iława wybiera nr4

Download Iława wybiera nr4

Post on 06-Apr-2016

225 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • Piotr Robert

  AMBROZIAKbezpartyjny kandydatna BURMISTRZA7 listopada 2014 r.

  Zajrzyj do nas!

  piotr-ambroziak.pl

  Sfin

  ansow

  ano z

  e s

  rodkw

  Komit

  etu W

  yborczego W

  yborcw

  Pio

  tra A

  mbrozia

  ka

  EDUKACJA + ROZWJ = PRACA

  DIALOG Z MIESZKACAMIDecyzje o dalszym rozwoju Iawy, o imprezach miejskich podejmowane przy udziale mieszkacw poprzez konsultacje spoeczne. Wprowadzenie budetu obywatelskiego.

  INWESTYCJERealizacja inwestycji infrastruktural-nych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Wsppraca w pozyskiwa-niu rodkw unijnych. Inwestowanie w edukacj, popraw infrastruktury sportowej (kryte korty tenisowe, bo-iska do siatkwki, skatepark). Rozwj turystyczny wyspy Wielka uawa, budowa mostu na wysp. Inwestycje w czowieka (z zakresu edukacji, sportu

  i kultury).EDUKACJAEdukacja przedszkolnadla wszystkich dzieci. Dostosowanie sposobw nauczania do realiw wspczesnego wiata. Innowacyjne metody na-uczania wspomagajce pozyskiwanie wiedzy. Nowoczesne, naturalne meto-dy nauczania jzykw obcych. Uatrak-cyjnienie zaj sportowych w ramach lekcji wychowania zycznego.

  TURYSTYKARozwj turystyki aktywnej i rodzinnej. Zagospodarowanie Wyspy Wielka uawa jako caoroczny park rozrywki o charakterze edukacyjnym z baz noclegow i gastronomiczn, co da miejsca pracy mieszkacom.Wsppraca wadz miasta z przedsi-

  biorcami brany turystycznej.

  SPORT I KULTURAImprezy kulturalne i sportowo-rekre-acyjne integrujce mieszkacw Iawy i turystw, zarwno niskobudetowe z kasy miejskiej, jak rwnie wysoko-budetowe ze rodkw zewntrznych (sponsorzy, rodki unijne). Zajcia sportowe i kulturalne skierowane za-rwno do modziey, jak i do seniorw.

  NOWOCZESNY URZDUrzd przyjazny mieszkacom i inwe-storom. Wprowadzenie ruchomych go-dzin pracy . Usprawnienie komunikacji wewntrz urzdu. Szkolenia w zakresie obsugi interesantw i jzyka urzdo-wego przyjaznego obywatelom.

  WSPPRACA ZAGRANICZNAWsppraca z miastami partnerskimi w zakresie wymiany rnych grup spoecznych (integracja, wymiana dowiadcze, okazje do nauki jzykw obcych). Pozyskiwanie inwestorw zagranicznych.

  OCHRONA RODOWISKAEdukacja ekologiczna w szkoach. Pozyskiwanie rodkw unijnych na ekologiczne systemy np. ogrzewania domw (panele soneczne).

  WSPPRACA Z INNYMI SAMORZ-DAMIWsppraca gospodarcza, turystyczna, ekologiczna. Wsplne realizowanie projektw ponad granicami.

  PROGRAM WYBORCZY KWW Piotra Ambroziaka

  Nr 1na licie

  facebook.com/piotr.na.burmistrza

  Praca wre, wybory za 8 dni

  Dlaczegowarto na nas gosowa?Str. 2 i 3

  Gra miejska- we udzia!Str. 4

  Projekt 63% - Str. 4

  16 listopada gosuj na list nr 16!

 • www.piotr-ambroziak.pl2 www.piotr-ambroziak.pl 3

  Magdalena Bromberg (z domu Szczniak)Okrg nr 1, ulice: Aleja Jana Pawa II, Broniewskiego, Du-ga, Dolna, Dworcowa, Jagie-y, Kolejowa, Kresowa, Krta, Krtka, Lubawska, Nowa, Pie-karska, Poprzeczna, Sonecz-na, Sosnowa, Szeroka, wier-kowa, Usugowa, Wska, Wyszyskiego, eromskiego.Gosowanie w Iawskim Przedsibiorstwie Budowla-nym - ul. Lubawska 3. Ostat-nia na licie.Mam 34 lata i jestem matk dwch crek: 13 i 4 lata. Wie-dz Pastwo ju, jak bliskie i wane s dla mnie problemy ludzi starszych, jak i modych. Jestem osob pen optymi-

  zmu, dlatego praca z lud-mi sprawia mi przyjemno. Chciaabym, aby zwrcili Pa-stwo uwag, i turystyka sta-nowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego i spoecznego. Jest wanym rdem docho-dw, generatorem nowych miejsc pracy, a take szerokich moliwoci rozpoczcia i pro-wadzenia dziaalnoci gospo-darczych. Jest to szczeglnie wane w obecnej sytuacji na rynku pracy. Emigracj, ktra trwa od lat, moe powstrzy-ma dynamiczny rozwj Iawy i towarzyszce mu inwesty-cje. Zapewniam Pastwa, jest to moliwe, ale bez Waszego gosu nic si w naszym miecie nie zmieni.

  Zbigniew KlimczukOkrg nr 18, ulice: Asnyka, Smolki nieparzyste 1-23A, parzyste 2-6C.Gosowanie w Samorzdowej Szkole Podstawowej Nr 2 - ul. Andersa 7. Ostatni na licie.Chciabym si zaj m. in. popraw bazy sportowo-re-kreacyjnej, gdzie mogliby si spotyka zarwno modzi, jak i starsi mieszkacy Iawy. Za-mierzam podj dziaania w

  zakresie budowy nowych pla-cw zabaw, a take zwikszy ilo miejsc parkingowych. Stawiam na rozwj i pozyski-wanie nowych miejsc pracy. Chc si przyczyni do popra-wy jakoci i poziomu ycia mieszkacw Iawy. Razem moemy dokona wiele. Odda-jc na mnie gos, moecie Pa-stwo mie pewno, e bdWaszym godnym przedstawi-cielem w Radzie Miejskiej.

  Ju za 8 dni wybory samo-rzdowe. Wybiera bdzie-my m.in. Burmistrza Iawy oraz Radych Miejskich. Zachcamy Pastwa do gosowania na naszych kandydatw z Komitetu

  Wyborczego Wyborcw Piotra Ambroziaka. Poniej przypominamy ich sylwetki oraz przypominamy, gdzie mieszcz si lokale wybor-cze. W caym miecie za-chcamy do gosowania na

  Piotra Ambroziaka, naszego kandydata na Burmistrza.

  Tych z Pastwa, ktrzy s chtni do dyskusji, zapra-szamy do naszego biura w Spichlerzu przy ul. Sobie-

  skiego 14. Otwarte jest ono codziennie od 10:00 do 20:00.Mona tu rwnie otrzyma bezpatne egzemplarze po-przednich numerw Biule-tynu.

  Nasi kandydaci do Rady Miasta - sprawd, na kogo gosowa

  Faisal NourainOkrg nr 14, ulice: Baczy-skiego, Kwidzyska, Wiejska - nieparzyste 11-21, Okulic-kiego parzyste 2-4.Gosowanie w Gimnazjum Sa-morzdowym Nr 2 - ul. Wiej-ska 11. Ostatni na licie.Chciabym, eby modzi miesz-kacy po studiach wracali do pracy w naszym miecie i nie

  musieli szuka perspektyw rozwoju za granic. Chcia-bym rwnie stworzy cie-kaw alternatyw spdzania wolnego czasu dla dzieci i modziey, by nie sigano po uywki. Z zawodu jestem do-wiadczonym nauczycielem jzyka angielskiego i tuma-czem przysigym, a take pi-lotem.

  Mirosaw BaejewskiOkrg nr 11, ulice: Kociuszki - nieparzyste 33-47; parzyste 2-24, Grunwaldzka - niepa-rzyste 1-7A.Gosowanie w Zespole Pla-cwek Szkolno-Wychowaw-czych - ul. Kociuszki 23A.Ostatni na licie.Mam 36 lat, onaty, rodowi-ty iawianin. Z wyksztacenia technik-mechanik. Nie nale- do adnej partii politycz-nej. Od 12 lat pracuj jako straak-ratownik w oddziale bojowym Pastwowej Stra-y Poarnej w Iawie. Jestem kreatywny i lubi prac w ze-spole. Problemy Iawy s rw-nie moimi problemami, wic jako radny chciabym m.in.:- podj inicjatyw wykorzy-stania terenu byego TKKF-u

  na cele sportu, rekreacji i wy-poczynku. Miejsce, w ktrym niegdy znajdoway si domki letniskowe, kort do tenisa ziem-nego, wypoyczalnia sprztu wodnego, bar oraz boisko, kt-re zim przeradzao si w lo-dowisko, od dawna jest nieza-gospodarowane i zaniedbane;- zmodernizowa osie-dlowe uliczki i zwikszy ilo miejsc parkingowych;- poprawi czysto na chod-nikach, placach zabaw i trawnikach poprzez zainsta-lowanie stacji Psi Pakiet;- wykorzysta w peni moli-woci, jakie daje nam amiteatr i hala widowiskowo-sportowa poprzez zwikszenie iloci or-ganizowanych tam imprez dla wszystkich pokole.

  Wioletta PodgrskaOkrg nr 3, ulice: Chrobre-go, Dobrawy, Gospodar-ska, Mieszka I, Odnowicie-la, Ostrdzka - parzyste 48B-54C, Przemysowa, Zielona, Bolesawa miae-go, Ziemowita, Piastowska. Gosowanie w Zespole Pla-cwek Szkolno-Wychowaw-czych, ul. Kociuszki 23A.Ostatnia na licie.

  Mam 40 lat. Jestem absol-wentk Uniwersytetu Miko-aja Kopernika w Toruniu. W 2004r. uzyskaam stopie za-wodowy Dyplomowany Pra-cownik Bankowy nadawany przez Zwizek Bankw Pol-

  skich. W 2011r. ukoczyam Management 2010 organi-zowany przez ICAN INSTI-TUTE HARVARD BUSINESS. Od 1996r. zwizana jestem z bankowoci. Od 2008r. jestem dyrektorem Oddziau Banku BG w Iawie, ktry budowaam od podstaw, a od 2010r. jestem dyrektorem Mikroregionu Iawa (powiat iawski i nowomiejski). W Iawskiej Izbie Gospodarczej jestem czonkiem komisji re-wizyjnej. Co bym chciaa zrobi w swoim okrgu:1. Osiedlowy park zie-leni z aweczkami miejsce odpoczynku wrd blokowi-

  ska;2. Bezpieczne, ogro-dzone place zabaw przysto-sowane tez dla dzieci niepe-nosprawnych 3. Przystanki komuni-kacji miejskiej na ul. Ziemo-wita;4. Osiedlowy dom kul-tury aktywujcy modzie z rnymi kokami zainte-resowa (rzeba, plastyka, taniec);5. Zwikszenie mo-nitoringu terenw osiedlo-wych dla bezpieczniejszego ycia mieszkacw;6. Budowa nowocze-snego boiska sportowegoCo bym chciaa zrobi dla miasta:1. Stwarzanie warunkw go-spodarczych dla nowopow-stajcych irm;2. Urzdzenie play miejskiej z kpieliskiem przy ul. Kajki;3.Zagospodarowanie Wyspy Wielka uawa pod cele tu-rystyczno-rekreacyjne oraz edukacyjno-kulturalne;4. Dziaania zwikszajce liczb miejsc w przedszko-lach;5. Wprowadzenie budetu obywatelskiego.

  Mariusz JackowskiOkrg nr 2, ulice: Agrestowa, Czereniowa, Kwiatowa, -kowa, Malinowa, Morelowa, Ostrdzka parzyste 2-48A; nieparzyste 3A-55, Owocowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, Rolna, Rzemielnicza, Truskaw-kowa, Winiowa.Gosowanie w Przedszkolu Miejskim Nr 3 - ul. Kociuszki 22A. Ostatni na licie.

  Mam 36 lat i jestem silnie zwi-zany z Iaw, miastem, w ktrym mieszkam z on Ann i synem Oskarem. Od kilku lat prowadz wasn irm Reperator. Mc re-prezentowa Pastwa w Radzie Miejskiej to dla mnie ogromny zaszczyt. Chc swoj energi,

  aktywnoci i wiedz przyczyni si do rozwoju naszego miasta. Jako radny zamierzam:- wspiera zagospodarowa-nie terenu w obrbie My-na i rzeki Iawki (park);- utworzy miejsce do caoroczne-go handlu z miejscami parkingo-wymi w okolicach cmentarza ko-munalnego przy ul. Ostrdzkiej;- wpyn na powstanie publicz-nego przedszkola na Osiedlu Ostrdzkim;- chroni naturalne rodowisko w okolicach Iawki oraz Jeziora Iawskiego.Rol radnego chc peni czysto spoecznie, zrzekajc si diety i przekazujc j na cele Przed-szkola Miejskiego nr 3.

  Adam KpiskiOkrg nr 19, ulice: 1-go Maja - parzyste 2-18A, nieparzyste 1-11, 1-go Maja 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 31/A, 31A, Andersa - parzyste 2-10.Gosowanie w Zespole Szk im. Bohaterw Wrzenia 1939 r. - ul. Kopernika 8A.Ostatni na licie.Chc, aby Iawa rozwijaa si szybciej ni do tej pory, by da-waa wiksze szanse rozwoju modym ludziom, dbaa o po-t