ข้อà¸à¸­à¸à¹‚อเนๆตà¸à¸¸à¸‚ะศึà¸à¸©à¸²à¹à¸¥à¸°à¸‍ละศึà¸à¸©à¸²...

Download ข้อà¸à¸­à¸à¹‚อเน็ตà¸à¸¸à¸‚ะศึà¸à¸©à¸²à¹à¸¥à¸°à¸‍ละศึà¸à¸©à¸²

Post on 27-Jun-2015

577 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 2 1 : 1 - 40 1. 1. 2. 3. 4. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. : 2. : 3. : 4. : 4. 1. 2. 3. 4.

2. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 3 5. 1. 2. 3. 4. 6. 1. 2. 3. 4. 7. 1. 2. 3. 4. 8. 1. 2. 3. 4. 3. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 4 9. 1. 2. 3. 4. 10. 1. 2. 3. 4. 11. 1. 2. 3. 4. 60 12. 1. 2. 3. 4. 4. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 5 13. 1. 2. 3. 4. 14. 1. 2. 3. 4. 15. 1. 2. 3. 4. 16. 1. 2. 3. 4. 5. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 6 17. 1. 2. 3. 4. 18. 100 10 1. 2. 3. 4. 19. 1. 2. - 3. 4. - 20. 1. 50 - 60 2. 60 - 70 3. 70 - 80 4. 80 - 90 6. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 7 21. 1. 2. 3. 4. 22. 1. 2 40 5 2. 2 45 5 3. 2 40 10 4. 2 45 10 23. 1. 25 : 23 , 13 : 25 , 26 : 24 , 20 : 25 , 25 : 22 2. 25 : 21 , 21 : 25 , 25 : 18 , 19 : 25 , 12 : 15 3. 18 : 25 , 17 : 25 , 25 : 19 , 25 : 23 , 25 : 23 4. 25 : 18 , 25 : 9 , 19 : 25 , 18 : 25 , 27 : 26 24. 1. 2. 3. 4. 7. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 8 25. 1. 11 : 8 , 11 : 7 2. 15 : 13 , 15 : 12 3. 21 : 19 , 21 : 18 4. 25 : 22 , 25 : 23 26. 1. 2. 3. 4. 27. 1. 2. 3. 4. 28. 1. 2. 3. 4. 8. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 9 29. 1. 2. 3. 4. 30. 1. 2. 3. 4. 31. 1. 2. 3. 4. 32. 1. 2. 3. 4. 9. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 10 33. 3 1. - - 2. - - 3. - - 4. - - 34. 1. 2. 3. 4. 35. 1. 100 . 2. 3. 4. 36. 1. 2. 3. 4. 10. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 11 37. 1. 2. "" 3. 4. 38. 1. 2. 3. 4. 39. 1. 2. 3. 4. 40. 1. 2. 3. 4. 11. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 12 2 : 41 - 80 41. 3 1. 2. 3. 4. 42. ( Visual Element ) 1. 2. 3. 4. 12. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 13 43. 1. + 2. + 3. + 4. + 44. 1. 2. 3. 4. 45. 1. 2. 3. 4. 46. Henri Matisse 20 1. Neo-Impressionism 2. Neo-Plasticism 3. Faurism 4. Cubism 13. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 14 47. ( Perspective ) 1. Classic 2. Renaisance 3. Rococo 4. Neo-Classic 48. ( Woodcut ) 1. 2. 3. 4. 49. 1. 2. 3. 4. 50. " " 1. 2. 3. 4. 14. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 15 51. 1. 2. 3. 4. 52. 1. 5 2. 3. 10 4. 53. 1. 2. 3. 4. 54. 1. 2. 3. 4. 15. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 16 55. 1. 2. 3. 4. 56. 1. Violin,violin,viola,cello 2. Violin,trumpet,clarinet,horn 3. Violin , viola , cello , bassoon 4. Violin , violin , oboe , cello 57. 1. 2. 3. 4. 16. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 17 58. 1. 2. 3. 4. 59. 1. 2. 3. 4. 60. 1. 2. 3. String Quartet in E flat ajor , Op. 71 No. 3 by Haydn 4. Eine Kleine Nachtmusik for String Orchestra , K. 525 by Mozart 61. "" 1. 2. 3. 4. 17. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 18 62. 1. 2. 3. 4. 63. 1. 2. 3. 4. 64. 1. 2. 3. 4. 18. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 19 65. 1. 2. 3. 4. 66. 1. 2. 3. 4. 67. 1. 2. 3. 4. 19. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 20 68. 1. 2. 3. 4. 69. 1. 2. 3. 4. 70. 1. 2. 3. 4. 71. 1. 2. 3. 4. 20. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 21 72. 1. 2. 3. 4. 73. 1. 2. 3. 4. 74. 1. 2. 3. 4. 75. 1. 2. 3. 4. 21. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 22 76. 1. 2. 3. 4. 77. 1. 2. 3. 4. 78. 1. 2. 3. 4. 22. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 23 79. 1. 2. 3. 4. 80. 1. 2. 3. 4. 3 : 81 - 120 81. 1. 2. 3. 4. 82. 1. 2. 3. 4. 23. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 24 83. 1. 2. 3. 4. 84. 1. 2. - 3. 4. N P K 85. / 1. 2. 3. 4. 24. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 25 86. 1. 2. 3. 4. 87. 1. 2. 3. 4. 88. 1. 2. 3. 4. 25. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 26 89. 25 . 1. 2. 3. 4. 90. 3 1. 2. 3. 4. 91. OTOP 1. 2. 3. 4. 26. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 27 92. (LOR) 1. 2. 3. 4. 1 K 9VBC 547 + - 27. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 28 93. 4 1. A 2. B 3. C 4. D CO2 A B C D 28. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 29 94. 4 1 1. 2. 3. 4. 95. 1. 2. 3. 4. 22 3 7 20 24 20 7 3 3 7 18 26 3 7 24 20 29. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 30 96. 1. (Originality) 2. (Flexibility) 3. (Fluency) 4. (Elaboration) 97. 1. 2. 3. 4. 98. 1. 2. 3. 4. 30. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 31 99. (Optical Technology) 1. (Tape player) 2. (CD-ROM drive) 3. (Flash memory) 4. (Touch screen) 100. 1. 2. 3. (RAM) 4. (ROM) 101. 1. 2. 3. 4. 31. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 32 102. 1. 2. 3. 4. 103. 1. 2. 3. 4. 104. 1. OpenOfficeWriter 2. MicrosoftOfficeWord 3. PortableDocumentFormat 4. Graphics Interchange Format 32. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 33 105. 1. Solaris , Symbian , IPX , RAM 2. DOS , WWW , Linux , Windows 3. Symbian , Mac OS , Linux , Windows 4. Unix , Linux , Mac OS , Microsoft Office 106. 1. (database) 2. (presentation) 3. (spread sheet) 4. (word processing) 107. 1. 2. 3. 1 . 4. 33. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 34 108. 1. (UPS) 2. 3. 4. 109. 1. 2. 3. 4. ? 1 9 10 2 6 8 3 4 5 4 7 7 1 9 10 2 6 8 4 7 7 3 4 5 ? 34. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 35 110 1. (mouse) 2. (hard disk) 3. (touch screen) 4. (CD-writer) 111. 3 1. (hub) 2. (bridge) 3. (switch) 4. (router) 112. 1. (worm) 2. (virus) 3. (spyware) 4. (trojanhorse) 35. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 36 113. (OpenSystem Interconnection : OSI) 1. (transport) 2. (network layer) 3. (physical layer) 4. (data link layer) 114. " P , M , N P M N" M N 1. 2. N, M P = N+M P = N+M N, M P P 3. 4. P N, M N, M P P = N+M P = N+M 36. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 37 115. " 8 2551 1 2,500 2,000 10 2552 400 " 1. 2,500 2. 400 3. 10 2552 2,000 4. 400 2,000 116. 1. 2. 3. 4. 117. 144 1. 2. 3. 4. 37. 06 22 2552 14.30 - 16.30 . 38 118. 1. 2. 3. 4. 119. " " - 2551" 1. 2551 2. " 2551" 3. + - 2551 4. + + 2551 120. 1. 2. 3. 4. 30