ankete i skale procene

Download Ankete i skale procene

Post on 11-Jan-2017

246 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UPITNIK

  (ANKETA)

 • Upitnik je merni instrument sastavljen od

  pitanja ili stavova (stavki) koja se ispitaniku

  u kineziolokim istraivanjima predstavljaju

  na pogodan nain (u pisanoj formi na

  papiru, na raunaru) ili kao intervju koji je

  standardizovan skupom pitanja u

  tampanom obliku.

  Konstruie se prema problematici i nameni,

  a slui za ispitivanje stavova i preferencija u

  anketnim istraivanjima.

 • To nije test, jer moe da sadri pitanja

  razliitih tipova i razliite teme, pa se, u

  pravilu, ne formira ukupni rezultat (skor),

  nego se odgovori predstavljaju u vidu

  frekvencija, proporcija ili procenata u

  odnosu na ukupan broj ispitanika.

  Na primer, data je anketa studentima sa

  nekoliko stavki u cilju provere stanja

  informisanosti i aktivnosti u vezi nastavnog

  predmeta Osnove metodologije istraivanja.

 • U tabeli su prikazani njihovi odgovori u

  frekvencijama i procentima na svaku

  stavku u anketi.

  N = 117 studenata

  Kako se tano zove nastavni predmet

  kojeg upravo sluate?

  Tano Netano

  20 (21.7%) 72 (78.3%)

  O emu je bilo rei na prolom

  predavanju iz ovog nastavnog

  predmeta?

  7 (7.6%) 85 (92.4%)

  Na konsultacijama za ovaj nastavni

  predmet bio sam

  0 1 2 3

  55

  59.8%

  28

  30.4%

  9

  9.8% 0

 • Postoje situacije kada se upitnici mogu

  konstruisati da budu i merni instrumenti za

  procenu npr. stavova prema kineziolokim

  aktivnostima ili za procenu angaovanosti u

  kineziolokim aktivnostima, kada je

  neophodno da se odredi i jaina tih stavova

  i intenzitet bavljenja takvim aktivnostima.

  Tada se na pogodan nain definie i

  formiranje ukupnog rezultata za svakog

  ispitanika.

 • Pitanja u upitniku se postavljaju u vidu

  stavki (kao u psiholokim testovima), a

  odgovori na stavke mogu biti razliitih

  formata:

  dihotomnog (da ne; pol),

  otvorenog (iznosi se ukratko u

  slobodnoj formi stav ili miljenje),

  politomnog (pitanja sa viestrukim

  izborom),

  ordinalnog (skale procene) itd.

 • Administracija upitnika moe se

  izvesti kao:

  1) Samoadministracija upitnik se na

  neki nain ostavi ispitanicima, koji

  samostalno odgovaraju na pitanja:

  upitnici distribuirani grupi prisutnih

  ispitanika

  upitnici poslati potom

  upitnici postavljeni na Internetu.

 • 2) Lino intervjuisanje anketar vri

  strukturisani intervju (face-to-face).

  upitnici za neposredno

  intervjuisanje

  upitnici za telefonsko

  intervjuisanje.

 • Upitnik sa samoadministracijom mora

  imati detaljno uputstvo za popunjavanje, a

  ponekad i primere s objanjenjima:

  da li je anketa anonimna ili ne,

  kada se trai samo jedan odgovor, a

  kada je mogue dati vie odgovora,

  kako se upisuje taan odgovor,

  ponitavanje pogrenog odgovora, i sl.).

 • esto se deava da pitanja imaju

  razliita znaenja za razliite ispitanike.

  Ovaj nedostatak se moe otkloniti ako

  upitnik administrira anketar.

  Kod potanskih anketa nema kontrole

  ko zaista popunjava anketu (sa nekim,

  cela porodica).

 • Upitnik mora da sadri to je mogue manji

  broj stavova, koji moraju biti jasni i koncizni

  (na jednoj do dve, a najvie na etiri

  stranice).

  Treba da je lepo oblikovan, uredan, bez

  greaka, pregledan, sistematian i da die

  (ne sme biti zbijen), jer e se ispitanici

  ponaati onako kako izgleda upitnik.

 • 1) Upitnici sa otvorenim pitanjima (pitanjima

  sa konstruisanim odgovorima) dati

  prostor za odgovore, obino linijama.

  2) Upitnici sa ponuenim odgovorima:

  Politomne stavke na nominalnoj skali

  Skale procene Bogardusove, Terstonove

  i Likertove skale.

  Dihotomne stavke

  Grafike skale procene.

  U eksplorativnim istraivnjima treba da se

  proveri da li je spisak ponuenih odgovora

  potpun.

 • Metodoloke zamerke se ogledaju u:

  1) frustriranosti ispitanika koji ne mogu

  nai odgovarajuu alternativu ako

  celokupan prostor pojave nije dobro

  obuhvaen,

  2) pogaanju odgovora u sluajevima

  kada ispitanik ne zna odgovor, a dobre

  strane su u lakoi odgovaranja i lakoi i

  objektivnosti ocenjivanja,

  3) Subjektivnost.

 • Formulacija pitanja:

  pitanja ne smeju biti previe duga (do 25

  rei),

  grafiki i prostorno treba da budu jasno

  odvojena od kategorija-alternativa-

  odgovora, da bi bilo jasno ta je ta,

  ako je upitnik pripremljen za optiko itanje

  ili obradu na kompjuteru, potrebno je

  predvideti posebne kuice u obliku

  kvadrata, zagrada, ili krugova, a ispitanicima

  i anketarima dati uputstvo za davanje

  odgovora,

 • ako se unos podataka sa upitnika vri

  runo, numeriu se brojevima ispred

  svake stavke, a ispitanik treba da zaokrui

  broj ispred odabranog odgovora,

  formulacija pitanja ne sme sugerisati

  odgovor ni na koji nain,

  koriena terminologija i reeniki sklop

  treba uvek prilagoditi populaciji kojoj je

  upitnik namenjen (deca, odrasli, sportisti,

  nesportisti i sl.).

 • Struktura upitnika identifikacioni deo

  sastaviti od socio-demografskih pitanja: ime

  ili bez imena (identifikacioni broj (ako je

  anketa anonimna), pol, zanimanje, starost,

  obrazovanje, grupa, mesto stanovanja,

  radni status i sl.).

  Redosled pitanja ima uticaj na rezultate

  (strategija levka - od optih ka posebnim

  pitanjima, i obrnutog levka - najkonkretnija

  pitanja, pa sve optija).

 • Potrebno je da se ispitanicima objasni svrha,

  cilj i namena istraivanja, ko vri istraivanje,

  na koji nain su oni odabrani u uzorak, da li je

  anketa anonimna ili ne i druga slina pitanja.

  Na kraju upitnika treba iskazati zahvalnost

  ispitaniku na sudelovanju u istraivanju, kao i

  dati im mogunost da komentariu samo

  istraivanje i ono to nije bilo obuhvaeno

  upitnikom (predvideti takvo mesto na

  upitniku).

 • SKALE STAVOVA

 • Skala stavova je direktna tehnika koja se

  sastoji od niza pozitivnih ili negativnih tvrdnji

  o objektu stava u upitniku, a u vidu stavke

  (ajtem, iskaz, tvrdnja).

  Ukupna mera na skali, koja predstavlja meru

  (intenzitet) stava, formira se kao kompozit

  odgovora na pojedinane tvrdnje.

  U kineziolokim istraivanjima koriste se

  sledee skale:

 • A) Skala socijalne distance - Bogardusova

  skala (stepen i mera razumevanja i

  intimnosti koji karakteriu presocijalne i

  socijalne odnose uopte).

  Primer (Fajgelj, 2004):

  pristao bih da posete moju zemlju

  pristao bih da ive u mojoj zemlji

  pristao bih da radim sa njima

  pristao bih da budu moje komije

  pristao bih da budu u mom klubu

  pristao bih na brak sa njima.

 • B) Terstonova skala (prividno jednakih

  intervala) usmerena je na merenje

  afektivne komponente stava.

  Stavke se po rastuem ili opadajuem

  nizu intenziteta skalnih vrednosti

  konstruiu u rasponu od 1 do 7, 9 ili 11

  kategorija.

  Problem je u utvrivanju neutralnih tvrdnji.

 • U formulaciji stavki treba izbegavati da se

  tvrde dve ili vie stvari, odnosno ne treba

  pitati vie stvari.

  Rezultat ispitanika je skalna vrednost najvie

  stavke (ajtema) koju je zaokruio.

  Nedostaci su:

  treba konstruisati veliki broj inicijalnih

  iskaza i

  treba imati dovoljno veliki i reprezentativni

  skup sudija za procenu intenziteta

  pripadnosti iskaza po kategorijama.

 • PRIMER

  1. Mrzim svaki fiziki napor.

  2. Telesnim vebanjem bavim se kad nemam

  pametnijeg posla.

  3. Samo ponekad imam elju da se bavim

  telesnim vebanjem.

  4. Nisam ukljuen(a) u sportsko drutvo, ali se

  redovno bavim telesnim vebanjem po dva

  do tri sata nedeljno.

  5. Takmiim se samo radi zabave.

 • 6. I onda kada sam spreen da se bavim

  telesnim vebanjem, uvek mislim na sport.

  7. Godinama sam aktivan lan kolskog

  sportskog drutva.

  8. Sportsko drutvo je moj drugi dom.

  9. Trenirao sam pet i vie puta nedeljno u

  trajanju od dve i vie godina.

  10. Trening nisam prekidao ni posle nastupa

  na juniorskom prvenstvu drave.

  11. Svakodnevno treniram i lan sam dravne

  reprezentacije.

 • C) Dihotomna skala za svaku stavku ispitanik

  zaokruuje ponuene odgovore u formi DA ili NE.

  Ispitanik prema znanju i svom stavu daje odgovor

  na svaku stavku, a rezultat se dobija kao zbir svih

  DA ili svih NE odgovora, zavisno od problema koji

  se istrauje, odnosno od postavljene bipolarnosti

  fenomena koji se istrauje.

  Stavke treba tako konstruisati da su na jednom

  polu (DA) uvek pozitivni, a na suprotnom (NE)

  uvek negativni odgovori.

 • Stavovi prema kineziolokim aktivnostima

  S T A V K E Odgovor

  - ivot bi trebalo tako organizovati da u njemu

  bude zastupljeno svakodnevno telesno vebanje DA NE

  - kada bih mogao sve slobodno vreme proveo bih

  u sportskoj aktivnosti DA NE

  -