("))

  (5 #%$'%)%)F ) !(/'$,##% A%.A%" (1- 2.2 #%'%6)%) +3%'$#%(G$+")%) #%$,'#- ) Y(G$+'X $,.$",$ (1- 2.3 ("&+$*2X)%) +'

  *2X.")$)(1 $$#)$%."$#)$ 2.4 $$# +$"(1("

  (5 (1""# 15 (5 2.5 '+'-#%$' 60 $ 3. #%(/'-'6'#$''%$"%#$*#$*,.""("!4-'(1(" ) '%#")'-$F #., ."#%-"%#$*#$*,.""("!4-' 2.!!9'C-!+/*- 1. #%'%$6X,.#$/$, .

  #%'%#'4-$F $#)/$,)2 ) #)'-$F #%-.3!%-'")-' (1- 2. #%(/'-'6'4$$+$ ) #0' T0 0''."%$& (1-

  Chiangmai Provincial Public Health Of ce

  30

 • 31

  Chiangmai Provincial Public Health Of ce

  3. !"#$# 1. .-$-$(13!)#3!#?@., (5 2550 2. .-$-$$-.$#%6''(`%6!%' +#% !. '$$#$3&-%(G%#$# 3. -$)%%3!!$+$'$, ."B'$(1)%%3!!$%.&$ %)$."(1*2X!$$#$ $6`."6)$6("*."-$("* 4. '$#%(G$++$."0'+$'$, $#$"$#.""("*(1# 3 (5 -'-

  '.=. 2549 $#("%'%-`$"#' "% '.=. 2550 - $#*!,"#'+$'$, 3$#%#$$ - $#("%'%-`"#'+-'-"-

  .$ - $#%3$$$#+ %

  # 5 Y '.=. 2551 - $#3$("%'%-`"#'"- - $#$)"'* 2 $$#+Y%!, - (1(2X'$'"(`%6!%'.0%+$'$, 28 .$ - (1(" (. .%'% - (1(2X.(/'-'$+$-$F "-$-%#-0("$,#$# #%$(1#.3B6'$#$ "$3&-%%-`#$# - $#*'$, ("(5 2551 - $#., (/'-'$+$#( $$$#)$% ("(5 2551

  &$#* .#') .# % 4.'* .# %-' 2 1. .) .# ('44: &*2X '$% 2547 Computer and Information Sciences University of Delaware, New York, DE, USA ('44+: &*2X #% 2541 Computer and Information Scien

Recommended

View more >