poradnik beneficjenta - część i

Download Poradnik Beneficjenta - część I

Post on 23-Mar-2016

217 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Poradnik Beneficjenta czyli proces aplikowania o dotację

TRANSCRIPT

 • 2012

  LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIBIORCZOCI W LUBLINIE

  PORADNIK

  BENEFICJENTA cz I

  CZYLI PROCES APLIKOWANIA O DOTACJ

  WSPFINANSOWAN ZE RODKW EFRR

  W RAMACH I i II OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

  WOJEWDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013

 • 1 | W S T P

  Wnioskodawco!

  Oddajemy do Twoich rk Poradnik Wnioskodawcy dotyczcy I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu

  Operacyjnego Wojewdztwa Lubelskiego na lata 2007-2013, czyli Przedsibiorczoci i innowacji oraz Infrastruktury

  ekonomicznej. Lubelska Agencja Wspierania Przedsibiorczoci w Lublinie jako instytucja poredniczca II stopnia

  wdraa obie te osie.

  Staralimy si w czytelny sposb, krok po kroku przedstawi jak wyglda proces aplikowania o unijn dotacj. Jak

  wskazuje nasze haso promocyjne Twj pomys - europejskie pienidze, najwaniejszy jest pomys oraz wiedza jak

  wprowadzi go w ycie.

  Wnioskodawco, z tego wydawnictwa dowiesz si czy bdziesz mg aplikowa o bezzwrotn dotacj w ramach RPO

  WL 2007-2013, na co bdziesz mg przeznaczy te rodki i na jak due wsparcie moesz liczy. Podpowiadamy

  o czym naley pamita wypeniajc dokumentacj aplikacyjn, jak dugo trwa procedura naboru i oceny wnioskw

  o dofinansowanie, a take jak przebiega realizacja projektw w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013.

  Aktualne harmonogramy naboru wnioskw i wszystkie niezbdne informacje potrzebne do aplikowania o rodki UE

  w ramach RPO WL 2007-2013 I i II O Priorytetowa dostpne s na naszej stronie internetowej www.lawp.eu.

  W przypadku dodatkowych pyta wystarczy zadzwoni do punktu informacyjnego LAWP 81 46 23 831

  lub 81 46 23 812. Mona zada pytanie drog elektroniczn, pod adres e-mail lawp@lawp.eu. Pracownicy punktu

  udzielaj take informacji osobicie w punkcie informacyjnym LAWP w Lublinie, w pn.-pt., w godz. 7.30-15.30.

 • 2 | K R O K P O K R O K U

  KROK PO KROKU

  krok 1

  POMYS ................................... strony: 3-12 masz pomys ? - przeanalizuj swoje potrzeby

  sprawd czy wystpujesz na licie beneficjentw uprawnionych do skadania wniosku w ramach danego dziaania

  sprawd w ramach ktrego dziaania moesz uzyska dofinansowanie

  wybierz odpowiednie dziaanie

  krok 2

  ROZPOZNANIE ....................... strony: 13-18 zapoznaj si z dokumentacj aplikacyjn

  przeanalizuj co moe stanowi koszt kwalifikowany w ramach projektu

  zwr uwag na kryteria wyboru projektw i zapisy umowy o dofinansowanie

  krok 3

  WNIOSEK .................................... strona: 19 zrb analiz rynku (zbierz oferty od kontrahentw)

  wypenij wniosek wraz z zacznikami zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie www.lawp.eu

  z dokumentacj aplikacyjn w ramach ogoszonego konkursu

  poczekaj na pozytywny wynik weryfikacji wniosku

  krok 4

  UMOWA ....................................... strona: 20 podpisz umow o dofinansowanie

  wnie zabezpieczenia prawidowej realizacji umowy

  pamitaj o obowizku informowania o wszelkich zmianach dotyczcych realizacji projektu przed ich wejciem w ycie

 • 3 | K R O K I

  KROK 1 O Priorytetowa I: Przedsibiorczo i innowacje W ramach dziaa tej osi o dotacje ubiega si mog przedsibiorcy, ktrzy zamierzaj np. rozbudowa, unowoczeni swoje firmy, dostosowa je do wymogw ochrony rodowiska, zainwestowa w projekty dotyczce odnawialnych rde energii czy zwizane z turystyk i rekreacj. O wsparcie zabiega mog take firmy zainteresowane badaniami i wprowadzeniem nowoczesnych technologii w strategicznych dla regionu dziedzinach lub zakupem specjalistycznych usug doradczych.

  Beneficjentami w ramach I Osi Priorytetowej RPO WL mog by przedsibiorstwa z sektora MSP*, ktre prowadz dziaalno gospodarcz jako np.: - osoba fizyczna - wsplnicy spki cywilnej - podmiot prowadzcy dziaalno w formie okrelonej w kodeksie spek handlowych (ustawa z dnia 15 wrzenia 2000 r. Kodeks spek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.): spka jawna, spka partnerska, spka komandytowa, spka komandytowo akcyjna, spka z ograniczon odpowiedzialnoci, spka akcyjna. oraz nie podlegaj ubezpieczeniu w KRUS. Ponadto do Beneficjentw I Osi Priorytetowej zaliczamy klastry przez ktre rozumiemy przestrzenne i sektorowe koncentracje przedsibiorstw lub przedsibiorstw i instytucji otoczenia biznesu. *Sektor MP obejmuje mikroprzedsibiorstwa (zatrudniajce mniej ni 10 pracownikw a ich roczny obrt lub cakowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro), mae przedsibiorstwa (zatrudniajce mniej ni 50 pracownikw a ich roczny obrt lub cakowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro) i rednie przedsibiorstwa (zatrudniajce mniej ni 250 pracownikw a ich roczny obrt nie przekracza 50 mln euro lub cakowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro). Przez mikroprzedsibiorstwo, mae przedsibiorstwo i rednie przedsibiorstwo naley rozumie podmiot prowadzcy dziaalno gospodarcz bez wzgldu na jego form prawn (Rozporzdzenie Komisji (WE) Nr 800/2008). Za dzie rozpoczcia dziaalnoci gospodarczej dla MSP przyjmuje si dzie wskazany w Zawiadczeniu o wpisie do Ewidencji Dziaalnoci Gospodarczej lub dzie wpisu do Krajowego Rejestru Sdowego. Na potrzeby RPO WL 2007-2013 za dzie rozpoczcia dziaalnoci gospodarczej spki cywilnej przyjmuje si dat nadania numeru NIP.

  Dziaanie 1.1. Dotacje dla nowopowstaych mikroprzedsibiorstw 1. Cel dziaania Celem dziaania jest zwikszenie zdolnoci inwestycyjnej w pocztkowym okresie funkcjonowania mikroprzedsibiorstw realizujcych projekty na terenie wojewdztwa lubelskiego. Realizacja dziaania przyczyni si poprawy oferty produktowej i technologicznej przedsibiorstw. 2. Na co?

  wyposaenie niezbdne do prowadzenia i rozwoju dziaalnoci gospodarczej lub modernizacji rodkw produkcji, prowadzce do zwikszenia zdolnoci inwestycyjnej i innowacyjnoci przedsibiorstwa,

  urozmaicenie produkcji zakadu poprzez jego rozbudow w celu wprowadzenia nowych produktw/usug, zasadnicza zmiana dotyczca procesu produkcyjnego istniejcego zakadu, rozbudowa przedsibiorstwa

  (produkcyjnego/usugowego).

  3. Dla kogo? Mikroprzedsibiorstwa, speniajce cznie nastpujce warunki: - bd realizowa projekt na terenie wojewdztwa lubelskiego, - prowadz dziaalno gospodarcz nie duej ni 2 lata przed dniem zoenia wniosku w IP II. 4. Kwoty wsparcia warto wsparcia: minimalna: 15 tys. PLN maksymalna: 310 tys. PLN / 500 tys. PLN (gdy koszty kwalifikowane > 1 mln PLN) warto projektu: minimalna: 21,5 tys. PLN maksymalna: 8 mln PLN udzia rodkw UE: 70%

 • 4 | K R O K I

  Dziaanie 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsibiorstw

  1. Cel dziaania Poprawa konkurencyjnoci mikroprzedsibiorstw prowadzcych dziaalno gospodarcz duej ni 2 lata, realizujcych innowacyjne projekty inwestycyjne na terenie woj. lubelskiego.. 2. Na co?

  wyposaenie niezbdne do prowadzenia i rozwoju dziaalnoci gospodarczej lub modernizacji rodkw produkcji prowadzce do zwikszenia zdolnoci inwestycyjnej i innowacyjnoci przedsibiorstwa,

  zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w procesach zarzdzania przedsibiorstwem,

  dywersyfikacja produkcji zakadu poprzez jego rozbudow w celu wprowadzenia nowych produktw/usug, zasadnicza zmiana dotyczca procesu produkcyjnego istniejcego przedsibiorstwa, rozbudowa przedsibiorstwa

  (produkcyjnego/usugowego). 3. Dla kogo? Mikroprzedsibiorstwa, ktre speniaj cznie nastpujce warunki: -bd realizowa projekt na terenie wojewdztwa lubelskiego, -prowadz dziaalno gospodarcz duej ni 2 lata przed dniem zoenia wniosku w IP II. 4. Kwoty wsparcia warto wsparcia: minimalna 30 tys. PLN maksymalna 700 tys. PLN / 1 mln PLN (gdy koszty kwalifikowane > 2 mln PLN) warto projektu: minimalna 42,5 tys. PLN maksymalna 8 mln PLN udzia rodkw UE: 70%

  Dziaanie 1.3. Dotacje inwestycyjne dla maych i rednich przedsibiorstw 1. Cel dziaania Wprowadzenie innowacji procesowej, produktowej, organizacyjnej i marketingowej w maych i rednich przedsibiorstwach. 2. Na co?

  budowa, rozbudowa, przebudowa przedsibiorstw (produkcyjnego /usugowego), zrnicowanie produkcji zakadu poprzez wprowadzenie nowych produktw/usug (rozszerzenie zakresu dziaalnoci

  gospodarczej),

  zasadnicza zmiana dotyczca procesu produkcyjnego istniejcego zakadu, wsparcie innowacyjnoci produktowej, procesowej i organizacyjnej, zastosowanie nowoczesnych technologii w tym technologii informacyjnych (ICT).

  3. Dla kogo? Mae i rednie przedsibiorstwa 4. Kwoty wsparcia

  warto wsparcia: minimalna: 85 tys. PLN maksymalna: 1 mln PLN / 2 mln PLN (gdy koszty kwalifikowane > 4 mln PLN) warto projektu: minimalna: 143 tys. PLN maksymalna: 8 mln PLN udzia rodkw UE: - mae przedsibiorstwa 70%, - rednie przedsibiorstwa 60 %.

 • 5 | K R O K I

  Dziaanie 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsibiorstw do wymogw ochrony rodowiska oraz w zakresie odnawialnych rde energii Schemat A: Wsparcie inwestycyjne dla przedsibiorstw Schemat B: Inwestycje w zakresie produkcji i wykorzystania energii ze rde odnawialnych 1. Cel dziaania Zwikszenie konkurencyjnoci przedsibiorstwa poprzez inwestycj w ochron rodowiska i odnawialne rda energii, spenienie norm jakoci powietrza atmosferycznego poprzez redukcj emisji zanieczyszcze do powietrza, jak rwnie wzrost wykorzystania niekonwencjonalnych rde energii oraz termomodernizacja suca zmniejszeniu zapotrzebowania na energi 2. Na co? Schemat A Dotacje inwestycyjne w zakresie:

  przedsiwzi termomodernizacyjnych w wyniku ktrych nastpi zmniejszenie zapotrzebowania na energi dostarczan na potrzeby ogrzewania, podgrzewania wody uytkowej, klimatyzacj, wentylacj, itp. w budynkach, w ktrych przedsibiorcy z sektora MP prowadz dziaalno gospodarcz