accent 226

Download Accent 226

Post on 25-Mar-2016

235 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Número 226. Del 17 al 30 de maig de 2012 - Els indignats no afluixen. Els presos palestins finalitzen la vaga coincidint amb la Nakba. Els calcs franquistes de la repressió del segle XXI. S’intensifica la Defensa de l’Ebre. GOB: Qui estima Mallorca no la destrueix. Privatitzar peatges. Entrevista. Paula Morey i l’Ada Hoste, membres de l’Assemblea dels Drets Socials de l’Eixample

TRANSCRIPT

 • DISTRIBUCI GRATUTA | PUBLICACI QUINZENAL DMBIT NACIONAL | 4.000 EXEMPLARS WWW.LACCENT.CAT

  226DEL17 AL 30 DE MAIG DE 2012Peridic popular dels Pasos Catalans

  Els presos palestinsfinalitzen la vagacoincidint amb elNakbaAquest passat 14 de maig, s'ha posat punt i final a la vagade fam que en alguns casos durava 77 dies. Aquest s el casdels instigadors d'aquesta revolta pacifica dins les presons,Bilal Diab i Tha'er Halahlah que estan en situaci crtica.

  Les dades oficials de l'Autoritat Nacional Palestina par-len de ms de 1.500 presoners palestins que van secundarla vaga de fam de Bilal i Tha'er a partir del 17 d'abril. Aques-ta vaga de fam fou per a protestar per les condicions en ques troben dins les presons de l'estat d'Israel i contra l's deles detencions administratives per part d'Israel.

  >> Internacional 10

  JOSEP BONNIN PG. 2 // ATENEU VILANOV PG. 2 // JORDI GARCIA PG. 3 // MARC GARCIA PG.16

  Sintensifica la Defensa de lEbreLa Plataforma en Defensa de lEbre ha cele-brat assemblea per renovar plantejamentsi estratgies.

  >> Pasos Catalans 4

  Qui estima Mallorca no ladestrueixParlem amb la gent de GOB per fer una valo-raci dels ltims anys i de com molts delspronstics que es van fer shan complert.

  >> Pasos Catalans 7

  Privatitzar peatgesDesprs de lxit de la campanya #novullpa-gar, el Govern de CiU es torna a desemmasca-rar anunciant la privatitzaci dels peatges deVallvidrera i del Cad.

  >> Economia 12

  SUM

  ARI

  Ara fa un any que esclatava el moviment dels indigantsa lEstat espanyol, reprenent, en part el testimoni dela primavera rab. En tot aquest temps, el movimentha evolucionat en estructura i objectius, i per celebrarlaniversari sha tornat a eixir al carrer per demostrarque encara s ben viu.

  >>Editorial, En profunditat

  Paula Morey ilAda Hoste,membres de

  lAssemblea delsDrets Socials de

  lEixample Ara fa poc es va complir un any desde les primeres acampades del 15Mi per aclarir i analitzar amb perspec-tiva el fenomen parlem amb PaulaMorey i l'Ada Hoste (ambdues de Bar-celona i militants d'Endavant) lesquals es van vincular a l'acampadadel 15M des de bon principi, el maigde 2011.

  ENTREVISTA

  >>Pasos Catalans 5

 • Els dies 24 i 25 de maig de 1912, arafa quasi 100 anys, els ateneus de Cata-lunya van decidir per segona vegadatrobar-se i parlar. Durant dos dies laciutat de Vilanova i la Geltr va aco-llir el 2n Congrs Regional dAteneusi Associacions de Cultura de Catalun-ya i centenars de delegats van parti-cipar de tertlies, conferncies, debatsi taules de coordinaci. Llavors Vila-nova i la Geltr, com tantes altresciutats i viles del pas, comptava ambun potent Ateneu que era alhora esco-la dhomes i dones lliures, institutde formaci ocupacional, bibliotecapopular i motor de cultura i progrs.

  Enguany lAteneu Vilanov prentamb el relleu, aquesta vegada delCasal Can Capablanca de Sabadell i laseva iniciativa de promoure una tro-bada nacional de casals i ateneus, perdur a la capital del Garraf, altra vega-da i cent anys desprs, una 2a Troba-da de Casals i Ateneus dels PasosCatalans. Encara amb un programaen construcci, la Trobada de Vila-nova comptar amb dos dies dacti-vitats, des dels debats i els tallers, aconcerts i teatre. Altra vegada, nomsque 100 anys desprs, esperem tor-nar a dur a Vilanova centenars depersones, membres o no de casals i

  ateneus, perquparticipin de lafira dentitats, deles conferncies,dels concerts i deles assemblees queestem dissenyantper donar vida itranscendncia ala trobada decasals i ateneus.

  Els casals i ate-neus han estat isn una realitatviva en els nostrespobles i ciutats.Donen coberturaterritorial als moviments socials delnostre pas, a les idees progressistes,a la voluntat popular de canvi, For-men persones polticament i cultu-ralment crtiques amb el poder i ambla societat. Mouen campanyes de soli-daritat, de defensa del territori, dedefensa de la llengua i el pas. Recu-llen signatures, reviuen la culturatradicional i popular del pas, fancrrer grups de msica i de teatre iaporten color i lluita all on treba-llen. Sn un dels principals eixos ver-

  tebradors de lespainacional de canvisocial i poltic. Sn,podrem dir, motori mapa de la lluitasocial i lallibera-ment nacional alnostre pas, des dA-lacant fins a Perpin-y, i des de Calaceitfins a Eivissa. Elsseus locals donenalberg a nombrosesentitats, promouenla interacci entreaquestes i la respon-sabilitat daquestes

  envers el seu entorn territorial i humimmediat. Sn difusors de la prem-sa alternativa i de la contrainforma-ci, alhora que esdevenen espai din-terrelaci humana, dacord amb prin-cipis antisexistes i antiracistes.

  Curiosament, per, han estat i snrealitats autnomes les unes de lesaltres. Sorgeixen, com s natural ipositiu, fruit del treball local, de lesnecessitats locals i de la projeccilocal. Al barri, a la vila o a la comar-ca. Sn impulsats, a ms, per perso-

  nes i collectius diversos, diferents,plurals, per saben, i encerten, enaplegar les diferents sensibilitats pelcanvi en un mateix projecte associa-tiu. Potser per aix, per aquesta rade ser local i per aquesta pluralitatdimpulsors i participants, els ate-neus i casals ens ha costat enorme-ment trobar-nos i parlar. Parlar deles coses que fem, de les que fan elsaltres, del que ens funciona i del queno, de les dificultats i els encerts.Parlar de qu som i de quin paperjuguem al pas, a la nostra societat.Definir-nos collectivament i buscara ms mbits en els quals seguramentresulta obvi que la coordinaci ensafavoreix, ens abarateix costos o ensfa avanar polticament.

  Per tot aix, a Vilanova hem reco-llit el testimoni de Sabadell i enguanyorganitzem la 2a Trobada de Casals iAteneus dels Pasos Catalans ambtemes i activitats per totes les midesi interessos, per amb una voluntatde fons de promoure ms trobades,dunir els esforos i de projectar-noscollectivament com a realitat viva,i tant viva, que som i volem ser.

  LACCENT 226DEL 17 AL 30 DE MAIG DE 201202 OPINI

  Histria dunainfmiaJOSEP BONNN SLLER

  Altra vegada sha fet palesa la insen-sibilitat, prepotncia i interessoseconmics per sobre de l'ajuda social,amb el tancament dels dos hospitalsms emblemtics de Mallorca. Doshospitals que havien arribat a ungrau dexcellncia arran dun tre-ball de molts danys en la prepara-ci del seu personal sanitari i laten-ci ms que acurada als malalts.Aquest article s testimonial ja quevaig poder tastar de ben a prop lasensibilitat i el bon sabre fer de totsels treballadors del Joan March: Met-ges, infermeres, zeladors, i tot lal-tre personal, en una ocasi trista idolorosa com varen sser els darrersinstants de vida dels meus sogres.Intent escriure aquest article ambel cap fred malgrat el meu cor embategui de rbia i dindignaci.

  No saben quina excusa treure ala llum pblica, una delles fou enprincipi que eren obsolets, una altramentida a la que estem acostumats,ja que el Joan March far un any quees va remodelar. I que lhospital Gene-ral, atenia ms que b als malaltsque el necessitaven amb una refor-ma, tal volta ms antiga, per no peraix efica per la seva funci. Unhospital com el Joan March, on lescures palliatives dels malalts cr-nics i/o terminals, amb una huma-nitat que vessa al seu personal , seruna prdua irrecuperable per a totala societat mallorquina. Aquests pol-tics que lintenten tancar, i que da-magatotis ja han comenat, ja queprop de quaranta malalts ja han estatdesplaats a altres centres hospita-laris, tamb com tot mortal no dura-ran per sempre, malgrat a vegadessho creguin. Tindran amics, ami-gues, familiars, inclusiu ells matei-xos que necessitaran daquesta aten-ci i ara estan provocant que la matei-xa es converteixi en deficitria. Quansortia de lhabitaci del Joan March,on estava el meu sogre, tant la mevadona com jo, malgrat el moment dur,podem omplir lnima caminantpels seus jardins i contemplant lanatura que ens revoltava dins unsilenci relaxant i compassiu. No serel mateix a Son Dureta, massificatamb renous, incomoditats daparca-ment i moltes altres, vos ho puc asse-gurar. El govern de Bauz semblenun exercit de zombis autistes ambuna connotaci de cavall dAtila, queon trepitjava no tornava crixer lher-ba. La histria els posar al seu lloc.La societat mallorquina nest far-ta, daquesta prepotncia, dels insultscap a la seva dignitat com a poble,no entrar ara mateix amb el temade la llengua, i els hi estan contes-tant al carrer. Mai a Mallorca sha-vien vist tantes manifestacions, tan-tes concentracions, tantes protestesde molts diversos estaments: Educa-tius, sanitaris, etc.

  Jaume Santandreu: Clam deses-perat dels marginats Sense pls ala llengua, els qualifica de lladres,criminals i feixistes. Governantsdextrema dreta i dictadors de lademocrcia La majoria absoluta ales passades eleccions , no els justi-

  PUNT DE MIRA COLLABORACI ATENEU VILANOV

  LACCENT s una publicaci quinzenal dmbit nacio-nal dels Pasos Catalans. Redacci Valncia: CarrerMaldonado, 46 baixos, 46001Valncia Redacci Barcelona: Carrer Tordera 34 bai-xos, 08012 Barcelona Adrea electrnica: ppcc@lac-cent.cat Subscripcions: 646 98 16 97 Distribuci: 61554 47 15 Publicitat: 616 07 33 28. Consell de Redac-ci. Coordinaci general: Laia Altarriba, Andreu Ginsi Abel Caldera. Pasos Catalans: Cesc Blanco, Abel Cal-dera (coords.), Joan Ballester, Guillem Colom, PepGiner, Andrs Gonzlez. Opini: Joan Teran (coord.).Economia: lex Tisminetzky (coord.). Internacional:Laia Altarriba, Manel Lpez (coords.). Cultura: JosepMaria Soler, Pau Tobar (coords.), Joan Sebasti Colo-mer, Borja Catal.Cincia i Tecnologia: Mart C. , Almu-dena Gregori, lex Garcia Esports: Rafael Escobar.Correcci: Merc Mauri. Edici grfica: Andreu Gins.Coordinaci grfica:Oriol Clavera. Distribuci: XavierGispert. Han collaborat en aquest nmero: JosepBonnin, Ateneu Vilanov, Marc Garcia, Jordi Garcia,Maria Garcia

  Nmero 226 Tirada: 4.000 ex