accent 205

Download Accent 205

Post on 31-Mar-2016

249 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Periodic popular dels Paisos Catalans. numero 205. Del 29 de juny al 13 de juliol de 2011

TRANSCRIPT

 • Indigants amb la Frmula 1El cap de setmana del 24 al 26 de juny es dugua terme una acampada a Valncia, amb el sug-geridor nom d'"Acampada alternativa a la For-mula 1, gratuta i sense etiqueta".

  >> Pasos Catalans 4

  Protestes contra eldecret plurilingeEl nou conseller d'Educaci, Jos Cscar,es va estrenar en el crrec assegurant quemantindria el decret "plurilinge" del seuantecessor, el polmic Font de Mora.

  >> Pasos Catalans 6

  La violncia torna a Irlanda del NordDurant el darrers dies, el barri de Short Strand,a l'est de Belfast, ha estat l'escenari d'un aug-ment de l'anomenada violncia sectria, jahabitual durant marxes orangistes.

  >> Internacional 111

  SUM

  ARI

  ALEIX CARDONA PG. 2 // XAVIER SARRI PG.2 // JORDI ALDEGUER PG.3

  DISTRIBUCI GRATUTA | PUBLICACI QUINZENAL DMBIT NACIONAL | 4.000 EXEMPLARS WWW.LACCENT.CAT

  205DEL 30 DE JUNY AL 13 DE JULIOL DE 2011Peridic popular dels Pasos Catalans

  Badalona:El PP ha mentit per criminalitzaruns vens i venes deter-minats com elscausants detots els mals

  La recent ampliaci del cas dels 5 de Palma haaugmentat novament les causes repressivesdamunt l'assemblea de Maulets de Palma. Aques-ta organitzaci, habitualment en el punt demira de la justcia i policia espanyoles a l'illa,ha vist com, en els darrers dies, quatre ms delsseus militants han rebut imputacions en qua-litat d'acusats per part de la denncia imposa-da per l'entitat espanyolista Crculo Balear.

  >>Pasos Catalans 5

  Samplia la causa contraindependentistes

  ENTREVISTA

 • LACCENT 205DEL 30 DE JUNY AL 13 DE JULIOL DE 201102 OPINI

  2200 aannyyss ddeenncceennddrree iieessccaallffaarr eell ppaassALEIX CARDONA

  Quin dia havia de ser? Sant Joan! -opotser s el solstici? o una diada nacio-nal?- Tant se val!

  Revetlla, solstici, pas, festa, foc,esperit... tot plegat!

  20 anys d'encendre i escalfar unpas s molta tela repartida. Molts anysd'anar creixent junts, a prop, de sen-tir l'al i l'abrandament en flames.Tants anys voltant amunt i avall, tantsanys d'intensa activitat, plantant aqui all, fent sa i comenat a recolliralguns dels fruits ms dolos de l'Hor-ta i a la resta del pas.

  Sempre, l'aniversari, ens "pega"amb quilmetres per al mig. I s quede casa estant, mentre ressonen lesnotes del Contraps, dels traginers odel poble, sabem que la foguerada esremou a la vora dels diables, de la tara-tuga, del rat-penat, de les serps i totala ferramenta bestial d'nima de pl-vora. s moment de "lailos", burrets omentides, "Nuvolets" o mistela, fentque el foc s'acabi d'abrandar per tots

  els racons. I l'enyor pregon de saberla companyia tan prxima i alhora tanenll -cony de pas ms llarg que unabotifarra!-, de saber com n's de sen-tida la comuni en la data ms com-partida, passi el que passi en els des-patxos dels "sensenima" del pas, estorna esclat de ball o de foc, de cant od'esperits.

  Amigues, amics de la Colla de Dimo-nis der Massalfassar, amb vosaltres,ben a prop, ben endins, emocionats ialegres per saber que aqu estem i acens sabem, com en un rosari inacaba-ble que enganxa cada figura del corre-foc, cada dimoni de la colla, cada nitde l'Infern, amb la Caramella, el Cantal ras, el Solc, Carrutxa, les calotadesi les nits de festa o de feina, a Massal-fassar, al Xbia, a Reus, a Mutxamel,a Prats de Lluans, amb els amics deMontorns, d'Urblia Rurana, els amicsque compartim i les trobades que hemdescobert... avui celebrarem aquestassenyalat -com tots!- aniversari i bri-darem per seguir en el cam, llarg,dol, frescal, que ens ajuda a dibuixarun futur tan incert com desitjat.

  Amb un nus a la gola, escoltar, uncop ms, el Ball de diables de Massal-fassar, de la m de Toni Torregrossa icompanyia, per celebrar tanta joven-tut i perspectiva de futur.

  Enhorabona, dimonis de l'Infern!

  PUNT DE MIRA

  Vivim temps convulsos al Pas Valen-ci. No s cap novetat. Fa dcades,segles, que els patim. Per ara enstoca superar-los a nosaltres, a lesgeneracions que hem crescut sota labota d'una dreta espanyola que no hadeixat d'assetjar les poques victriesque es van aconseguir en aquella esta-fa anomenada Transici. I una d'e-lles, amb totes les seues llums i ombres,fou la que origin la Llei d's i ensen-yament del valenci. Una llei que vapermetre que, per primera vegada enla histria, una legi de joves tingu-rem accs a ser educats en la llenguaprpia. O el que s el mateix, que perprimera vegada en la histria moltsde nosaltres aprengurem que es potfer cultura, periodisme, histria,matemtiques, filosofia, fsica envalenci. Un fet, aquest, d'una impor-tncia cabdal en un Pas Valencifrustrat pels seus propis prejudicis,diglssies i febleses accentuades peruna classe dirigent que porta seglescreuant les lnies roges de la nostresdignitat.

  Jo ho he viscut en primera perso-na. Em vaig criar a les lnies. En unales lnies imperfectes, per que al capi a la fi eren la nica possibilitat quetenem d'estudiar en valenci. AValncia ciutat, noms quatre insti-tuts pblics de secundria l'oferta-ven l'any 1990. Noms quatre! Moltscompanys havien de recrrer llargsquilmetres cada dia per arribar auna classe on s'estudiara en valen-ci. Tot i aix, nosaltres vam criticardurant anys aquest model de segre-gaci. No entenem perqu noms hihavia un grup en catal mentre laresta de grups, vuit, eren exclusiva-ment en castell. Ni ho entenem noho compartem. All ens abocava algueto. rem es rarets, els indgenesde la reserva, fins i tot venia algunmestre amb els alumnes del seu grupper mostrar-los a 'los que hablan envalenciano'.

  En aquells temps, com ara, ensvam esforar a demostrar que rem'normals'. Que fiem coses 'normals'.Que parlvem una llengua 'normal'.Per aquest esfor el vam haver defer solets, saltant totes les fronterespsicolgiques que s'estableixen des-prs de segles de marginaci i estig-

  matitzaci. Per ens vam sortir. Vamaconseguir, per exemple, que molts-sims companys de la lnia en 'caste-ll' s'ajuntaren amb nosaltres. Quevingueren, per exemple, als concertsd'aquell grup de msica que havemcreat a classe i que, davant la sorpre-sa de molts, cantvem en valenci.

  Amb els anys, hem comprovat commolts d'aquells amics i amigues hanrecuperat la llengua que, tot sia dit,no havem tingut l'oportunitat d'a-prendre perqu els seus pares i mareshavien abandonat el valenci pels

  prejudicis, la marginaci i la perse-cuci social que tots coneixem. Peraix, quan avui escoltem aquells queparlen d'acabar amb la segregaci acosta d'arraconar la llengua dbil, laque estigu prohibida, la que fou aban-donada en massa a les grans ciutatsa causa d'aquella malvola etiquetade llengua 'inferior', 'basta', 'de poble',se'ns encn el motor de l'antiga rbia.I s que aquells que han volgut aca-bar amb el nostre patrimoni lings-tic i cultural ara diuen que el volen'potenciar' en nom de la 'moderni-

  tat', s a dir del 'plurilingisme'. Iho diuen aix, tan tranquils, sensesentiment de culpa, sense esperarpatir les conseqncies.

  No. No ho permetrem. Portemmassa anys lluitant a la barricadaquotidiana. Portem massa anys expli-cant, convencent, illusionant. Por-tem massa anys picant la pedra delsfonaments d'aquell vell rgim queens van imposar. Per sobretot no hopermetrem perqu ara ja som milersi milers els joves que creixem arreudel pas amb una altra mentalitat,amb una altra perspectiva, amb ladisposici de defensar com siga lallengua del nostre poble. Perqu lasembra de tants mestres ha donatfruits. I es veu cada dia. A les aules.Als carrers. S. All ens trobareu. Per-qu hem perdut la por. I si cal sereminsubmisos com ho sn avui dia els4.500 professors gallecs que es neguena complir les ordres uniformitzado-res de la dreta espanyola. Una dretarncia que va gaudir de quarantaanys de violenta dictadura militarper rematar-nos i no ho van aconse-guir. I ara, creuen de veritat quepodran amb nosaltres?

  LLeess nnoossttrreess llnniieess rrooggeessCOLLABORACI XAVI SARRI

  LACCENT s una publicaci quinzenal dmbit nacio-nal dels Pasos Catalans.RReeddaaccccii VVaallnncciiaa:: CarrerMaldonado,46 baixos,46001Valncia RReeddaaccccii BBaarrcceelloonnaa:: Carrer Tordera 34 bai-xos,08012 Barcelona AAddrreeaa eelleeccttrrnniiccaa:: ppcc@lac-cent.cat SSuubbssccrriippcciioonnss:: 646 98 16 97 DDiissttrriibbuuccii:: 61554 47 15 PPuubblliicciittaatt:: 616 07 33 28. CCoonnsseellll ddee RReeddaacc-ccii.. CCoooorrddiinnaaccii ggeenneerraall:: Laia Altarriba, Andreu Ginsi Arnau Urgell. PPaassooss CCaattaallaannss:: Cesc Blanco,Abel Cal-dera, Merc Rubi (coords.), Joan Buades, GuillemColom,Laia Creus,Pep Giner,Andrs Gonzlez, AureSilvestre, Arnau Urgell i Bel Zaballa.OOppiinnii:: Joan Teran(coord.).EEccoonnoommiiaa:: lex Tisminetzky (coord.). IInntteerr-nnaacciioonnaall:: Laia Altarriba, Manel Lpez (coords.).CCuull-ttuurraa:: Hctor Serra,Josep Maria Soler,Pau Tobar (coords.),Joan Sebasti Colomer. CCiinncciiaa ii TTeeccnnoollooggiiaa:: Mart C., Almudena Gregori,lex Garcia EEssppoorrttss:: Arnau Urgell.CCoorrrreeccccii:: Merc Mauri.EEddiiccii ggrrffiiccaa:: Andreu Gins.CCoooorrddiinnaaccii ggrrffiiccaa:: Oriol Clavera.DDiissttrriibbuuccii:: XavierGispert. HHaann ccoollllaabboorraatt eenn aaqquueesstt nnmmeerroo::

  Nmero 205 Tirada: 4.000 exemplars Nmerode dipsit legal: L-1014-02. La responsabilitatdels articles dopini recau exclusivament en elsseus autors.

  JOAN SEBASTI COLOMER I TEJADA PAPER DE VIDREAmigues, amics dela Colla de Dimonis

  der Massalfassar,amb vosaltres, ben a

  prop, ben endins,emocionats i alegresper saber que aqu

  estem i ac enssabem

  En el cam cap a la Plaa Sant Jaumeels aplegs de la independncia indo-lora li van construir a Artur Mas undiscurs al qual noms va afegir la tes-ta repentinada i un cinisme per alqual cal nixer poltic. "Ara que hacanviat d'alcoves" i on va dir sobira-nia volia dir retallades, els caminsinescrutables d'aq