konaklama ve seyahat hؤ zmetlerؤ  kat hؤ zmetlerؤ ...

Download KONAKLAMA VE SEYAHAT Hؤ ZMETLERؤ  KAT Hؤ ZMETLERؤ  megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Kat

Post on 28-Oct-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • T.C.

  MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

  KONAKLAMA VE SEYAHAT

  HĠZMETLERĠ

  KAT HĠZMETLERĠ ORGANĠZASYONU 811ORK003

  Ankara 2011

 •  Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak

  öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme

  materyalidir.

   Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir.

   PARA ĠLE SATILMAZ.

 • i

  AÇIKLAMALAR ........................................................................................................................... ii GĠRĠġ .............................................................................................................................................. 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1 ........................................................................................................... 3 1. ÖN HAZIRLIK ........................................................................................................................... 3

  1.1. Kat Hizmetleri Departmanı ( Housekeeping ) ..................................................................... 3 1.1.1. Tanımı .......................................................................................................................... 3 1.1.2. Yeri ve Önemi .............................................................................................................. 3 1.1.3. Diğer Departmanlarla ĠĢ Birliği .................................................................................... 4

  1.2. Organizasyon ġeması ........................................................................................................... 5 1.2.1. Küçük Oteller ............................................................................................................... 5 1.2.2. Orta Büyüklükte Oteller ............................................................................................... 6 1.2.3. Büyük Oteller ............................................................................................................... 6

  1.3. Kat Hizmetleri Personeli ...................................................................................................... 7 1.3.1. ÇeĢitleri ........................................................................................................................ 7 1.3.2. Özellikleri ..................................................................................................................... 8 1.3.3. Görevleri ...................................................................................................................... 9

  1.4. ÇalıĢma Kuralları ............................................................................................................... 11 1.4.1. Tanımı ........................................................................................................................ 11 1.4.2. Önemi ......................................................................................................................... 12 1.4.3. Özellikleri ................................................................................................................... 12

  UYGULAMA FAALĠYETĠ ..................................................................................................... 14 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ........................................................................................... 15

  ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 2 ......................................................................................................... 17 2. KAT HĠZMETLERĠNDE KULLANILAN MALZEMELER .................................................. 17

  2.1. Kat Hizmetleri Departmanında Kullanılan Araç ve Gereçlerin Önemi ............................. 17 2.2. Araç ÇeĢitleri ve Özellikleri .............................................................................................. 18

  2.2.1. Süpürme Araçları ....................................................................................................... 18 2.2.2. Bezler ......................................................................................................................... 18 2.2.3. Paspaslar (Moplar) ..................................................................................................... 18 2.2.4. Kovalar ....................................................................................................................... 19 2.2.5. Fırçalar ....................................................................................................................... 20 2.2.6. Lastikli Çekecekler ..................................................................................................... 20 2.2.7. Cam Silme Malzemeleri ............................................................................................. 20 2.2.8. Elektrikli Temizlik Araçları ....................................................................................... 20 2.2.9. Kat Temizlik Arabası ................................................................................................. 21 2.2.10. Süngerler .................................................................................................................. 21

  2.3. Gereç ÇeĢitleri ve Özellikleri ............................................................................................ 22 2.3.1. Genel Temizlik Gereçleri ve ÇeĢitleri ........................................................................ 22 2.3.2. Özel Temizlik Gereçleri ............................................................................................. 22 2.3.3. Dezenfektanlar ........................................................................................................... 22 2.3.4. Ovucular ..................................................................................................................... 23 2.3.5. Parlatıcılar .................................................................................................................. 23 2.3.6. Temizlik Makinaları ile Kullanılan Gereçler ............................................................. 23

  2.4. Malzeme Ġhtiyaçlarını Belirleme ....................................................................................... 23 2.4.1. Malzeme Ġhtiyaç Miktarının Önemi ........................................................................... 23 2.4.2. Malzeme Ġhtiyaç Miktarının Hesaplanması ............................................................... 24 2.4.3. Malzeme Ġhtiyaç Listesinin Hazırlanması .................................................................. 24

  2.5. Malzeme GiriĢ ÇıkıĢlarının Kayıt Edilmesi ....................................................................... 25

  ĠÇĠNDEKĠLER

 • ii

  UYGULAMA FAALĠYETĠ ..................................................................................................... 27 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ........................................................................................... 28

  ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 3 ......................................................................................................... 29 3. MALZEMELERĠN DAĞITIMI ................................................................................................ 29

  3.1. Dağıtım Yapılacak Birimler ............................................................................................... 29 3.1.1. Odalar ......................................................................................................................... 29 3.1.2. Genel Alanlar ............................................................................................................. 30 3.1.3. Özel Alanlar ............................................................................................................... 30 3.1.4. ÇamaĢırhane ............................................................................................................... 30

  3.2. Ġhtiyaç Malzemelerinin Temin Edilmesi ........................................................................... 30 3.3. Birimlere Malzeme Dağıtımının Yapılması....................................................................... 31 3.4. Kirlilerin Toplanması ......................................................................................................... 31 UYGULAMA FAALĠYETĠ ..................................................................................................... 33 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ........................................................................................... 34

  ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 4 ......................................................................................................... 35 4. Ġġ PLANI OLUġTURMA ......................................................................................................... 35

  4.1. ĠĢ Planının Tanımı.............................................................................................................. 35 4.2. ĠĢ Planının Önemi .............................................................................................................. 35 4.3. Kat Hizmetleri Departmanında Yürütülen ĠĢlerin Gruplandırılması ................................. 36

  4.3.1. Odalar ......................................................................................................................... 36 4.3.2. Genel ve Özel Alanlar .........................

Recommended

View more >