digitalni udžbenik pea 2013 14

Download Digitalni Udžbenik PeA 2013 14

Post on 03-Nov-2015

34 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

perivojna arhitektura, 4.semestar

TRANSCRIPT

 • Sveucilite u Zagrebu Arhitektonski fakultet Katedra za urbanizam, prostorno planiranje i pejsanu arhitekturu Kabinet za pejsanu arhitekturu Akad.godina 2013./2014. Kolegij

  PERIVOJNA ARHITEKTURA KOMPOZICIJA I POVIJEST IZV.PROF.DR.SC. BOJANA BOJANI OBAD ITAROCI PERIVOJNA ARHITEKTURA UVIJEK KORISTI DVA JEZIKA: JEDAN JE NJEN, A DRUGI NA. Bojani O itaroci

  PERIVOJ JE KOMPOZICIJA. UVIJEK JE UMJETNIKO DJELO.I OGLEDALO DRUTVA KOJE GA JE STVORILO. Ren Pechre

  Efemerno jezero, Australija

 • PREDGOVOR Perivojna arhitektura nosi u sebi povijest ponaanja i kompoziciju prostora. Povijest perivojne arhitekture nuno je i povijest ljudske kulture. Ova povijest pokazuje odnos vrijednosti vremena i prostora i to osobito kao umjetnost povijesnog ostvarivanja kroz ponaanje prostora. Povijest perivojne arhitekture nastoji pokazati kako je kroz umjetnost perivojne arhitekture iskazan ne samo ideal ljepote, nego i filozofski koncept, koji mijenja i oblikuje prirodu. Povijest perivojne arhitekture je jo jedan od naina iskazivanja povijesti ljudskog stvaralatva. Perivojna arhitektura ima mo razbijanja dvojnosti izgraenog i otvorenog prostora i znai

  mnogo vie od puke dekorativnosti. Perivojna arhitektura razmilja o otvorenom prostoru, o onom otvorenom prostoru negdje izmeu: unutra i vani, individualnog i javnog, programa i oblika, fizikog i virtualnog, suvremenog i klasinog, prolosti i budunosti, sklada i nesklada, strukture dijelova, umjetnosti i arhitekture, prirode i ovjeka.

  Prva je priroda svijet nepromijenjen od ljudi. Ono to mi danas nazivamo divljinom je priblino pojam prve prirode. Druga priroda, naziv je dao Ciceron, je ono to bismo danas nazvali kulturni krajolik, ukljuujui i obraena polja i ureene ume, ali i gradove, rezervoare, ceste, mostove, luke i svu infrastruktur i sve ljudske nastambe. Trea priroda se odnosi na vrtove i perivoji gdje je ukljuena i estetika i simbolizam. Iako perivoji mogu odraavati i prvu prirodu, oni su esto razvijeni iz oblika druge prirode, kako gradske tako i poljoprivredne.*1

  Ili, perivojna arhitektura je prostor u kojem ovjek nadopunjava pejsa i to pejsa M. Corajoud-a: Le paysage c'est l'endroit ou le ciel et la terre se touchent. Pejsa je prostor gdje se dodiruju nebo i zemlja. Michel Corajoud,1981.

  klasino romantino

  formalno neformalno

  ravne linije nepravilne krivulje

  geometrijski oblici prirodni oblici

  Perivojna arhitektura, kroz povijest, moe biti prikazana i kroz dihotomiji izraenoj u gornjoj tablici. Unutar dva stila ovdje objanjena, bile su mogue sve vrste varijacija u izraavanju kao i kombinacije formalnih i neformalnih elemenata tako da su do pojave moderne, to dvije osnovne opcije stvaranja kompozicije perivojne arhitekture.

  1. John Dixon Hunt, The Three Natures,Greater Perfections (2000)

 • SADRAJ 1. Uvod u kolegij _ pojmovnik pejsane/perivojne arhitekture 2. Aluzije i iluzije perivojne arhitekture kompozicija i oblikovanje 3. Perivojna arhitektura grada 4. Perivojna arhitektura stambenog naselja 5. Vrt kue za stanovanje

  6. Jezik perivojne arhitekture _ etnice, arhitektonski elementi, voda, skulptura 7. Perivojna arhitektura 20. stoljea _ do 1980-tih

  8. Suvremena perivojna arhitektura _ od 1980-tih 9. Duhovno i meditativno _ matrica kineskog i japanskog perivoja 10.Dijalog s vremenom _ perivojna arhitektura antike, srednjega vijeka i islamske tradicije 11.Arhitektonski perivoji renesanse _ talijanska i dubrovaka tradicija i kompozicija

  12.Suparnici povijesne perivojne arhitekture _ francuski barokni racionalizam i engleski pastoralni krajolik 13.Perivojna arhitektura gradi grad _ javni gradski perivoji 19. i 20. Stoljea

  14.Virtualnost perivojne arhitekture _ drvo u gradu 15.Perivojna arhitektura kroz estetiku bilja i ekoloke kriterije

 • 1. UVOD U KOLEGIJ - POJMOVNIK PEJSANE ARHITEKTURE

  Gourdon, Francuska Belmond Green, Singapur

  PERIVOJI (vrtovi, parkovi) zasaeni su dijelovi zemljita, arhitektonski oblikovani preteito ivim biljnim materijalom sa svrhom da se postigne estetski sklad. PERIVOJNA (VRTNA, PARKOVNA) ARHITEKTURA iskazuju se tijekom povijesti, a i danas, kao umjetniko djelo,

  arhitektonsko ostvarenje, kao jedinstveni i nedjeljivi prostor kue i okolice, kao urbanistiki

  i oblikovno neizostavni element urbanoga prostora, te kao element slike ulice i grada. Perivojna arhitektura u prvom je redu djelo ovjeka, a tek djelomino i prirode. Arhitektura

  perivoja mora biti nedjeljiva od zgrade uz koju se nalazi. Odnos zgrade i njenog okolia (vrta, perivoja, krajolika) bio je uvijek dio arhitektonskoga stvaralatva i nikada sluajan i nevaan. Bez obzira na to je li priroda podreena kui (renesansni i barokni perivoj) ili je kua podreena prirodi (engleski perivoj, pejsani perivoj 19. stoljea, kineski i japanski perivoj), uvijek postoji kljuan odnos kue i okolia. Da bi se taj odnos postigao, on mora biti plod jedinstvene zamisli arhitekta. Ne valja dijeliti kuu od njezina vrta/perivoja ili

  okolia, jer tek zajedno oni ine arhitektonsku cjelinu.

  PEJSANA ARHITEKTURA je sinteza umjetnosti, znanosti i filozofije te prakse koja se bavi ouvanjem prostora zemlje na kreativan i odriv nain.

  U strunom se smislu pojmovi VRT PERIVOJ - PARK (garden_park; plaza_park; yard_park) upotrebljavaju kao sinonimi, ali istodobno imaju i razliita znaenja. VRTOM se obino

  naziva projektirani prostor usko vezan uz stambenu obiteljsku zgradu (kuu), malene je povrine, esto je pokazatelj socijalnoga poloaja vlasnika te ima estetski i utilitarni znaaj. PARK je prirodni i/ili projektiran prostor znatno vei od vrta, pokriven je djelomice ili veim

  dijelom visokim raslinjem, a ima estetsku, pejsanu, ekoloku i botaniku vrijednost. Pojam PERIVOJ u hrvatskom jeziku je u uporabi od 16. stoljea. Znaenje pojma perivoj

  izmeu je vrta i parka. To je projektiran, samostalan prostor ili prostor vezan uz zgradu, a posjeduje estetsku, botaniku i kulturno-drutvenu vrijednost., ZOOLOKI VRT

  Povijest perivojne arhitekture pratimo od antikoga doba. Od svojeg postanka perivoj je

  vezan s idejom privatnoga (individualnoga) posjeda, a imao je i religijsko i magijsko znaenje. Prema najstarijim opisima (Alkinojev vrt u Homerovoj Odiseji) vrt je opisan kao vonjak ili povrtnjak, dakle korisni (utilitarni) prostor. Postupno se vrtna arhitektura

  prilagoavala arhitektonskim oblicima obitavalita s kojima se vrt vee, pa je krajem staroga vijeka estetsko obiljeje vrta dolazilo sve vie do izraaja. S druge strane, sve starovjeke religije imale su svoj mitski perivoj: lzraelci Eden, Asirci Eridu, Hindusi Ida-

 • Varsha, Etruani svete ume itd. Kod svih je tih civilizacija u perivoju gotovo uvijek sadrana ideja o raju. Tijekom vremena perivoj se razvijao i preuzimao i druge funkcije kao mjesto uitka ili izraz intelektualnih i estetskih zahtjeva.

  Krajolik je zemljopisno podruje, koje je po svojim karakterisikama drugaije. Moe se razlikovati krajolik stvoren od prirode prirodni krajolik, i kulturni krajolik koji je nastao ljudskim djelovanjem. Hortikultura je znanost i industrija uzgoja vrtova i bilja, osobito cvijea, voa i povra i to u vrtovima i staklenicima.

  Znaenje i podruja djelovanja perivojne/pejsane arhitekture: a) u arhitektonskom projektiranju PA itljiva je kroz PERIVOJNU ARHITEKTURU / urban design / garden design (proirenje kue/zgrade, vanjski prostor graevine, tlocrt i ureenje parcele, mjerilo 1:100, detalji 1:50, 1:25) b) u urbanizmu PA je prisutna kroz PERIVOJNU ARHITEKTURU /urban / garden design - od ureenja javnih prostora (trgova, etalita) (mjerilo na razini mjerila zgrada - 1:500, detalji 1:100, 1:50) do landscape / park design ureenja gradskih perivoja i gradskih gajeva i veih poteza u slici grada do 21 stoljea (mjerilo na razini grada 1:1000, detalji

  1:500, 1:200) c) u prostornom planiranju PA je prisutna kao PEJSANO PLANIRANJE /landscape planning/ design /land art na razini mjerila 1:5000, 1:2000, detalj 1:1000) pejsani zahvati u krajoliku, planiranje nasada uz ceste, obnove pejsaa d) u grani arhitektonske konstrukcije PA je prisutna kroz - krovne vrtove /vertikalne vrtove roof gardens/vertical gardens - vrtove/perivoje na konstrukcijama (garaama, terasama, krovovima, zidovima/vertikalni vrtovi) e) u povijesti i teoriji arhitekture PA se prepoznaje u POVIJESTI PERIVOJNE ARHITEKTURE koja ide istodobno s razvojem arhitekture i grada - od Semiramidinih vrtova do modernistikih perivoja i La Villetta - history of landscape/garden design f) u zatiti graditeljskoga naslijea PA ima svoje mjesto u ZATITI I OBNOVI KULTURNOGA I GRADITELJSKOGA NASLIJEA - protection and renovation of landscape/garden architecture g) u teoriji arhitekture PA se prepoznaje u prikazu SUVREMENE PERIVOJNE ARHITEKTURE - contemporary landscape urbanism / landscape architecture / landscape design /park design / garden design Posueni krajolik*2 (kin. Jiejing) je filozofija unoenja (posudbe) krajolika u projekt perivoja ili parka i to na nain da prirodni krajolik bude ukljuen u sliku plana i doivljaja. Posuena slika (jap. shakkei) je princip ukljuivanja krajolika u kompoziciju tradicijskoga istonjakog (kineskog i japanskog) vrta.

  1.1. Objasnite pojmove: krajolik, vrt, perivoj, park, hortikultura

  1.2. Pejsana arhitektura objasniti znaenje i podruja djelovanja

  1.3. Posueni krajolik objasniti izriaj i navesti primjere

 • 2. Pojam posueni krajolik je izvorno naveden u najstarijem sauvanom japanskom vrtnom priruniku, Sakuteiki (Podatci o oblikovanju vrta). Ovaj tekst se pripisuje Tachibana Toshitsuna-u

  (1028-1094).

 • 2. ALUZIJE I ILUZIJE PERIVOJNE ARHITEKTURE - KOMPOZICIJA I OBLIKOVANJE

  Giverny, Fran