documentatia de atribuire - publice/2017/documentatia...آ  40 alin 5 de a deschide la unitatea...

Download DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE - publice/2017/Documentatia...آ  40 alin 5 de a deschide la unitatea Trezoreriei

Post on 17-Oct-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  ROMANIA JUDETUL MURES

  MUNICIPIUL TÂRNĂVENI Nr. 11469/07.06.2017

  APROBAT,

  PRIMAR, jrs. Meghesan Nicolae Sorin

  DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

  PENTRU

  ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE

  LUCRARI

  “Retea de apa in cartierul Victoriei”

  COD CPV 45232150-8

 • 2

  FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

  SECŢIUNEA I. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) DENUMIRE,ADRESĂ ŞI PUNCT DE CONTACT

  Denumire: Municipiul Tarnaveni Adresa: P-ta Primariei, nr. 7 Localitate: Tarnaveni, judeţul Mures Cod poştal: 545600 Ţara: România Punct de contact: În atenţia Biroului investitii –achizitii ing. Muth Teodor

  Telefon: +40 265443400,int. 35

  E-mail: office@primariatarnaveni.ro Fax: +40 265446312

  Adresa internet (URL): www.primariatarnaveni.ro Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

  � Proiectul tehnic nr. 15/2015 si Caietul de sarcini nr. 11467/07.06.2017 pot fi vizualizate pe site- ul:

  www.primariatarnaveni.ro in sectiunea Informatii publice/ achizitii publice

  Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a

  ofertelor/candidaturilor : 5

  I.2.) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ (ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE):

  Autoritate regionala sau locala

  Activitate(activitati): -Servicii generale ale administratiilor publice

  Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante da □ nu x

  SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) Descriere II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contract Retea de apa in cartierul Victoriei II.1.2) Tipul contractului şi locul de livrare a produselor: Lucrari Executarea Locul principal de prestare : cartier Victoriei, Municipiul Tarnaveni Codul NUTS: RO125- Mures II.1.3) Anuntul implică : Incheierea unui contract de achizitii publice □ II.1.5) Descriere succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor: Prin prezenta procedura de achizitie Municipiul Tarnaveni doreste incheierea unui contract de achizitie publica pentru executarea lucrarilor de inlocuire a retelei de apa din cartierul Victoriei, dupa cum urmeaza : Retea de distributie apa: Conducta principala PEHD PE 100 Pn 10 D = 160 mm – 10 ml, PEHD PE 100 Pn 101 D = 110 mm – 521 ml Bransamente retea de apa: Conducta de PEHD PE 100 Pn 10 D= 63 mm – 61 ml, PEHD PE 100 Pn 10 D = 32 mm – 6 ml Hidranti de incendiu subterani Dn 80 mm, complet echipati – 3 buc Camine de bransament din beton existente, care se vor pastra si la care se vor inlocui placile suport si capacele existente – 7 buc (necarosabile) Camine de bransament din PE Dn = 800 mm, in care se vor monta contoarele existente – 8 buc Camine de bransament din PE Dn 500 mm, in care se vor monta contoarele existente Dn 15 mm – 3 buc II.1.6)Clasificare CPV(vocabularul comun privind achizitiile) 45232150-8- Lucrări prntru conducte de alimentare cu apa II.1.7)Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice: da □ nu x

  II.1.8) Împărţire pe loturi: da □ nu x

  Dacă DA , este necesar să se depună oferte pentru:

  Un singur lot: □ unul sau mai multe loturi □ toate loturile: □

  II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative) : da □ nu x

  II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

 • 3

  II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul : Conform memoriului tehnic si listelor cu cantitati de lucrari aferente proiectului tehnic Nr. 15/82015 Valoare estimată fără TVA: 239.495 lei (din care investitia de baza este de 235.300 lei, organizarea de santier este de 4.195 lei) II.2.2) Opţiuni da □ nu x Dacă DA,descrierea acestor opţiuni_____________________________ Dacă se cunoaşte calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opţiuni: În luni: □□ sau în zile: □□ (de la data atribuirii contractului) Numărul de prelungiri posibile : □□ sau interval : între □□ şi □□ Dacă se cunoaşte, în cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite , calendarul prevăzut al contractelor ulterioare: În luni: □□ sau în zile: □□ (de la data atribuirii contractului)

  II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

  3 luni incepand de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

  II.4) AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI

  Ajustarea preţului contractului da □ nu x □

  Dacă DA, , se va preciza modul de ajustare a preţului contractului

  SECŢIUNEA III:INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE

  III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT

  III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz)

  III.1.1.a) Garanţie de participare

  Da

  - cuantumul garantiei pentru participare, in conf. cu art. 35 alin.(3) lit.a) din HG NR. 395/2016 este de : 2.000 lei Echivalenta lei/alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei; Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: – depunerea în numerar, la sediul beneficiarului – printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, in conditiile legii, conf. art. 36 alin 1 din nr.395/2016. (formularul nr.17); – virament bancar în favoarea autoritatii contractante în cont RO43TREZ4795006XXX000044 deschis la Trezoreria Operativa Tarnaveni In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie depusa pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se poate retine în conditiile prevazute la art.37 din HG nr.395/2016. Nota: Ofertele care nu sunt însotite de dovada constituirii garantiei pentru participare, în cuantumul, forma si având perioada de valabilitate alta decat cea solicitata în documentatia de atribuire vor fi respinse, cf. prevederilor art.137alin (2), lit.a.) din HG 395/02.06.201, ofertele fiind considerate inacceptabile. Restituirea garantiei de participare se va face conform art. 38 din HG nr.395/2016. III.1.1.b) Garanţie de bună execuţie da x nu □

  Da Garantia de buna executie se va constitui conform cu prevederile art.40 din H.G. nr. 395/2016.Cuantumul garantiei de buna executie este 10% din pretul contractului fara TVA.Modul de constituire a garantiei de buna executie poate fi prin: *printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari; Garantia de buna executie este recomandabil sa fie emisa de catre o banca care are corespondent in Romania; *retineri succesive din situatiile de plata. In acest sens contractantul are obligatia, conform HG nr.395/2016 art. 40 alin 5 de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante, unde va depune o suma de 0,5% din valoarea totala a contractului, fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului.Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie,oricând pe parcursul îndeplinirii contractului,în limita prejudiciului creat,în cazul în care contractantul nu isi îndeplineste obligatiile asumate prin contract.Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia contractantului,precizând obligatiile care nu au fost respectate.Perioada de garantie a lucrarii va fi de 24 luni. Restituirea se va face conform art.42 alin.4 din HGR nr.395/2016. III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante

 • 4

  Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit: - Bugetul local

  După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare da □ nu x Dacă DA faceţi referire la proiect/program: proiect apartinand domeniului major de interventie :

  III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul

  Asociere, conform art. 53 din Legea privind