d02 wniosek beneficjenta o platnosc

Download D02 Wniosek Beneficjenta O Platnosc

Post on 15-Nov-2014

2.613 views

Category:

Business

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. dzka Akademia PO KL Wniosek beneficjenta o patno B02 Urzd Marszakowski w odzi Departament ds. PO Kapita Ludzki Instytucja Poredniczca

2.

 • Plan prezentacji
 • Dokumenty, na podstawie ktrych tworzony jest wniosek o patno
 • Cel skadania wnioskw o patno
 • Terminy skadania wnioskw o patno
 • Forma wnioskw o patno
 • Terminy i warunki przekazywania rodkw dotacji dla Beneficjenta
 • Szczegowe omwienie wniosku beneficjenta o patno
 • Zaczniki do WBoP:
   • Za. 1 Zestawienie dokumentw potwierdzajcych poniesione wydatki objte wnioskiem
   • Za. 2 Szczegowa charakterystyka udzielonego wsparcia
   • Za. 3 Wycigi bankowe z wyodrbnionego rachunku projektu
   • Informacja o uczestnikach projektu
 • Dokumenty potwierdzajce poniesione wydatki
 • Operacje finansowe w walutach obcych
 • Opis dokumentu do wniosku o patno
 • Weryfikacja wniosku o patno
 • Informacja o wynikach weryfikacji wniosku

3. Dokumenty do zapoznania

 • Zasady finansowania PO KL
 • Instrukcja wypeniania WBoP w ramach PO KL
 • Generator Wnioskw Patniczych dla PO KL Instrukcja uytkownika
 • Zasady systemu sprawozdawczoci PO KL 2007-2013
 • Podrcznik Uytkownika Podsystemu Monitorowania EFS dlaPO KL. Instrukcja wypeniania formularza PEFS 2007 dla PO KL
 • Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatkww ramach PO KL
 • Umowa o dofinansowanie

4.

 • Rozliczenie transz dotacji rozwojowej otrzymanych przez beneficjenta.
 • Rozliczenie wydatkw poniesionych przez pozostaych beneficjentw (w tym np. Instytucje Poredniczce), ktrzy sami zapewniaj rodki na realizacj projektu.
 • Rozliczenia wydatkw w ramach Pomocy Technicznej PO KL.

Cel skadania wnioskw o patno 5. Kiedy skadamy wnioski o patno?

 • Wniosek o patno skadany jest:
  • w terminach okrelonych w umowie o dofinansowanie projektu
  • nie pniej ni 10 dni roboczych od zakoczenia okresu rozliczeniowegowniosku o patno(w przypadku projektw partnerskich IP/IPII moe wyduy termin skadania wnioskw o patno)
  • nie pniej ni 30 dnikalendarzowychod zakoczenia okresu realizacji projektuw przypadku wniosku o patno kocow.

6. Jak czsto skadane s wnioski?

 • Zgodnie z dokumentem Zasady finansowania PO KL WBoP skadany jestnie rzadziej ni raz na trzy miesice.
 • Dokadne terminy skadania WBoP zostaj okrelone przez Beneficjentaw harmonogramiebdcym zacznikiem do Umowy o dofinansowanie.
 • W szczeglnie uzasadnionych przypadkach na wniosek BeneficjentaIP/IW moe zwolni Beneficjentaz obowizku skadania WBoPw wyznaczonym terminie. Sytuacja taka moe mie uzasadnienie np. w przypadkugdy Beneficjent nie ponis adnych wydatkw w okresie rozliczeniowym WBoP.

7. W jakiej formie skadane s wnioski?

 • Wniosek Beneficjenta o patno powinienby zoony wwersji papieroweji elektronicznej .
 • Wersja papierowa musi bytosamaz wersj elektroniczn wniosku o patno.

8. Kiedy beneficjent otrzyma rodki?

 • Wypatapierwszej transzy dotacjirozwojowej jest dokonywanana podstawie umowy i zaczonego do niej harmonogramu patnoci , pod warunkiemwniesienia zabezpieczeniaprawidowej realizacji umowy. W zwizku z powyszym Beneficjentnie skada wniosku o patno celem otrzymania pierwszej patnoci.
 • Patnokolejnej transzy dotacjirozwojowej dla beneficjenta nastpuje w terminie wskazanymw umowie, alenie pniej ni 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia Wniosku Beneficjenta o Patno.

9. Warunki otrzymania kolejnej transzy

 • Beneficjent chcc otrzyma kolejn transz dofinansowaniapowinien rozliczy co najmniej 70% rodkwotrzymanych w ramach dotacji rozwojowej.
 • Przy kolejnych patnociach 70% rozliczenia rozpatrywane jestkumulatywniedo sumy wszystkich przekazanych dotychczas transz.
 • Beneficjent moe zoy wniosek rozliczajcy mniej ni 70% otrzymanych rodkw wniosek czstkowy,ale jego zatwierdzenie nie stanowi podstawy do przekazania rodkw.

10. Wypenianie wniosku

 • Beneficjent jest zobowizany do sporzdzenia WBoP przy pomocy Generatora Wnioskw Patniczych udostpnionego na stronie instytucji (IP/IPII) bdcej Stron umowy.
 • Beneficjent wypenia wniosek zgodnie z instrukcj z pominiciem pl oznaczonych kolorem szarym.
 • Pola szare wypeniane s przez Instytucj Poredniczc .
 • UWAGA !!!
 • Szare pola w tabeli 4 i 9 s automatycznie wypeniane przez Generator Wnioskw Patniczych wartociami zerowymi.

11. Punkt 1 WBoP

 • Okres, za jaki skadany jest wniosek powinien by zgodnyz harmonogramem patnoci stanowicym zacznik do umowyo dofinansowanie projektu.
 • We wniosku powinny by ujtewydatki poniesione przez Beneficjenta w rozliczanym przez niego okresie .W uzasadnionych przypadkach moliwe jest ujmowanie wydatkw, ktre zostay zapacone:
  • w terminie rnym od okresu, za jaki skadany jest wniosek
  • po okresie realizacji projektu, ale dotyczyy zobowiza zacignitychw okresie jego realizacji.

12. Zadanie z treci

 • Okres realizacji projektu zosta wyznaczony na okres01.05.2008 do 30.09.2008
 • Pierwszy wniosek o patno zosta zoony za okres01.05.2008 do 20.07.2008
 • Ostatnie patnoci dotyczce:
  • zapaty skadek ZUS i zaliczki na PDOF koordynatora projektu zostay faktycznie zapacone dnia15.10.2008
  • zapaty za faktur na zakup naklejek promocyjnych wystawion dnia30.09.2008 , za zapacon dnia16.10.2008
 • Wniosek o patno kocow zosta zoony do IP dnia17.10.2008 .
 • Pytanie:
 • Jaki jest okres wniosku Beneficjenta o patno kocow?

13. Rozwizanie 14. Punkt 2 WBoP 15.

 • Poz.2 numer i nazwa Priorytetu - automatycznie.
 • Poz.3 numer i nazwa Dziaania - automatycznie.
 • Poz. 4 numer i nazwa Poddziaania automatycznie.
 • Poz. 5 naley wpisa tytu projektu.
 • Poz. 6 naley wpisa aktualny numer Umowy o dofinansowanie projektu tj.w przypadku aneksowania numer obowizujcego aneksu.
 • Poz. 7 okres realizacji projektu (zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem) naley wybra z kalendarza GWP.
 • Poz. 8 w przypadku, gdy Beneficjent otrzymuje dofinansowanie z gryw formie dotacji rozwojowej, po czym si z niego rozlicza w kolejnych wnioskach naley wybra z rozwijanej listy GWPpatno zaliczkowa Poz.9 naley wpisa warto rodkw rozliczanych wnioskiem, ktra powinna by zgodna z wartoci w kolumnie 3 tabeli 4 w wierszu wydatki ogem.
 • Poz. 10 naley wpisa odpowiedni kwot wnioskowan zgodn z pkt. (10_) wniosku (pierwszy wiersz Planowana kwota wnioskowana).

Punkt 2 WBoP 16. Punkt 3 WBoP

 • Naley poda dane osb rzeczywicie sporzdzajcych wniosek o patno, ktre bd w stanie udzieli wyjanie w przypadku zgoszenia uwag przez IP.

17. Punkt 4 WBoP 18. Opis tabeli z punktu 4 WBoP

 • Kolumna 1 naley wyszczeglni nazwy zadania zgodniez wnioskiem o dofinansowanie projektu.
 • Kolumna 2 naley przedstawi dane o wydatkach, jakie powinny by poniesione zgodnie z aktualnym wnioskiemo dofinansowanie w ramach poszczeglnych zada oraz wkadu niepieninego, wydatkw porednich icross-financingu.
 • Kolumna 3 naley wypeni kwoty wydatkw objtych danym wnioskiem.
 • Kolumna 4 naley wykaza czne wydatki projektu w podziale na kategorie okrelone w kolumnie 1, uznane za kwalifikowalne zgodnie z dotychczas otrzymanymi Informacjami o weryfikacji wniosku o patnobez wydatkw rozliczanychw danym wniosku .

19. Punkt 5 WBoP

 • UWAGA !!!
 • Postp rzeczowy powinien i w parze z postpem finansowym.

20. wiczenie

 • Dane wyjciowe:
 • Szkolenie dla Beneficjentw zostao przeprowadzone w dniach16.10.2008 -18.10.2008
 • Faktura za organizacj szkolenia zostaa zapacona w dniu20.10.2008
 • Wniosek Beneficjenta o Patno zosta zoony do Instytucji Poredniczcej za okres od30.07.2008 18.10.2008.
 • Pytania:
 • Czy wydatek za faktur organizacji szkolenia powinien by ujty w w/w wniosku o patno?
 • Czy w postpie rzeczowym realizacji projektu (pkt 5_ WBoP) powinno by wyszczeglnione powysze szkolenie?

21. Rozwizanie 22. Punkt 6 WBoP

 • Gdy projekt nie generuje przychodu tabela pozostaje niewypeniona.
 • Beneficjent ma obowizek poinformowania IP/IPII o uzyskanym przychodzie we WBoP. Zwrot uzyskanego przychodu, ktry nie zosta wczeniej zaplanowany na etapie aplikowania o dofinansowanie, dokonywany jest na koniec roku budetowego (wraz ze zwrotem niewykorzystanej dotacji). IP/IPII moe wezwa Beneficjenta do zwrotu uzyskanego przez niego przychodu w innym terminie, jeeli stwierdzi, i Beneficjent osign przychd w znaczcej wysokoci.
 • Przychd stanowi take kary umowne z tytuu nieprawidowej realizacji umowy zawar