program za jednostavno crtanje

Download PROGRAM ZA JEDNOSTAVNO CRTANJE

Post on 12-Jan-2016

81 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OSNOVNA [KOLA \URA JAK[I] - KIKINDA. NASTAVNIK, MILAN DRAGOSAVAC. PROGRAM ZA JEDNOSTAVNO CRTANJE. SketchUp. OVA PREZENTACIJA SASTOJI SE IZ VI[E POGLAVLJA:. - KONSTRUISANJE OBLIKA. - ANIMACIJA. - DODAVANJE DETALJA U MODEL. - RAD U PROGRAMU. - PREDSTAVLJANJE MODELA. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • PROGRAM ZA JEDNOSTAVNO CRTANJE OSNOVNA [KOLA\URA JAK[I] - KIKINDAOVA PREZENTACIJA SASTOJI SE IZ VI[E POGLAVLJA: NASTAVNIK, MILAN DRAGOSAVAC- KONSTRUISANJE OBLIKA- DODAVANJE DETALJA U MODEL- PREDSTAVLJANJE MODELA- ANIMACIJA- RAD U PROGRAMU- [TAMPANJESketchUp

 • KONSTRUISANJE OBLIKA PRVO POGLAVLJEPROGRAM ZA JEDNOSTAVNO CRTANJESketchUp OSNOVNA [KOLA\URA JAK[I] - KIKINDA1. THE SketchUp Coordinate System2. Following the Interfence Engine3. KONSTRUISANJE OBLIKA4. Dividing and Healing Geometry5. Manipulating connected faces6. Autofold7. Intersections (boolean operations)8. KONSTRUKCIJA LOPTE9. KONSTRUKCIJA KUPE

 • KONSTRUISANJE OBLIKATHE SketchUp Coordinate SystemPROGRAM SketchUp KORISTI 2D I 3D SA POZITIVNIM I NEGATIVNIM OSAMA: X, Y i Z. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2D KOORDINATNI SISTEM3D KOORDINATNI SISTEM- X OSA JE PREDSTAVLJENA CRVENOM BOJOM- Y OSA JE PREDSTAVLJENA ZELENOM BOJOM- Z OSA JE PREDSTAVLJENA PLAVOM BOJOM

 • POVR[INA KOJU ^INE CRVENA I ZELENA LINIJA JE BAZALNA RAVAN (ground plane), DOK JE MESTO GDE SE SEKU SVE 3. OSE KOORDINATNI PO^ETAK (origin). STATUSNA LINIJA SE NALAZI NA DNU PROZORA I SIVE JE BOJE. SA NJENE LEVE STRANE PRIKAZUJE TRENUTNO AKTIVNA ALATKA, DOK SE SA DESNE STRANE NALAZI Value Control Box KOJI DAJE INFORMACIJE O DIMENZIJAMA DOK CRTATE.RAZUMEVANJE KOORDINATNOG SISTEMA JE POTREBNO ZBOG SketchUp-ovog INTERFEJSA KAO I ZBOG ISPRAVNOG KORI[]ENJA TAKOZVANOG Inference Engine-a. Following the Interfence EnginePROGRAM SketchUp IMA Inference Engine (MEHANIZAM KOJI PRETRA@UJE TA^KE U BLIZINIKURSORA,PREPOZNAJE KARAKTERISTI^NE TA^KE I POTOM FIKSIRA ALATKU NA NJIH) KOJI POMA@E DANACRTATE REALISTI^NE METODE. KARAKTERISTI^NE TA^KE PRIPADAJU PO^ETKU I KRAJU LINIJE (end -point), SREDINI LINIJE (mindpoint),PRESEKU DVEJU LINIJA (Intersection),TA^KE KOJE SE NALAZE NA PO-VR[INI FIGURE (on face), TA^KE KOJE SE NALAZE NA IVICI FIGURE (on edge) I SLU^NO. VE]INA OBLIKA U SketchUp-U SE MO@E NACRTATI POMO]U ALATKE LINIJA. ZBOG TOGA JE PRVI KORAK U OVLADAVA -NJU PROGRAMA NA^IN KAKO PRATITI UPUTSTVA KOJA ]E NAM SE PRIKAZATI U OBLIKU tOOL-TIPA. KONSTRUISANJE OBLIKAPROGRAM SketchUp SADR@I NEKOLIKO KONCEPATA ZA EFIKASNO CRTANJE. TO SU: Dividing and healing, Pusing and pulling, Sticky geometry, Autofold I Intersections.IZABERI 3D KOORDINATNI SISTEM, PA ONDA KLIKNI NA ALATKU Rectangle I NACRTAJ JEDAN PROIZVOLJAN PRAVO-UGAONIK. POMO]U ALATKE Push/Pull PRETVORI GA U KVADAR. - 4 -

 • Dividing and Healing Geometry3. ALATKOM Line Tool PODELI KVADAR NA DVA JEDNAKA DELA4. POMO]U ALATKE Push/Pull GORNJU STRANU KVADRA UTISNI NA DOLE. OVIM SMO IZVR[ILI PROCES Pusling PRI KOME PREOBLIKUJE[ MODEL TAKO [TO JEDAN NJEGOV DEO ODGURNE[ PO ODGOVARA - JU]OJ OSI OD PO^ETKA POZICIJE. 1. ALATKOM Rectangle NACRTAJ JEDAN PROIZVOLJAN PRAVOUGAONIK.2, ALATKOM Push/Pull IZVUCI GA NA GORE KAKO BI DOBIO KVADAR. 5. ALATKOM Arc NACRTAJ POLUGRUG U TEBI BLI@OJ GORNJOJ POLOVINI TELA. 6. POMO]U ALATKE Push/Pull ODSTRANI VI[AK MATERIJALA IZNAD POLUKRUGA. U OVOM SLU^AJU Pu- lling JE ANALOGAN PROCES KOJI ZA RAZLIKU OD Pusing-A REDUKUJE OBJEKAT, ISTI OBJEKAT PRILI - KOM PREOBLIKOVANJA PRO[IRUJE. 7. POMO]U ALATKE Offset KOPIRAJ ZADATU POVR[INU KAO [TO PRIKAZUJE SLIKA.8. I, NA KRAJU POMO]U Push/Pull ALATKE IZVR[I UDUBLJENJE U SAMOM OBJEKTU. - 5 -

 • Manipulating connected faces GEOMETRIJA U SketchUp-u JE LEPLJIVA (sticky) [TO ZNA^I DA SU MOGU]E MANIPULACIJE PROSTIM IZBOROM IVICE ILI POVR[INE I POMERANJEM IVICE ILI POVR[INE SA ALATKOM Move Tool.PO-STOJE TRI PRIMERA STICKY GEOMETRIJE U SketchUp-u: 1. ALATKA LINIJA DELI POVR[INU PA POMO]U ALATKE Move Tool SREDNJI DEO JE IZVU^EN. DOBIJA SE EFEKAT KROVA. 2. LEVA STRANA JE SPU[TENA3. LEVA STRANA JE IZVU^ENA ULEVO. - 6 -

 • AUTOFOLDSVE POVR[INE U SketchUp-u UVEK MORAJU OSTATI RAVNE (NE PRIZNAJU SE ZAKRIVLJENJA POVR[INA). ZBOG TOGA SketchUp VR[I AUTOMATSKE KOREKCIJE (autofold) POVR[INA KOJE SU NEOP-HODNE ZA IZVR[ENJE BILO KOJE OPERACIJE KOJA ]E ZA REZULTAT IMATI UVRNUTE LIKOVE. NA SLICI JE PRIKAZANA UVRNUTA [ESTOUGAONA PRIZMA. POSTUPAK RADA1. SA ALATKOM Poligon NACRTAJ [ESTOUGAONIK. 2. SA ALATKOM Push/Pull IZVUCI [ESTOUGAONIK - ^IME ]E[ DOBITI PRIZMU. 3. PRIZMU ZAROTIRAJ ZA IZVESTAN UGAO SA ALATKOM Rotate Tool. UKLJU^ENJEM OPCIJA Hiden Geo _ metry PRIKAZUJE SKRIVENE LINIJE. - 7 -

 • Intersections (boolean operations)PROGRAM SketchUp OMOGU]AVA DA SE KREIRAJU KOMPLEKSNI GEOMETRIJSKI OBLICI - PU-TEM KOMBINACIJE KVADRA I VALJKA DOBIJA SE JEDNO SASVIM NOVO TELO. POSTUPAK RADA1. USECI KVADAR SA VALJKOM.2. MARKIRAJ VALJAK.3. AKTIVIRAJ ALATKU Intersect with Model, FOKUSIRAJ TA^KE PRESEKA OVA DVA TELA, [TO OMOGU]A- VA NOVE MANIPULACIJE SA NJIM (BRISANJEM VALJKA MO@E[ DOBITI SLO@ENU FIGURU). MARKIRAJS DESNA U LEVO- 8 -

 • KONSTRUKCIJA LOPTE1. NACRTAJ KRUG U CENTRU 3D KOORDINATNOG SISTEMA.2. MARKIRAJ NACRTANI KRUG.3. KLIKNI NA ALATKU Move/Copy + Ctrl I STAVI JE NA KOORDINATNI PO^ETAK. PRITISNI LEVI TASTER MI[A PA MI[ POLAKO POMERAJ PO GORNJOJ PLAVOJ OSI. KRUG ]E SE ISKOPIRATI (On Blue Axis). 4. AKTIVIRAJ ALATKU ZA ROTACIJU Rotate I STAVI JE NA POVR[INU ISKOPIRANOG KRUGA. PRITISNI LEVI TASTER MI[A PA MI[ MALO POVUCI NA GORE PO OSI. 5. OTPUSTI LEVI TASTER MI[A PA POMERI MI[ MALO U DESNO. PRITISNI LEVI TASTER MI[A PA MI[ POMERAJ TAKO DA SE KRUG ZAROTIRA ZA 90 STEPENI.KLIKNI OPET LEVIM TASTEROM MI[A. 6. MARKIRAJ DONJI KRUG SA ALATKOM Select A SA ALATKOM Folloe Me GORNJI. DOBI]E[ LOPTU. 7. OBRI[I GUMICOM DONJI KRUG. 8. SELEKTUJ LOPTU SA Edit/Select All, PA OTI\I NA Edit/Make Components. DOBI]E[ TABELU. 9. U POLJU Name UPI[I LOPTA, PA ZATIM KLIKNI NA OPCIJU Create. LOPTA- 9 -

 • 10. OTI\I U Window/Components (In Model). LOPTA ]E SE POJAVITI U GORNJEM DELU POLJA. 11. PREVUCI LOPTU NA DONJE POLJE. POSLE TOGA IZ DONJEG POLJA PUTEM PREVLA^ENJA MO@E[ BE- ZBROJ LOPTI DA PREBACI[ NA DESKTOP. - 10 -

 • KONSTRUKCIJA KUPE1. NACRTAJ KRUG U CENTRU 3D KOORDINATNOG SISTEMA.2. POMO]U ALATKE Line NACRTAJ TROUGAO POLAZE]I IZ KOORDINATNOG PO^ETKA NA GORE, PA ZA- TIM ULEVO NA DOLE DO IVICE KRUGA I, NA KRAJU SKRENI DESNO KA SAMOM CENTRU KOORDINAT - NOG SISTEMA.3. MARKIRAJ DONJI KRUG, KLIKNI NA ALATKU Follow Me, PA SA TOM ALATKOM KLIKNI NA POVR[INU NACRTANOG TROUGLA. TROUGAO ]E SE PRETVORITI U KUPU. - 11 -

 • DODAVANJE DETALJA U MODEL DRUGO POGLAVLJEPROGRAM ZA JEDNOSTAVNO CRTANJESketchUp OSNOVNA [KOLA\URA JAK[I] - KIKINDA1. KOMPONENTE2. MATERIJALI

 • DODAVANJE DETALJA U MODELDODAVANJE DETALJA U MODEL PODRAZUMEVA: Components (KOMPONENTE),Materials (MATERIJALLE) I Shadows (SENKE). - 13 -S PROGRAMOM DOLAZI I BIBLIOTEKA GOTOVIH KOMPONENTI, KAO [TO SU VRATA, PROZORI, DRVE]E... KOMPONENTE SE UKLJU^UJU IZ MENIJA Window, PRI ^EMU SE DOBIJA PROZOR SA RAZVRSTANIM KOMPONENTAMA PO GRUPAMA.NA SLICI SE NALAZI PRIKAZANA KATEGORIJA Landscape.UNESI KOM -PONENTU U PROJEKAT PREVLA[ENJEM U MODEL.DIMENZIJE KOMPONENTE SE MOGU PROMENITI UKLJU-^IVANJEM ALATKE Scale. Komponents (KOMPONENTE)ALATKA Scale

 • KOMPONENTE IMAJU SLEDE]E KARAKTERISTIKE:- INSTANCIRANJE - SVAKA UBA^ENA KOMPONENTA SE SMATRA INSTANCOM ORIGINALNE KOMPONENTE. PROMENE NA ORIGINALNOJ KOMPONENTI ODRAZI]E SE NA SVE NJENE INSTANCE,ALI PROMENE NA JE - DNOJ INSTANCI OSTAJU KARAKTERISTI^NE SAMO ZA TU INSTANCU.- POBOLJ[ANJE PERFORMANSI-KORI[]ENJE KOMPONENTI [TEDI MEMORIJU RA^UNARA I UBRZAVA RAD. - SOPSTVENE KOORDINATNE OSE,- PORAVNANJE I ISECANJE U ODNOSU NA DRUGE OBOJENE CRTE@E. - 14 -Group and Component ContexZA OBJEKTE KOJI ^INE NEKU GRUPU ILI KOMPONENTU SE KA@E DA SU U KONTEKSTU TE GRUPE ILI KO-MPONENTE.MOGU]A JE MANIPULACIJA ^ITAVOM GRUPOM ALI I NJENIM SASTAVNIM DELOVIMA.MOGU]E JE ^AK I GRUPISATI VI[E PODGRUPA U JEDNU VELIKU GRUPU.NA SLICI JE KOMPONENTA KOJU ^INE TRI OBJEKTA I U ZAVISNOSTI OD TOGA [TA JE SELEKTOVANO, MOGU]E JE VR[ITI IZMENE NAD SVIM OBJEK-TIMA ILI POJEDINA^NO. KADA JE SELEKTOVANI OBJEKAT DEO NEKE GRUPE ILI KOMPONENTE, TA GRUPA ODNOSNO KOMPONENTA ]E BITI OZNA^ENA ISPREKIDANIM LINIJAMA ZAJEDNO SA SOPSTVENIM KOORDI-NATNIM SISTEMOM.

 • - 15 -Component AxesKOMPONENTE IMAJU SVOJU OSU, KOJA JE PO Default-u PORAVNATA SA GLAVNOM OSOM. OVE SE OSEMOGU POMERATI, [TO REZULTUJE POMERANJEM OBJEKATA. Cutting and Gluing BehaviorNEKE KOMPONENTE,KAO NA PRIMER VRATA I PROZORI, SE STANDARDNO POSTAVLJAJU NA VERTIKA-LNE ZIDOVE. ZBOG TOGA TAKVE KOMPONENTE MOGU IMATI OSOBINU LEPLJIVOSTI (Gluing) KOJA PO -MA@E NJIHOVOM KORI[]ENJU. SLI^NA NJOJ JE I OSOBINA ISECANJA (cutting). NEKE KOMPONENTE,KAO NA PRIMER, PROZOR, PODRA-ZUMEVAJU UKLANJANJE DELA OBJEKTA NA KOJI SU NALEPLJENE, PA AKO POSEDUJU OSOBINU ISECA -NJA, OVO UKLANJANJE SE VR[I AUTOMATSKI.

 • STAKLOKROVOGRADADRVO- Translucent (EFEKAT STAKLA), - Roofing (TEKSTURE ZA KROV)- Fencing (EFEKAT OGRADE)- Wood (DRVO)... MATERIJALI SE DOBIJAJU KLIKOM NA KANTICU Paint Bucket. ONI SADR@E BOJE I TEKSTURE, MADA IH I SAMI MO@ETE KREIRATI POMO]U OPCIJE Edit ILI KOMPONOVATI SLIKE KAO TEKSTURE KAKO BI SE DODA-LA REALISTI^NOST MODELA. Materials (MATERIJALI)- 16 -U MATERIJALE SPADAJU:

 • DEFAULT MATERIJALPRILIKOM KREIRANJA OBJEKATA, OBJEKAT SE POPUNJAVA ODRE\ENOM BOJOM PO Default-u I KOJA SEMO@E PROMENITI IZBOROM DRUGE BOJE. MATERIAL TRANSPARENCYMATERIJAL IMA SVOJU OSOBINU DA IM SE MO@E DODATI TRANSPARENCIJA - PROSVETLJENJE, PROZIR -NOS -KOJA OMOGU]AVA MATERIJALIMA DA IMAJU OSOBINU STAKLA.KORISTI SVE MATERIJALE ZA KRE-IRANJE PROZORA. POVR[INE IMAJU DVE STRANE.MATERIJALI SU POSTAVLJENI NA JEDNU STRANU POVR[INE(NA LICE).BO-JE]I POVR[INU SA TRANSPARENTNIM MATERIJALIMA POVR[INA ]E BITI TRANSPARENTNA SA OBE STRANE. GROUPS AND COMPONENTSGroups and Components SU OBJEKTI KOJI SADR@E DRUGE OBJEKTE. Groups SE KORISTE KAKO BI SE KO-MBINOVALO NEKOLIKO OBJEKATA U JEDAN U SLU^AJU BR@EG IZVO\ENJA OPERACIJA U OKVIR

Recommended

View more >