merni kod prevod

Download Merni kod prevod

Post on 01-Sep-2015

237 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Merni kod prevod

TRANSCRIPT

 • MJERNIKOD

  PrimjenjivzazgradeKomisijeuBriselu

  Konanaverzija

  11.maj2009.

 • SADRAJ1.UVOD 32.REFERENTNEOBLASTI 53.PRAVILAOMJERENJU

  3.1OPTANAELA 63.2BRUTOSPRATNAPOVRINA 83.3NETOSPRATNAPOVRINA 10

  4.PRILOZI

  4.1ANEKSA:Indikatori 124.2ANEKSB:Podjelaprostoranapodoblasti 134.3ANEKSC:Utvrivanjeprostoraiznadtla/ispodtla 144.4ANEKSD:Definicijapodoblasti154.5ANEKSE:SpecijalnefunkcijeBelgijskogtrita

  4.5.1Brutospratnapovrina 184.5.2Netospratnapovrina 184.5.3Oblastinekretnina 19

  5.PLANOVI

  5.1Obuhvaeneoblasti . 215.2Otvoreneoblasti . 235.3Nieikonzole . 245.4Vertikalnaprodiranja . 255.5Oblastiznadtlaiispodtla .. 26

 • 1.UVODOvajmjernikodseodnosizgradeKomisijeuBriselu.Sistematsko razmatranje koda obezbjeuje ujednaenost u sistemu za mjerenje zgrade saveomarazliitomarhitekturom iomoguavadaseuporediefikasnostpokazatelja1 izmeunjihprilikomprocjeneinvesticijanekretnina.Mjernikodseprvenstvenokoristiusledeimsluajevima: RefleksijanastrategijuimovineKomisije; Ugovornipregovorkoji vodiKomisija (prodaja, zakup,pravonauivanje tue svojine,

  dugoronizakup...)dapreciznoodredipredmetugovora; Naknadezaprostorzageneralnedirekcijeislubezasmjetajosoblja; Procjeneiponudezaodravanjeiizvoenjeradova.

  KodjevitalnosredstvozapregovaranjeiupravljanjeprojektimaimovineKomisije.Kaooptepravilo,Komisijaprimenjuje"DINstandarde2771 i2772"kodmjerenjaobjekata.Ovaj mjerni kod dopunjuje "DIN Standard 277", navodei kako se standard primenjuje iukazujuinaizuzetkeiodstupanjakojasenaroitotiuzgradaKomisije.Gdje "DIN standard 277" nije dovoljno precizan za potrebe Komisije, Kod je voen irokimpoznavanjemstandarda,pravilaiupotrebakojeredovnoprimenjujugeodeteikriterijumekojeslijedi Komisija za izraunavanje povrina. Pored "DIN Standarda 277", sledei dokumenti sukorienikaoreferencazakod:

  "Belgijski Standard NBN 006" Autor: Regie des Batiments [Agencija za zgrade] (Belgijske vlasti) Objavljeno u maju 1983.

  "ISO 9836"

  Autor: Internacionalni Standard Objavljeno 1992.

  "NEN 2580"

  Autor: Nederlandse Normalisatie-Institut [Holandski Institut za standardizaciju] Objavljeno u maju 1997.

  "Mjerni kod za poslovne zgrade"

  1Naroitoodnosiizmeurazliitihvrstaoblasti

 • Autor: Union des geometres experts de Bruxelles [Briselsko Udruenje geodeta] (UGEB) u saradnji sa Union Belge des Geometres [Belgijsko Udruenje geodeta] (UBG) Trenutno u izradi

  "Belgijski mjerni kod" Autor: Association Belgo-Luxembourgeoise des Chartered Surveyors [Belgijsko-Luksemburko Udruenje ovlaenih geodeta] Objavljeno u avgustu 2000.

  "Prirunik za standardne specifikacije za zgrade u Luksemburgu"

  Takoe poznat kao uta knjiga Autor: OIL [Uprava za infrastrukturu i logistiku u Luksemburgu] Objevljeno u decembru 2005.

  "OIL Prirunik"

  Autor: OIL Dokument za internu upotrebu institucija u Luksemburgu

  "Prirunik za uslove stambenog stanovanja" Autor: OIB [Uprava za infrastrukturu i logistiku u Briselu] Dokument za internu upotrebu institucija u Briselu i Luksemburgu Trenutno u izradi od strane OIB/OIL

  SvakicitatizgorenavedenihdokumenataiizKodapratenotacijeuzagradinavodeireferentnidokument.2.REFERENTNEOBLASTIMJERNIKODPOSTAVLJADEFINICIJEIPRAVILAZAMJERENJEZGRADAKOMISIJEKORIENEKAOKANCELARIJENADOSLJEDAN I KOHERENTANNAIN. KOD SEMOE PRIMENITI INADRUGEVRSTEOBJEKATA(INDUSTRIJSKI,LOGISTIKA...)AKONISUPREDMETSPECIJALNIHMJERENJA.Poslovnezgradesesastojeodzatvorenogprostorasatoplotnom izolacijom iosvjetljenjem,saventilacijom iklimauredjajima.Podijeljenesuurazliiteglavnestanarskenivoekojisutakoepoznatikao"spratovi".Oniobinosadrejedanilivienivoaupodrumu.Upraksisekoristedvijemjernetehnike:

  o mjerenjena licumjesta: tie seucrtanjaupostojee zgradeod straneprofesionalnoggeometra,korienjemodgovarajuihmjernihinstrumenata,

 • o mjerenje neizgraene nepokretnosti: odnosi se na grafiko mjerenje iz "izvedenog"dokumentairaunarskedatoteke2.

  UprkosuniverzalnojprimjenljivostiKoda izuzetneokolnostisenemogu iskljuiti,zanjiheseutvrditimetodmjerenjaudogovoru sa zainteresovanim stranamanaosnovu arhitektonskih,tehnikihipravnihkriterijuma.Ustandardnimireferentnimdokumentimapomenutihnastrani4iuobiajenojpraksi,razliitaimenasekoristezaidentifikacijuvrstapodruja.Kodpostavljasledeeglavneoblasti:Dvareferentnapodrujamjerenauskladusa"DINStandardom277"ivaizazgradeKomisijeuBelgijiiLuksemburgu: BrutospratnapovrinaGFA (tzv.BGFustandardu) NetospratnapovrinaNSA (tzv.NGFustandardu)

  posrednopodrujevaisamouBelgiji: PovrinanekretninePA (iznesenauAneksuE)

  3.PRAVILAOMJERENJU3.1Optanaelamjerodavnazasveoblasti STANOVANJE

  Usluajuprivatnepopunjenosticijelezgrade,cijeliprostorjenaraspolaganjukorisniku.Ako je upotreba objekta podijeljena izmeu nekoliko korisnika, oblast svakog korisnika sesastojiodpodrujaogranienog korisnikovim legalnimprivatnimprostorom kojem sedodajeudiozajednikihprostorija.Kriterijumiza izuzetke/dodatnedetaljenavedeneunastavkuuvjeksemorajupotovati,bezobziradalijestanovanjeprivatnoilisedijeli. JEDINICA

  Standardnajedinicazamjerenjepovrine3jekvadratnimetar(m2)("DINStandard277"Idio,3.1.3).Ukupnapovrinaobjektase izraunavadodavanjempovrinasvakomspratu.Zaokruujesenasledeikvadratnimetar.2UBelgijiarhitektonskiprojekrisuuglavnomkodiranikorienjemkompjuterskogprogramaAutoCAD(ilisl.)

  3Ururalnimoblastima,povrinasemjeriuarima(1ar=100m2),onisedaljedijelenasentiare(1ca=1m2).Hektarsesastojiod100ariiiznosi10000m2.Referencaoovimjedinicamasemoenaiuzvaninimdokumentima.

 • MJERENJE

  Povrina seuvekmjerinanivou gotovogpoda, ak iu sluajunevertikalne fasade ili kosogkrova.Povrinarampi,kosihpovrinaistepenitaseodreujemjerenjemnjihovevertikalneprojekcijenahorizontalnu ravan ("DINStandard277" Idio,3.1.2).Prostor svakogdijelamjeren izmeudvaspratnanivoa4sesmatradainidionajbliegsprata5. KRITERIJUMIZAIZUZETKE/DODATNEDETALJESTANDARDU

  Razmatrani su sledei kriterijumi radi ukljuivanja ili iskljuivanja karakteristika polilinija6mjerenja:1.Arhitektonskikriterijumanalizirausklaenost izmeukarakteristika idefinicijanavedenihuovomKodu;2.Tehnikikriterijumanaliziraodnosizmeufunkcijaistruktureobjekta;3.Pravnikriterijumanaliziramogunostkorisnikadaupotpunostiiskoristefunkcijeidasprijeidatreastranaimapristup. OBLASTIZNADTLAIISPODTLA

  Oblastiiznadiispodzemljesuodvojenomjerene.DefinicijeikriterijumiadherencijesudetaljnonavedeneuAneksuC(strana14).Povrina prostora koji nisu dodeljeni se smatraju korisnim povrinama, ako se nalaze iznadzemlje.Smatrajusekaopreostalepovrineakoseprostorinalazeispodzemlje. VRSTEKORIDORA

  Ovajkodrazlikujetritipakoridora:1. Primarni koridori ukljuuju izlaz za evakuaciju, ukljuujui i sigurnosni plinski system, iispunjavajuuslovenavedeneupravilimaiuslovimazaprotivpoarnuzatitukojisutrenutnonasnazi.Konkretno,onisuzatvorenizidovimaotpornimnapoar.Njihovaoblastjeuzetauobziru"oblastiprometa"(CA);2. Sekundarni koridori ne ine dio trase evakuacije i razgraniene su stalnim elementimaizgradnje (beton, kamen, gipskarton pregrade). Njihova oblast je uzeti u obzir"oblastiprometa"(CA).3. Tercijarni koridori, koje su razgranieniodelemenata koji semogudemontirati (pokretnepregrade,ormari,skriningpaneli,namjetaj).

  4Rampe,stepenice,meupodesti,itd.

  5Ilijepodjednakopodijeljenaizmeu2sprata,akosenalazinapolaputa(rampeilimeupodesta,npr.)

  6Polilinijajenizuzastopnihpravihilikrivihsegmenata,otvorenihilizatvorenih.Zatvorenapolinijajenapravljanaodjednogiliviepoligonakojimogubitikonkavniilikonveksni.Poligonmoesadratidrugipoligon.

 • Njihova oblast je uzeta u obzir u poslovnom prostoru (UA2B) ili oblasti arhive (UA2A), uzavisnostiodsluaja. Prelaznitehnikispratovi

  Prelaznitehnikespratovisenalazeizmeudvaposlovnanivoa.Njihovaoblastjeuzetauobziru"tehnikimoblastima"(TP),ukljuujuinjihoveoblastiopticaja.3.2BRUTOSPRATNAPOVRINA DEFINICIJA

  Bruto spratna povrina (GFA) se odnosi na spoljne ivice konstrukcivnih elemanata7 kojirazgraniavajuzgradu,ukljuujuiiobloge/pokrivae("DINStandard277"dioI2.2.1),mjerenonanivousprata.GFAseproteeinafizikegranicezgradekojeoznaavajurazdvajanjezgradeiokruenja.Tojeprostorpoznatkao"ekstramuros"(izvanzidova). METODMJERENJA

  GFAnivoajeoblastzatvorenepolilinijeokosprata.Njegovestranesuformiraneod:

  Fasadnih elemenata koji razgraniavaju ivicu zatvorenog prostora na nivou koji serazmatra

  Linijapregradnihzidovaizmeurazliitihzgrada Linijakonstruktivnihelemanatakojirazdvajajumoguesuvlasnike

  IZUZECII/ILIDALJIDETALJIDINSTANDARDA277

  Upodrumima,gdjenijemogue izmjeritistvarnudebljinuzidovapodzemljom,dogovoreno jedajeprikazpolilinijaizGFAuokviruspoljnjegzidaidaideduvidljivestranezida.Usluajuatrijuma,GFAobuhvatasamodonjispratnupovrinu(oblastgdje ljudihodaju),anepodrujavirtuelnihspratova(plan5.1A).

  7Konstruktivnielementisuelementikojiineoklopzgrade(zidarskiradovi,armiranibeton,elinekonstrukcije)ifiksnepregrade.

 • to se tie obuhvaene oblasti / pasaa koji su otvoreni namaksimalno dvije strane, GFAobuhvataprostorrazgranienvertikalnimprojekcijamapokrivnogdijela(projekti5.1B,CiD).Sobziromnaotvorenepovrine,kaotosudvorita,GFApokrivacijelupovrinuukoliko je
 • 3.3NETOSPRATNAPOVRINA DEFINICIJA

  Neto povrine (NFA), odnosi se na unutranje granice svih graevinskih karakteristika ("DINStandard277"Idio2.2.3),mjerenonanivousprata.NSA ine povrine koje zapravomogu da se koriste od strane stanara zgrade. To je oblastpoznatakao"intramuros"(unutarzidova),iskljuujuisvegraevinskefunkcije. METODMJERENJA

  NSA nivoa je zbir podruja poligona ije su ivice formirane vidljivom internom fasadomkonstruktivnih elemenata: fasadnih zidova, pregradni zidovi, unutranji zidovi i paravani,stuboviifiksnepregrade. IZUZECII/ILIDALJIDETALJIDINSTANDARDA277

  Prilikom mjerenja, ne treba uzeti procjenu funkcija iji se uticaj na NFA moe smatratibeznaajnim,ito:Vertikalnaprodiranja

 • Podjela