raport z badania poziomu satysfakcji beneficjenta ze ... ?· raport z badania poziomu satysfakcji...

Download Raport z badania poziomu satysfakcji Beneficjenta ze ... ?· Raport z badania poziomu satysfakcji Beneficjenta…

Post on 28-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Raport

z badania poziomu satysfakcji Beneficjenta

ze wsppracy

z Centrum Unijnych Projektw Transportowych

Warszawa, listopad 2013 r.

2

Spis treci

1. Wprowadzenie ................................................................................................................................ 3

2. Cel badania ...................................................................................................................................... 3

3. Metodyka badania ........................................................................................................................... 3

3.1. Zakres podmiotowy ankiety .................................................................................................... 4

3.2. Zakres przedmiotowy ankiety ................................................................................................. 4

3.3. Okres realizacji badania ........................................................................................................... 5

4. Wyniki badania ................................................................................................................................ 6

4.1. Metodologia oceny .................................................................................................................. 6

4.2. Wyniki analizy ankiet ............................................................................................................... 7

4.2.1. Oglny poziom satysfakcji Beneficjenta ze wsppracy z CUPT ...................................... 7

4.2.2. Szkolenia ........................................................................................................................ 15

4.2.3. Kontakty z kierownikami projektw .............................................................................. 18

5. Podsumowanie .............................................................................................................................. 24

3

1. Wprowadzenie

Centrum Unijnych Projektw Transportowych (CUPT), penic funkcj Instytucji Wdraajcej

Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko (PO Ii) na lata 2007-2013, odpowiada

za racjonalne i efektywne wykorzystanie do 2015 roku rodkw Unii Europejskiej przeznaczonych

na dofinansowanie projektw transportowych o znaczeniu krajowym. Statutowym przedmiotem

dziaalnoci CUPT jest wdraanie programw i projektw rozwoju infrastruktury transportowej,

w szczeglnoci programw i projektw wspfinansowanych ze rodkw Unii Europejskiej w okresie

programowania 20072013, a take opracowywanie i inicjowanie rozwiza organizacyjnych

i systemowych wspierajcych ich realizacj.

Realizujc swoj misj, jak jest kompleksowe wsparcie Beneficjenta we wszystkich etapach procesu

inwestycyjnego, od momentu jego przygotowania a po finalne rozliczenie, a take biorc pod uwag

zbliajc si perspektyw finansow 2014-2020, CUPT przeprowadzi badanie ankietowe poziomu

satysfakcji Beneficjentw z dotychczasowej wsppracy.

Niniejsze badanie jest pierwszym tego rodzaju, jakie instytucja przeprowadzia od pocztku swego

istnienia. Rok 2012 by rokiem szczeglnie istotnym dla jednostki w zakresie zasad jej funkcjonowania

przeprowadzono zmian struktury organizacyjnej i kadrowej jednostki w celu usprawnienia procesu

wdraania oraz obsugi Beneficjentw. W ramach przeprowadzonych zmian w strukturze jednostki

powoano tematyczne departamenty projektowe, a take w sposb istotny nastpia zmiana sposobu

podejcia do Beneficjenta m.in. poprzez powoanie kierownikw projektw, koordynujcych obsug

Beneficjenta i odpowiedzialnych za procesy zwizane z kompleksow realizacj projektu.

Badanie zostao przeprowadzone w drugim roku funkcjonowania nowego sposobu organizacji CUPT,

a zakres wprowadzonych zmian znalaz swoje odzwierciedlenie rwnie w ramach przeprowadzonej

oceny.

2. Cel badania

Celem gwnym badania byo pozyskanie informacji o postrzeganiu dziaalnoci CUPT przez

Beneficjentw, w szczeglnoci oceny jakoci wsppracy oraz dziaa CUPT ukierunkowanych

na wspieranie Beneficjentw, biorc pod uwag koczc si jedn perspektyw finansow oraz

rozpoczcie kolejnej. Uzyskane wyniki posu identyfikacji ewentualnych obszarw wymagajcych

podjcia dziaa naprawczych, a jednoczenie suy bd poprawie efektywnoci dziaa CUPT

i wprowadzeniu potencjalnych usprawnie, w szczeglnoci pod ktem nadchodzcej nowej

perspektywy finansowej.

3. Metodyka badania

Badanie zostao zrealizowane metod ankietow, w formule wewntrznej, tj. samodzielnie przez

jednostk, bez posikowania si wykonawc zewntrznym. Uzyskane dane wywoane stanowi

podstaw do analizy ilociowej oraz jakociowej, w oparciu o ktr nastpuje sformuowanie

wnioskw i rekomendacji istotnych z punktu widzenia celu badania.

4

3.1. Zakres podmiotowy ankiety

Badanie ankietowe zostao skierowane do 119 Beneficjentw PO Ii1. Beneficjenci przekazali CUPT

95 wypenionych ankiet, co jednak nie jest rwnoznaczne z liczb podmiotw, ktra udzielia

odpowiedzi (Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad przekazaa 18 ankiet, po 2 ankiety

przesay: Gmina Miasto Czstochowa, Miasto St. Warszawa, Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej

we Wrocawiu oraz Toru miasto na prawach powiatu). W badaniu ankietowym nie wzi udziau

jeden z dwch najwikszych Beneficjentw PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pomimo wysania

ankiety, Centrum Unijnych Projektw Transportowych nie otrzymao informacji zwrotnej od

Beneficjenta.

cznie odpowiedzi udzielio 74 Beneficjentw, co stanowi 62 proc. ogu ankietowanych. Wynik

naley uzna za reprezentatywny, biorc rwnie pod uwag fakt, i od pocztku swej dziaalnoci

CUPT po raz pierwszy przeprowadzi tak szerokie badanie Beneficjentw.

3.2. Zakres przedmiotowy ankiety

Ankiet skonstruowano w taki sposb, by zbada oglny poziom satysfakcji Beneficjenta

ze wsppracy z CUPT, obszar prowadzonych przez jednostk dziaa edukacyjnych kierowanych

do Beneficjentw oraz jako kontaktw z kierownikami projektw w CUPT.

W obszarze pierwszym mierzcym oglny poziom satysfakcji Beneficjenta ze wsppracy z CUPT

badano stopie zadowolenia z oglnych relacji z CUPT, biorc pod uwag caoksztat kontaktw,

stopie zadowolenia ze wsppracy z pracownikami CUPT z uwzgldnieniem dostpnoci

pracownikw CUPT, obsugi merytorycznej Beneficjenta oraz komunikacji i dostpu do informacji.

Poproszono rwnie o wskazanie, jakich zmian powinno dokona CUPT w zakresie wsppracy

z Beneficjentem.

W obszarze szkole badano, czy Beneficjenci brali udzia w szkoleniach organizowanych przez CUPT

oraz stopie przydatnoci szkole w pracy nad projektem PO Ii. Poproszono rwnie o wskazanie

tematyki szkole, ktra byaby szczeglnie wana i przydatna oraz optymalnie nakierowana

na potrzeby Beneficjenta.

W zakresie kontaktw z kierownikami projektw w CUPT badano stopie zadowolenia ze wsppracy

merytorycznej z kierownikiem projektu, stopie zadowolenia z czasu, w ktrym Beneficjent uzyskuje

odpowiedzi na pytania, w tym przede wszystkim na pytania problemowe, stopie zadowolenia

z dostpnoci kierownika projektu oraz poziom znajomoci projektu przez kierownika projektu.

Podobnie, jak w przypadku proponowanych zmian w zakresie wsppracy z CUPT oraz proponowanej

tematyki szkole, rwnie tutaj zastosowano formu pytania otwartego i poproszono Beneficjentw

o wskazanie obszarw, wymagajcych poprawy we wsppracy z kierownikiem projektu.

1 Lista Beneficjentw stanowi zacznik do niniejszego raportu.

5

3.3. Okres realizacji badania

Badanie ankietowe zostao przeprowadzone w dniach 9-31 maja 2013 roku. Ostatnia wypeniona

ankieta wpyna do CUPT w dniu 7 czerwca 2013 roku.

6

4. Wyniki badania

4.1. Metodologia oceny

Poszczeglnym zagadnieniom, badanym w ramach obszaru oglnego poziomu satysfakcji

Beneficjenta ze wsppracy z CUPT, przypisano 5-stopniow skal oceniajc: niezadowolony,

mao zadowolony, rednio zadowolony, zadowolony, bardzo zadowolony. Beneficjenci mieli

ponadto moliwo uzasadnienia lub skomentowania swojego wyboru. W ramach pytania otwartego

poproszono ankietowanych o opisanie, co instytucja powinna poprawi w zakresie wsppracy

z Beneficjentem. Podczas oceny wynikw ankiet za satysfakcjonujcy z punktu widzenia CUPT uznano

wynik, w ktrym liczba odpowiedzi zadowolony i bardzo zadowolony bdzie rwna

lub przekroczy 75 proc. Za niesatysfakcjonujcy wynik, w ktrym suma odpowiedzi

niezadowolony, mao zadowolony i rednio zadowolony jest rwna lub przekracza 25 proc.

W przypadku obszaru dotyczcego szkole organizowanych przez CUPT, w badaniu przyjto,

i pytanie dotyczce udziau w szkoleniach bdzie miao dla CUPT charakter informacyjny

i statystyczny, w zwizku z czym odpowiedziom nie nadano waloru wartociowania. W przypadku

odpowiedzi stwierdzajcych brak uczestnictwa w szkoleniach, nie weryfikowano, czy tylko osoby

wypeniajce ankiety nie bray udziau w szkoleniu, czy te Beneficjent jako taki nie bra udziau

w szkoleniu. Stopie przydatnoci szkole organizowanych przez CUPT badano w 5-stopniowej skali:

nieprzydatne, mao przydatne, rednio przydatne, przydatne i bardzo przydatne.

Beneficjenci mieli take moliwo uzasadnienia lub skomentowania oceny. Podczas oceny wynikw

ankiet za satysfakcjon

Recommended

View more >