ข้อสอบโอเน็ตสังคม 2552

Download ข้อสอบโอเน็ตสังคม 2552

Post on 27-Jun-2015

955 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. 02 21 2552 08.30 - 10.30 . 2 1. 1. 2. 3. 4. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 3. 4. 4. 4 1. 2. 3. 4.

2. 02 21 2552 08.30 - 10.30 . 3 5. 1. 2. 5 3. 4. 6. 1. 2. 3. 4. 7. 1. 2. 3. 4. 8. 1. 5 2. 5 3. 5 4. 5 3. 02 21 2552 08.30 - 10.30 . 4 9. 5 1. 2. 3. 4. 10. 1. 2. () 3. () 4. ( ) 11. 1. 2. 3. 4. 12. - 1. 2. 3. 4. 4. 02 21 2552 08.30 - 10.30 . 5 13. 1. 2 2. 3 3. 4 4. 5 14. 1. 2. 3. 4. 15. 1. 2. 3. 4. 16. 1. 2. 3. 4. 5. 02 21 2552 08.30 - 10.30 . 6 17. 1. 2. 3. 4. 18. 4 1. 2. 3. 4. 19. 1. 2. 3. 4. 20. 1. 2. 3. 38 4. 6. 02 21 2552 08.30 - 10.30 . 7 21. 1. 2. 3. 4. 22. 1. 2. 3. 4. 23. 2550 1. 2. 3. 4. 7. 02 21 2552 08.30 - 10.30 . 8 24. 1. 2. 3. 4. 25. 1. 2. 3. 4. 26. 1. 2. 3. 4. 27. 1. 2. 3. 4. 8. 02 21 2552 08.30 - 10.30 . 9 28. 1. 2. 3. 4. 29. 1. 2. 3. 4. 30. 1. 2. 3. 4. 31. 1. 2. 3. 4. 9. 02 21 2552 08.30 - 10.30 . 10 32. 1. 2. 3. 4. 33. 1. 2. 3. 4. 34. .. 2475 1. 2. 3. 4. 35. 1. 2. 3. 4. 10. 02 21 2552 08.30 - 10.30 . 11 36. 1. 2. 3. 4. 37. ASEAN APEC 1. 2. 3. 4. 38. 2550 1. 2. 3. 4. 11. 02 21 2552 08.30 - 10.30 . 12 39. 2550 1. 420 2. 440 3. 460 4. 480 40. 2550 1. 2 2. 4 3. 8 4. 2 41. 1. 9,500 2. 5 3. 10 4. 5 12. 02 21 2552 08.30 - 10.30 . 13 42. 1. 2. 3. 4. 43. 1. 2. 3. 4. 44. 1. 2. 3. 4. 45. 1. 2. 3. 4. 13. 02 21 2552 08.30 - 10.30 . 14 46. (production possibility curve) PPC1 PPC2 1. 2. 3. 4. yy x x0 0 PPC1 PPC1 PPC2 PPC2 . . yy x x00 PPC1 PPC1 PPC2 PPC2 . . 14. 02 21 2552 08.30 - 10.30 . 15 47. 1. 2. 3. 4. 48. 1. 2. 3. 4. 49. 1. 2. 3. 4. 15. 02 21 2552 08.30 - 10.30 . 16 50. 1. 2. 3. 4. 51. 1. 2. 3. 4. 52. .. 2522 ( 2) .. 2541 1. 2. 3. 4. 16. 02 21 2552 08.30 - 10.30 . 17 53. 1. 2. 3. 4. 54. 1. 2. 3. 4. 55. 1. 2. 3. 4. 17. 02 21 2552 08.30 - 10.30 . 18 56. 1 1. 2. 3. 4. 57. 1. 2. 3. 4. 58. 1. 2. 3. 4. 59. 1. 2. 3. 4. 18. 02 21 2552 08.30 - 10.30 . 19 60. 1. 7 2. 8 3. 9 4. 10 61. 1. 2. 3. 4. 62. 1. 2. 3. 4. 19. 02 21 2552 08.30 - 10.30 . 20 63. 1. 2. 3. 4. 64. 1. Romantic 2. Realistic 3. Reformation 4. Renaissance 65. 1. 2. 3. 4. .. 66. 16 - 17 1. 2. 3. 4. 20. 02 21 2552 08.30 - 10.30 . 21 67. 1. 2. 3. 4. 68. .. 1823 1. 2. 3. 4. 69. 1. 2. 3. 4. 70. .. 1789 1. 2. 3. 4. 21. 02 21 2552 08.30 - 10.30 . 22 71. .. 1991 - 1995 1. 2. 3. 4. 72. 1. (Zeus) 2. (Apollo) 3. (Hermes) 4. (Poseidon) 73. 1. 2. 3. 4. 22. 02 21 2552 08.30 - 10.30 . 23 74. 1. - 2. 3. 4. 75. 1. 2. 3. 4. 76. 2 1. 2. 3. 4. 23. 02 21 2552 08.30 - 10.30 . 24 77. 1. 2. 3. 4. 78. 1. 1 2. 2 3. .. 112 4. 79. 1. 2. 3. . 4. 80. 1. 2. 3. 4. 24. 02 21 2552 08.30 - 10.30 . 25 81. 1. 2. 3. 4. 82. 1. 2. 3. 4. 83. 1. 2. 3. 4. 84. 1. 2. 3. 4. 25. 02 21 2552 08.30 - 10.30 . 26 85. 1. 2. 3. 4. 86. 1. 2. 3. 4. 87. 1. 2. 3. 4. 26. 02 21 2552 08.30 - 10.30 . 27 88. 1. 2. 3. 4. 89. 1. 2. 3. 4. 90. 1. 2. 3. 4. 27. 02 21 2552 08.30 - 10.30 . 28 91. 1. 2. UNEP 3. 4. 92. .. 2535 1. 2 200,000 2. 3 300,000 3. 4 400,000 4. 5 500,000 93. 1. 2. 3. 4. 28. 02 21 2552 08.30 - 10.30 . 29 94. 1. 2. 3. 4. 95. 1. 1,000 2. 2,000 3. 3,000 4. 4,000 96. 1. CITES 2. Kyoto Protocol 3. UNFCCC 4. Ramsar 97. 1. 2. 3. 4. 29. 02 21 2552 08.30 - 10.30 . 30 98. Agenda 21 1. 2. 3. 4. 99. 1. 2. 3. 4. 100. 1. Greenpeace International 2. World Wide Fund for Nature 3. GlobalEnvironmentalFacility 4. UnitedNationsEnvironmentProgramme