studentska ankete - čemu mogu služiti?

Download Studentska ankete - čemu mogu služiti?

Post on 29-Jan-2017

224 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Vrednovanja nastavestudentske ankete

  izv. prof. dr.sc. Sanja Smojver-Ai

  smojver@ffri.hr

  Graevinski fakultet, 27.veljae 2015.

 • Europski standardi i smjernice za

  unutarnje osiguravanje kvalitete na

  visokim uilitima

  1.4 Osiguravanje kvalitete nastavnika:

  Visoka uilita trebala bi imati metode za provjeru kvalificiranosti i strunosti nastavnog osoblja.Te bi metode trebale biti dostupne na uvid onima

  koji obavljaju vanjska vrednovanja i komentirane u izvjetajima.

 • Ustanove moraju biti sigurne u kvalitetu i strunost svojih nastavnika.Kvalitetnim izvoenjem nastave nastavnici motiviraju studente, potiu njihovsamostalni rad i omoguuju ostvarivanje eljenih ishoda.

  Nastavnici moraju dobivati povratne informacije o svome radu.Rad nastavnika potrebno je kontinuirano vrednovati s ciljem unapreivanja radau nastavi.

  Nastavnicima je potrebno pruiti podrku u unapreivanju kompetencija za rad unastavi.

  Ustanove moraju biti sigurne u kvalitetu i strunost svojih nastavnika.Kvalitetnim izvoenjem nastave nastavnici motiviraju studente, potiu njihovsamostalni rad i omoguuju ostvarivanje eljenih ishoda.

  Nastavnici moraju dobivati povratne informacije o svome radu.Rad nastavnika potrebno je kontinuirano vrednovati s ciljem unapreivanja radau nastavi.

  Nastavnicima je potrebno pruiti podrku u unapreivanju kompetencija za rad unastavi.

  Standard:Osiguravanje kvalitete nastavnikogkadra

 • Kakva je naa nastava? Jesmo li dobri nastavnici? Kako to znamo?

 • Izvori dokaza o uspjenosti nastavnika(Berk, 2005)

  1. Studentske evaluacije 2. Suradnika procjena3. Samovrednovanje4. Video 5. Intervju studenata6. Izlazne ankete i ispitivanje alumnija7. Procjene poslodavaca8. Procjena ishoda uenja9. Portfelj nastavnika

 • Vrednovanje rada nastavnika

  Vrednovanje rada nastavnika od strane studenata

  Samovrednovanje nastavnika

  Analiza uspjenosti studiranja

  Procjena dostupnosti i primjerenosti nastavnih materijala

  Institucijski koordinirana neposredna redovita komunikacija sa studentskim predstavnicima

  Vrednovanje od strane kolega nastavnika (peer-review).

  Razliiti postupci/ mogua kombinacija, Prirunik o kvaliteti studiranja, UNIRI

 • STUDENTSKE EVALUACIJE

 • Postupak uporabe studentskih inputa povezanih s

  opim aktivnostima i stavovima nastavnika.

  Ova opaanja omoguuju ocjenjivaima da odrede

  stupanj usklaenosti studentskih oekivanja i stvarnog

  pristupa nastavi.

  Od studentske se evaluacije oekuje da e pruiti uvid u

  stav i dranje nastavnika za vrijeme nastave

  (pristupanost, kreativnost, strpljivost itd.)

  i/ili u sposobnosti nastavnika (da objasni grau, motivira

  studente, navede studente na razmiljanje, ispravi

  pogreke na prijateljski nain, prui informacije na

  uinkovit nain itd.). (Pojmovnik)

 • Opravdanost primjene studentskih evaluacija

  Studentske evaluacije- valjani pokazatelji kvalitete nastave (McKeachie, 1997)

  Studenti bolje od nekog drugog mogu evaluirati odreene aspekte pouavanja jasnoa, zanimljivost, pravednost, u kojoj mjeri je i na koji nain profesor potaknuo

  interes i motivaciju za temu koja se obrauje

 • O studentskim evaluacijama

  Marsh (1987; 2007) Prikladna primjena studentskih evaluacija: Multidimenzionalnost Pouzdanost i stabilnost Primarno pokazatelj rada nastavnika, a ne obiljeja

  predmeta Valjanost razliitih pokazatelja efikasnog pouavanja Relativna nezavisnost od potencijalnih pristranosti

  (veliina grupe, optereenje, interesa studenata) Dokazan doprinos poboljanju efikasnosti rada

  nastavnika poeljno struna podrka u analizi rezultata

 • O studentskim evaluacijama

  meta-analiza (Hattie & Marsh, 2002) Vrlo niska povezanost, ako i postoji, izmeu efikasnosti

  pouavanja i znanstvene produkcije Oekivanje od sveuilinih djelatnika da su i dobri

  znanstvenici i nastavnici, premda najee nisu formalno educirani za nastavnike kompetencije

  Nesigurnost nastavnika oko nastavnike efikasnosti i nedovoljno znanja u koritenja rezultata studentskih evaluacija bez dodatne strune podrke

 • Cilj vrednovanja nastave

  Formativno

  Povratna informacija

  Poboljanje kvalitete

  rada

  Kontinuirano korektivno, nizak ulog

  Sumativno

  Potvrda-napredovanje

  Dokaz kompetencije

  Standardizirana procedura; nakon

  nastave;

 • Mogui ciljevi evaluacije

  Povratna informacija s ciljem poboljanja nastave Informiranje dionika (studenti) o kvaliteti nastave Prikupljanje podataka sumativne evaluacije za

  administrativne potrebe- (re)izbor nastavnika u zvanje Osnova u evaluaciji programa kolegija

 • Upitnici za evaluaciju nastave

  Prikladnost metode: Prikupljanje informacije od veeg broja ljudi i za vei broj

  pitanja Omoguuje anonimnost koja se ne moe osigurati nekim

  drugim pristupom Poeljno kvantificiranje odgovora s ciljem usporedivosti U konstrukciji upitnika treba voditi rauna o njihovoj

  valjanosti i pouzdanosti Standardizirani postupak primjene upitnika i definiranje

  naina upisivanja podataka, obrade, prezentacije i pohranjivanja rezultata

 • Cilj evaluacije i naini

  Sumativni cilj vrednovanja- standardizirani upitnik i postupak primjene

  Formativni cilj- tehnike procjene mogu osmisliti i primijeniti nastavnici za osobne potrebe

 • Vrednovanje rada nastavnika od strane studenata (Prirunik UNIRI)

  temelji se na rezultatima studentske procjene nastavnog procesa

  provodi se na temelju standardiziranih upitnika na razini Sveuilita (u svrhu usporedivosti), po potrebi dopunjenih sa specifinostima rada na pojedinoj sastavnici

 • Cilj:Vrednovanje kvalitete nastavnog rada nastavnika i suradnikaodreenog kolegija kao i angaman studenta na odreenomkolegiju kako bi se na temelju procjena i sugestija mogaounaprijediti rad nastavnika i nastava na pojedinom kolegiju.

  Izdavanje potvrde o kvaliteti nastavnog rada nastavnika ilisuradnika s pozitivnom ocjenom u svrhu izbora uznanstveno-nastavno zvanje.

  Odgovorni: Odbor za upravljanje i unaprjeenje kvalitete na sastavniciSveuilita

  Preporuena procedura vrednovanja nastave (Privitak Prirunika)

 • Preporuena procedura vrednovanja nastave (Privitak Prirunika)

  1. Metodologija provedbe vrednovanja nastave za sastavnice koje posjeduju ISVU sustav

  2. Metodologija provedbe vrednovanja nastave za sastavnice koje ne posjeduju ISVU sustav

 • Procedura za vrednovanje nastave

  1. Metodologija provedbe vrednovanja nastave za

  sastavnice koje posjeduju ISVU sustav

  ISVU sustav aplikacijom Studomat obrazac definiran na razini Sveuilita u Rijeci preduvjet provedbe vrednovanja nastave putem ISVU-a

  su pripremljeni podaci za provoenje on-line procjene upisni listovi, nastavne grupe studenata iz predmeta, izvoai nastave

 • Postupak obrade podataka:

  po zavretku vrednovanja podaci se od strane SRCA automatski prikupljeni deponiraju u datoteku kompjutorskog programa Excell (*.xls)

  datoteka se dostavlja Centru za unapreenje kvalitete Sveuilita koji vri obradu rezultata i pisanje izvjea

 • Metodologija provedbe vrednovanja nastave za sastavnice koje ne posjeduju ISVU sustav

  Anketiranje studenata provode studenti koje koordiniraju studentski predstavnici u Odboru na sastavnici. Za provoenje vrednovanja studentske predstavnike obuava

  Centar za unaprjeenje kvalitete Sveuilita u Rijeci.

  Vrednovanje se provodi pomou anketnog upitnika definiranog na razini Sveuilita u Rijeci.

 • Procedura za vrednovanje nastaveObjavljivanje rezultata:

  Uvid u rezultate procjene ima: procijenjeni nastavnik, nositelj kolegija,Odbor proelnik katedre na kojoj nastavnik

  obavlja nastavnu djelatnost, prodekan za nastavu i dekan/ proelnik odjela.

 • Procedura za vrednovanje nastave Vrednovanje je potrebno provoditi za sve kolegije na

  kraju semestra ili na kraju turnusa ukoliko se nastava provodi u turnusima (modularno).

  Nakon inicijalnog vrednovanja isto je potrebno provoditi najmanje jednom u tri (3) godine.

  Minimalna grupa za provedbu vrednovanja iznosi 10 studenata.

 • Procedura za vrednovanje nastaveu svrhu izdavanja potvrde

  Vrednovanje se moe koristiti ukoliko joj je pristupilo najmanje 33% studenata koji su pohaali nastavu na kolegiju kod odreenog nastavnika.

  Ukoliko su na odreenom kolegiju postignuti rezultati vrednovanja nastavnog rada nastavnika ili suradnika nezadovoljavajui vrednovanje nastave iz tog kolegija treba provoditi i ee

 • Procedura za vrednovanje nastave Izdavanje Potvrde

  Izdavanje Potvrde o kvaliteti nastavnog rada nastavnika ili suradnika s pozitivnom ocjenom u svrhu izbora u znanstveno-nastavno zvanje izdaje se nastavnicima ili suradnicima ija je prosjena vrijednost vrednovanja svih estica anketnog upitnika definiranog na razini Sveuilita u Rijeci vea ili jednaka tri (3) utvrena na osnovi rezultata svih vrednovanih kolegija kroz najmanje dvije akademske godine od zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno zvanje.

  Potvrdu izdaje znanstveno nastavna sastavnica Sveuilita u Rijeci.

 • Procedura za vrednovanje nastave: Postupak kod nezadovoljavajuih vrednovanja Nezadovoljavajuim vrednovanjem se smatra

  vrednovanje manje od 3 za bilo koju esticu u anketnom upitniku.

  Obaveza je nastavnika ili suradnika s nezadovoljavajuim vrednovanjem provedba samovrednovanja putem obrasca utvrenog na razini Sveuilita u Rijeci.

  Provedbu samovrednovanja pokree i prati Odbor na sastavnici.

  Odbor s rezultati